wed. a. o. de jonge, D. J. PENNOCK, Wan g elis ati e. Scheurkalender De prijs is 75 cents. Tijdelijk aanbod. De Crediet-Yereeuiging VAN DE CL PSALMEN Ï)AJ PETR J van 1846 vigeerend was. De president verklaarde zich op de eerstgenoemde exceptie onbevoegd, zoodat de behandeling in kort geding den verzoeker werd geweigerd. De uitspraak werd te ongeveer negen uren gegeven. Aan den Utrechtschen Gemeenteraad is een adres gezonden, onderteekend door 761 vrouwen, die als echtgenooteu, moeders en zusters wijzen op de nadeelige gevolgen van het kennishouden en op af schaffing van deze «verouderde instelling» aandringen. Ook van andere zijde moet dit adres ondersteuning vinden. Jh. Mr. P. J. A. M. van der Does de .Ville- sois is als Minister van Buitenlandsche Zaken afge treden. Zijne portefeuille is in handen gesteld van Jhr. Mr. A. P. C. van Karnebeek. De afgetreden Minister trad den 22en April 1883 in functie. De weesinrichting van den heer J. van 't Lin- denhout heeft weder een hoogst belangrijke uitbrei ding ondergaan, door den bouw van het zesde weeshuis, dat dit jaar nog geheel gereed komt. Voor de op richting van dit huis zijn, behalve 260,000 steenen, die door een onbekenden weezenvriend zijn gezonden, aanzienlijke giften ontvangen, o. a. een van f2000 en drie van f 1060, en nog vele van minder bedrag. Thans is voor meer dan 300 kinderen plaatsing aangevraagd; tocli is het niet mogelijk op dit oogenblik nog meerderen op te nemen, daar de huizen overbevolkt zijn, maar zoodra dit gebouw wordt geopend, zullen weder '100 weezen worden opgenomen, zoodat, met het getal dergenen die reeds aangewezen zijn, dan voortaan 850 kinderen in de inrichting verpleegd zullen worden. N. R. Ct. Men schijnt zich meer en meer overtuigd te houden dat de zeer strenge maatregelen, ten onzent aangewend om de longziekte onder het vee te weren, volkomen doel hebben getroffen, zóo dat men zelfs meent, dat die ziekte slechts weer kan uitbreken tengevolge van invoer van besmet vee. Wij denken het onze er van. Het Hoofdbestuur der Friesche Maatschappij van Landbouw is zóo doordrongen van de doeltrelfende werking der bepalingen omtrent afmaking enz. hier te lande, dat het aan Z. M. een adres zal richten met het verzoek, dat door middel van een interna tionale overeenkomst ook in het buitenland zulke maatregelen worden genomen, opdat Nederland be veiligd blijve voor wederinvoer van aan die ziekte glijdend vee. EEN PROEVE VAN SOCIALISTISCHE PROPAGANDA. Dezer dagen, zoo deelt iemand aan de Arnh. Ct. mede, reisde ik met de stoomtram naar Oosterbeek. Op den platform stond er ook een jongmensch van twintig jaar ongeveer en een artillerist. Toen wij éen eind gereden hadden, begon de jongeling met luide stem: Soldaat ik richt het woord tot uniet als soldaat, maar als mensch. Wat zijt gij? wat doet gij wat wordt gij woordelijk kan ik die, waar schijnlijk van buiten geleerde, les niet weergeven, maar een tijdlang ging het op denzelfden toon voort. De soldaten waren bezoekers van publieke huizen en kroegen; zij waren door de bloedbelasting aan hunnen huisehjken kring ontrukt; deze man kon het nooit verder brengen dan opperwachtmeester enz., maar wanneer het kapitalisme en het militairisme overwonnen waren en op den grond waren geworpen, dan zou men vrij en blij leven onder de sociaal democratie. De artillerist liet den zendeling doorspreken; en toen diens les was opgezegd, sprak hij: Nu vriend, je hebt het glad mis, hoor. 'tls geheel uit vrijen wil, dat ik. dienst genomen heb dat er bij ons zijn, die in publieke huizen en kroegen loopen, zal ik niet tegenspreken; maar dat doen ze bij jullie ook, en wie het doet, wordt er niet toe gedwongen. En als ik het tot opperwachtmeester breng, zal toch altijd een heel eind verder zijn gekomen m ik onder jullie sociaal-democraten ooit kans zou ^bben. Ik groet je man, ik moet niets van hebben.» k mag niet ontkennen, dat de artillerist hier en u* wat kracht aan zijn antwoord bijzette maai* niet ÜOk geïmproviseerd. "■leve van bekeering mislukte volkomen; de roomsv.dei het totaal af.» mogelij bijdrage hoe de sociaal-democraten propa- Maar u maken, heeft deze mededeeüng hare bestuur onze ft_nieuw gebouwde sociëteit singen, van de aannemers de heeren J. M. Ditmars en Zoon te Middelburg door het bestuur der voor melde inrichting overgenomen, en tot blijk van de aanvaarding de Belgische driekleur van den toren, die op het gebouw tot uitkijk voor de loodsen is opgericht, ontplooid. Dit is thans het derde gebouw op denNoordzee- boulevard, vroeger Westdijk geheeten, en strekt wederom tot verfraaiing van onze stad. Het heeft een societeitslokaal, hetwelk gelijkvloers met den boulevard ligt en 225 M- oppervlakte heeft. Boven dien zijn behalve woning voor den kastelein, direc tiekamer, kelders voor bergplaatsen, enz., ook twee ruime wachtzalen voor de loodsen en roeiers in gericht. De straks genoemde toren, die 20 M. hoog uit de straat is, biedt een prachtig vergezicht over de zee, de duinen en de stad Vlissingen aan. Met 1 Januari wordt het geheels gebouw, de wachtzalen echter worden dadelijk in gebruik gesteld. De Ministers schijnen het tegenwoordig te moeten ontgelden. In Denemarken en Montenegro heeft men reeds op hen geschoten, en nu heeft in Frankrijk Minister de Freycinet het verkorven. Waarmede weet men niet, en dat weetZ. Exc. misschien zelf ook niet. Zooveel is zeker dat men, toen hij Don derdag 1. van den Ministerraad komende naar het Ministerie van Buitenlandsche Zaken terugkeerde, een pistoolschot op zijn rijtuig heeft gelost. De »men» die dat deed is spoedig gepakt. Gelukkig heeft het schot niemand getroffen. De dader moet, zooals gemeld wordt, den Minister niet kennen. Hij weigert aangaande zijn eigen persoon nadere inlich tingen te geven, zoodat zijn naam alsnog niet be kend is. Men vermoedt dat hij van Italiaansche afkomst is. Als aanleiding tot zijn aanval verklaart hij, dat de Minister hem in zijn vermogen benadeeld en in zijn eer gekrenkt heeft. Alleen voor zijn advokaat zal hij een volledige bekentenis afleggen. Korrespondentie. Aan M. te S. Het is ons aangenaam U te kunnen meedeelen, dat op eene vergadering der commissie, door nadere toelichting zeer spoedig alles is weggenomen wat ons eenigen tijd K's brieven deed missen. Burgerlijke Stand. Van 25 October tot 1 November. Middelburg. Ondertrouwd: C. Walraven, jm. 32 j. met M. F. D. de Cloedt, jd. 23 j. P. van Sorge, jm. 24 j. met O. van Geffen, j 1. 24 j. J. A. Harinck, jm. 23 j. met J. M. Harthoorn, jd. 22 j. W. L. ter Smitte, jm. 22 j. met P. van Rij, jd. 17 j. BevallenJ. C. van Tatenhove, geb. Kooman, z. C. Buijs. geb. Maljaars, z. S. Gideonse, geb. De Visser, z. 1. Compter, geb. Moens, z. J. J. Brakman, geb. Brakman, d. L. de Pagter, geb. Danielse, d. H. C. W. A. Kielstra, geb. Eger, d. E. H. Hertogh, geb. Schellings, d. C. C. Dierikx, geb. Hertogh. z. OverledenE. C. van Rottun, vrouw van J. Hamelink, 71 j. D. C. Slabbers; vrouw van P. J. Adam, 45 j. P. C. Groen, onheh. z. 67 j. M. Tuij- ter, wedr. van S. C. Blees, 76 j. M. J. Vogel, wed. van J. De Ridder, 70 j. E. C. van de Poll, ongeil, z. 72 j. L. P. Loeff, ongeh. d. 65 j. M. J. M. Her mans, vrouw van J. J. A. J. Zuur, 42 j. Goes. Gehuwd A. Zwartepoorte, jm. 23 j. met M. van Luijk, jd. 24 j Bevallen K. Bolluit, geb. De Jong, d. M. Dod- mond, geb. Hengstmengel, d. Overleden: N. L. Rijkse, ongeh. d. 4 m. Van 24 tot 31 October. Vlissingen. Gehuwd: G. de Smit, jm. 21 j- met J. Bostelaar, jd. 21 j. Bevallen P. van Halteren. geb. Pieterse, z. J. Schotman, geb. De Visser, z. C. Zietze, geb. Schot, z. J. C. Zuurveld, geb. De Vlieger, d. P. van Beers, geb. Kools, z H. Leeuwenburg, geb. De Heus, d. H. de Kam, geb. Abrahamse, z. (levenl.) Overleden J. Bosschart, man van J. Murre, 52 j. J. P. Krug. jd. 18 j. A. E. de Vries, vrouw van H. Kautz, 39 j. Graanmarkten, enz. Middelburg, 5 Nov. 1885. Met uitzondering van Witte boonen die ruim ter veil waren, was de aanbieding heden nog kleiner dan de vorige week. Jarige Tarwe f7,a f 7,25. Nieuwe Tarwe door w^ïj^ aanvoer aan vorige Rogge f 5,75 a f6. Win tergerst f5 a f5.15. Zomergerst zeer weinig getoond, puike soort was a f4.60 weder goed te plaatsen.. Haver f 3,50 a f4. Paardeboonen bijna niet ter markt, ze werden van f6,40 tot f6.50 aangekocht. Platteboonen f5,50 a f5,75. Witteboonen ruim ter veil, doch meest wakke soort, de noteering is 75 ets. lager, voor de beste werd fll a f 11.25 betaald, mindere flOa f 10.50. Bruir.eboonen vonden tot eene verlaging van 50 ets. vrij goeden aftrek, naar kwaliteit werd daarvoor f 10 a f 10,50 betaald. Groene Erwten 25 ets. duurder, voor puike kook- soort werd 18 a f8,25 ingewilligd. Mestingerwten, f7. Koolzaad niet ter markt. Zomerzaad zonder handel. Canariezaad f10 a f 10,50. Versche Boter f 1.30 a 1,40 per kilo. Eieren per 100 stuks f6. APVKRTËNTIËN. Hartelijke dank1 voor al de bewijzen van be langstelling, gister van mijne Zeeuwsche vrienden ontvangen. Arniiem, 3 Nov. 1885. J. H. L. ROOZEMEIJER. Koninklijke Fabriek van Bedden, Dekens, en Matrassen LANGE DELFT. Sints meer dan een halve eeuw gunstig bekend. SPRINGVEERMATRASSEN, geheel nieuwe con structie Soliede PAARDENHAARMATRASSEN, nieuwe VEEREN BEDDEN. KAPOK-, ALPEN GRAS- en HOUTWOL-BEDDEN en Matrassen IJzeren Ledikanten enz. Het Gereformeerd TRACTAA.TGENOOTSCHAP „Fl- LIPPUS" verspreidt veel gratis; het laatst geëin digde boekjaar bedroeg dit 63,354 exemplaren aan traktaatjes en boekjes, en verscheidene tientallen van Scheurkalenders. Hiertoe wordt het voor een goed deel in staat ge steld door den verkoop van zijn Scheurkalender daar al de winst hiervan het Genootschap ten goede komt. Ook met het oog hierop wordt de inteekening op den degelijken en fraaien van 1886 aanbevolen door den Uitgever D'HUIJ te Middelburg, bij wien men, en ook bij eiken solieden Boekhan delaar, zijne -bestelling kan doen. 100 Visitekaartjes glacé gewoon form. 60 Ct. per 100 stnks. 100 idem dof of glacé p.forin 70 ct. per 100 stuks. MODELLEN TER INZAGE BIJ Boek-, Papier- en Muziekhandel. Agentschap te Middelburg. (Kantoor Z.zijde van den Dam, G 2.) Neemt gelden aan a deposito, 't zij in eens txij in gedeelten opvorderbaar, tegen vergoeding van rente bedragende thans 2 pet. neemt aanvragen tot Crediet-verloening in ontvangst van f1500 tot 00.000. Bij den Boekh. F. P. D'HUIJ te Middelburg is voorhanden de nieuwe druk

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 4