Nieuwe Goesche Courant, J. A. DE WOLFF Christelijk-liistorisch blad voor Zeeland Zateidag 22 Mei. No. 1355. HET ZUIDEN. fverschijnt eiken Vrijdagavond ten iPrijs per drie maanden franco Enkele nommers f0,65. - 0,06. UITGAVE VAN F. P. DHUIJ, te Middelburg en Wed. A. C. DE JONGE, te Goes. Prijs der Advertentiën Per regel 10 cents.; Familie-berichten van 16 regels fl,Iedere regel meer 10 cents. Liefdegaven 6 cent per regel. De uitslag der verkiezing. De uitslag der verkiezing voor de Provin ce Staten was voor onze partij volstrekt et ontmoedigend. Er zullen een twintig ktels gewonnen zijn. In Utrecht bleef, geoordeeld naar de .atste stemming voor de Eerste Kamer, et overwicht aan onze zijde. In i elder- ,nd gingen we zooveel vooruit, dat het ïans 32 tegenover 32 staat. En in Zuid Holland en Friesland won en de onzen verscheidene zetels. In Zeeland had de uitslag beter kunnen ijn. Doch zelfs de «liberalen» zullen, als e eerlijk zijn, ons toestemmen, dat vooral i e r de kansen volstrekt niet gelijk ston- en. Hunne gekozenen toch zaten reeds, aten reeds jaren. Daarbij zijn het zeer invloedrijke en althans twee hunner zeer kundi ge mannen. Mannen van hunnen invloed en van hunne bekwaamheid nu hebben wij in de pro vincie niet en konden we dies niet tegenover hen stellen. Noodzaakten «de liberalen» ons niet, met terdaad we zouden er niet aan gedacht hebben hen, zoo mogelijk, door anderen te vervangen. Zoolang echter de zich noemende libe ralen, zoomin in de Eerste als in de Tweede Kamer, de rechtsgelijkheid aandurven, maar het zoogenaamd christendom boven geloofs verdeeldheid d a t geen christen dom is door de wetten des lands de hand boven het hoofd houden en de Natie lOpdringenzoolang zij «de clericalen», d. w. ben die het Woord van God eerbiedigen, inrecht aandoen en verdrukken, zijn we an den Heere en aan onszelven verschul digd alles te doen wat we kunnen om de mannen te verwijderen, die meehelpen aan zulk een ongehoord eu ongoddelijk bedrijf. En we betreuren het, dat ook weer bij leze stemming is gebleken, dat nog niet Ue anti-liberalen daarvan even diep door- •oiigen zijn; want niet alleen bleven nog eenigen der onzen thuismaai', het staat ons daarenboven vast, dat nog al eenige omen, die naar beginsel aan de waren toegekomen, aan de heeren "s en Snijders, ja ook nog aan den 'Ster van Domburg, gegeven zijn. "ten gelooven we niet dat «libe- «twerpen Van der Beke Callenfels ge- pM^teoo het hoogste steminen- - -rgd. al van onzen tijd niet. dschap tegen »de Wel gelooven we, dat zij, die koud noch heet zijn, eenvoudig al de aftredenden heb ben ingeschreven. Maar »de liberalen" leven te zeer voor de stoffelijke en staatkundige belangen, zij hebben, m. a. w., in den laatsten tijd te zeer hunne krachten geconcentreerd en hunne aanvallen gedaan op Staatkundig gebied, om zoo iets van zich te kunnen verkrijgen. De anti-revolutionairen daarentegen tre den op dat terrein op, meer omdat zij moeten, tengevolge van de onderdrukking door »de liberalen", dan dat zij willen. Hunne sympathiën liggen op dit gebied niet. Zij zijn, hoewel geen «clericalen", zooals »de liberalen" hen schelden wel vóór alle dingen het volk van den godsdienst. Aan de hand der H. Scnrift houden zij, voor het leven en voor het sterven, den godsdienst als het hoogste en meest be langrijke. Dientengevolge loopen zij wel eens gevaar- om niet actief genoeg op ander gebied op te treden. Mochten allen, nu de kansen gelijk staan, als een eenig man optreden, en den heer helpen verkiezen. Graaf van Lijnden. De Middelburgsche courant speelt, na de verkiezing en met het oog op de herstemming, blijkbaar Graaf van Lijnden tegenover ons uit. Zij wil de kiezers, die voor Graaf van Lijnden waren, tegen ons innemen en voor zich winnen. Het is de schuld der anti-revolutionairen, zegt ze, dat hij is gevallen. Wij nu gelooven, dat het de schuld van de liberalen en de anti revolutionairen saam isimmers de Midd. courant vroeg nog aan den avond vóór de stemming om geene stemmen op hem uit te brengen. De schuld van beidenmaar wie hadden meer reden De lezer oordeele. Wat ons aangaaat, het heeft ons gespeten, dat Graaf van Lijnden, hoezeer hij zich bij de zich noemende liberalen niet inlijven liet, toch ook tegen het liberalisme geen partij wilde kiezen. Inderdaad er was voor onze kiesvereeniging meer reden als voor «de liberalen,» om hem te vragen wat wilt en zult gij. Immers toen de vorige maal de heer Sprenger tegenover den heer Van der Beke Callenfels stond, heeft hij wèl partij gekozenpartij gekozen tégen ons en voor de liberalen, door namelijk mede den heer Sprenger publiek aan te bevelen. Dit, niet waar, was zeer hard voor onze antirevoluti onaire kiesvereeniging, vooral als men bedenkt en zich herinnert, dat hij in der tijd door haar candidaat gesteld en in de provinciale Staten gekomen is. Toen stonden «de liberalen» den Graaf tegen en hadden een candidaat tegenover hem. Nu lieten «de liberalen» hem los, hoewel hij sinds ~d met hen meeging; ook wij deden dit '!°grs Ult te late" - b) Via Kern met wie hij niet meeging, maar die door hem ge griefd zijn. «Over wie hij zich, indien er van beklagen sprake kan zijn het meest te beklagen heeft?» Ons dunkt, over zichzelven en de liberalen, maar over ons in geen 0 Wij konden en mochten niet anderswant bij al het genoemde komt nog, dat Graaf van Lijnden, toen hij de vorige maal door onze kiesvereeniging candidaat gesteld was, zonder dat hem iets gevraagd was, van uit Duitschland schreef: reken er niet op dat ik uwe beginselen ben toegedaan. Gaarne voegen we hierbij, dat het zijne schuld niet was, dat we dit te laat wisten om toen nog van candidaat te veranderen. Doch nu wisten we het niet te laat, en konden immers na al het ge beurde met Graaf van Lijnden niet voor den dag komen. Zou hij zelf voor ons, als mannen van beginsel, dan nog respect kunnen hebben? ((.De clericalen bedreigen ons volksgeluk Zóo schreef de Middelburgsche courant in haar nummer van Maandag 1. 1. Ook de liberale kiesver eeniging «Eendracht maakt Macht» noemde hare tegenstanders, in haar woord aan de kiezers, <kcle- ricalen Met veel meer recht nu kunnen wij de liberalen ((vrijmetselaars)-) noemen. Ieder die meeleeft toch weet wat vóór een paar maanden gebeurd is, ja hoe de vrijmetselaren door een besluit in hun Loge genomen, bijna alle liberale kiesvereenigingen, ook de Middelburgsche, als met een tooverslag deden omgaan. Nooit is klaarder en krachtiger uitgeko men dan toen, dat de liberalen door de Loge geleid worden en zich leiden laten. Elke anti-liberale courant, ja zelfs leden in de Tweede Kamer hebben zonder tegenspraakdat onheilspellende feit besproken en geconstateerd. Ontzettend, maar waar is het, dat toen gebleken is, dat, in en door de liberale partij, de Loge Nederland regeert, en steeds meer tracht te regeeren. Dit is thaiis niet meer tegen te spreken. Maar wel spreken de geschiedenis en de ervaring het tegen dat protestanten «clericalen» zijn. «Clerica len» toch zijn degenen die zich aan geestelijken onderwerpen. De protestanten nu onderwerpen zich eenig en alleen aan het Woord van God 1Aan de hand van dat Woord beoordeelen zij, naar recht en reden en ook onbeschroomd, de geestelijken. De predi kanten, van welke kleur ook, weten dit zeer goed want in plaats van gezag en als zoodanig volgelin gen te hebben, moeten zij bij afwijking van het Woord in den regel heel wat hooren. Vrijmoedig spreken we dan ook uit, dat «de libe- ralen» het volk niet kennen, indien zij inderdaad meenen, dat het de predikanten volgt, gelijk ee kudde schapen dat haren herder doet. 32 Het volk volgt nietof het moet weten waaronJ het volgt. Het onderwerpt zich aan geen menschen, maar als echte protestanten, wel aan het Woord Gods. topt te Middelburg alleen i (1) Ook is het ganschelijk onwaar, dat de Roomsch-Ka- tholieke Kerk esne belijdenis heeft waarbij geeischt wordt, dat de leden de geestelijken volgen en gehoorzamen zullen. De leer der kerk, maar niet de dienaar is er nummer één. ---***•6" "ju aangekomen.

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 1