goed gewerkt woidt, kan het politieke leven dit jaar zeer worden verhoogd. Geen enkel Christen mag zich dit jaar aan den strijd onttrekken, want het gaat om de vrijheid, om het handhaven van de rechten ons door God verleend. Dat er toch niet een der onzen onder de «saaien» behoore. Ook hij,dien hetrecht tot het verkiezen van zijn vertegenwoordiger tot dusver onthouden werd, zij niet gerust met de gedachte «dat moeten de kiezers weten» want op die manier speelt men met uw belangen. Ga, als ge zelf geen kiezer zijt, uwen buurman of neef of wien ook, die kiezer is aan het verstand brengen, dat hij een plicht heeft te vervullen jegens u en anderen. Gelukt het niet A te overtuigen dan gaat ge naar B. Zoo dan de hand aan den ploeg. Binnenland. De Staatscourant ran heden bevat de tijding dat de aanvrage om ontslag door het ministerie aan Z. M. den Koning gedaan, teruggenomen is. Het Kabinet Heemskerk bljjft dus. Met den aanstaanden zomerdienst (aanvangende 1 Juni a. s.) zullen op de Nederlandsche spoorwegen verscheidene meer of minder belangrijke wijzigingen worden ingevoerd, Wat de Z e e u w s c h e 1 ij n betreft is daarbij volgens de Middelb. Ct. voorgesteld de treinen, die 's morgens te 5,58 en 6,50 uit Vlissingen vertrekken, te vervangen door éen trein die 's morgens 6,30 van Vlissingen zal afrijden; de verdere treinen uit Vlissingen zouden onveranderd blijven of slechts weinig wijziging ondergaan. In omgekeerde richting zou de trein, die te 9 uren 's avonds te Vlissingen aankomt en die nn slechts aan enkele stations stopt, alle tusschen Roozendaal en Vlissingen gelegen stations aandoen en daarvoor eenige minuten vroeger uit Rozendaal vertrekken. Daartegenover zou de trein, die thans te 8 uur 52 uit Rozendaal vertrekt, niet verder doorrijden dan tot Bergen-op-Zoom. Dinsdag jl. kwam het Koninklijk gezin tot het brengen van het gewone jaarlijksche bezoek te Amsterdam aan. Ditmaal is voor 't eerst ook de Prinses in de hoofdstad. Op hun weg van het sta tion werden zij door duizenden begroet; er. toen zij op het balkon verschenen, kwam aan het jubelen schier geen einde. De koning en de koningin wuif den de volksmenigte toe. Na aankomst ontmoette Z. M. den heer Van So- meren Brand, kolonel der schutterij, dien hij geluk wenschte met zijne benoeming tot ridder van den Nederlandschen Leeuw en zelf de insignes overhan digde. H. M. reed onmiddelijk uit tot een bezoek aan de koningin van Zweden in het Amstel Hotel. Deze bracht te vijt uren een contrabezoek ten hove. Aan het diner waren Dinsdag 25 personen genoo- digd, o. a. de burgemeester Van Tienhoven, de commissaris des konir.gs mr. Schorer, de comman dant der stad enz. De Standaard meldt, dat het Centraal Comité in zijn gisteren te Arasterdam gehouden vergadering besloten heeft, de deputaten vergadering tegen 13 Mei naar Utrecht saam te roepen. De M. C. bevatte dezer dagen het volgende schrijven uit Walcheren: »Guur en schraal", dat zijn wel de meest passen de antwoorden op de vraag: hoe het buiten gesteld is; en al vindt menig stadsmensch het nog al lekker weer, de ontluikende natuur is dat lang niet met hem eens. De wintergewassen getuigen het door de gele kleur; en van 't koolzaad en hier en daar van de aardappelen zijn reeds vele slachtoffers gevallen van ons ongelukkig voorjaarsklimaat. Voor den properen boer, d. w. z voor hem die zijne velden vrij van onkruid wil houden, is 't best weer en er zijn ook velden te over aan te wijzen, waar men geen onkruid zal vinden. De ontwikkeling der vruchten gaat nu uiterst langzaam en al gemeen wordt verlangd naar wat regen inet zacht weder. De gerst en haver zijn algemeen in den grond en grootendeels ook het vlaszaad. Van het laatste is veel gezaaid, deels voor eigen rekening, deels is het land daarvoor verpacht aan de zoo genaamde vlasboeren uit Holland. De prijzen, waarvoor verhuurd is, varieeren van 65 tot 75, bij uitzondering 80 gulden per gemet, al naar gelang de meerdere of mindere productie-kracht van den bodem een grooten of geringen oogst kan doen verwachten. Mangels en suikerpenen zyn ook al veel gezaaid en 'tis te hopen dat de nachtvorsten op houden tegen dat deze plantjes boven komen, anders zal daardoor veel schade worden aangericht. De teelt der suikerbieten is veel ingekrompen in vergelijking met vorige jaren, gedeeltelijk is daarvan oorzaak dat de prrjzen der penen veel verminderd zijn en ook omdat vele gronden zoogenaamd uitgepeend raken, lader, die het wel meent met onzen boerenstand, moet de vermindering der peen-cultuur voor de fabriek toejuichen, daar die alleen zonder schade kan worden gedreven door hem die over voldoend kapitaal kan beschikken om, door zware bemesting en doelmatige bearbeiding, de nadeelen van die teelt te kunnen opheffen. Het programma van de algemeene vergadering en den wedstrijd van ploegen en eggen, in Juni a. s. te Zierikzee te houden, is zeker door vele leden der maatschappij, met belangstelling ontvangen en in gezien. Op de algemeene vergadering komen hoogst belangrijke zaken ter sprake en daarvoor alleen zou men de reis naar Zierikzee gaarne maken. Maar ook vooral voor den landbouwer-veehouder zal daar zeker veel te zien en te leeren zijn. HetSchouwsche vee-slag, dat al sedert jaren met Hollandsche en Engelsche stieren is gekruist, heeft een welverdienden naam verworven, en wij zijn verlangend daarmee kennis te maken. Bijzonder trof ons echter de bepaling in het pro gramma dat alleen het vee van leden der maatschappij kan worden bekroond. Waarom die bepaling? Is het doel der tentoonstelling niet eene verzameling van het schoonste en beste vee bijeen te brengen Wil men den leden een pré gevenwelnu late men dan de niet-leden een soort staangeld doen betalen. Wij vreezen dat door genoemde bepaling veel schoon vee niet op de tentoonstelling aanwezig zal zijn. Wij zijn ook benieuwd welke exemplaren er zullen worden inge zonden onder n° 8 van 't programma. Hoe is het hoofdbestuur er toch toe gekomen om eene mededinging te vragen van stieren van Hollandsch en van Zeeuwsch ras? Welk verstandig fokker zal zijn Zeeuwsch dier aan zoo'n wedstrijd blootstellen! En welk een even moeilijke als ondankbare taak is het voor de leden der jury om te oordeelen. De Engelsche stieren zijn eene afzonderlijke rubriek waardig ge keurd anders, de mededinging der drie veeslagen ware nog meer buitengewoon geweest. Het inland- sche varken is wel bewaard voor mededinging van een vreemden confrater, maar het inlandsch rund niet! Misschien blijkt echter later de beloeling van die beide bepalingen. KERKNIEUWS. Een synodale commissie der Chr. Geref. Kerk heeft aan de gemeenten de volgende vragen gericht: 1. Is er bij de leden uwer gemeente in 't alge- gemeen eene betamelijke eerbied voor de heiliging van 's Heeren dag 2. Zijn er ook, die werkzaamheden verrichten waaromtrent het de vraag is, of zij wel noodzake lijk zijn 3. Worden er ook gevonden die betrekkingen hebben waardoor zij op Zondag werken moeten, als Postdirecteurs, Boden, Spoor- en Tram beambten, Tolgaarders, Machinisten, enz. enz. 4. Zijn er ook, die cp Zondag verkoopen, of anderen, die, omdat zij op Zondagmorgen hun weekloon ont vangen, tot Sabbatsontheiliging worden gedwongen 5. Zijn er ook, die den Zondag gebruiken om hunne zaken voor de volgende week vooruit te brengen als Kantoorzaken, Huishoudelijke zaken enz. en weer anderen, die om dezelfde redenen den Zondag gebruiken voor uitgangsdag? 6. Hoe geschiedt bij overtreding van't 4de gebod de tuchtoefening? En wordt er in sommige ge vallen ook toegeeflijkheid gebruikt? En welke? Op de agenda der Algemeene Vergadering van de Confessioneele Vereeniging op 6 Mei a. s. komen onder anderen de volgende onderwerpen voor De Algemeene Vergadering draagt aan het Hoofd bestuur op, om voorloopig de werkzaamheden der Vereeniging te beperkeo tot a. de zorg voor de Evangelisatie, ook met betrekking tot den eigenaar- digeo toestand te Domburg, en b. tot het geven van raad en leiding aan Gem -enten en Kerkeraden die daarom vragen. De Algemeene Vergadering der Confessioneele Vereeniging Het betreurende, dat de voortdurende ongehoor zaamheid aan art. XI. A. R. en het feitelijk toestal van leervrijheid door de hoogere Kerkbesturen, ocl zaak zijn dat de Synode geene mogelijkheid ziet hl Kerkgenootschap voor uiteenspatting te beware" dan door het invoeren van een Modus vivendi; Niet geroepen een antwoord te geven op de vraa of eene minnelijke schikking tusschen de versch' lende partijen niet wenschelijker is, dan de beste» diging van de onrust en verbittering der laats maanden; Verklaart in elk geval dat een Modus vivenv die aan geloof en ongeloof gelijke rechten toeken! in strijd is met het wezen der Gereformeerde Ker en haren Confessioneelen grondslag verloochent, j Buitenland. De stille weeken de Paaschdagen brachten rust i de politiek, die toch tegenwoordig niet zeer onrustc kan genoemd worden. Het maandenlange dreige van Griekenland, loopt, gelijk te voorzien was, u: op veel geschreeuw en weinig wol. Voor 't overig is de toestand in het Oosten van Europa wei nie veel betere maar ook niet veel minder dan gewoonlijk In Engeland houdt men zich bezig met de plar nen van Gladstone tot vrijmaking van Ierland. Reus achlig is het plan tot ontbinding van den baf die vijf eeuwen lang Ierland aan het Vereenig Koninkrijk verbond. Er behoort moed toe om zo< danig voorstel in het conservatieve Engeland te doei Met welken uitslag, dat zal de tijd moeten leerei Zeker is het dat de oppositie krachtig is. Dank zij het prachtige lenteweder en de meerde' werkzaamheden bij de wederkomst des voorjaars, ho-i den de socialisten zich rustig. In de Nieuwe werf] evenwel bereidt men eene werkstaking op reusacj i tige schaal voor. Gemengd Nieuws. Op den 30sten M.iart j. 1. onstoni brand in schuur van den bakker J. H. te Baarn, waarbij w eenige vermoedens van kwaadwilligb id vielen c den knecht van dezen, en dit dan ook aan de veldwachter P. Heijkamp werd medegedeeld, hoewe het door dezen ingestelde onderzoek niet de gewenscht resultaten opleverde. Den 5den April echter des middags omstreek ll1/, ure, terwijl genoemde bakker naar de paarde markt was te Amersfoort, ontstond er ten tweede male brand, waarbij de geheele schuur inet het ziel daarin bevindende hooi, stroo en landbouwgereed schappen, waarvan niets was verzekerd, in de ascl werd gelegd. Door een feilen noordwesten wind aangewakkerd was het te vreezen dat eene geheele reeks huize in vlammen zouden opgaan, doch aan de flink werking der spuiten, alsmede aan de ferme houdin der spuitgasten, mocht men er in slagen de belet dende perceelen te behouden. Bij dezen brand werd eveneens aan moedwil g( dacht, hetwelk ter oore kwam van den veldwachtf Ekkelboom, welke in alle stilte een onderzoek begot waarbij zware vermoedens rezen op den knecl F. G. K. den btand te hebben gesticht. Het onderzoek werd dan ook bijna geheel doe dien politiebeambte in handen genomen, en nads door dezen verscheidene dreigbrieven in beslag ware genomen, waarin hij met de meid van bakker 1 met den dood werden bedreigd, werddezaakop de 11 April d. a. v. ter instructie te Utrecht behandelt en de verdachte op vrije voeten gesteld. Dit belette echter gemeldeu veldwachter niet zij onderzoek, kon het zijn, nog strenger voorttezette met het gevolg, dat de verdachte op last van dei heer Officier van Justitie werd gearresteerd, en zwaï geboeid naar Utrecht in de cellulaire gevangen aldaar werd aangebracht, terwijl het zeer wat schijnlijk is, dat medeplichtigen in die zaak betrokk zijn, en dientengevolge het onderzoek aanhouden, en met ijver wordt voortgezet, terwijl de dienstbii C. P. in deze zaak geheimen heeft onthuld, w J hoogstwaarschijnlijk zullen leiden tot de ontdek M der medeplichtigen. jhm Meet en meer komt in de geleerde wee JM inenten in zwang. Kende men eerstsleclh^B cine tegen de koepokken, later verscheen'^^B tering, nog later tegen cholera, toen,, niet zeer vergissen, legen de verkoufi^H delijk die legen den beet van een uH ezel of eenig ander dol gedierte, niet uitgesloten. Van alle nen naar Parijs en volgevj® kunstbewerking bij

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 2