DE MIJI „RHEINPREUSSEK De Goesche Boot GEBR. G00TE, lp In den Boekhandel van F. P. D'HUIJ te Middelburg, de navolgende nieuwe werken verkrijgbaar: Vlasmarkt. D. J. DR0NKERS, L no. 6 7. STEENKOLEN HANDEL. Photografie Instantanée. E. HELDER. De Crediet- Yereeniging. VERTREK VAN SPOORTREINEN. vertrekt van Goes naar Rotterdam Zondag 16 Mei 's morgens 10,30 uur vertrekt van Rotterdam naai- Goes. Woensdag 19 Mei 's uiorg. 4.30 uur. Inforoiatiente Rotterdam bij den com missaris DE LANGE, op *t Haringvliet, te Dordrecht bij BOUWMAN en ZOON, te Zierikzee bij J ROS, te Goes bij de Directie. Ligplaats te Rotterdam Nieuwe Haven bij de Pakkenbrug. STOOMBOOTDIENST tusschen Vlissingen, Middelburg en Rotterdam. Uren van vertrek in Mei. Van Vlissingen Van Middelburg: Zaterd. 15 voorm. 8,30 Zaterd. f5 voorm. 9,45 Maand. 17 8,30 Maand. 17 9,45 Dinsd. 18 8,30 Dinsd. 18 )j 9,45 Woens. 19 8,30 Woens. 19 9,45 Donder. 20 t> 8,30 Donder. 20 9,45 Vrijdag 21 5) 8,30 Vrijdag 21 9,45 Van Rotterdam naar Middelburg en Vlissingen. Zaterdag 15 voorm. 9,45. Maandag 17 9,45. Dinsdag 18 9,45. Woensdag 19 9,45. Donderda: ;20 9.45. Vrijdag 21 9,45. STOOMBOOTDIENST tusschen Middelburg en Zierikzee Correspondentie Zierikzee Spoorweg Goes. Van Middelburg Mei. Van Zierikzee Zaterd. 45 'smidd. 12, Zond. 16 3.30 Maand. 17 12, Dinsd. 18 'smorg. 7. Woens.19 7,30 Donder.20 6, Vrijdag 21 6,30 STOOMBARGEDtENST. Middelburg Vlissingen v. v. Van Middelburg: vm. 6,30+, 8,-9,10+10. 12.m. nm. 1,20+ 2,30 3,30f 5,— 6,30+ 8, Van Vlissingen: vm. 89,10, 11 12,—+ nm. 1— m. 2,30+3,30 4,30+ 6,— 7,30+ 9,—. De eerste reis's morgens geschiedt alleen op werkdagen. De duiden de reizen aan waarbij op de tusschen-stations wordt aangelegd. Zaterd. 15 3 morg. 8 Zondag 10 8,— Maand. 17 8- Maand. 17 's midd. 4 Dinsd. 18 4,— Woens.19 4,— Dond. 20 4,— Vrijdag 21 Prof. IIOEDEMAKER, Kerkel. Vraagstuk (Advies) IIOGERZEIL, De Kerkel. strijd, no. 2 en 3 a Prof. IIOEDEMAKER, Open brief aan Dr. Kuyper Kort verbaal van den kerkelijken strijd Dr. A. KUYPER. Het confllict gekomen no. 1, 2 en 3 a DE SAVORNIN LOIliMAN, Waar is het misdrijf der geschorsten? A. G. C. van DUIJL, In den Kerkstrijd, een woord tot stilling 18161886De onwettigheid der Synodale Organisatie van '1816 E. CESAR SEGERS, De verhouding der Loc. Gem. t. d. Ned. Herv. Kerk. VERHOEFF, Verbittering en scheiding VAN DOORN. De kerkelijke kwestie KLAARHAMER, Toespraak naar aanleiding van het kerkelijk conflict. Waarom tachtig kerkeraadsleden te Amsterdam voorloopig geschorst? WESTHOFF, Kijkjes achter de schermen FABIUS, Voorheen en thans Open brief door leden van kerkeraden uit de classis Harderwijk DE SAVORNIN LOHMAN en RUTGERS, De rechtsbevoegdheid onzer plaatse lijke kerken Open brief aan Dr. KUYPER deur 'n Zuud-Beveland'r PLOOS VAN AMSTEL, De Amsterdamsche kwestie eenvoudig toegelicht. Prof. IIOEDEMAKER, Kerk en school, het verband tusschen het Kerkelijk Conflict en de vrije Universiteit gezocht en gevonden CONTRA-MEMORIE in zake het Amsterdamsche Conflict in gereedheid ge bracht door Dr. KUYPER en Dr. RUTGERS, waarin is bijgevoegdopenhaar schrijven aan de Algemeene Synode SERVAAS VAN ROOYEN, De kerkeraad contra de Classis PLOOS VAN AMSTEL, Een woord aan hen die Jezus Christus erkennen als het eenig hoofd Zijner Kerk Het ii het con- f r'ge van „trokken D't Jowa. -<w - 0,23 lie - 0,15 i -0,15 - 0,00 - 0 20 -0,50 -0,20 -0,25 -0,20 -0,50 -0,60 -1,75 :h- - 0,06 »er •s he' -L25'l> -0,25 -0,07 j - 0,25 ■0,90 0,90 •0,30 MIDDELBURG. Handel in COMESTIBLES EN KOLONIALE WAREN (Prijscourant gratis.) SSh Om .3* Twaalf net afgewerkte ALBUM PORTRETTEN voor f2,50. LANGE DELFT I No. 34. NB. Het atelier staande in de Krommeweele is dagelijks geopend uitgezonderd 's ZONDAGS. Agentschap te Middelburg. (Kantoor Z.zijde van den Dam, G 2.) Neemt gelden aan a deposito, 't zij in eens 'tzij in gedeelten opvorderbaar, tegen vergoeding --" rente bedragende thans 2 pet. p neemt aanvragen tot Crediet-verleening in ontvangst van f1500 tot 60,000. M te HOMBERG a/R. pro contracteert de levering van prima grove STEENKOLEN, bevattende 40 tot 50 percent stuk ken, tot concurreerende prijzen. Adres voor Zeeland bij FARO DHONT, te Middelburg Van Yliasingeu (Haven) (Stad) Middelburg Arnetnuiden Goes Bergen op Zoom Roosendaal Breda Rotterdam Beurs) (via Zevenbergen) 's Gravenhage (over Rott. H. IJ. S.) Amsterdam over Rotter dam H. IJ. Sp.) Utrecht (Ooster8p. Utrecht (Rhijnsp.) Antwerpen (Etat) Brussel (Nord) Pargs (No'd) j Keulen 5.58 6.7 6.14 6 35 7.35 756 8.46 9.31 10.25 12.22 10.86 11,45 I 9.20 7.85 NB. f.23 ♦10. 10.39 12.13 11.50 10 36 11.45 6,45 2.5 f 7.20 a) 7.29 8.40 9.10 12.18 11,50 10.36 11.45 6.43 i 2.52 9.22 9.32 9 39 10,1 11,4 11,25 12.7 1.8 ♦1.47 2,57 2.50 1.3 2.8 4,5 (v) 2.14 2.21 2.43 3 42 4.3 4,52 7.52 8.14 8.5 5,39 7,24 10.23 5.26 5.38 5.45 6.8 7-17 7-38 8.27 9,34 ♦10.13 7.20 7.82 7.39 8.3 9.13 9,34 10.21 11.12 12,2 111.19 11.22 i 11.5 9.48 11,14 16.10(v) Van Keulen Parijs (Nord) n Brussel (Nord) Antwerpen (Etat) a Amsterdam over Utrecht (Rhijnsp n u Utrecht Oostersp.) w n Rotter- am (Holl. IJ Sp.) s Gravenhage (over Rott. II. IJ. S.) (Beurs) (via n RotterdamZevenbergen.) n Breda u Rooseudaal u Bergen op Zoom n Goes Arnemuiden Middelburg Te Vlissingen (Stad) a (Haven) 5.51 6.30 7.28 7.49 8.52 9.13 9.21 9.30 ♦10.45 (n) 6 27 (v) 7.35 7.30 7.36 8.46 9.24 10.13 10,51 11.10 11.59 12.24 12.82 6.- 9.10 (n) 9.31 (v) 10.36 11.7 11.53 12.13 1.17 1.38 1.46 1.55 9,8 11.45 $1155 i 1.6 1.44 2.40 3.14 3.41 4.55 5.20 5.28 5.37 1.40 7.50 2.40 3.38 3,26 3,20 3.25 4.40 5,40 6 38 7.20 7.38 b) 2.42 5.26 6.37 5.28 5.13 5.20 7.13 8.13 8.44 Het teeken beteekent dat op het daarmede aangeduide gedeelte van het traject alle'én rijtuigen le en 2e kl. loopen. f Deze trein neemt te Middelbure geen reizigers op en te Vlissingen alle'eu die, welke met de boot van Qneenborough zijn aangekomen. a) Deze trein stopt te Middelburg alleen om reizigers nit te laten. b) Via KempenGoch. SNELPERSDRUK G. M. KLEMKERK GOES.

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 4