Nieuwe Goesche Courant, Imi Christelijk-historisch blad voor Zeeland Dr. J. Yan der Beke Callenfels, J. A. De Wolff, A. Yan Waarde, M. C. Yan Westen, L. Bosselaar Jr., Zaterdag 8 Mei. No. 1333. EET ZUIDEN. Verschijnt eiken Vrijdagavond ten 8 ure. Hhijs per drie maanden franco Enkele nommers f0,65. -0,06. UITGAVE VAN F. P. DHUIJ, te Middelburg en Wed. A. C. DE JONGE, te Goes. Prijs der Advertentiën Per regel 10 cents.; Familie-berichten van 16 fl,Iedere regel meer 10 cents. Liefdegaven 6 cent per regel. Het Gewicht der Verkiezing. Dinsdag 11 Mei a. s. is het verkiezing van en voor de provinciale Staten. Deze verkiezing nu is van zeer groot be- gde provinciale Staten toch kiezen de en der Eerste Kamer. En daar de rste Kamer alles verwerpen kan wat door Tweede Kamer is aangenomen, zoo baat niet in de Tweede Kamer anti eralen te brengen, bijaldien men in de rste Kamer de liberalen laat. -aten de kiezers de liberalen in de prov. taten, dan blijven de liberalen ook heer n meester in de Eerste Kameren blijven ij heer en meester in de Eerste Kamer an kan de Tweede Kamer niets doen. Kiezers, blijft uzelven gelijk; breekt niet ptaj^eene hand af wat met de andere I" opgebouwd. Wacht gij van liet liberalisme nog langer eil, kiest dan de kandidaten onzer tegen- artij. Doch stemt gij met ons in, dat het beralisme het recht verkrachtde vrijheid oodt, het ongeloof voorstaat en in de hand rerkt, de huishouding in dorp en stad, ewest en Staat duur maakt, kiest dan ok de kandidaten der liberalen niet; laar kiest dan, zonder aanzien des persoons, lannen van tegenovergestelde richting; lannen van wie we weten, dat zij voor de èrste Kamer afgevaardigden zullen kiezen, 'e met de anti-revolutionairen in de weede Kamer hand aan hand gaan. et, dan weerspreekt gij uzelven niet; in breekt gij met de eene hand niet wat door de andere is opgebouwdwant ,n kiest gij voor de Eerste en voor de keede Kamer in denzelfden geest. Kiezers! in welken geest het land gere- krd zal worden, hangt middelijk van |f. ■i den weg van Gods voorzienig bestuur H gij nu eenmaal kiezer. De Heere heeft Hirdoor gelegenheid gegeven om invloed He oefenen op den gang der zaken. Hed oefent gij daarop uit, zelfs als gij blijft; want dan laat gij anderen ^Ael; dan helpt gij wis en zeker uwe Handers; door niet te kiezen, kiest Hht, geeft plicht. Kiezersrecht is Hl En plichtsbetrachting is Hcing voor God en menschen. Hksme door en in de Eerste waar het jaren heeft ^h&heeft geliberaliseerd de moderne pre- door de zich deel van den God des B ij bels heeft vervreemd, kan niemand, die eerlijk is, tegenspreken. Een ieder nu, die iets kan bijdragen, om een dam op te werpen tegen den wassenden stroom van het zoo wrange vruchten dragend liberalisme, is daartoe geroepen. Oordeelt zeiven, kiezers! of men zijne roeping niet verzaakt, indien men zulks niet doet. Waren de personen niet de dragers van beginselen, het kon blijven zooals het is. Nu kan en mag dat niet. Het gaat niet om de personen, maar om de beginselen. Durven de liberalen voor de waarheid uitkomen, dan stemmen zij volmondig toe, dat het een kiezen is vóór of tégen het liberalisme. Waarvoor nu kiest gij 1 Wacht gij voor land en kerk, voor koning en onderdaan heil van het liberalisme, kiest dan «de liberalen;» doch heeft u, zoowel als ons, de ervaring ontnuchterd en voor het liberalisme doen vreezen, kiest dan ook anti-liberalen, vult dan uw biljet in met de volgende namen: Aftredend lid; Notaris te Ylissingen Lid v. d. Gemeenteraad te Nieuw- en St. Joosland Commissaris van den polder „Walcheren" Burgemeester van Grijps- en Meliskerke. „Boeren in de Prov. Staten. Deze zijn daarin alles behalve misplaatst. In vele provinciën heeft men dat reeds lang begrepen, en er hen dies ingebracht, en wel met het béste ge volg. In Noordbrabant, waar men niets meer ont wikkeld is dan in Zeeland, zijn zoo wat de helft boeren.» In Zeeland nu bracht het land van Neuzen en Axel er den eersten in. En deze goede vriend maakt er volstrekt geen belachelijk, maar een góed figuur. Geen wonderonze landbouwers toch zijn rnet zeer vele locale belangen beter dan de heeren op de h^^teen dooreen zijn ze ook veel zuiniger dan hoefte. De provinciale opcenten zijn schrikba rend hoog. Landbouwers in Walcherengij hebt zoolang gehol pen heeren te kiezen, en dat wilt gij immers voor een deel weer doen; welnu, de heeren en burgers van uw beginsel willen helpen om ook uit uwen kring een paar leden voor de Prov. Staten te kiezen, en daar aan doet gij toch immers als één eenig man mede Vraagt nu niet: «waarom is die en die niet ge steld?» want onze kies vereen iging kan immers niet allen gelijk stellen. Later, zoo we hopen, weer anderen. Laten we nu beginnen. Een schande zou het zijn uit jaloezie er niet aan mêe te doen. Op geen énkel gebied kunnen we allen aanstonds en volkomeD onzen zin krijgen. Verbreekt onze kracht en onze eenheid niet, om allerlei bijzaken. Dat, ter wille onzer eenheid, alle anri-liberalen zich toch houden aan het lijstje der kiesvereeniging «Luctor et Emergo.» Bedenkt, als elk zijn zin wil hebben, komt er eene jammerlijke versnippering en krijgt gij niets gedaan. Laten wij het voor afgesproken houden, dat we in onze steden en daarbuiten eendrachtig kiezen de door onze kiesvereeniging aanbevolen personen. Geen Barmhartigheid. Elk man van beginsel moet het prijzen in de liberale Kiesvereeniging »Eendracht maakt macht», dat zij zich Mj het stellen van kandidaten voor de provinciale Staten niet door barmhartigheid, maar door haar beginsel heeft laten leiden. Had zij zich door barmhartigheid laten leiden, dan zou zij met ons eenig ooilam, in en uit Walcheren medelijden hebben gehad. Haar beginsel liet dit evenwel niet toezij moet en wil het zonder con sideratie afmaken. Met andere woorden, de eenige anti-revolutionair uit Walcheren, de heer dr. van der Beke Callenfels, moet zonder genade,uit de prov. staten. In zijne plaats stellen «de liberalen» een anderen en wel den heer Sprenger, denzelfden heer Sprenger, die de vorige maal tegenover den heer van der Beke Cal lenfels stond. De eenige anti-revolutionair uit Walcheren, moet er, krachtens het beginsel der liberalen uit; doch dat gaat niet, kiezersindien gij uzelven gelijk blijft en even trouw opkomt. En daar gij ten behoeve der verkiezing van den heer van der Beke Callenfels toch naar de stembus moet, zult gij, met het oog op de nietsontziende beginselvastheid uwer tegenstanders, immers ook uw beginsel belgden, door op uwe beurt naast den heer Van der Beke Callen fels niet één «liberaal» te plaatsen. Geen barmhartig heid; maar beginsel, hebben zij gezegd; welnu, laten wij niet onderdoen en ook alzoo spreken en handelen. Indien zij onverhoopt van u iets anders willen, dan gevoelt gij toch, hopen we, dat zij een loopje met u nemen en u beginselloos willen maken. Of zij, gelukte hun dit, in hunne sociëteiten ook eens hartelijk lachen zouden, laten we uzelven be- oordeelen. Van de Goesche kiezers verlangt reeds de Mid- delburgsche courant, wat zij tegenover Dr. van der Beke Callenfels met zal begeeren. Daar wil zij barmhartigheid en geen beginse Rliikhaart.rar.ht.pn dp lihpralp

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 1