Gods Woord en het Spiritisme. Een Antispiritist. hebben. Men is op de gedachte gekomen om een Instituut-Pasteur op te richten, waarin door dolle •dieren gebetenen zullen behandeld worden. Voor dit doel is reeds de kapitale som van 607,000 francs ingeschreven. Sprokkelaar Pasteur en zijn inenting tegen hondsdolheid. Da Parijsche dr. Pasteur heeft zich in den laat- sten tijd bijzonder naam gemaakt met zijne, met :gunstig gevolg bekroonde, wjjze van behandeling toegepast op lijders die door een dollen hond gebe ten zijn. Pasteur heeft tot zijne beschikking een klein ne- L vengebouw in den tuin van de Ecole Normale (hchter het Luxembourg gelegen. Tegen elf uur 's morgens staan er voor de deur en in het voor vertrek wel tachtig, soms honderd menschen bijeen van den meest verschillenden landaard en volksklasse. Ik heb, schrijft een ooggetuige, er twee rijkge- kleede Amerikaansche. dames zien staan naast een Arabier, twee liniesoldaten en drie kleine kleuters I die uit Portugal gekomen waren. Italianen, Russen, en vooral Fransche landlieden, zij allen wachten het oogenblik der operatie af, de een met zijne f hand in een zwachtel, de ander met een verbonden been. Wij wandelen, rustig te midden dezer vreed- Izaine lieden die elkaar vertellen, hoe het ongeluk ■zich toegedragen heeft, waarom zij hier zijn, en Imijn metgezel maakte schertsend de opmerking: F<Gij zoudt niet zeggen, dat gij hier zijt te midden i van lieden die allen de hondsdolheid beet hebben.» Geen hunner ziet er kwaadaardig of zelf geagiteerd uit. Een der adsistenten van Pasteur was zoo goed ons in de beneden-verdieping den weg te wijzen laar het lokaal, waar de konijnen en de marmotten ïuizen, op welke het gif der dolle honden wordt ivergebracht, om het nog venijniger te maken en laardoor voor inenting op den mensch te kunnen .anwenden. Die beesten, ten getale van eenige ïonderden zitten ieder in eene afzonderlijke kooi ran ijzerdraad, zoodat zij van alle kanten goed ge- ;ien kunnen worden. Men opent hunnen schedel om er het gif in te brengen, en velen toonen de onmiskenbare verschijnselen van dolheid verlamming neiging tot bijt in, enz. De eigenlijke operatie van het inenten is zeer een voudig. De patiënten zijn geklassificeerd naar de ver schillende sterkte van de inentingstof, die hun reeds toegediend is. De eerste inenting is zeer slap, daarna wat sterker, vervolgens steeds klimmende, totdat men komt tot een gif, veel heftiger dan dat van den hond die het kwaad aanbracht. Pasteur zelf een vo »r een de namen af van hen, die met inentingstof van dezelfde sterkte moeten behandeld worden De zieken treden dan achtereenvolgens in ■een klein vertrek, waar doctor Grancher gezeten is naast eene tafel, waarop een aantal glaasjes staan, die het vocht in zijne verschillende phasen bevatten. Een der adsistenten vult een spuitje met dit vocht, dat de kleur van vleeschnat heeft. De zieke opent zijne kleeder^g, zoodat een klein plekje zichtbaar wordt van de huid in de rechter of linkerzijde. De doctor grijpt dit met zijne linkerhand tusschen duim en vinger, steekt het spuitje door de huid, en brengt zoodoende den geheelen inhoud in het lichaam van den lijder. Dit gaat in een oogwenk. In den tijd van minder dan een half uur worden meer dan zestig menschen ingeënt, zonder dat men eenig taal of teeken verneemt van den indruk, dien de operatie maakt op den lijder. Heeft hij in eenige dagen zeker aantal van die inentingen ondergaan, dan krijgt hij zijn afscheid met een enkel woord van Pasteur zei ven, die hem aanbeveelt over eenigen tijd te schrijven hoe het hem gaat, en men ziet dan de lieden zeer verheugd en welgemoed vertrekken, met eene dankbetuiging voor de genoten behandeling. De heer Pasteur is in zijne wijze van zijn een :eer eenvoudig man, niet zeer groot, een beetje gezet, iet een grjjzen baard en een calotje op het zeer •roote hoofd. Zeeuwsche Brieven. Geachte Redacteur! •en ik een kind was overleide ik als een kind, ktt de apost .l Paulus aan de gemeente te Corinthe. Ie gaat bij alle menschen door, ook bij ons, Zoo herinner ik mij nog levendig hoe ik kt voor onverklaarbaar hield dat Napoleon, bloed en tranen, niet eens door deze fichoten is. Hoe fel ook gehaat door atiën, bewoog hij zich steeds onge- Duizenden vloekten hem m én die het waagde de hand kis kin I bedacht ik niet in vroegere eeuwen Cyrus, een knecht des Heeren was, geroepen om Zijne oordeelen uit te voeren, en niet eer van het tooneel der aarde verdwijnen mocht of kon, alvorens hij den Raad Gods had uitgevoerd. Hij was een werktuig in Gods hand; dit gaat natuurlijk boven eens kinds bevatting. Maar ook menig groot mensch staat er voor; dat verschijnsel bij Napoleon herhaalt zich nog aanhoudend, al is het onder andere namen en vormen. Iets dergelijks heeft er plaats met onze tegen woordige Eerste Kamer der Staten Generaal. Nagenoeg ieder, of hij 't zeggen wil of niet gevoelt het onzinnige van zulk een college in een constitutioneel land, zoo wel wat haren arbeid als hare samenstelling betreft. Ieder is het zich bewust, wat zij trouwens zelve meer dan eens heeft uitge sproken, dat zij uit kracht van hare tegenwoordige samenstelling een bolwerk is van de zich noemende liberale partij. Zij is daarbij een lichaam dat niets kan doen op politiek gebied maar letterlijk alles beletten en tegenhoudenzoodat zij op de keper be schouwd de Tweede Kamer met al haren arbeid tot nul kan reduceeren. Als zoodanig is de opmerking door een harer leden, vroeger eens ontboezemd, zeer juist, ja een treffend sprekend beeld. De opmerking namelijk dat de Eerste Kamer pal staat als eene rots; zegge eene rots, waarop alles wat haar niet lijkt, te morzel en te pletter wordt geslagen. Hierover klagen we steen en been, M. d. R! maar. om het beeld van Napoleon nog weer eens te gebruiken, bij dat klager, blijft het en ernstig is er tot heden nooit spraak geweest van liet on schadelijk maken dezer Kamer. Doodschieten is natuurlijk het woord niet, doodstemmen is hiertoe voldoende. 't Is of de handen en voeten der kiezers gebonden zijn, wanneer er voor de Eerste Kamer, of wat hetzelfde is voor de Provinciale Staten moet worden gekozen. Met het oog daarop heb ik wel eens ge dacht dat we hier met een oordeel Gods te doen hebben en die Eerste Kamer bestemd is om op hare wijze onder ons het werk van een Napoleon te verrichten. Dezelfde kiezers toch kiezen voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten. Verreweg de grootste helft der kiezers is anti-liberaal. Dat wijzen de stemmingen voorde Tweede Kamer uit; dit feit kan zelfs de liberale partij niet tegenspreken. En toch hebben wij bijv. maar één anti-revolutionair lid in de Eerste Kamer. Mag dat zoo blijven? Het kan verholpen worden, maar dan moeten onze vrienden de handen uit de mouw steken. Te zeggen «Ja, die heele Eerste Kamer moest weg; ze is het vijfde wiel aan den wagen»; dat baat niets. Zelfs bij de nu voorgestelde Grondwets herziening is er niet van gerept haar op te heffen. Er is niets anders aan te doen dan haar om te zetten op vrijzinnigen, dat is anti-revolutionairen trant. En daartoe moet met de Prov. Staten worden begonnen. Doen onze kiesvereenigingen er weer niets aan? Niet toch dat de liberalen haar geen goed voorbeeld geven, deze zijn al druk aan den gang geweest om onze weinige vrienden, jdie we nog in de Staten hebben, op den index te plaatsen. Op dan ook gij Nederland en Oranjeen gij, Luctor et Emergo. Reeds uw naam Luctor duidt op wor stelen en worstelen is iets anders dan stil zitten en toezie 't Is wel al laat, maar beter laat dan nooit. K. Burgerlijke Stand. Van 18 tot 25 April. Middelburg. Ondertrouwd: J. A. A. Mulder, jm. 32 j. met S. J. van der Manickt, jd. 26 j. P. Meulblok, jm. 26 j. met C. van Tuijl, jd. 25 j. S. de Jonge, wedr. 26 j. met J. Buijs, wed. 29 j. A. J. Bertau, jm. 26 j. met D. Schroevers, jd. 30 j. J. van de Volkere, jm. 25 j. met C. Remmerswaal, jd. 22 j. F. H. Julianus, jm. 29 j. met P. C. Lie- vense, jd. 24 j. GetrouwdJ. P. Anemaet, jm. 24 j. met M. Duel, jd. 24 j. P. Ingelse, wedr. 64 j. metA. Over- dorp, wed. 46 j. Bevallen: C. Reijnierse, geb. Reijnierse, z. J. B. van der Harst, geb. Plankeel, z. C. Vogel, geb. Klonmeijer, d. S. Risseeuw, geb. Vader, d. J. C. Faase, geb. Moens, d. M. H. Scheers, geb. Huijge, z. P. Willems, geb. Murk, d. C. A. Lahr, geb. Rogmans, d. P. Buijs, geo. Koster, d. D. C. Bon- gers, geb. Van Hoeke. d. OverledenH. Heijman, vrouw van I. Beckers, 42 j. P. M. Doeleman, man van C. M. de Broekert, 45 j. VV. Barbier, z. 5 m. E. A. Meeuse, vrouw van J. Zegers, 72 j. A. P. Geelhoed, man van J. van Uxem, 71 j. M. C. Oringa, d. 10 j. P. de With, wedr. van P. A. van de Velde, 75 j. C. J. van den Abeele, vrouw van C. J. Dhont, 29 j. Goes. Bevallen: i. de Jonge, geb. Kole, z. J. H. van Zweden, geb. Verkerke, d. A. E. van Sprang, geb. Hageman, d. L. W. van Harmeien, geb. We ber, z. OverledenA. J. Leverland, z. 8 m. L. Maar- tense, z. 1 j. J. G. Roelofse, wedr. van L. Kievit, 75 j. M. C. Vadden, wed. van J. Maartense, 64 j. J. van Sprang, d. 2 d. D. Potter, d. 2 m. Graanmarkten, enz. Middelburg, 29 April 1886. Met uitzondering van Tarwe en Witteboonen die voldoende werden aangeboden, was overigens de aanvoer van weinig beteek en is, en waren algemeen de prijzen flauw prijshoudend. Tarwe met kleine vraag in puike kwaliteit 16,70 a f6,80 betaald, voorts f6.40 a f6,60. Rogge f5.75. Wintergerst f4,75 Zomergerst f4,35 a f4.50 Haver f 4. Paardeboonen f6,50 a 16,75. Bruineboonen niet ter markt; de noteering daar van is f 10.50. Witteboonen f9,50 a f 10,50. Erwten zonder handel. Koolzaad niet ter veil. Canariezaad f 10,50. Versche Boter f0,92 a f 1,04 per kilo. Eieren per 100 stuks f2.90. ADVERTENTIES. De COUPONS DER PANDBRIEVEN, uitgegeven door de Rntterdamsche Hypotheekbank voor Neder land, verschijnende 1 Mei 18S6, worden betaald te Middelburg ten kantore van J. A. TAK Co. Bij den Uitgever G. M. KLEMKERK te Goes verscheen Tijdwoord naar Deut. 18:11 b «Onder u zal niet gevonden wor den die de dooden vraagt)* door D. DE l'REE, pred. te Goes. Tweede Druk. Prijs 20 cent. Deze leerrede, als om strijd door de christe lijke pers geroemd, behoett geen verdere aanbe veling. De bestellingen op den TWEEDEN DRUK kunnen uitgevoerd worden. door Inhoud: SPIRITISME en SPIRITUA LISME, GEESTEN, MEDIUMS, SÉANCES, VRAGEN en BEZWAREN. Dit werkje bestrijdt het Spiritisme en inzonder heid het Kort Begrip door Ds. Huet, dat het op den voet volgt. 24 Paginas. Prijs 10 cent. 25 ex. f2,25. 50 ex. f4,50. 100 ex. f8.-- Dit boekje wenschen we in veler handen. De schrijver verdient lof en dank, ook om de po pulariteit van den vorm. Hij volgt het Kort Begrip van Ds. Huet bijna in aUe vragen, en stelt daar een flink antwoord tegen» over. Enz. [Bazuin 16 April.) Bij alle soliede boekhandelaren te bekomen, eu tegen toezending van het bedrag bij den Uitgever Goes. G. M. KLEMKEU K,

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 3