Puik Voermeel f 4,-. Zuiver blank Gerstemeel f4,40 per 60 KG. vu I. D. F. Cammelot, Lange Geere, K 244. Piano-fabriek en Magazijn van Amerikaansche Orgels, AMERIKAANSCHE ORGELS LtVEN'SVEliZEKERING-MAATSCflAPPIJ, rij dag is aan een onzer zalmvisscherijen een Ie vangen, die het kleinigheidje van een en [pond bleek te wegen. jTe Schiedam kwam Maandagochtend een Inersfamilie, bestaande uit tien personen, aan, plan had door te trekken. De policie aldaar fid echter volstrekt niet noodig, dat Nederland ^deze gasten herbergde. Zij werden naar Rotterdam gebracht, van waar zij naar Antwerpen vertrokken^ De officier van justitie te Heerenveen is naar Tjallebert vertrokken, om een onderzoek in te stellen naar een moord door een man op zijne vrouw gepleegd. In het plaatsje Wolfsbrunn, in Oostenrijk, was een put ingestort en een werkman, die er in arbeidde, was onder de bouwvallen begraven. Het ongeluk gebeurde ten twaalf uur des middags en rst vier uren later wendde men pogingen aan om n ongelukkige te redden. in volgenden morgen ten 9 uur hoorde men hulpgeroep van den levend begraven man, maar 7 plaats dat men dadelijk met verdubbelde krachten 'aan het reddingswerk ging, ontbeet men eerst be hoorlijk, gebruikte later heel smakelijk het middag maal en dacht er toen eerst over om aan 't werk te gaan. Toen men eindelijk den ongelukkige vond bleek het, dat hij inmiddels was gestikt. Ingezonden Stukken. Vlissingen, 12 Mei 1886. Aan de Redactie van het Zuiden. Wil mij voor een enkel maal in Uw geacht blad gastvrijheid toestaan voor het uitspreken eener mee ning, die, ik ben er bijni zeker van, door vele mqner medekiezers met mij zal worden gedeeld. Uit de Middelburgsche courant van heden blijkt mij, dat door de anti-revolutionaire kiesvereenigiug te dezer stede de heer S. Alter tot candidaat voor 1 het lidmaatschap van den gemeenteraad zou zijn gesteld. Die candidatuur nu verbaast mij, temeer nog waar ik rekening houd met het feit, dat de heer Alter eenigen tijd geleden bij eene verkiezing voor den gemeenteraad zijne handteekening plaatste onder eene aanbeveling van den heer J. Spanjaard, een bekend liberaal, destijds door de Liberale Kies- vereeniging «Plicht en Recht» tegenover een anti revolutionair candidaai gesteld. Naar mijne beschei ineTSiïng is de heer Alter, reeds alléén om deze handeling, voor de antirevolutionairen te dezer plaatse een onmogelijk candidaat. Hoe zal hij, waar dit vereischt wordtde belangen dier partij in den ge meenteraad kunnen bepleiten in vereeniging met hem, wiens candidatuur hij nog kortelings, door openlijke aanbeveling van een liberaal, heeft helpen bestrijden. Bij gemis aan geschikte mannen van zuiver gehalte, adviseere men toch liever tot ont houding bij de stembus, in plaats van de kiezersin onzuiver vaarwater te leiden. Dank zeggende voor de plaatsing van het voren- EEN KIEZER. Burgerlijke Stand. Van 2 tot 9 Mei. Middelburg. OndertrouwdJ. Jobse, jm. 24 j. met J. Theune, jd. 22 j. J. G. E. Dominie, jm. 22 j. met h. J. Dekker, jd. 24 j. A. Verbaan, jm. 28 j. met J. C. de Vlieger, jd. 23 j. G. M. Ludikhuize, jm. 23 j. met M. J. W. de Vlieger, jd. 23 j. A. Euijer, jm. 28 j. met C. S. Roose, jd. 25 j. J. A. W. Verbeek, jm. 25 j. met P. van der Bliek, jd. 32 j. G. Beerenborg, jm. 41 j. met C. van Straten, jd. 22 j. Getrouwd: S. de Jonge, wedr. 26j. met J. Buijs. wed. 29 j. A. J. Bertou, jm. 26 j. met D. Schroe- .vers, jd. 30 j. F. Boone, jm. 24 j. met P. B. van iffenbeek, jd. 28 j. J. van de Volkere, jm. 25 j. iet C. Remmerswaal. jd. 22 j. P. de Klerk, jm. j. met L. Blaas, jd. 21 j. J. de Klerk, jm. 23 iet J. J. de Voogd, jd. 22 j. C. de Klerk, jm. met S. Murre, jd. 24 j. J. A. A. Mulder, jm. met S. J. van der Manickt, jd. 26 j. P. jm. 26 j. met C. van Tuijl, jd. 25 j. F. jm. 29 j. met P. C. Lievense, jd. 24 j. jm. 23 j. met C. Wisse, jd. 23 j. H. van der Made, geb. Den Haan, Polderman, d. L. Bal, geb. De mnock, geb. Timans, z. J. L. z. M. J. Helder, geb Hac- ibbelaar, d. N. Franso, geb. Boucherie, d. J. Janse, geb. Tavenier, z. C. den Engelsman, geb. De Voogd, d. M. S. Simons, geb. Ladenberg, z. E. J. Broeke, geb. Van Dorst, d. M. Jobse, geb. Provoost, z. W. C. van Hilst, geb. Schuilwerve, z. OverledenJ. van de Poel, vrouw van J. Wierk 73 j. P. Mesu, ongeh. 22 j. A. Sneevliet, ongeh. z. 19 j. A. J. de Ruijter, wedr. van P. van den Broeke, 61 j. J. Wielernaker, z. 4 m. Van 1 tot 8 Mei. Vlissingen. GehuwdS. Waterman, jm. 28 j. met J. J. Tormo, jd. 27 j. J. Neele, jm. 24 j. met P. J. Swenne, jd. 19 j. W. Kolf, jm. 24 j. met E. Minderhoud, jd. 21 j. BevallenC. de Jonge, geb. Sebus, z. A. L. Gabor, geb. Thompson, d. J. C. Wouters, geb. Pouwer, d. (levenl.) OverledenP. Born, man van M. J. Schepers, 76 j. P. van der Baars, wed. van E. Rijnhout, 96 j. A. P. Bruijsschaart, z. 5 w. C. J. van Oorschot, z. 2 j. Goes. Gehuwd J. Slager, jm. 22 j. met F. L. F. Goossen, jd, 22 j. J. M. J. Schrijver, jm. 25 j. met J. Meeuwse, jd. 25 j. Bevallen: S. van dei Weele, geb. De Hond, z. D. van Sluis, geb. Koster, z. A. Sinke, geb. van den Berge, z. A. van Aken, geb. Boer, d. J. den Boer, geb. Boer, z. OverledenA. J. Geluk, z. 3 m. M. Brouwer, d. 11 m. W. de Jonge, man van M. Laurusse, 72 j. J. Maartense, d. 2 j. Zierikzee. Gehuwd: M. Lemson, jm. 25j met M. van der Houten, jd. 29 j. P. Roskam, jm. 26 j. met J. Moermond, jd. 27 j. Bevallen: M. Roskam, geb. De Graaf, z. W. C. van Wanrooij, geb. De Smidt, z. W. P. de Groot, geb. Gaakeer, d. N. van Duivendijk, geb. Den Boer, d. Overleden J. Mathijsse, man van A. J. Wage naar, 70 j. C. Schot, vrouw van E. W. Mus, 68 j. Grijpskerke, over de maand April 1886. BevallenW. Poppe, geb. Louwerse, d. S. Me- lieste, geb, Dingemanse, z. E. Franke, geb. Won- dergem, z. E. J icobsen, geb. Dekker, z. Gehuwd en Overleden Geene. Graanmarkten, enz. Middelburg, 13 Mei 1886. De aanvoer bestond hoofdzakelijk uit Tarwe en Witteboonen; naar Tarwe was eenige vraag, waar door ruim vorige weekprijs werd ingewilligd, doch naar andere artikelen was weinig begeerte. Tarwe puike kwaliteit 16,80 a f6,90, voorts f6.50 a f6,65. Rogge 15.75. Wintergerst f4,60 a f4,75. Zomergerst f4,25 a f4.40 Haver f4. Paardeboonen f6,50. Witteboonen f9,50 a f 10,50 Bruineboonen f 10.50 a f 11. Erwten niet ter markt. Koolzaad zonder handel. Hooiboter f0,50 a f 0,60 en grasboter f0,55 a f 0,65 per kilo. Eieren per 100 stuks f2.80. ADVERTENTIEN. Voorspoedig bevallen van een welgescha pen ZOON J. LUCASSE—Rottier. Middelburg, 12 Mei 1886. en bij p a r t ij e n lager. Molen DE HOOP. MIDDELBURG. 73 bericht dat hij maakt en LEVERT Tapijten, Loopers, Meubel- eiirg S Glasgordijnen, m' Ledikantbehangselss gaat steeds voort met het £CJ 4 IV An CUAAIA P A n a A US in alle Modellen; v-j levert ook de nieuwste afgepaste Crème en Vitrage-Glasgordijnen; L, maakt RESSORTS, KAPOK-, ZEEGRAS- 2 en STR00MATRASSEN rJ1 en wat verder tot het vak behoort. ANTOINE MES, MIDDELRURG. ONTVANGEN EEN RUÏNE KEUZE van af f 115. Alle INSTRUMENTEN worden met dege- lijke garantie geleverd. UTRECHT3CHE Goedgekeurd door Z. M. den Koning. Commissarissen de Heeren Dr. J. W. Schubart, Mr. H. Waller en Mr. D J. H. van Eeden, te Utrecht i W. Middelburg, te 's Gravenhage Jhr. J. E. van Heemskerck van Beest te Dalfsen. Directeuren: li. A MANSSEN en S. P. TEN HOLT. L)u Maatschappij sluit verzekeringen bij ovsrlijden en bij leven, tijdelijke verze keringen. verzekeringen op twee levens, uitzet ver zekeringen, enz. Voor GOES en omstreken wordt een SOLIED AGENT gevraagd. Zweren, en scheurbuik, uitbarstingen van den slimsten aard. en waartoe alle soorten van zooge naamde «gevestigde» middelen te vergeefs beproefd zijn, zijn door en door genezen, en in een' onge looflijk korten tijd, door Holloway's doordringende en heelende Zalf. De pleisters, die in het algemeen gebruikt worden, zijn voor het grootste gedeelte verzachtende middelen, maar deze onovertreffelijke Zalf' spoort de bron van het kwaad op, verdrijft de geheime smetstof, en doet de kwaal voor altijd ver dwijnen. In gewone gevallen moet de Zalf fi^s op de aangedaneg edeelten gewreven worden, maar in-, dien deze voor die behandeling te zwak of te zeeij ontstoken zijn, moeten zq er tweemaal per dag zachu mede ingesmeer-i worden. De meest verouderd» uitwendige kwaal zal voor deze Zalf verdwijnen, in-l dien men met gemelde behandeling eenigen tijdl voortgaat. 1

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 3