Het Restanten-Boek De Groesche Boot De Raadgever ZIEKE PAARDEN Prijs f 1,75. KQEDEKKEN Vlasmarkt. D. J. DRONK ERS. L no. 6 7. ONMISBAAR Prijs f 1,25. Piano-fabriek en Magazijn van Amerikaansche Orgels. Kruissnarige Piano's, GEBRUIKTE PIANO 'S AMERIKAANSCHE ORGELS. A NT O INE MES, De Y roolijke Huisvriend STOOM BOOTDIENST S T 0 O M B ARGED1ËNS T. Gezwellen, Kanker, Slechte Borst. Indien men op de eene ongesteldheid vroeger behoort acht te geven dan op de andere, om noodlottige gevolgen te voorkomen, zoo behooren zeker de eerste tot ge noemde kwalen. Zoodra de kwaal zich voor het eerst vertoont, moet Holloway's Zalf duchtig daarop gewreven worden, totdat een groot gedeelte er van er ingetrokken is. Met de Pillen moet men ook vroeg beginnen, om het bloed te regelen. Indien men goed met deze middelen voortgaat, zal hunne uitwerking binnen kort wonderdadig zijn; terwijl de Zalf de locale kwaal geneest, verdrijven de Pillen de stoornis van het gestel. De genezing is noch oppervlakkig noch tijdelijk, maar bestendig en vol komen, en de kwaal komt zelden terug, zoo vol maakt is de zuivering geweest, die deze doortastende maar toch onschadelijke preparaten bewerkt hebben. Bij den uitgever van dit blad is verkrijgbaar: BIJ liandeiding voor eiken houder van Paarden om de meest voorkomende ziekten en gebroken te kunnen onderkennen en daartegen de eerste hulp te kunnen verleen en. BENEVENS HEN AAXIIAXGSKL de wets-artike'en, die eiken houder van Paarden bij besmettelijke ziekten noodzakelijk moet kennen om zich voor schade te vrijwaren DOOR A. J. DE BRUIJN, rEPENSIOXNEERD LUITENANT-KOLONEL PAARDENARTS, RIDDER DER ORDE VAN DEN NEDER- LANDSCHEN LEEUW. r voorradig bij W. A. DE RIJCKE. MIDDELBURG. Handel in COMESTIBLES EN KOLONIALE WAREN (Prijscourant gratis.) Begin Januari verschijnt: VAN „DE KLEINE KAPITALIST bevattende de tot 31 December 1884 uitgelote se riën vail 43 PREMIELEENINGEX. Dit boek in 8o. formaat, gedrukt op zwaar papier is voor eiken fondsenhouder of effectenhandelaar. Alom verkrijgbaar bij den boekhandel, alsook bij de Uitgevers AMSTERDAM. Bar Co. N.B. In dit werk bestaat goede gelegenheid tot plaatsen van advertentiën a f5,f8,50 en f 15, VOORHANDEN EENE KEUZE van verschillend fabrikaat. EN Levert alle instrumenten met vijf jaar garantie. MIDDELBURG. 2 Januari 1886 begint de Tweede Jaargang van Behalve een tal van Humoristische Novellen en andere bijdragen, kwamen in den eersten jaar gang ongeveer vier honderd groote en kleine platen voor, van de voornaamste teekenaars van ons land. De geringe abonnementsprijs van twee guldenfranco per post twee gulden dertig centskan niemand weerhouden op een zoo goedkoop blad in ie teekenen. Zij, die den tweeden jaargang verlangen, ontvangen zoo ver de voorraad strekt de nummers, die in De cember a. s verschijnen, .kosteloos. De inteekening loopt van 1 Januari tot 31 December, dus over een geheel jaar. Alle Boekhandelaren nemen abonnementen aan. vertrekt van Goes naar Rotterdam Zondag 8 Nov. 's morgens 4,uur. vertrekt van Rotterdam naar Goes." Woensdag 11 Nov. 's morgens 7.uur. Informatieste Rotterdam by den com missaris DE LANGE, op 't Haringvliet, ie Dordrecht bij BOUWMAN en ZOON te Zierikzee bij J. BOS. te Goes bij de Directie. Ligplaats te Rotterdam Nieuwe Haven bij de Pakkenbrug. tusschen Vlissingen, Middelburg en Rotterdam. Uren van vertrek in November. Van Vlissingen Zaterd. 7 Maand. 9 Dinsd. 10 Donder. 12 voorm. 7,30 7,15 7,15 v> 7,15 Van Middelburg: Zaterd. 7 voorm. Maand. 9 Dinsd. '10 Donder. 12 8,45 Van Rotterdam naar Middelburg en Vlissingen. Zaterdag 7 voorm. 8, Maandag 9 8, Dinsdag 10 8, Donderdag 12 8, STOOMBOOTDIENST tusschen Middelburg en Zierikzee Correspondentie Zierikzee Spoorweg' Goes. Van Middelburg November. Van Zierikzee Zaterd. 7 's midd. 12,—" Maand. 9 's morg. 10, Zaterd. 7 's morg. 8,— Maand9 6.— Maand. 9 's midd. 1,30 Dinsd. 10 1, Woens.ll 4,30 Dondcr.12 1,30 Vrijdag 13 1,30 Dinsd. 10 Woens.ll Donder.12 Vrijdagl3 7,— 7,30 6,30 6,30 Middelburg Vlissingen v. v. Van Middelburg: vm. 6,30y, 8,—9,4$ j-10. 11,f12.m. nm. l,20f 2,30 3,30-j- 5,6,30-J* 8, Van. Vlissingen: vm. 8-j-, 9.10. 11,— 12,—f nm. 1,—m. 2,30+3,30 4,30+ 6,— 7,30f 9,—. De eerste reis 's morgens geschiedt alleen óp werkdagen. De -j- duiden de reizen aan waarbij op de tusschen-stations wordt aangelegd. ic. ht ll dëlissiuSeu (Haven) (Stad) "[ddelburg nemuiden hare op Zoom Rotterdam (Beurs) (via Zevenbergen) s Gravenhage (over Rott. f H. IJ. S Amsterdam over Rotter dam H. IJ. Sp.) I, Utrecht (Oostersp.) I, Utrecht (Rhijnsp.) Kntwerpen (Etat) russel (Nord) Parijs (Nord) beulen VERTREK VAfV SPOORTREINEN. t 7.20 5.58 6.50 9.22 2,3 5,26 7.20 6.7 7. a) 7.29 9.32 2.14 5.3S 7.32 6.14 9.39 2.21 5.45 7-39 6.35 7.23 10,1 2.43 6.8 8.3 7.35 8.9 11,4 3 42 7.17 9.13 756 8.23 8.40 11,25 4.3 7 38 9,34 8.46 9.10 9.10 12.7 4,52 8,27 10.21 9.31 *10. *10. 1.8 6.8 9,34 11.12 10.25 *10 39 *10.39 *1.47 6.46 no. 13 12,2 12.22 *11.50 *11.50 *2.58 7.52 §11.19 - 12.13 12.13 2,57 8.14 11.22 - 11.50 11,50 2.50 8.5 11.5 10.36 10 36 10.36 1.3 5,39 §9.48 11,45 11.45 11.45 2.8 7,24 11,14 9.20 i 6,45 G.43 4,5 (v) 6.10(v) 7.35 2.5 2.52 10.23 6.8 Van Keulen d Parijs (Nord) a Brussel (Nord) Antwerpen (Etat) Amsterdam over Utrecht (Rhijnsp ii h v Utrecht Oostersp.) it n Rotter- am (Holl. IJ Sp) s Gravenhage (over Rott II. IJ. S (Beurs) (via ii RotterdamZevenbergen ii Breda a Roosendaal 7.28 a Bergen op Zoom 7.49 a Goesj 8.52 a Arnemuiden 9.13 "Middelburg 9.21 Te Vlissingen (Stad). j| 9.30 ii (Haven). 5.51 *10.45 (n) 6 27 (v) 7 35 7.30 7.23 7.35 9.24 10 18 10,51 11.10 11.59 12.24 12.32 9.10(n) 9.31 (v) 10.36 11.7 11.53 12.13 1.17 1.38 1.46 1.55 9,8 1.44 2.40 5.14 5 41 5 37 TVB. Het teeken beteekent dat op het daarmede aangeduide gedeelte van het traject alléén rijtuigen le en 2e kl. loopen. s trein neemt te Middelburg geen reizigers op en te Vlissingen alléén die, welke met de boot van Queenborough zijn aangekomen. a) Deze trein topt te Middelburg alleenjjg^^igers uit te laten b) Via Ke 1.40 7.50 2.40 3.38 3,26 3,20 3.25 4.40 5,40 6 33 7.20 7.38 20 8.50 n 9. b) 2.42 5.26 6.37 5.23 5.13 5.20 7.13 8.13 i.4

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 3