Hiervan waren 14 stemmen van onwaarde; de l volstrekte meerderheid bedroeg dus 569. Herkozen zijn de heeren: Dr. J. VANDERBEKE CALLENFELS met 653, D. A. DRONKERS met 617, J. H. SNIJDERS met 609 en J. C. LANTS- HEER met 589 stemmen. Herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren F. G. Sprenger die 525 en J. A. de WolfF die 509 stemmen verkreeg. Verder verkregen de heeren: A. van "Waarde 478, M. C. van Westen 473, W. A. graaf van Lijnden 470 en L. Bosselaar 442 stemmen. Op Mr. G. N. de Stoppelaar waren 9 stemmen uitgebracht, op F. Delvoye 5; terwijl onderschei dene personen minder dan 4 stemmen bekwamen District Goes. Aantal Uitgebr. stemmen. kiezers. 9 Mei '83. 11 Mei'86. Goes 27-1 189 238 's Heer Arendskerke 76 54 57 's Heer Abtskerke 15 9 10 Kattendijke 18 10 16 Wolfaartsdijk 66 42 57 Baarland 22 12 12 's Gravenpolder 34 28 26 Ellewoutsdijk 20 11 16 Oudelande 20 13 16 Hoedekenskerke 26 13 19 Ovezand 29 13 13 Heinkenszand 66 38 47 's Heerenhoek 26 13 14 Driewegen 16 8 13 Nisse 25 11 16 Borssele 40 22 25 Kapelle 52 38 38 Wemeldinge 41 33 30 Kloetinge 41 32 33 Yerseke 64 33 46 Krabbend jjke 40 17 32 Kruiningen 90 62 58 SehoreVlake 21 14 15 Waarde 18 14 9 RillandBath 37 21 26 Cortgene 40 30 36 Wissekerke 95 77 69 Colijnsplaat 52 39 42 Cats 19 15 16 1380 911 1045 Hiervan waren 14 stemmen van onwaarde. De volstrekte meerderheid bedroeg dus 516. Herkozen zijn de aftredende leden, nl. de heeren Mr. B. V. VAN DER BILT «iet 577, J. A. A. FRANSEN VAN DE PUTTE met 587, Mr. C. LU- CASSE met 556 en J. M. KAKEBEEKE met 563 stemmen. Verder waren uitgebracht op de heeren Mr. W. L. van Voorst Vader 492, C. J. Huvers 409, B. M. den Boer 426 en M. Noordijke 397. District Tholen. Uitgebracht 416 stemmen. Herkozen de aftredende leden J. SIPKES met 333 en D. BOLTER met 318 stemmen. District Zierikzee. Uitgebracht 473 stemmen, waarvan 5 van onwaarde Herkozen zijn de aftredende ledende heeren Mr. C. J. FOKKER met403, C. VAN DER VLIET Dzn. met 410 en B. G. VAN DER HAVE met 403 stemnr District Sluis. Uitgebracht 602 geldige stemmen. Herkozen de heeren Mr. P. C. J. HENNEQUIN met 407, J. OTTO RISSEEUW met 405 en W. C. DE SMIDT met 344 stemmen. Verder waren uitgebracht op de heeren J. F» Hennequin 173, J. Temmerman 163, N. Glinderman ^59 en J. G. Gerritsen 108 stemmen. De bijeenroeping der Tweede Kamer op 18 dezer zal door ontbinding van dit Staatslichaam gevolgd worden. De verkiezingen voor de nieuwe Kamer zullen op 22 Juui en de herstemmingen op 6 Juli plaatshebben. Naar wq vernemen wenscht de heer mr. P. C. 't Hooft bij de aanstaande verkiezing niet meer in aanmerking te komen. De Tweede Kamer is opgeroepen tegen Dinsdag 18 Mei, des namiddags te half twee. De verkiezing voor de Provinciale Staten heeft opnieuw den voortgang der anti-revolutionaire be ginselen in Zeeland, meer bepaald in het district Middelburg doen zien. De vooruitgang was 100 pet., en het is voor hen die de kaart van het land kennen geen geheim, dat er voor de anti-revolutionairen in Walcheren nog een reserve vanp. rn. 300 kiezers te vinden is. De herstemming zal, naar we ver trouwen, dit eenigszins duidelijker maken. En nog eene verkiezing als deze, dan zullen in Walcheren ook voor de Staten de liberalen in de minderheid zijn. Aan de beurt van aftreding uit het anti revolutionair Centraal Comité zijn de heeren Van Alphen, Diemer, wijlen de heer J. Esser, en dr. Kuyper; welke laatste dus ook tevens als voorzitter aftreedt. De i weetallen, door het comité voor deze vier vacaturen voorgesteld, bestaan uit de heeren Van Alphen en Roodhuyzen, Diemer en Noordtzy, Hoogeveen en Wentinck, Kuyper en Schiminel- penninck van der Oye. Op de jaarlijksche vergadering van het Alg. Ned. Werkliedenverbond, dat weder op de Pinkster dagen bijeenkomt en wel te Amsterdam, worden tal van vraagstukken aan de orde gesteld, o. a. over algemeen stemrecht; over de uitwerping van den heer Heldt uit den bond voor dat stemrecht; over middelen tegen de telkens wederkeerende werkelooshei i, gymnastiekonderwijs voor on vermogen den algemeen kosteloos onderwijshet oprichten van eene weerstandskasconcurrentie van het buitenland en arbeid in de gevangenissenafschaffing van plaatsvervanging; de verplichte vergoeding van schade door ongelukken in fabrieken enz. Ook zal de vraag behandeld worden, of het Ver bond personen, die zich verdienstelijk voor den werkenden stand gemaakt hebben, tot leden van verdienste zal benoemen. Aan de koninklijke maatschappij De Schelde te Vlissingen is door het departement van marine opgedragen de vervaardiging van stoomwerktuigen en ketel voor het bij 's rijks werf te Amsterdam in aanbouw zijnde torpedo-transportvaartuig, Buitenland. Nog altijd blijft het oog van allen die in de ge schiedenis van den dag belang steil in op Griekenland gericht. Men weet, de gebeurtenissen van het vorige jaar op het Balkan-schiereiland deden de begeerte ontwaken om een deel van het Turksche gebied voor Griekenlaud te winnen. Eerst betoogend, toen eischend, eindelijk dreigend traden de Grieken op. Zoo dreigend dat de groote mogendheden; de supe rieuren van Griekenland, eindelijk des dreig ens moe, ontwapening gelastten. Maar in plaats van ontwa penen trekt Griekenland een gansch legerkorps naar zijne grenzen, niet om te vechten, zooals het uitdruk kelijk verzekert, maaromdat Turkije het ook doet. Precies als kinderen. Als gij durft, dan zal ikIntusschen zitten de mogendheden moeilijk met dit geval. Daar zijn eronder, vooral Engeland, die de handhaving van den vrede begeeren, maar er zijn er ook die eischen dat met hunne eischen niet zal gespot worden. Bovendien ook onder het Grieksche volk heerscht verdeeldheid. De eerste minister Delyannes is het hoofd der oorlogspartij. Het stond er deze week naar of zijn tegenstander, het hoofd der vredelievende partij aan 't bewind komen zou. Maar toi op 't oogenblik dat wij dit schrijven is de oorlogzuchtige part.j nog aan het roer. Deze week is de behandeling van Gladstones voor stel in betrekking tot Ierland, aan de orde. Welke de uitkomst zal zijn valt moeilijk te gissen. Het i; dan ook een buitengewoon radicale stap in het con servatieve Engeland. Onze aandacht werd dezer dagen tengevolge van de beroeringen te Chicago inzonderheid getrokken door een brief van een onzer landgenooten uit Jowa. In dien brief stond o. a. het volgende te lezen: Onze arbeidersstand is veel welvarender dan die in Europa. Waar hier armoede heerscht, is het in 99 van de 100 gevallen tengevolge van wangedrag of spilzucht. En toch zijn de werkstakingen hier veel talrijker dan bij U. En bij die werkstakingen openbaart zich vaak een driestheid, welke die der Belgische mijnwerkers overtreft. Bovendien hebber wij geen leger, waarop tegenover bandelooze onver laten te vertrouwen is. En erger nog: als onzt policie haar plicht doet, zooals nu in St. Louis, ei I ter beveiliging van particuliere eigendommen na lang sarren naar de wapens grijpt, dan schaamt zicM schier onze geheele pers niet om de plichtbetrach- tende politie moordenaars te noemen en de oproer makers martelaars. O, die pers hier! Zij is he' meest bedorven instrument, dat men erg >ns inj dt hand van gewetenjooze, winstbejagende volksopruier^ aantreft. Men noemt haar «Koningin der aarde»; «dienares des Satans» j ware meer naar waarheid; want zij is het machtigste werktuig, dat de Vorst der duisternis hier bezit om land en volk met snelle vaart naar den afgrond te sleepen. Doch laat mij eindigen want de beschrijving van ons diep verva>| doet mij pijnlijk aan. j Indien ooit het bewijs geleverd is dat geld nit i gelukkig of tevreden maakt, dan wel in Amerika. De vette jaren zijn door m.igere opgevolgd, en ni zijn sommige streken van de Nieuwe wereld he tooneel van een ontzettenden strijd tusschen arbeii en kapitaal. De strijd wordt op socialistische wijzi gevoerd met bommen en granaten, en opent al; 't ware een hel op aarde. Het bedwingen van der opstand kostte aan 40 politiemannen het leven er van de opstandelingen sneuvelde menigeen. Mei schijnt ook in Amerika meer en meer tot de over tuiging te komen dat de socialisten en hunne woe lingen met kracht moeten bestreden worden. Ei wordt ditmaal althans een buitengewone ijver ont wikkeld. De sociale toestand inde Nieuwe wereld is aller treurigst. Ziehier een kleine greep uit de statistiek. Op 't oogenblik zijn er 2,100,000 handwerkslieden, die in de fabrieken arbeiden, d. i. 350,000 minder dan in 1880, niettegenstaande de bevolking sedert gemeld jaar sterk is toegenomen. Van de 272 ka- - toenfabrieken staan er 36 stil, en van de 187 fa brieken, waarin wollen artikelen worden vervaardigd, zijn er 56 gesloten;de eigenaren der laatstgenoemde fabrieken in Nieuw-Engeland hebben 21,000 werk lieden ontslagenin Lowell County, Massachusettss, zijn er 23,000 minder aan den arbeid dan in 1886. De weefgetouwen zijn slechts gedurende drie vierde gedeelte van den gewonen arbeidstijd in gang en alleen in den staat New-York zijn ruim 14,000 per sonen ontslagen, vroeger in dergelijke fabrieken werkzaam. De loonen zijn algemeen 25 a 30 pCt. gedaald. In Canada zijn van de 1417 fabrieken in de pro vincie Ontario 72 gesloten of slechts gedurende een gedeelte van den dag werkzaam. Het gevolg] daar van is, dat 4089 arbeiders werkeloos zijnj en 2470 slechts gedurende een gedeelte van den dag bezig heid vinden. Daar komt bij dat zich op 't oogenblik een ge weldig uitgebreide werkstaking ontwikkelt om den werkdag op acht uren te brengen, een werkstaking waarvan Chicago het middelpunt is. Het is wel niet te denken dat de werkstaking i zoo groote uitgebreidheid erlangen zal als de soci- J alisten beweren, maar zonder twijfel is toch d I malaise en niet minder de ontevredenheid i: I Amerika van bedenkelijken aard. 1 Gemengd Nieuws. Te Eindhoven hadden Vrijdag) in de lucif fabrieken eenige ongeregeldheden plaats; in fabriek smeet men in een der werkplaatsenJ het onderste boven, en er werd vrij wat 'im aangericht. Ook bedreigde men de patre^fl men behandelde hen zeer onbeleefd, maar^fl dere handtastelijkheden kwam het niet^^B Een groote volksmenigte, die op stvyjl gekomen, ging dadelijk uiteen, toertJH hamel in arrest nam. Het opstootje, waaromtrent Jj^k ruchten hebben geloopen, is^^B heid van sommigen toe t^^B woelingen hebben ec^3H

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 2