T&üwratu. Dr. J, van der Beke Callenfels, J. A. de Wolff, A, van Waarde, M. C. van Westen, L. Bosselaar Jr., Dr. J. van der Beke Callenfels, J. A. de Wolff, A. yan Waarde, M. C. yan Westen, L. Bosselaar Jr., Mestingsoorten. De Zeeuwsche Anti-Revolutionaire Kiesvereeniging „LUCTOR ET EIYIERGO" Vlasmarkt. D. J. DRONKEKS, L no. 6 7. MIDDELBURG. Timmerman en Metselaar. KOST EN INWONING. Haarden, Kachels, Fornuizen, Keuken- en Landbouwg ereedschappen T. J. PETERS. VERTREK VAN SPOORTREINEN. De Antirevolutionaire Kiesvereeniging te Vlissin- jen heeft in hare vergadering van 4 Mei j. 1. voor ie verkiezing van vijt leden voor de Provinciale Staten op Dinsdag 11 dezer, tot candidaten gepro clameerd te Vlissingen (aftredend lid). Notaris te Vlissingen. Lid van den gemeenteraad te Nieuw- en St. Joosland. lommissaris van den Polder «Walcheren» te Vi (wepolde Burgemeester van Grijps- en Meliskerke. welke den kiezers dringend worden aanbevolen. Wij ondergeteekenden Commissarissen der Onder linge Brandwaarborg Maatschappij onder Directie van de Heeren DE JONG en Co. gevestigd te Am sterdam, hebben het genoegen, aan alle daarbij be langhebbenden te berigten dat gisteren en heden door voornoemde Heeren Directeuren aan ons is ge daan Rekening en Verantwoording over hunne ge- houdene Administratie over het afgeloopen jaar 1885, welke door ons in volledige orde bevonden zijnde, met onze volkomene goedkeuring is bekrachtigd. Wij ontvingen daarbij in tegenwoordigheid van eenige Heeren Correspondenten en Deelgenooten een nauwkeurig overzicht van den stand der Maatschappij, en mochten ons opnieuw van haren bloei en voor uitgang overtuigen. Amsterdam, den 30 April 1886. Commissarissen binnen de stad, Jhr. Mr. C. H. BACKER. Commissarissen buiten de stad, Mr. C. H. B. BOOT. Mr. J. H.'M. BaroN MOLLERUS VAN WESTKERKE. Correspondent te Sluis, J. H. HENNEQUIN. Bij YERHÜLST, Molen »JOHANNA», bij 't Sta tion, Middelburg Ruim voorhanden onderscheidene Ook eene partij Alles tegen billijke prijzen. stelde Donderdag 1. 1. in eene goed bezochte en geanimeerde samenkomst ter verkiezing van Leden voor de Provinciale Staten voor Walcheren tot Candidaten, de heeren Aftredend lid Notaris te Vlissingen; Lid v. d. Gemeenteraad te Nieuw- en St. Joosland; Commissaris van den polder «Walcheren;» Burgemeester van Grijps- en Meliskerke. Ten zeerste beveelt zij genoemde personen, die allen van harte de Anti-Revolutionaire beginselen zijn toegedaan, ter verkiezing aan. Niet alleen zijn zij met de locale belangen goed op de hoogte, maar zullen ook zeker bij benoemingen voor de Eerste Kamer op mannen van de Christelijk-historische beginselen hunne stem uitbrengen. Tot eendrachtig en krachtig optreden, kunnen we elkander wel niet genoeg opwekken. Het Bestuur der Kiesvereeniging voorn., A. LITTOOY. M. DE JONGE Jz. W. A. DE RIJCKE. Dr. C. C. SCHOT. Jhr. J. L. DE JONGE Handel in COMESTIBLES EN KOLONIALE WAREN (Prijscourant gratis.) De ondergeteekende heeft de eer zijne st.idge- nooter» te berichten dat hij zich alhier gevestigd heeft a^s Door eene soliede bediening wenscht hij zich hun vertrouwen waardig te maken. Middelburg, 7 Mei 1886 J. 3. J. KLUIJYK. Werkplaats, TEERPiKmiIZE.VSTBi.iT. Adres woonplaats, 's GRAVENSTRAAT I 199. In een Christelijk huisgezin bestaat gelegenheid tot Adres Boekh. DHUIJ. De ondergeteekende bericht zijnen geëerden be gunstigers, zoo binnen als buiten deze stad, dat hij zijn winkel in heeft VERPLAATST uit de ZANDSTRAAT naar de STATIONSWEGzich bij voortduring aanbevelende. H. B. De SMID S-WERKPLAATS blijft in d« Zandstraat gevestigd Midde lburg, 7 Mei 1886. Van |Vli8singeu (Haven) t 7.20 Van Keulen 6.— 9,8 1.40 b2.42 b (Stad) 5.58 6.50 9.22 2,3 5,26 7.20 Parijs (Nord) *10.45 (n) 9.10 (n) 7.50 6.7 7. a) 7.29 9.32 2.14 5.38 7.32 Brussel (Nord) 6.27 (v) 9.31 (v) 2.40 5.26 b Arnemuiden 6.14 9.39 2.21 5.45 7.39 Autwerpen (Etat) 6.8 7.35 10.36 3.38 6.37 Goes 6.35 7-23 10,1 2.43 6.8 8.3 Amsterdam over Utrecht b Bergen op Zoom 7.35 8.9 11,4 3.42 7.17 9.13 (Rhijnsp.) 7.30 1 2. 3,26 5.23 Roosendaal 756 8.23 8.40 11,25 4.3 7.38 9,34 u Utrecht 8.46 9.10 9.10 12.7 4,52 8,27 10.21 Oostersp 7.23 11.45 3,20 5.18 Rotterdam (Beurs) (via n Rotter- Zevenbergen) 9.31 *10. *10. 1.8 6.8 9,34 11.12 am (Holl. IJ Sp.) 7.35 §11.55 3.25 5.20 »- 's Gravenhage (over Rott. s Gravenhage (over Rott H. IJ. S.) 10.25 10.39 10.39 *1.47 6.46 *10.13 12,2 H. IJ. S.) 8.46 1.6 4.40 .32 b Amsterdam over Rotter- 1 (Beurs) (via 0 7 13 dam H. IJ. Sp.) 12.22 *11.50 *11.50 *2.58 7.52 11.19 RotterdamZeveabergen 5.51 9.24 1.44 5,40 b w n Utrecht 1 b Breda 6.30 10.13 11.7 2.40 b 6.33 8.13 (Oostersp. 12.13 12.13 2,57 8.14 11.22 b Roosendaal 7.28 10,51 11.53 3.14 7.20 0 8.44 000 Utrecht I b Bergen op Zoom 7.49 11.10 12.13 3.41 7.38 (Rhijnsp.) 11.50 11,50 2.50 8.5 11.5 8 52 11.59 1.17 4.55 0 8 20 A Antwerpen (Etat) 10.36 10 36 J 10.36 1.3 5,39 §9.48 b Arnemuiden 9.13 1.38 5.20 Brussel (Nord) Parijs (Ncd) 11,45 11.45 11.45 2.8 7,24 11,14 b Middelburg 9 21 12.24 1.46 5.28 0 8.50 9.20 6,45 j 6.43 4,5 (v) 6.10(v) Te VHssingen (Stad) 9.30 12.32 1.55 y Keulen 7.35 S 2.5 f 2.52 10.23- (Haven). 5.37 9.^ IVB. Het teeken beteekent dat op het daarmede aangeduide gedeelte vau het traject alléiu rijtuigea le eu 2e f Deze trein neemt te Middelbar? geen reizigers op eu te Vlissingen alleen die. welke met de boot vaa Qneeuborongli zijn a) Deze trein stopt te Middelburg alleen om reizigers uit te latea b) Via fCeniea3och. kl. loopen. aangekomen. SNELPERSDRUK G. M. KLEMKERK GOES.

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 4