D. F. Cammelot, Mn ra Mn en üoapé's Vlasmarkt. D. J. DRONKERS, L no. 6 7 KOMISCHE POËZY, E. HELDER. TJALK TE KOOP. De Goesche Boot i)e Crediet-Vereeniging GE Bi!, GOOTE. Lange Geere, K 244. J. P. de Wagemaker Photografie Instantanée. Graankorrels des Geioofs, STEENKOLEN- HANDEL. »g VERTREK VAN SPOORTREINEN. n n Zweren, en scheurbuik, uitbarstingen van den slimsten aard. en waartoe alle soorten van zooge naamde «gevestigde» middelen te vergeefs beproefd zijn, zijn door en door genezen, en in een' onge looflijk korten tijd, door Holloway's doordringende en heelende Zalf. De pleisters, die in het algemeen gebruikt worden, zijn voor het grootste gedeelte verzachtende middelen, maar deze onovertreflelijke Zalf spoort de bron van het kwaad op, verdrijft de geheime smetstof, en doet de kwaal voor altijd ver- dwijnen. In gewone gevallen moet de Zalf fiks op de aangedaneg edeelten gewreven worden, maar in dien deze voor die behandeling te zwak of te zeer ontstoken zijn, moeten zij er tweemaal per dag zac.:t m ede ingesmeerd worden. De meest verouderde u twendige kwaal zal voor deze Zalf verdwijnen, in dien men met gemelde behandeling ^enigen tijd voortgaat. bericht dat hij maakt en LEVERT Tapijten, Loopers, Meubel- en Glasgordijnen, Ledikantbehangsels gaat steeds voort met het in alle Modellen levert ook de nieuwste afgepaste Crème en Vitrage-Glasgordijnen; maakt RESSORTS, KAPOK-, ZEEGRAS- en STROOMATRASSEN en wat verder tot het vak behoort. bericht aan zijne geëerde begunstigers, dat hij ruim voorzien is van BOOGKARINETTEN, in geschilderd, eiken en mahoniehout, verder Bureaux, Linnenkasten, Stoelen, Spiegels, in diverse soorten, en meer andere artikelen tot het meubelvak behoorende, alles tot billijke prijzen. eb ts 5d w K 03 2 O P3 S3 MIDDELBURG. Handel in COMESTIBLES EN KOLONIALE WAREN (Prijscourant gratis.) Bij M. E. DE GRAUW, Uitgever te Amsterdamen verder bij iederen Boekverkooper is verkrijgbaar GESCHIKT TOT VOORDRACHT, opgedragen aan alle Rederijkerskamers in Nederland. 128 Pag. Postf. met geïllustreerd omslag. Prijs 1, Bijdragen van A. J. DE BULL, J. M. E. DERCKSEN, L. F. J. HASSELS, J. NOLET DE BRAUWERE VAN STEELAND, E. LAURILLARD, W. M. TERYVOGT, G. VAN DER SCHRAPT, DEN CONTROs LEUR, W. E. N. MUSKEIJN, D. F. VAN HEIJST, H. J. HEIN, P. LOUWERSE, J. F. SIKKEN, A. J.' SERYAAS VAN ROOIJEN, F. F. C. STEINMETZ, P. C. J. MEIJS, A. L. THIERENS, L. A. J. KETTMAN en anderen. Het Nieuws v. d. Dag zegt in zijn nommer van 2 Januari 1886 het volgende: Komische Poëzy geschikt tot Voordracht is de titel van een in handig en net formaat bij M. E. De Grauw te Amsterdam verschenen bundel, opgedragen aan alle Rederijkerskamers in Nederland. Deze bundel is eigenlijk slechts een fragment, want de verzamelaar, de gunstig bekende Hassels, werd door den dood in zijnen arbeid gestuit. Maar wat er is vormt toch op zich zelf een geheel, en het boek, dat nu tot veel geringer prijs kon verkrijgbaar gesteld worden, bevat verscheidene bijdragen, die aan liefhebbers van voordragen welkom zullen wezen, sommige meer, andere minder bekende, een paar dozijn in het geheel. We noemen daaronder slechts de Bull's Een heele lieve brief, Nolet de Brauwere's verdienstelijke bewerking van Andersen's sprookje van «éen kippeveertje», kettmann'sver- liefd gehassebas, enz. enz. Twaalf net afgewerkte ALBUM PORTRETTEN voor f2,50. LANGE DELFT I No. 34 NB. Het attelier staande in de Krommeweele is dagelijks geopend uitgezonderd 's ZONDAGS. Een gereedstaande STATIETJALK, lang 74 Voet, wijdte 17 Voet, holte 63/4 Voet, uitmuntend wel gebouwd, staande in de Loods bij J. B. CATS, Scheepsbouwer te Echten, Vriesland bij de Lemmer. Zeer geschikt voor Zeeland te varen. vertrekt van Goes naar Rotterdam Zondag 25 April 's morgens 3.30 uur vertrekt van Rotterdam naai- Goes. Woensdag 28 April Vmidd. 11nar. Informatiente Rotterdam bij den com missaris DE LANGE, op 't Haringvliet, te Dordrecht bij BOUWMAN en ZOON. te Zierikzee bij J BOS, te Goes bij de Directie. Ligplaats te Rotterdam Nieuwe Havi n bij de Pakken brug. Agentschap (e Middelburg. (Kantoor Z.zijde van den Datn, G 2.) Y Neemt gelden aan a deposito, 't zij in eens'tzij ir gedeblten opvorderbaar, tegen vergoeding van rent bedragende thans 2 pet. jf neemt aanvragen tot Crediet-verleening in ontvangt van f1500 tot SO.OOO. vrijmoedig gestrooid op den AKKER DER WERELD, tegen het onkruid onzer dagen. Een serie Traktaatjes (ter verspreiding). Prijs per pakje van '100 stuks (gesorteerd) 30 ets.de 5 pakjes ƒ1,45; de 10 pakjes 2,80: de 25 pakjes ƒ6,75:, de 50 pakjes 12,50; de 100 pakjes f 22,bjj,* 150 pakjes of meer a 20 ets. per pakje; franco aan huis, na ontvangst van het bedrag per postwissel ot in postzegels. Verkrijgbaar bij A. VAN DOLDER, Hoofdstraat, G 62, Schiedam. &T Op franco aanvrage wordt een Proefblad gratis per post gezonden. <C fia? §2 IXP 55 9aü Va* Vlissingen (Haven) f 7.20 - (Stad) 5.58 6.50 9.22 2,3 I 5,26 7.20 Middelburg 6.7 7. a) 7.29 9.32 2.14 5.38 7.32 Arnemuiden 6.14 9 39 2.21 5.45 739 Goes 6.35 7.23 10,1 2.43 6.8 8.3 Bergen op Zoom 7.35 8.9 11,4 3.42 7.17 9 13 Roosendaal 756 8.23 8.40 11,25 4.3 7-38 9,34 ir Breda 8.46 9.10 9.10 12.7 4,52 8,27 10.21 Rotterdam (Beurs) (via Zevenbergen) 9.31 *10. *10. 1.8 6.8 9,34 11.12 's Gravenhage (over Rott. H. IJ. S.) 10.25 *10.39 *10.39 *1.47 6.46 *10.13 12,2 Amsterdam over Rotter dam H. IJ. Sp.) 12.22 *11.50 *11.50 *2.58 7.52 $11.19 t Utrecht (Oostersp.) 1 12.13 12.13 2,57 8.14 11.22 Utrecht I (Rhijnsp.) 11.50 I 11,50 2.50 8.5 11.5 Antwerpen (Etat) f 10.36 10 36 10.36 1.8 5,39 §9.48 a Brussel (Nord) - ij 11,45 1 11.45 11.45 2.8 7,24 11,14 Parya '^Nof-d) 9.20 6,45 G.43 4,5 (v) 6.10(v) Keulen 7.35 I 2.5 1 2.52 10.23 NB. Van Keulen a Parijs (Nord) n Brussel (Nord) ii Antwerpen (Etat) ,i Amsterdam over Utrecht (Rhijnsp.) nu u Utrecht Oostersp.) p n Rotter- am (Ho 11. IJ Sp.) s Gravenhage (over Rott II. IJ. S.) (Beurs) (via n RottcrdamZevenbergen.) n Breda ii Roosendaal n Bergen op Zoom n Goes a Arnemuiden 9.13 ,i Middelburg 9.21 Te Vlissingec (Stad). !J 9.30 (Haven). 5.51 6.30 7.28 7.+9 8.52 *10.45 (n) 6.27 (v) 7 35 7.30 7.23 8.46 9.24 10 13 10,51 11.10 11.59 12.24 12.32 6.— 9.10 (n) 9.31 (v) 10.36 11.7 11.53 12.13 1.17 1.38 1.46 1.55 1 2. 11.45 $11.55 1.6 1.44 2.40 3 14 3.41 4.55 5.20 5.28 5.37 1.40 7.50 2.40 3.38 3,26 3,20 3.25 4.40 5,40 6 33 7.9.0 7.3S 8 20 8.50 b) 2.42 5.26 6.37 - 5.23 - 5.13 - 5.20 - n .32 7 i\™!W 8.;ehe- j 8jegdl M ze'J^Ê Het teeken beteekent dat op het daarmede aangeduide gedeelte vau het traject alléén rijtuigcu le en 2e kl. loopen. f Deze trein neemt te Middelburg geen reizigers op ea te Vlissingen alléén die, welke met de koot van Quecnborough zijn aaneekomen a) Deze trein stopt te Middelburg alleen om reizigers uit te laten. b) Via Kempen—Gocb SNELPERSDRUK G. M. KLEMKERK GOES.

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 4