Nieuwe Goesche Courant, Christelijk-historisch blad voor Zeeland 886. Zaterdag 24 April. No. 13 51. Verschijnt eiken Vrijdagavond ten 8 ure. Prijs per drie maanden franco Enkele nommers f 0,65. - 0,06. UITGAVE VAN F. P. DHUIJ, te Middelburg en Wed. A. C. DE JONGE, te Goes. Prijs der Advertentiën Per regel 10 cents.; Familie-berichten van 16 regels f 1,Iedere regel meer 10 cents. Liefdegaven 6 cent per regel. Hoe nu verder? De gebeurtenissen der laatste weken zijn oor onze partij van zeer veel gewicht eweest. Vele jaren heeft men met ons gelachen, 'eeft men met ons gespot, heeft men ge- egd, en misschien w.el eens geloofd ook, at het Ned. volk te ontwikkeld was om it «dat oude geloof des Bijbels» terug keeren. Evenwel, het tij begint een beetje te erloopen. Van één persoon in de Kamer is onze partij aangegroeid tot een macht, die het neeft kunnen verhinderen, dat een overal verzwakkende, zoogenaamd liberale partij, het Ned. volk de piage van een onrecht vaardige, en daarom zedelooze grondwet jtpeschikte. r We zouden wol niet durven beweren, dat allen, die ons vaandel volgen «echte, rechte» belijders zijn. O, neen. Maar is het niet reeds veel gewonnen als we opmerken, dat er bij het volk weer wat rechtsgevoel ontwaakt? Zoo als we zeiden: men heeft om ons j jaren lang gelachen. Er is thans alle reden lom dat lachen te staken, i Waarlijk: «die zich aangordt be- roeme zich niet als die zich losmaakt.» Voor een partij, die zooveel politieke misdaden op het geweten heeft als de «liberale» partij, is het thans de tijd om van gedrag te veranderen. Ze heeft daartoe gelegenheid te over ge had, toen de behandeling van Hoofdst. X "er grondwet aan de orde was, en ij verhardde den nek in onrecht en geweid. Ziet ze het nu in dat ze zich deii haat ;an het volk in, hooge mate op den ials haalt? Het lijkt er niet veel na. "rouwens, er is zoo veel aan gelegen, is ze op haar weg terugkeert moet er wat aan het beginsel van waarheid en t ten offer gebracht. En wie doet gemak kei ij k? halve eeuw reeds zijn de belijders n positieven Godsdienst, stelselmatig meeste landsbetrekkingen uitge was er alzoo voor de beschaafde half-en-halfmanuen, alle ge- onderling de vette parten te magere tevens wat aan dat men zei«wij zelf», en gijlieden Wel neen, maar als ge uw voordeur sluit, en ge zet dan de deur van een uwer boven kamers open, en ge noodigtdan de bekenden van buiten om binnen te komenweet ge dan niet dat er toch niemand binnen kan? Zoo nu handelen de «liberalen» Post en telegraaf, spoorweg en stoomboot, leger en vloot, 'tis voor een christen bijna onmogelijk gemaakt er een betrekking te hebben, want immers weegt bij hem het gebod des Allerhoogsten «Gedenkt den sabbathdag» enz. En zoo kon men zich dus in die richting niet bekwamen. Is het niet waar, dat de liberalistische partij veel, zeer veel aan waarheid en recht zou moeten offeren, kwam ze op haar weg terug? Om het een en het ander zijn de ge beurtenissen der laatste weken voor ons van beteekenis geweest. We hebben gezien, dat de vijand geen vrede wil, anders dan wanneer wij ons zeiven opofferen, ons overgeven. En dat kan toch niet!? Het zwaard moet derhalve weer maar gewet. Zij willen het. De mannen van hetzelfde va derland strijdende onderling om de erfenis der vaderen te bewaren, 'i Is geen prettige gedachte maar 'tis noodzakelijk geworden. Wat we nu verder moeten is thans niet moeielijk meer te bepalen. We moeten voortgaan op den ingeslagen weg. Hoe Biddend en werkend. Nooit vergeten, dat de overwinningen des Heeren Heeren zijn, en daarom Zijne hulp altijd gezocht. Maar ook nooit vergeten, dat, die het meest welmeenend bidt, ook het hardst werken zal. Op dien weg, waarop we moeten voort gaan. ligg'ii evenwel voetangels en klemmen, en daarom opgepast. Daar is. bijvoorbeeld, een flinke geest van verzet, in de edele beteekenis van zelfopofferende liefde, tegen den dwang op schoolterrein. We zijn het daaromtrent eens. Nu weer met zoo kerkhof-achtig eeus, dat er geen verschil van meening kan bestaan. Gelukkig niet. Maar toch zoo, dat we de vrijheid om onze kinderen, naar onzerr plicht, voor God optevoeden onkreuk baar gehandhaafd willen zien. Merk nu evenwel op, dat de verplich tingen vart orrze partij toenemen naarmate ze in kracht wint. Als ge u enkel met den schoolstrijd zoudt willen bemoeien, en de andere kwesties van beteekenis liet wat ze zijn, dan zoudt ge een leelijke fout maken. Dringend eischt het kiesrecht ver betering. Een gruwelijke onrechtvaardigheid is het, dat gedeelte van Nederlands volk in de volksvertegenwoordiging geen deel heeft. Het beginsel der regeering moet im mers volgens Gods Woord altijd zijn: Het beschermen van den zwak ke tegen de «verheersching van den sterke. Daarom moeten we, liever van daag dan morgen, een wetboek op den arbeid hebben. Zoo op het sociale terrein den voet gezet hebbende, vallen van zelf vele, zeer dringende zaken in 't oog. Wie beweren wil, dat de sociale kwestie niet raakt aan de staathuishouding, toont daarmee van beide niet veel te weten. Laat ons een enkele greep doen. Op de begrooting van staatsuitgaven van dit jaar komt één post voor van bijna 35 millioen voor rente enz. van staatsschuld. Die som moet betaald worden uit wezen lijke arbeidsopbrengst. Het doet er, voor deze stelling, niet zoo heel veel toe, wien de ontvanger daarvoor aanspreekt. En de eenige, die wezenlijke arbeidsop brengst levert, is de werkman. leder weet behendig den druk van zich af en lager te schuivendat kan de werkman niet meer. Is het een kleinigheid of we veel of weinig staatsschuld hebben Nog één punt. Zoo als God zijn wet heeft gegeven, is het alleen goed. Dat staat voor ons vast, niet waar? Alleen wanneer de natie naar Gods Woord den rustdag houdt, kan het haar wel gaan, maar 't is ook zeer beslist noodig voor de lichaamskracht, voor den geest, voor het zedelijk bewustzijn, het zeaeiijk leven, dat de werkman een rustdag hebbe. Daarvoor moeten we kampen; evengoed als voor de schoolvrij heid. Welnu, in die richting moeten we voort. Wat dan nu voor ons 't eerst te doen is? Wel, de verkiezing voor de provinciale staten. Daaraan mag niemand onzer zich ont trekken. Of die Staten dan zoo van beteekenis zijn? Och wel neen, wat hun weik voor de provincie betreft, maar zij krijgen be teekenis door de hoog wijze 1 bepaling, dat zij de Eerste Kamerleden moeten ver kiezen. Op dan, met steeds grooter moed

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 1