De Goesche Boot IDE IlJi „RIIfRKEf, GEBR. GOOTE. i D. F. Cammelot, fan CS cd E. HELDER. Vlasmarkt. D. J. DRONKERS, L no. 6 7.' KOMISCHE POËZY, DIENSTBODE. De Crediet-Vereeniging. Lange Geere, K 244. Photografie Instantanée. MIDDELBURG. eene nette Dienstbode STEENKOLEN- HANDEL. p Graankorrels des Geloofs, VERTREK VAN SPOORTREINEN. Zweren, en scheurbuik, uitbarstingen van den slimsten aard. en waartoe alle soorten van zooge naamde «gevestigde» middelen te vergeefs beproefd zijn, zijn door en door genezen, en in een' onge looflijk korten tijd, door Holloway's doordringende en heelende Zalf. De pleisters, die in het algemeen gebruikt worden, zijn voor het grootste gedeelte verzachtende middelen, maar deze onovertreffelijke Zalf spoort de bron van het kwaad op, verdrijft de geheime smetstof, en doet de kwaal voor altijd ver dwijnen. In gewone gevallen moet de Zalf flits op de aangedaneg edeelten gewreven worden, maar in dien deze voor die behandeling te zwak of te zeer ontstoken zijn, moeten zij er tweemaalperdagzac.it mede ingesmeerd worden. De meest verouderde uitwendige kwaal zal voor deze Zalf verdwijnen, in dien men met gemelde behandeling eenigen tijd voortgaat. bericht dat hij maakt en LEVERT ^•Tapijten, Loopers, Meubel- en ts w co pa K 3 Glasgordijnen, Ledikantbehangsels gaat steeds voort met het Cd K .O in alle Modellen levert ook de nieuwste afgepaste Crème en Vitrage-Glasgordijnen;® maakt RESSORTS. KAPOK-, ZEEGRAS- F* en STROOMATRASSEN en wat verder tot het vak behoort. P3 33 Twaalf net afgewerkte ALBUM- PORTRETTEN voor f2,50. LANGE DELFT I No. 34. NB. Het attelier staande in de Krommeweele is dagelijks geopend uitgezonderd 's ZONDAGS. Handel in COMESTIBLES EN KOLONIALE WAREN (Prijscourant gratis.) Bij M. E. DE GRAUW, Uitgever te Amsterdamen verder bij iederen Boekverkooper is verkrijgbaar GESCHIRT TOT VOORDRACHT, opgedragen aan alle Rederijkerskamers in Nederland. 128 Pag. Postf. met geïllustreerd omslag. Prijs '1 Bijdragen van A. J. DE BULL, J. M. E. DERCKSEN, L. F. J. HASSELS, J. NOLET DE BR AU WERE VAN STEELAND, E. LAURILLARD, VV. M. TERWOGT, G. VAN DER SCHRAFT, DEN CONTRO LEUR, W. E. N. MUSKEIJN, D. F. VAN HEIJST, H. J. HEIN, P. LOUWERSE, J. F. SIKKEN, A.J. SERVAAS VAN ROOIJEN, F. F. C. STEINMETZ, P. C. J. MEIJS, A. L. THIERENS, L. A. J. KETTlWAN en anderen. Het Nieuws v.-d. Dag zegt in zijn nommer van 2 Januari 1886 het volgende: Komische Poëzy geschikt tot Voordracht is de titel van een in handig en net formaat bij M. E. De Grauw te Amsterdam verschenen bundel, opgedragen aan alle Rederijkerskamers in Nederland. Deze bundel is eigenlijk slechts een fragment, want de verzamelaar, de gunstig bekende Hassels, werd door den dood in zijnen arbeid gestuit. Maar wat er is vormt toch op zich zelf een geheel, en hefcj boek, dat nu tot veel geringer prijs kon verkrijgbaar gesteld worden, bevat verscheidene bijdragen, die aan liefhebbers van voordragen welkom zullen wezen, sommige meer, andere minder bekende, eer» paar dozijn in het geheel. We noemen daaronder slechts de Bull's Een heele lieve briefNolet de Brauwere's verdienstelijke bewerking van Andersen's sprookje van «éen kippeveertje», Kettmann's ver liefd gehassébasenz. enz. vertrekt van Goes naar Rotterdam Zondag 2 Mei 's morgens 10.30 uur vertrekt van Rotterdam naar Goes. Woensdag 5 Mei 's morg. 4,30 uur. Informatiente Rotterdam bij den com missaris DE LANGE, op 't Haringvliet, te Dordrecht bij BOUWMAN en ZOON. te Zierikzee bij J BOS, te Goes bij de Directie. Ligplaats te Rotterdam Nieuwe Havtn bij de Pakkenbrug. te HOMBERG a/R. contracteert de levering van prima grove STEENKOLEN, bevattende 40 tot 50 percent stukJ ken, tot concurreerende prijzen. Adres voor Zeeland bij FARO DHONT, te Middelburg In een klein gezin te Ter Neuzen wordt gevraagd Chr. Geref. of der waarheid toegedaan. Brieven franco aan den Uitgever dezer Courant. Agentschap te Middelburg. (Kantoor Z.zijde van den Dam, G 2.) Neemt gelden aan a deposito, 'tzij in eens 'tzij in gedeelten opvorderbaar, tegen vergoeding van rente bedragende thans 2 pet. neemt aanvragen tot Crediet-verleening in ontvangst van f1500 tot GO,000. Ni! au W vrijmoedig gestrooid op den AKKER DER WERELD, tegen het onkruid onzer dagen. Een serie Traktaatjes (ter verspreiding). Prijs per pakje vau '100 stuks (gesorteerd) 30 ets.de 5 pakjes ƒ1,45; de 10 pakjes ƒ2,80; de 25 pakjes ƒ6,75; de 50 pakjes f 12,50de '100 pakjes f 22,by 150 pakjes of meer a 20 ets. per pakje; franco aan huis, na ontvangst van het bedrag per postwissel ot in postzegels. Verkrijgbaar bij A. VAN DOLDER, Hoofdstraat. G 62, Schiedam. Op franco aanvrage wordt een Proefblad gratis per post gezonden. Va» IVlissingen (Haven) (Stad) Middelburg Arnemuiden Goes Bergen op Zoom Roosendaal t Breda Rotterdam (Beurs) (via Zevenbergen) Gravenhage (over R <tt. H. IJ. S.) Amsterdam over Rotter dam H. IJ. Sp.) 0 n n Utrecht (Oostersp.) 0 0 n Utrecht (Rhijnsp.) 0 Antwerpen (Etat) Brussel (Nord) Parijs (Nord) 0 Keulen 5.58 6.7 6.14 6 35 7.35 756 8.46 9.31 10.25 12.22 10.36 11,45 9.20 I 7.35 j 6.50 7. 8.23 9.10 '10. 12.13 11.50 10 36 11.45 6,45 2.5 t 7.20 a) 7-29 8.40 9.10 10.39 12.13 11,50 10.36 11.45 G.43 2.52 932 9 39 10,1 11,4 11,25 12.7 1.8 ♦1.47 ♦2.58 2,57 2.50 1.3 2.8 4,5 (v) Van Keulen 6.— 9,8 1.40 b) 2.42 2,3 5,26 7.20 Parijs (Nord) ♦10.45 (n) 9.10 (n) 7-50 2.14 5.38 7.32 Brassel (Nord) 6 27 (v) 9.31 (v) 2.40 5.26 2.21 5.45 7.39 Antwerpen (Etat) Amsterdam over Utrecht 6.8 7.35 10.36 3.38 6.37 2.43 6.8 8.3 3.42 717 9 13 (Rhijnsp.) 7.30 1 2. 3,26 5.23 4.8 7-38 9,34 h a Utrecht 4,52 8,27 10.21 Oostersp.) Rotter- 7.23 11.45 3,20 5.13 6.8 9,34 11.12 am (Holl. IJ Sp.) s Gravenhage (over Rott. 7.35 $11.55 3.25 5.20 6.46 ♦10.13 12,2 H. IJ. S.) 8.46 1.6 4.40 .32 (Beurs) (via 5,40 7.52 $11.19 RotterdamZevenbergen 5.51 9.24 1.44 713 Breda 6.30 10 13 11.7 2.40 6 33 8.13 8.14 11.22 Roosendaal 7.28 10.51 11.53 3.14 7.20 8.44 Bergen op Zoom 7.49 11.10 12.13 3 41 7.38 8.5 11.5 H 8 52 11.59 1.17 4.55 8.20 - A 5,39 $9.48 Arnemuiden 9.13 1.38 5.20 7,24 11,14 II Middelburg 9.21 12.24 1.46 5.28 8.50., 6.10(v) Te Vlissingec (Stad) 9.30 12.82 1.55 jt 10.23 (Haven). 1 5.37 1VB. Het teeken beteekent dat op het daarmede aangeduide gedeelte van het traject alléén rijtuigen le en 2e kl. loopen. t Dez» trein neemt te Middelburg geen reizigers op en te Vlissiagen alléén die, welke met de boot van Qneeuborough zijn aangekomen. <t) Deze trein stopt te Middelburg alleen om reizigers nit te laten b) Via Kempen— Goch SNELPERSDRUK G. M. KLEMKERK GOES.

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 4