J. A. DE WOLFF och de heeren weten dat wel. Maar voor vele halven en ook voor vele onkundigen nder de liberalen moet het woord «clericalen» den ienst doen van een «boeman.» Hunne lauwen worden er door opgeschrikt en den hal ven wordt er vrees door aangejaagd, en dezen alzóovoor de liberalen gewonnen. «De clericalen bedreigen om volksgeluk,zegt de Middelburgsche courant. En de door de Middelburgsche en bovengenoemde kiesvereen. bedoelde clericalen, wij anti-revolutio nairendat is zoo, willen het Woord Gods en niet dat der Loge als wachtwoord en richtsnoer hebben. Naar we hopen, zullen we in het leven en in het sterven gelooven in het Woord Gods, en niet in dat der Loge. Wil, gelijk een ieder weet, de Loge het stempel door het Woord Gods op onze Natie gedrukt uit- wisschen en er het hare, haar humanistisch stempel voor in de plaats doen komen, wil zij ter bereiking van dat doel de school en mitsdien de jeugd hebben, wij zullen haar weerstreven en doen wat we kunnen om dezen heilloozen toeleg te doen mislukken. Inderdaad het is tijd. ja meer dan tijd, dat we wakker worden en palstaan; want de liberalen «be dreigen», vooral sinds zij zich onder de Loge geplaatst hebben, «ons volksgeluk.» In hun oog, het is zoo en kan niet anders, be dreigen wij ons volksgeluk. Het is juist als in de dagen van Jezus: Ge heele en halve ongeloovigen oordeelden toen ook, dat Hij en de zijnen het volksgeluk bedreigden; het was daarom nut en tot heil des volks, zeiden ze, dat Hij uit het midden weggedaan en aan de zijnen het zwijgen opgelegd werd. De Apostelen daarentegen geloofden, dat zij, die Jezus en de leer van Jezus uit het midden wilden hebben, het volksgeluk bedreigden. Wat nu is geblekenwie bedreigden het volks geluk, «de clericalen» of de ongeloovigen? Is niet het «volksgeluk» ten eenenmale verloren gegaan onder de Joden, óm en sinds hunne Christus verwerping? En zijn de Heidenen, die Zijn Woord aannamen en bewaarden, niet in elk opzicht gezegend geworden Wie het volksgeluk bedreigen; zij, die het Woord Gods liefhebben en trachten te verbreiden, of zij, die het tegenstaan en voor het woord der Loge zich buigen, leert ons de geschiedenis. Het volk, ja een ieder die wil, kan hier dus over oordeelen. f Verda ch tmaki ng. «De liberalen» zijn er weer op uit om de anti revolutionaire kiesvereeniging bij de conservatieven, bij de katholieken, ja bij hare eigene leden en mede standers in een kwaad daglicht te stellen. Den conservatieven toch heeft de Middelburgsche courant gezegd, dat het de schuld der anti-revo lutionairen is, dat Graaf van Lijnden niet is herkozen. Een ieder nu weet, dat wij hern niet konden stellen, en wat meer zegt: de avond vóór de stemming heeft de Middelburgsche, gelijk gezegd is, er zelf op aange drongen, dat de liberalen hem toch niet kiezen zouden. Is het nu niet een weinig onbeschaamd, desalniet temin zich daarna de handen in onschuld te was- schen, en den afloop op rekening van anderen te zetten Waarom dit geschiedde was doorzichtig genoeg. De conservatieven moesten het op de anti-revolutio nairen wreken en met «de liberalen» méégaan. Maar ook de katholieken moest en wilde men tegen ons in het harnas jagen. Een ongeteekende advertentie in de Middelburgsche moest daartoe dienst doen. Wien toch is het de kosten van eene advertentie waard, te zeggen, dat onze kiesvereeniging geen enkele katholiek op haar candidatenlijstje had, indien men daarmee niet het doel had de katholieken tegen ons in te nemen. En 't is waar, én te Goes én in Middelburg hadden de kiesvereenigingen, althans één roomsch-katholieken candidaat moeten nemen. Voor de Staten kon dat, 'wijl geen program bond. Waarom men het in Goes niet gedaan heeft, ■freten wij nietin Middelburg, dat weten we, is er Hii het stellen van candidaten geen sprake van ge- Heest en blijkbaar niet aan gedacht. Doch dit pPt bij ons vast, dat, indien het gedaan was, de Hekken waren verhangen, en ons eigen volk tegen ons was opgehitst. Men zou dan van «een verbond met de roomschen» hebben gesproken, Bjelke verkiezing toch trachtten «de liberalen» de roomsch-katholieken ons te onttrekken en, is het mogelijk, ook al voor zich te winnen. Maar nu nog slimmer: nu worden wij en het kies ver ee n igi ng ook bij onze eigen mee- Eene hatelijkheid toch aan het adres van «Het Zui den» en van het Bestuur onzer Kiesvereeniging heeft eerst dienst moeten doen in de liberale kiesvereeniging en daarna in de Middelburgsche courant. Men kan zoo gevoelen, dat de heeren er sehik bij gehad hebben, zelfs de sociëteit zal er gisteren (Woens dag) nvond, na het uitkomen der courant een half uurtje door zijn opgevrolijkt. «Maar wat is er dan gebeurd Wel wij, aan wier adres hier geschreven is, heb ben met «de boeren» een loopje genomen, hebben niet oprecht, maar valsch gehandeld. Wij hebben. <s.toen wij bij de heeren het hoofd hadden gestootende boeren goed genoeg geoordeeld om candidaat gesteld te wordenWe waren on oprecht, want toen wij bij de heeren het hoofd had den gestooten, gingen we zoetsappige woorden over en voor de boereu schrijven. Alzoo de liberale kiesvereeniging en de Middel burgsche courant. «Wat is nu van dat alles waar Letterlijk niets. Want lo weten al onze vrienden dat wij al jaren «boeren» in de Prov. Staten hebben gewild; en evenzeer weten zij, dat niet wijmaar de landbou wers zeiven het tot dusver hadden tegengestaan. Vandaar dan ook dat de Kiesvereeniging en Het Zuiden inzonderheid de boeren zei ven hebben opgewekt om toch voor en op elkander te stemmen. 2o. Is eén derde heer eerst gepolst, nadat de twee andeie heeren door hun schrijven, buiten aan merking waren gekomen. Het plan van de bestuurs leden was, indien dit had gekunnenaan de Kies vereeniging te raden candidaat te stellenDr. van der Beke Callenfels, Graaf van Lijnden, den heer De Bruin van Marie- en Meliskerke, en twee land bouwers. (Zeer vele vrienden weten, dat dit het plan was.) Bij twee landbouwers nu bleven we ook op de vergadering, waar de candidaten gekozen zijn, doch raadden Notaris de Wolt nu aan en één onzer anti-revolutionaire burgemeesters. 3o. Is alles haarfijn, ja met voorlezing der brie ven, aan de vergadering, die met briefjes stemde en bijna geheel uit «boeren» bestondmeêgedeeld. Daarbij nu blijven we, dat «de boeren» over het algemeen zuiniger zijn dan de heeren, en ook, dat er altijd kan bezuinigd worden. Duizenden zijn ook door de Staten voor het onder wijs uitgegeven, waar wij en onze boeren het met honderden zouden hebben gedaan. Maar uw verdachtmaken van ons, o liberalen! bij de conservatieven, bij Jde roomsch-katholieken en ten slotte bij ors eigen volk zal u, hopen we, niet baten. Y -De biechtvader en zijn biechteling. De redacteur der Middelburgsche courant nam, als ware hij de biechtvader, den heer WolfT, als of deze zijn biechteling ware, in den biechtstoel. Tegen de gewoonte in zou hij. de biechtvader, alles publiek eigendom maken. Desbegeerd kan ook de biechteling hard op biechien. «Ei zoo. En hoe ging dat, en hoe liep het af?» Ongehoord liep het af! De biechteling erkende den biechtvader niet, en wilde dientengevolge niet biechten. Wat zal de heer de Wolff doen 9 Het is aan u, kiezers! Want hij heeft niets te doen, indien gij hem onverhoopt geen meerder heid bezorgt. Doet gij dat wel, zooals wij hopen, ziet, eerst dan is het zijn beurt van spreken. Wij weten dikwerf eerst recht wat we doen moeten en doen zullen als God, die alle dingen be stuurt, ons voor het geval plaatst. Kiezers! doet gij nu uwe roeping, door als een eenig man op den zeer achtenswaardigen heer uwe stem uit te brengen. Y Schoenmaker houd u bij uw leest. Het bovenstaande roept in een oudbakken stukje de N. R. en de Midd. courant den predikanten toe. Natuurlijk, niet aan de moderne maar aan de j rechtzinnige predikanten. Vrage: zou men dat den schoenmaker toeroepen, bijaldien door de zonde diep verblinde menschen daar buiten zijne vrouw wilden afmaken? Immers neen. Maar als men nu door de wetten des lands den Christus Gods, den Christus der Schriften, gelijk vóór bijna negentien eeuwen, afmaken wil, moeten geven, althans behooren over te gev en, da* lijdelijk aanzien? Het zonder een woord van vermaan en tegei aanzien, en alzoo over de Natie den vloei zonde, zooah die over Israel kwam, doen kt Daarbij komt, dat we uit de geschiedenis vai slechts ettelijke jaren weten, dat de heer Spr menschen durft te dwingen om te doen wj strijd is met hun geweten. Ingezonden Stukken. Mijnheer de Redacteur Vaak moet men tot zonderlinge redenee zijn toevlucht nemen, wanneer men iets bt wil wat eigenlijk niet te bewijzen valt. Dit ik bij het lezen van een stukje over de vei voor leden van de prov. Staten in dit distri- komende in het. laatste nummer van het w Z. V. W. D. Na medegedeeld te hebben - hoogst aantal stemmen 173 en het minst de ant. liberale kandidaten uitgebracht, dragen, terwijl het aantal katholieke tie 200 en dat der ant. revolut. 50 bedraagt,ihij) weekblad er deze conclusie uit, dat nog bijna pei i deel der antirev. kiezers den katholieken niet hebben gestemd. r^e Men staat wezenlijk verbaasd over zr1 digheid. 1 't Is dan ook niet aangenaam om door De weersproken te worden waar men pas in no. den kiezers heeft verzekerd, dat er tr~ - antirevol. op katholieke kandidaten zouden 6 Hiermede weerspreekt men ook zich 11 1 steeds te roepen over een bondgenootschap 1 kathol, en ant. revol. De tijd dat de kaU' met de liberalen medegingen is toch nog e t vele jaren achter den rug. vet Toen scheen de liberale partij niet zoovégm samenwerking te hebben en dit ook niet 0^3 te vinden. Verder tracht het weekblad de kathol, nas te jagen tegen de ant. revol. Men natuurlijk met welke bedoeling. Dezelfde is ook in de 2e Kamer toegepast, bij de 1 ling van het amendement der rechterzijde <jrh E onderwijs maar zonder gevolg. e In hetzelfde no. van dit blad wordt der I ook de tijding medegedeeld dat de Heer v zijn ontslag als lid van de 2e Kamefcheeft gfai ook het gerucht als zou de Heer Keudheni^ mandaat voor dit district Middelburg neerleg tegelijk verteld, dat er niets gekomen is van b: loften waarmede die heeren bij de verkiezing1^ aanbevolen. ei Nu weet de Redacteur van dat blad zeer1'" evenals ieder ander, dat de rechterzijde ncs| eenmaal de meerderheid half had in de 2e lx en dat steeds waar het kon door die zijde G-' zuiniging en inkrimping van uitgaven is aangepï gen De begrootingsdiscussiën van het vorige di jaar dragen daarvan dan ook blijk genoeg, de Heer 't Hooft met zijne medeafgevaardigde dit district, den Heer Keuchenius ook in ander, zichten de belangen van hun district niet ver hebben, is dan ook bij het ontwerp tram-sif— en de werf te Vlissingen genoegzaam gebleke vond het weekblad het de moeite niet waaivi dit aan zijne lezers niet dan zeer sober imp) deelen, of later hunne verdiensten te verkpve (verg. de no. 541 en 564.) Ofschoon men zich dikwijls moet verwonn over het speculeeren van dit weekblad op de lie of goedgeloovigheid van zijne lezers, kan wellicht zijn nut hebben daarop een enkele maal aandacht te vestigen. Dat de anti-liberale partij intusschen op h hoede zij Bij een advertentie in dat weekblad voorkomei worden nu reeds aanbevolen bij de a. s. verkiez voor de 2e Kamer de Heeren Arie Smit te Vlissint en A. Stevens te Sas van Gent, de laatste volg de Middelburgsche courant liberaal-katholiek. T leg dus om de stemmen van katholiek en ant: volutionair te verdeelen. T Mijnheer de Redakteur Is het dat de M. C. zoo veel belaij al of niet aannemen van den heerj tot lid der Staten gekozen werdj zelfs een oneerlijke kiesmanoe. de geruchten dat de heérY benoeming niet zouaana

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 2