Nieuwe Goesche Courant, Christelijk-historisch blad voor Zeeland p86. Zaterdag 15 Mei. No. 1354. ZUIDEN, Verschijnt eiken Vm.idagavond ten 8 ure. Prijs per drie maanden franco Enkele nommers f0,65. - 0,06. UITGAVE VAN F. P. DHUIJ, te Middelburg en Wed. A. C. DE JONGE, te Goes. Prijs der Advertentiën Per regel 10cents.; Familie-berichten van 16 regels fl,Iedere regel meer 10 cents. Liefdegaven 6 cent per regel. Had ik dat geweten Ieder mensch heeft eenige plichten, die j niet mag verwaarloozen. Wat zegt men van een huisvader, die it zich nu wel tot een eere rekent, dat j het hoofd des gezins is, maar zelden of ioit zijne plichten vervult. Die klaagt jammert als zijn huisgezin niet naar ensch geregeld is, maar, als het aankomt het maken van goede regels, in zijn 'chelp kruipt en de dingen de dingen laat. Wat zegt men van zoo een man Wel dat is immers een slecht huisvader? En waarom 't Ligt voor de hand. Die man heeft iu eenmaal willens en wetens de taak zich Jpgelegd, dat hij zorg zai dragen voor de welvaart van 't gezin; en doet hij zulks nietwelnu, dan breekt hij zijn woord, en iat is waarlijk niet zoo nobel. Daarom noemt men hem een slecht huis vader. En dat verdient hij. Niet alleen als huisvader, maar op veler- ,ei ander gebied heeft men plichten te ver - vullen, en wel precies zooveel als men rech ten heeft. k Men kiest in de afdeeling van een ver- ?or.d een afgevaardigde voor een bonds vergadering, en dan geeft men zoo iemand iet recht om namens die afdeeling te spreken; maar nu vat ieder toch wel, dat iien afgevaardigde ook de plicht opge legd is, zulks te doen. Immers die afdeeling ïeeft hem hare zaak toevertrouwd; aar is hij maar niet los van als hij wil. Zoo heeft een baas rechten tegenover jn knecht, maar daarom ook plichten. Zoo een burgemeester tegenover de rgers. (En zoo nu is onze samenleving, onder [t bestuur des Allerhoogsten geworden een keten waarin iedere schakel noodig is. at verlieze men nimmer uit het oog. |en wij geboren werden, was het niet bs verzoek, dat die voor ons gewich- |ebeurtenis juist in Nederland plaats alzoo de beschikking van onzen ^waartegen we niets behoeven in ^Maar, nu we eenmaal Neder- yerlangt het vaderland van onzer zijn plicht gil toestand, wat het |fl betreft, waarvan not is als de dige even groot als de verachtelijke. Het eischt waarlijk een bezit van niet weinig advocaterij om de vraag: wie nu eigenlijk het land regeert, te beantwoorden. Dat is tamelijk wel hekend. Opdat evenwel het scheepje van Staat niet al te wonderlijk laveeren zou, hebben we een volksvertegenwoordiging,die in naam van het Nederlandsche volk zit en spreekt. Hoe komt men daaraan? Door de verkiezing. Dus het Nederlandsche volk kiest zijn pleitbezorgers, zijn vertegenwoordigers Mis geraden. Onze grondwet zegtdat de Staten-Ge- neraal het geheele Nederlandsche volk ver tegenwoordigen; en in het zelfde hoofdstuk, in dezelfde afdeeling: dat men om kiezer te kunnen heeten zooveel of zooveel belas ting moet betalen. Maar hoe is dat te rijmen Foei vrager! zulke dingen zijn voor een burgermans-verstand niet te vatten. Maar, vatten of niet, hierdoor zijn toch deel der Nederlanders van hun recht- streeksch aandeel aan de vertegenwoordiging beroofd. Aan Vi deel is dientengevolge het recht gegeven voor zich, en, wijl toch de andere zes zeven de deelen ook gerekend moeten worden, voor die onmondig verklaarden tevens een man te kiezen, die in hun naam op het Binnenhof (in de Tweede Kamer) en in de Staten vergadering der provincie, zijne stem doet hooren. Wie gevoelt nu niet dat zulk een recht tevens een plicht is. Moest men voor zichzelf alleen zijn stem uitbrengen, och, dan verzuimde men slechts zijn eigen belangmaar nu daar ®A deel des volks ziet op de hand van 'A deel, mag niemand van degenen, die tot dat 'A deel behooren, nalaten wat hem juist daardoor tot plicht wordt. En wat gaf de verkiezing op Woensdag j. 1. ons te zien? Niets meer en niets minder dan dat heel wat kiezers hun plicht hebben verzuimd. «Wis en zeker» waren alle candidaten onzer partij ter Provinciale vergadering ge komen. Als slechts de kiezers hun plicht hadden gedaan. Op die thuisblijvers komt dus de schuld neer. Zij zijn de oorzaak, dat we slechts veel gewonnen, en niet overwonnen hebben. «Had ik dat geweten» zal nu menigeen ZPfTCTPTl O! zeker, 't is geen onwil; maar de een denkt »'t zal er toch wel komen al blijf ik eens thuis» en de andere denkt evenzoo en .op die manier blijven er velen thuis, als alles in slagorde behoort te staan. Het geheele Nederlandsche volk kan door de nalatigheid van enkele kiezers voor ge- ruimen tijd gedwongen worden, de libera listische geldvermorserij en rechtsverkrach ting, met leede oogen aan te zien. Daarom voortaan alle man te wapen want een «had ik dat geweten» komt te laat. We hebben, in spijt van alle pogingen door de liberalisten aangewend, minstens zooveel stof tot vreugde over de verkiezing voor de Staten-Provinciaal als de Mid- delburgsche. Nog enkele stemmen en de onzen waren er door geweest. Terwijl binnen kort zal beslist moeten worden, of een liberalist of een der onzen, den nog ledigen zetel moet bezetten. Dat is vooruitgang. Voor die thuisblijvers een gelegenheid het bedorvene goed te maken, in zoover dat nog mogelijk is; voor de nu opgeko- menen om de kroon te zetten op den voor- loopigen triomi Binnenland. De uitslag der verkiezingen voor leden van de Provinciale Staten in Zeeland is als volgt: District Middelburg. Aantal Uitgebr. stemmen. kiezers. 9 Mei '83. 11 Mei '86, Middelburg 524 342 432 Vlissingen 206 143 178 Yeere 36 24 26 Oostkapelle 45 31 36 Domburg 49 30 35 Vrouwepolder 41 19 27 Serooskerke 54 34 36 Aagtekerke 31 23 22 Grijpskerke 46 22 40 Westkapelle 52 21 41 St. Laurens 31 19 24 Meliskerke 39 20 34 Zoutelande 30 12 27 Biggekerke 47 19 27 Oost- en West-Souburg 55 22 34 Koudekerke 102 33 58 Ritthem 30 16 23 Nieuw- en St.-Joosland 37 24 29 Arnemuiden 30 13 19 1575 867

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 1