E. G. SPRENGER, 1 p GEBR. GOOTE. E. HELDER. Kiezers van Ylissingen. Piano-fabriek en Magazijn van Amerikaansche Orgels, AMERIKAANSCHE ORGELS e'I De Crediet-Yereeniging. Photografie lnstantanée. „Eendracht maakt Macht". J. C. Lantsheer, J. H. Snijders, D. A. Dronkers, F. Gr. Sprenger, tu STEENKOLEN- ar HANDEL. §s «22 sis ''ft I'S J. VAN SCHOUWEN, Verkiezing voor de Provinciale Staten. Kiesdistrict Sluis. J. F. Hennequin, J. B. Temmerman, N. Gflinderman, de macht berust, om al hunne raadslagen te ver ijdelen. Ook hij bewees de noodzakelijkheid der Chr. school en bood zijne heilwenschen aan het bestuur en den hoofdonderwijzer. In den vorm van toespraken aan de commissie, aan zijnen ouden speelmakker, den heer Staal, aan de ouders en aan de kinderen gaf de heer P. Boon, hoofdonderwijzer aan deChr. school te Nieuwdorp eeni- ge practische wenken ten beste, die, in flinke bewoor dingen en met zeer duidelijke uitspraak ten gehoore gebracht, het bewijs leverden, dat spreker door ondervinding en van nabij met de eischen eener goede schoolopvoeding bekend is. Nadat Ds. Romein van Oostzaan beleden had, dat zijn ongeloof beschaamd was geworden, wijl deze stichting tegen zijne verwachting reeds nu tot stand was gekomen, en hij van zijne goede gezindheid had blijk gegeven, door den hoofdonderwijzer en diens schoonvader, de heer Tholens, welke beiden hij door broederlijke samenwerking had liefgekregen, minzaam toe te spreken, besloot de heer J. Molhoek dit samenzijn met eene korte uitboezeming zijner hartelijke vreugde en met dankzegging aan den Hèere. Tot lof der kleinen moet worden erkend, dat zij de orde onberispelijk hadden bewaard. Een half uur rust en de kinderen bevonden zich weder in de school, waar zij werden onthaald op krentebroodjes en chocolademelk en van hunnen goeden wil 't blijk leverden door vergenoegd lachende of zingende, spijs en drank beide eere aan te doen. Nadat ook dit, voor {de aanstaande leerlingen zeker 't {prettigste deel der feestviering was afgeloopen, hield het bestuur nog eene vriendschappelijke samen komst met de genooden en belangstellenden van elders, waarin aan de behoeften des lichaams werd voldaan en door verschillende sprekers menig goed woord en vele uit het hart gevloeide wenschen ten beste gegeven werden. i De steller van dit verslag voegt de betuiging zijner blijdschap bij die van velen en neemt de vrijheid allen, die tot deze school op eenige wijze in betrek king staan, een woord van Groen te herinneren in de hoop, dat het steeds de kenschetsing zij van hun diepst en innigst gevoel, een woord, eens door den Christen-Staatsman den Christen-onderwijzers toege roepen, dit woord «Wij willen voorwaarts zien en opwaarts.» R. O. Canariezaad f40,50. Hooiboter f 0,78 a f 0,82 per kilo. Grasboter f0,80 a f 0,90 per kilo. Eieren per 100 stuks f2.80 ADV ËRTENTIEN. Bevallen van een ZOON: C. PENNOCK—Timans. Middelburg, 3 Mei 1886. Uwe aandacht wordt vooral gevestigd op den Heer die als Commissaris van «de Schelde» en van «de Zeeland» werkzaam deel neemt aan twee groote ondernemingen, met welke ten nauwste de bloei uwer gemeente verbonden is, en die dus bij uitstek geschikt is, om uwe belangen in de Provinciale Staten te behartigen. ANT0 INE MES, MIDDELRURG. ONTVANGEN EEN RUÏNE KEUZE van af f 115. Alle INSTRUMENTEN worden met dege- lijke garantie geleverd. Zweren, en scheurbuik, uitbarstingen van dei slimsten aard. en waartoe alle soorten van zooge naamde «gevestigde» middelen te vergeefs beproefd zijn, zijn door en door genezen, en in een' onge looflijk koiten tijd. door Holloway's doordringende en heelende Zalf. De pleisters, die in het algemeen gebruikt worden, zijn voor het grootste gedeelte verzachtende middelen, maar deze onovertreffelijke Zalf spoort de bron van het kwaad op, verdrijft de geheime smetstof, en doet de kwaal voor altijd ver dwijnen. In gewone gevallen moet de Zalf fiks op de aangedaneg edeelten gewreven worden, maar in dien deze voor die behandeling te zwak of te zeer ontstoken zijn, moeten zij er tweemaal per dag zacnt mede ingesmeerd worden. De meest verouderde uitwendige kwaal zal voor deze Zalf verdwijnen, in dien men met gemelde behandeling eenigen tijd voortgaat. idl e- 1» Burgerlijke Stand. Van 25 April tot 2 Mei. Middelburg. Ondertrouwd: C. Otte, jm. 26 j. met M. de Meij, jd. 28 j. J. Wisse, jm. 35 j. met M. Hekkebus, jd. 25 j. F. Blaas, jm. 43 j. metJ. Meij- ers, jd. 32 j. J. de Buck, jm. 23 j. met J. C. Hil- lebrand, jd. 24 j. E. Izeboud, jm. 24 j. met J. M. van der Heijdt, jd. 26 j. J. Baaijens, jm. 22 j. met J. Pouwer, jd. 21 j. D. H. Julianus, jm. 26 j. met W. J. Simonse, jd. 25 j. A. Jongepier, jm. 33 j. met J. H. Witte, jd. 34 j. P. Verstraate, jm. 23 j. met E. J. Lievense, jd. 24 j. J. Sohier, jm. 22 j. met H. H. Arense, jd. 21 j. Gehuwd: F. Cosijn, jm. 24 j. met* W. Doeland, jd. "17 j. BevallenM. Coppoolse, geb. Verhage, z. A. C. Bros, geb. Bal, d. J. M. Minderhout, geb. Soetens, d. J. C. Van Iren, geb. De Backer, d. M. Poort* vliet, geb. Nieuwen huize, z. M. Basci, gèb. Strooi, d. D. P. van Schaik, geb. Dekker, z. R. P. Onwijn, geb. Foree, z. A. L. Soetens, geb. Braat, d. OverledenC. Sevaal, d. 4. m. J. A. Serlé, ongeh. d. 48 j. W. F. Geldof, z. 8 m. J. N. van Schaik, vrouw van J. van Heulen, 46 j. M. J. Mondeel. d. 11 m. C. L. A. P. Gernler, z. 4 j. J. A. van Dijck, z. 6. m. Agentschap te Middelburg. (Kantoor Z.zijde van den Dam, G 2.) Neemt gelden aan a deposito, t zij in eens't zij in gedeelten opvorderbaar, tegen vergoeding van rente bedragende thans 2 pet. neemt aanvragen tot Crediet-verleening in ontvangst i van f 1500 tot 60.000. Graanmarkten, enz. Middelburg, 6 Mei 1886. kDe aanbieding was weder klein, echter voldoende jor de weinige vraag, prijeen meestal onveranderd. Tarwe puike kwaliteit t6,70 a f6,80, voorts f6.50 6,60. ge f5.75. atergerst f4,60 a f4,75. gerst f4,25 a f4.40 gen f6,75. w in ruimte ter veil, maar weinig be- J^eit waren die van f9,50 tot f 10,50 geruimd, voor enkele klusaen gewilligd. Twaalf net afgewerkte ALBUM- PORTRETTEN voor f2,50. LANGE DELFT I No. 34. NB. Het atelier staande in de Krommeweele is dagelijks geopend uitgezonderd 's ZONDAGS. te HOMBERG a'R. contracteert de levering van prima grove STEENKOLEN, bevattende 40 tot 50 percent stuk ken, tot concurreerende prijzen. Adres voor Zeeland bij FARO DHONT, te Middélburgt LIBERALE KIESVEREENIGING \'oor de verkiezing van leden der Provinciale Staten in het hoofdkiesdistrict Middelburgop Dins- dag 11 Mei a. s. worden dringend aanbevolen, de I Heeren: die de candidatuur hebben aanvaard. Ernstige, kundige, onafhankelijke mannen van zaken als zij zijn, zullen zij het hun opgedragen mandaat met eer en tot heil van ons gewest ver vullen. Het bestuur der Kiesvereeniging: Mr. E. FOKKER, Voorzitter. HERMAN SNIJDERS, Secretaris. öc iW Zooals U allen bekend is heeft de Kiesvereeniging „NEDERLAND EN ORANJE" o. a. tot cindidaat voor lid der Provinciale Staten van Zeeland gekozen, den heerC. J. Huvers, Notaris te Colijnsplaat. Het is voor ons een raadsel, waarom juist die man gekozen is, daar, naar wij meenen, van hem toch niet gezegd kan morden, hij de zuinigheid wil betrachten. Kiest daarom met ons den heer Wethouder der gemeente Wissekerke. Een man op landbouwgebied goed bekend en die zeker de lasten zooveel mogelijk zal trachten te verminderen. EENIGE KIEZERS. De Anti-revolutionaire Kiesvereeniging „LUCTOR ET EMEItGO" in Zeeuwsch-Vlaanderen (Westelijk deel) heeft tot eandidaten bij de verkiezing op 11 MEI a. s. gesteld, de Heeren: Ingenieur te Sluis. Grondeigenaar te Hoofdplaat. Controleur te Oostburg. Allen kiezers, die van de liberale Staatkundige beginselen voor ons Vaderland geen heil verwachten, worden genoemde eandidaten ten zeerste aanbevolen. H$t Bestuur der Kiesvereeniging voornoemd B. DE DIE Sb., tijdelijk Voorzitter en Penningmeester. - A v. Tl ad

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 3