God wil het. Het. vaderland eischt het. Uw plicht gebiedt het. Om te beginnen. De »liberale kiesvereen. Eendracht maakt macht" te Middelburghield 20 April haar vergadering. Aan de orde kwam het bespreken der verkiezing voor de Prov. Staten. Het was te begrijpen dat de heeren Dronk ers, Lantsheer en Snijders door haar zouden behouden worden; zij behooren tot de partij. Anders de heeren W. A. Graaf van Lijnden en dr. J. v. d. Beke Callenfels. Wat de eerste betreft: Hem was gevraagd of hij liberaal was (natuurlijk in de beteeken is van die vereen.) waarop de heer van Lijnden ontkennend antwoordde. Genoeg om hem niet als kandidaat te nemen. Toch mag de heer van Lijnden zich beroemen, zeer genadig door de heeren van Eendracht maakt macht behandeld te zijn, daar geen andere kandi daat voor hém in plaats gekozen werd. Zij heeft daarmede haar eerste daad gedaan die nu niet ge heel booze hartstocht is; waarin wat goedigheid uitkomt. Maar de heer v. d. Beke Callenfels? o neen, die moet er uit, dat spreekt. Zijn gevoelens zijn genoegzaam bekend; als man van Christelijke beginselen moet hij er uit, zeggen zij Juist daarom moet hij er in blijven, zeggen wij. Aan de kiezers zal 't weldra zijn hierin te beslissen. Als tegen kandidaat is gekozen de bij de vorige verkiezing gevallen heer Sprenger. Gevallen, zeggen wij, en dat tegen een beduidende meerderheid. Het feit, dat toen tegen dien heer besliste, ligt daar altijd nog. Het feit namelijk, dat de heer F. G. Sprenger op Zondag 19 Febr. 'sKonings jaardag, de schutterij ter parade opriep: hetwelk tengevolge had, dat een officier zijn ontslag nam, en een welbekend bij de schutterij geacht man zijn ontslag kreeg, omdat zij op den dag des Heeren niet aan de parade mee deden. Kunt gij zulk een man, hoe verdienstelijk ove rigens, kiezen Dat wisten we al lang. Ook de sociale bemoeienis der «liberale Unie" is in «Eendracht maakt macht" ter sprake gekomen. Het resultaat was: dat de liberale partij haar plicht verzuimd heeft, en: dat er op wetgevend ge bied nog veel te doen is in dezen, dat er nog veel kan gedaan worden in filantropie en wat er meer werd gepresenteerd. Lees daar nu achter, dat de heeren onbekwaam zijn door partij blindheid en 'finantiëel belang, om iets van beteekenis te doen, tot verbetering op wet gevend gebied voor den werkman, en ge hebt een goeden zin. Binnenland. Tegenover de geruchten, volgens welke de Kabinets-crisis zou eindigen met het aftreden van het tegenwoordig Bewind, meent het Dagblad de stellige verwachting te kunnen uitspreken, dat Z. M. de Koning het verzoek om ontslag der Ministers niet zal aannemen. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zullen dit jaar op Dinsdag 8 Juni plaats hebben, de her stemmingen op 22 Juni. De helft van de Kamer, dus 43 leden, moet af treden namelijk 13 Anti-revolutionaire Kamerleden, 8 Roomsch-katholieke en 22 Liberale Kamerleden. De aftredende anti-revolutionaire afgevaardig den zijn: J. E. N. Baron Schimmelpennick van der Oije voor Utrecht; Mr. JE. Baron Mackaij, voor Amers foort; F. W. J. Baron van Aylva van Pallandt, voor Tiel; H. Seret voor Gorinchem; Mr. U. H. Huber, voor Gouda; O. Baron van Wassenaer tot Catwijck, voor Leiden; J. C. Fabius voor Delft Jhr. Mr. J. J. Pompe van Meerdervoort, voor Goes; Mr. L. W. C. Keuchenius, voor Middelburg; Mr. A. Ph. R. C. Baron van der Borch van Verwolde, voor ZevenbergenMr. W. G. Baron Brantzen van de Zijp, voor Zutfen; Jhr. Mr. T. A. J. van Asch van Wijk, voor Zwolle; en J. van Alphen, voor Almelo. De aftredende Roomsch-Katholieke Kamerleden zijn: Jhr. Mr. G. L. M. H. Ruys van Beerenbroek, ^oor MaastrichtMr. H. F. Lambrechts, voor Roer mond: Mr. J. M. L. H. Clerx, voor Boxmeer: Mr. A. J. H. van Baar, voor Eindhoven; Mr. A. F. Vos de Wael, voor 's HertogenboschF. H. H. Borret, voor Tilburg; Mr. J. J. W. van den Biesen, voor Breda; Mr. M. J. C. M. Kolkman, voor Nijmegen. De aftredende liberale Kamerleden zijn: Mr. W. van der Kaay, voor Alkmaar; J. Dirks, Mr. H. J. Kist, Jhr. Mr. J. W. H. Rutgers van Rozenburg en Mr. W. H. de Beaufort, voor Amsterdam; J. Schepel, voor AppingadamW. Roozeboom, voor ArnhemW. A. Baron van der Feltz, voor Assen Mr. A. van Delden, voor Deventer; Mr. W. J. van Weideren Baron Rengers; Mr. J. 13. vanOsenbrug- gen, voor Dordrecht; R. A. W. Sluiter voor'sGra- venhage. Jb. Duyvis. voor HaarlemS. Hingst, voor Leeuwarden; W. A. Viruly Verbrugge, Mr. J. van Gennep, beiden voor Rotterdam; Mr. S. Wijbenga en B. H. Heldt voor Sneek; Mr. H. Goe man Borgesius, voor Winschoten: J. J. van Kerk wijk, voor Zierikzee; en Mr. E. J. J. B. Cremers, voor Zuid horn. De agenda voor de algemeene vergadering der Yereeniging voor Chr. Nat. Onderwijs op Donderdag 17 Juni 1886 te Delft te houden, luidt als volgt: 1. Opening der Vergadering. 2. Vaststelling van het Jaarverslag. 3. Vaststelling van de rekening en verantwoor ding '.an den Penningmeester en Administrateur van het Voorschottenfonds. 4. Verkiezing van een lid der Hoofdcommissie, met inachtneming der vastgestelde regelen. Aan de beurt van aftreding is de heer O. Baron van Was senaar van Catwijck. Het volgende drietal wordt voorgesteld: 0. Baron van Wassenaar van Catwijck, Jhr. Mr. T. A. J. van Asch van Wijck, M. JE. Ba ron Mackay. 6. Mededeeling betreffende de Commissie Gun ning c. s. Voorstellen enz. 1. De Hulpvereeniging Amsterdam stelt voor, dat de Algemeene vergadering neme het volgende besluit De Vergadering, lettende op de beschuldiging van «verregaande onrechtzinnigheid" tegen Ds. P. van Son ingebracht, en zonder zich naar aanleiding daarvan in het kerkelijk vraagstuk eenigermate te mengen betuigt haar volle vertrouwen in zijn persoon en zijne trouw aan de onveranderlijke waar heden, wier levenskracht zich in het tijdperk der Reformatie, ook hier te lande voor kerk en school met zegenrijken luister geopenbaard heeft; en blijft hem mitsdien als Voorzitter en Lid der Hoofd commissie op hoogen prijs stellen. II. De hulpvereeniging Amsterdam stelt voor: Dat de Algemeene vergadering het als hare over tuiging uitspreke: dat het houden van catechisatiën in de lokalen der Openbare school strijdig is met eiken arbeid in het belang van het Christelijk on derwijs, inzonderheid mer het werk der Vereeniging voor Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs. III. De Hoofdcommissie overwegende: a. dat liet wenschelijk is, de opleiding van het aantal kwee- kelingen tot onderwijzers zooveel mogelijk in even redigheid te houden met de behoefte voor onze scholen en dat door de bestaande inrichtingen en den ijver van particuliere onderwijzers thans reeds meer dan voldoende in die behoefte voorzien wordt b. dat de geldmiddelen der Vereeniging niet ver oorloven (Zie verslag pag. XLII) op den bestaanden voet de opleiding van onderwijzers te ondersteunen, stelt voor: 1. De Algemeene Vergadering besluite aan geene inrichtingen, normaallessen enz, tot opleiding van onderwijzers, behalve die, welke thans met de Ver eeniging verbonden zijn, ondersteuning te verleenen, tenzij naar het oordeel der Hoofdcommissie;de behoefte aan vermeerdering van onderwijzers mocht blijken. 2. De premie, uitgeloofd voor het opleiden van kweekelingen tot hulponderwijzers, worde terugge bracht van f 150 tot f 100. 3. De vergadering komt terug op het in 1881 genomen besluit, waarbij de laatste woorden van Art. 2 der «Bepalingen betreffende de opleiding» enz., werden ingetrokken: «met dien verstande, dat het geheele bedrag dezer toelagen aan eene nor- maalinrichting verstrekt, in geen geval mag te boven gaan de som van f200 'sjaars, en verklare deze weder van kracht te zijn. IV. Loenen c. a. stelt voor: De Algemeene Vergadering benoeme eene Com missie ten einde te rapporteeren over de vraag: Is het wenschelijk, dat bij eventueele herziening van Art» 194 der Grondwet, elke uitdrukking vermeden worde, waardoor aan den Staat de bevoegdheid zoude worden toegekend, om onderzoek te doe naar de bekwaamheid der onderwijzers aan de sch len voor Christelijk Nationaal onderwijs of ander soortgelij ke vereenigingen Inleider Ds. H. Pierson. V. Dr. G. J. Vos Az. biedt aan het volgend voorstel, reeds op de vorige Algemeene Vergaderin ingediend (Zie verslag dier vergadering pag. 6) ei thans opnieuw ingezonden De vergadering, gehoord de oohelderingen, di namens de Hoofdcommissie gegeven zijn aangaande het punt van examen doen, en hulde doende aar de erkentenis, dat de Staat een peil van kennis er ontwikkeling voor alle onderwijzers mag vaststellen, spreekt haren wensch uit, dat de Staatsexamens! zóo ingericht worden, dat de adspiranten, welke verklaren dat zij de bijzondere Christelijke school! willen dienen, geen examen behoeven af te leggen in al zulke vakken als volgens de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs voor den welbegre pen bloei van dat onderwijs gemist kunnen worden, of dat zij geëxamineerd worden naar een program ma, dat ook zij goedvond. VI. De Hulpvereeniging Leeuwarden stelt voor a. dat de rapporten der Districtsraden aan de onderwijzers en schoolbesturen ter kennisneming worden gezonden, voor zooverre het hunne scholen betreft; en b. dat normaallessen, door de Vereeniging gesub-j sidieerd, ook onder het toezicht der DistrictsradenI worden gesteld, en het rapport daarover uitgebracht] aan de betrokken onderwijzers worde medegegeeldj VII. De Hulpvereenigii.g Groningenin over weging nemende, dat vele hulponderwijzers aaf gesubsidieerde scholen geruimen tijd werkzaam ziji zonder het na-examen gedaan te hebben, stelt vooi dit na-examen voor zekeren nader te bepalen lee> tijd verplichtend te stellen voor alle onderwijzers hoofd- en hulponderwijzers. Door den uitgever C. L. Brinkman te Amster' dam is in den boekhandel verkrijgbaar gesteld een! Tabel voor het Wereld-Postverkeer. Deze tabei wel wat groot in oppervlakte, en toch zoo comjireL gedrukt als met behoud van duidelijkheid eenigzins bestaanbaar is, behelst alles wat het publiek be hoeft te weten omtrent verzending naar alle landen der wereld. Eene bijlage bevat een aantal opgaven betreffende brieven, briefkaarten, akten, drukwerk en daarmede gelijkgestelde dingen, stalen, aanteekening en ver rekening van geldswaarden, postwissels, postkwi*i tantiën, pakketpost en postspaarbank, zoowel 'voor binnen- als buitenland. Nu met 1 April nieuwe bepalingen zijn in wer king getreden, door welke in verschillende opzichten het wereld-postverkeer is uitgebreid, voorziet Brink- man's nieuwe tabel in eene door velen gevoelde be hoefte. KEHKMEUWS. Ds. P. J. W. Klaarhamer te Hilversum heeft het beroep tot predikant bij de N. H. G. te Middelburg aangenomen. De alg. synode der Ned. Herv. kerk, ter bui tengewone vergadering samengekomen, hield Vrijdag hare laatste zitting. De laatste hand is gelegd aan het interimdat nu aan het oordeel der kerkelijke besturen zal worden onderworpen. Zooveel de ernst van het werk ge doogde, is spoed gemaakt met dezen arbeid, opdat het plan ter tafel zou kunnen komen in de Meiver gadering der provinciale kerkbesturen. Het plan heeft nu den vorm aangenomen van bepalingen omtrent het vormen van gemeente-afdee- lingen en van tijdelijke wijziging en opheffing var verschillende reglements-artikelen, waardoor een grootere mate van vrijheid aan de gemeente gelate wordt bij de aannemingen bevestiging van lidmate zoodat naar keuze der gemeente de oudere of i nieuwere belijdenisvragen kunnen voorgelegd word J bij de vervulling van vacatuurbeurten, zoodat 1 eene gemeente niet gedwongen is een predikan' M haar midden te zien optreden van eene riclu^B die zij niet wil; de toelating tot de evangelie- ning en het uitreiken der akte van bevoegd' het geven van godsdienst-onderwijs, zoodat^B kerkbesturen en de classikale besturen ze'j^^^H kunnen, welke verklaring en belofte zr^^B lende oudere of de nieuwere, en 4 vrij zijn in de keuze van kerkbest oudere of de nieuwere voorlegr zulk een kerkbestuur hun excj^f Het meest belangrijke zeker in de ({.bepalingen gemeente-af deelinge^^m

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 2