VERBETERING. Wegen en Voetpaden KOUDE&ERKE. SPAARBANK. KORENAREN, treplukt in het Eenzaam Dal Prijs 90 Cents. afdeelingen gevormd worden. Het aantal stem- jrechtigden hiertoe vereischt, staat in verhouding it het aantal predikanten der gemeente. In ver- )iiding tot de talrijkheid van de leden der afdee- ig heeft zij recht, predikanten, ouderlingen, diake- èn enz. te benoemen. De afdeeling blijtt behooren >t de gemeente, maar regelt zelfstandig en wettig Hes, wat in haren kring behoort tot evangeliepre- iking, chatechisatie. godsdienstoefening, doop, avond- enz. enz., en kan eigen doop-, lidmaten- en rouwboeken houdenzij vaardigt ook hare ouder- ngen al naar de class, vergaderingen; de kerke- Éiadsleden die zij benoemt, behooren tot den alge- neenen kerkeraad, enz. Gemengd Nieuws. Omtrent den moordaanslag op den bisschop van Madrid wordt nader gemeld dat de moordenaar Ga- leotte, uit Malaga geboortig, 43 of 47 jaren oud en een priester van lichtzinnig gedrag was. Hij had op de misdaad, welke hij ging bedrijven, te voren ge zinspeeld in brieven aan zijn geestelijke overheden, waarin hij zich beklaagde over hem gedaan onrecht en verzocht weder in het genot van traktement ge- ,-steld te worden. Hij beklaagde zich ook, dat men hem beschouwde als iemand, die niet goed bij het hoofd was. k De dader heeft een uur lang in de kathedraal de Jcomst van den bisschop afgewacht. Toen deze uit ;ijn rijtuig stapte, is de moordenaar hem genaderd de houding alsol hij hem de hand wilde kussen, .ldus heeft hij d bout portant drie revolverschoten den bisschop gelost. Een daarvan is in eene nier orgedrongen en wordt bijna zeker als doodelijk schouwd. De bisschop is in de sacristie der hoofd- ;rk op een veldbed gelegd; men durft hem niet lar zijn paleis over te brengen. De paus heeft (R gewonde zijnen zegen gezonden. De bisschop, Narcissus Martinos Izquierdo genaamd 56 jaren oud. Hij is ruim een jaar geleden, toen adrid, tegelijk met Alcile de Henares, tot een sschopszetel gemaakt werd, tot zijne tegenwoor- ge waardigheid verheven. De bisschop was een an van nederige afkomst en van strenge deugd 'dit laatste eischte hij ook van alle onder hem ge plaatste geestelijken en wie aan dien eisch niet vol deden, schortste hij onverbiddelijk. Hij was in de politiek de liberale richting toegedaan en had zich As zoodanig in den Senaat, waar hij voor S.ila- lanca zitting had, als een der beste redenaars doen miien. De moordenaar heeft zeer bedaard zijn misdrijf en opzet bekend, doch bewaart op alle andere vra gen het stilzwijgen. De politie had de grootste moeite hem aan de handen van het verbitterde volk te ontrukken. "Van de onveiligheid langs de wegen tijdens het oproer in een deel van Belgie is ook het slacht offer geweest een onzer landgenooten, graat Van Bylandt, woonachtig op zijn kasteel te Chartres, in het zuiden van Brabant Opeen Zondag werd dat gasteel aangevallen door een bende van 30 boos- ^chten. De heer des huizes deed onmiddeüjk de deuren sluiten, begaf zich naar een der vensters en vroeg aan zijne «bezoekers," wat zij verlangden. Toen hij hun brood aanbood, weigerden zij dit en eischten geld. De heer Van Bvland wilde hun ook dat toestaan en verklaardedat hij hun ieder 50 c. zou geven. De bandieten bedongen echter honderd fr. dreigende het kasteel te plunderen en in [brand te steken als men het hun niet dadelijk af. Zij hieven een tonnetje omhoog, met de mede- eeling, dat zij daarin petroleum hadden meege dacht. Op de besliste weigering van graaf Van ïylandt, begonnen de kerels hunne dreigementen [it te voeren. De heer v. Bylandt, in staat van ettige verdediging zijnde, legde nu op de bende aan loste twee schoten uit zijn jachtgeweer. Zij ,ren raak ook. Een der booswichten werd zwaar de hand gekwetst, een tweede ontving een il in het hoofd. De bende nam daaropj ijlings t. Inmiddels waren gendarmes aangerukt, ichtenden inhaalden en in hechtenis mee- «eskuder» van de gauwdieven had 72 ;ch. leven te verwisselen met het voor niet weinigen alles behalve aangenaam verblijf in eene kazerne, en zij, die tot heden, een althans uitwendig braaf leven hebben geleid, zullen worden, blootgesteld aan de tallooze vele verzoekingen van het soldatenleven. Zooals bekend is, worden in vele plaatsen van ons land pogingen aangewend om wNeerland's zonen, zoo veel mogelijk het gemis der ouderlijke woning te vergoeden. De over het algemeen zoo goed ingerichte Mili taire Tehuizen" zijn dan ook ten zeerste aan te bevelen, omd tt daar eenigzins de ouderlijke woning wordt wedergevonden en onze Militairen daar alles kunnen vinden wat een krijgsman en een Christen noodig heeft. Tot mijn groot leedwezen wordt in de plaats mijner inwoning zulk een Tehuis niet gevonden en kan ik de Jongelingen, die de volgende maand zullen genoodzaakt worden het Vaderland en den Koning te dienen, niet toeroepen«bezoek toch als ge in Middelburg moet dienen «het Militair Tehuis». Zij die in Vlissingen worden ingedeeld, kan ik zulks ten zeerste aanbevelen doch tot mijn ini.ige blijdschap, kan ik er toch op wijzen dat ook te Mid delburg de gelegenheid bestaat om, indien men zulks wil, het kazerneleven voor een tijd te ontvluchten, en dat waar wij geen Militair Tehuis bezitten de Christelijke Jongelings Vereeniging Rom. 4 16a alhier, haar lokaal Spanjaardstraat E 69 voor de Militairen heeft opengesteld. Beleefd verzoek ik de ouders, wier zonen gereed staan het militaire leven in te treden, hen te wijzen op genoemd lokaal, dat dagelijks is geopend en waar zij, behalve eenige ververschingen, alles kunnen vinden wat het leven aangenaam kan maken; couranten, tijdschriften en een flinke bibliotheek zijn daar gratis tot hunne beschikking. Heeren predikanten in naburige gemeenten ver zoek ik dringend de jongelingen, op genoemd lokaal te willen wijzen en hen te zeggen dat zij aldaar een aangename en vriendelijke ontvangst zich zullen bereid zien. U dankzeggende voor uwe plaatsruimte, heb ik hoog\chtend de eer te zijn. Middelburg, 23/4,' 86. Uw. Dv. Dn. F. Ingezonden Stukken. de Redacteur! toestaan een klein plaatsje in uw ginde het onderstaande onder de ^benden te brengen. tele jonge menschen zijn "yke woning te verlaten aam hi We schreven de vorige week van de Damesschool in de Giststraat. Onze lezers hebben dat zeker wel verbeterd, en Spanjaardstraat of Haringplaats ge lezen. Graanmarkten, enz. Middelburg, 22 April 1886. De aanvoer was heden matig, uitgenomen Witte- boonen die ruim ter markt waren, prijzen meest on veranderd met beperkten handel. Tarwe was in puike soort van 16,75 tot f6,80 betaald, goede en mindere f6.70 a f6,50. Rogge 15.50. Wintergerst niet ter markt. Zomergerst f4,35 a f4.50 Haver f4. Paardeboonen 16,50 a 16,75. Bruineboonen zeer weinig aangeboden, puike kwa liteit begeerd f 10.50. Witteboonen 50 ets. lager gemakkelijk te beko men, voor beste soort werd hoogstens f 10,50 geboden. Groene Kookerwten f8,50 doch zonder handel. Koolzaad niet getoond. Canariezaad f 10,50. Versche Boter f0,92 a f 1,00 per kilo. Eieren per 100 stuks f3.00. Burgerlijke Stand. Van '11 tot 18 April* Middelburg. Ondertrouwd: P. de Klerk, jm. 24 j. met L. Blaas, jd. 21 j. J. de Klerk, jm. 23 j met J. J. de Voogd, jd. 22 j. C. de Klerk, jrn. 19 j. met S. Murre, jd. 24 j. F. Boone, jm. 24 j. met P. B. van Offenbeek, jd. 28 j. L. C. van Noppen, jm. 28 j. met J. Brasser, jd. 25 j. A. Lorier, jm. 25 j. met Groenen berg, jd. 25 j. Getrouwd: A. L. J. Goethals, jm. 26 j. met S. J. Mazure, jd. 29 j. M. J. van Ditmars, jm. 25 j. met M. C. van de Poll, jd. 20 j. J. Bosschaart, jm. 30 j. met E. M. Barentsen, jd. 29 j. Bevallen: E. van den Broeke, geb. Simonse, d. A. M. van den Berge, geb. Zweede, d. R. J. de Muijnck, geb. Van der Plank, d P. Kampman, geb. Vos, z. P. M. Ganderheijden, geh^fon der Hart, d. (levenl.; Overleden R. de Keijzer, vrouw van J. Agelink van Rentergem, 46 j. C. van Riel, d. 7 m. S. Cop- poolse, vrouw van P. Meijers, 64 j. J. A. M. van van de Poel, d. 4 d. N. van de Woestijne, wed. van F. Jobse, 73 j. A. E. Verwijs, man van C. M. Bos, 49 j. C. H. J. den Doop, d. 2 j. Goes. GehuwdJ. de Jonge, wedr. 63 j. met C. A. Boele, wed. 67 j. BevallenP. Snoek, geb. Brandt, d. M. de Beste geb. Magielse, d. S. A. Maartense, geb. Glsrum, z. V. C. Boel, geb. Croin, z. J. de Witte, geb. Otte, W. Barto, geb. Van Sluijs am, z. OverledenR. C. van der Does, d. 10 m. W. C. Cornelisse, z. 10 j. A. van den Boogaart, z. 2 j. P. Botbijl z. 9 j. Van 10 tot 17 April. Vlissingen. BevallenJ. H. Daalhuizen, geb. Lefeber, d. A. Piera, geb. Lareman, z. G. Ensing, geb. Baas, d. A. M. Prinoe, geb. Pijpeling, z. H. Caljé, geb. Van Dalen, d. M. J. du Gardein, geb. Willaert, d. J. J. van Bal, geb. Krul, d. E. Daal huizen, geb. Bok, z. T. Lefeber, geb. De Booij, z. L. van de Gruiter, geb. De Rijcke, d. A. M. L. Scheepers, geb Lausbasch, z. (levenl.) A. M. Pol derman geb. Platschart, z. OverledenL. B. Scheers, z. 6 m. W. Jonge- pier, d. 2 j. A. W. van Akkeren, vrouw van H. Jasperse, 33 j. W. van Sprang, z. 3 in. P. Muth, z. 3 j ADVERTËN TIEN. IN DE GEMEENTE Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat de ligger der wegen en voet paden in de gemeente KOUDElvERKE door ften ingevolge art. 20 van liet Reglement op de wegen en voetpaden in Zeeland, Provinciaal blad no. S5 van 1881ambts halve gewijzigd is vastgesteld; dat hun besluit tot vaststelling van dien ligger heden aan Burgemeester en Wet houders van bovengenoemde gemeente is gezonden ter aankondiging binnen vier werkdagen na ontvangst op de ter plaatse gebruikelijke wijze; en herinneren belanghebbenden voor zoo veel noodig aan art. 23 van het voornoemd Reglement. Middelburg, 23 April 1886. Gedeputeerde Staten voornoemd, DE BRAUW, Voorzitter. E. FOKKER, Griffier. Bedrag op ultimo December 1885. f -539.758,39= Ingebracht 1077 posten f 29.115,90 Uitgehaald 545 - 27.208,73 - 1.907,17 - 4.870.25 546.535 81 Bijgeboekte rente Totaal op ultimo Maart 1886 Inleggers op ultimo December 1885. 4108 Nieuw geopende Rekeningen. 157 Afgesloten 68 89 4197 Namens de Commissie voor de Spaarbank, J. A. TAK, Voorzitter. L. L. WOUTERSEN, waam. Secretaris. J. A. ZIP, Kassier. Bij den Boekhandelaar SIMON BRANDENBURG!! te Workum, is van de pers gekomen: VOORDRACHTEN voor CHR. JONGELINGS- en JONGEDOCH- TERS-VEREENIGINGEN,

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 3