De Goesche Boot De Crediet-Vereniging. E. HELDER. Vlasmarkt. D. J. DRONKERS, L no. 6 AANKONDIGING. TJALK TE KOOP. Dienstbode Photografie Instantanée. MIDDELBURG. In den Boekhandel van F. P. D'HUIJ te Middelburg de navolgende nieuwe werken verkrijgbaar: zijn STEENKOLEI HANDI Onnavolgbaar goedkoop zijn de prijzen van onderstaande degelijke soliede MANUFACTU REN, in het Huis met de Luifel» Groote Markt I 15. "Wij leveren u voor nog nief de helft der werkelijke waarde alle WITTE LINNEN-, DA MASTEN-, KATOENEN- en WOLLEN GOE DEREN, zoowel voor persoonlijk als huishoudelijk gebruik beschikbaar. Wij geven u hier een klein overzicht zooa^s ^nnen van zuiver vlas voor hemden 6/4 houdende a 30 ct. per el (70 cM.), linnen van zuiver vlas voor hemden 5/4 houdende, 25 ct. per el (70 cM.) Zeer zwaar linnen voor lakens, zonder naad, houdende 10/4 breedte, a 55 ct. per el (70 cM.) Zeer zwaar linnenvoor lakens zonder naad, houdende 9/4 breedte a 45 ct. per el (70 cM.) Amerikaansch linnen of zoogenaamd ijzersterk, zeer mooi voor lakens zonder naad, 10/4 houdende a 40 ct. per el (70 cM.) Amerikaansch linnen of zoogenaamd ijzersterk voor lakens zonder naad, 9/4 houdende a 35 ct. per el. Olifantslinnen, 6/4 houdende, voor hemden, eerste qualiteit a 22 V2 ct- per el, zeer mooi en zware Olifantslinnens, 5/4 houdende. Witte katoens, chirtings, madapolams voor sloopen of ander doel a 15 ct. per el (70 cM.) Zeer zwaar ruw katoen 10/4 houdende a 30 ct. per el, voor lakens zonder naad. Zwaar ruw katoen, 9/4 houdende, 26 ct. per el. Zwaar ruw katoen, 8/4 houdende a 24 ct. per el, zeer zwaar 6/4 ruw katoen voor hemden a 15 ct. per el. Dito 5/4 a 12 ct. Mooi 6/4 ruw katoen voor voering a 13 ct. per el. 5/4 ruw katoen voor voering a 10 ct. per el. Al deze ruwe katoenen zijn geheel vrij van zwarte puntjes. Theedoeken met ruiten en randen 10 ct. per stuk. Eerste qualiteit grootere 12 lA cent. Grijze linnen theedoeken 10 ct. per stuk, 4/4 groote grijze linnen theedoeken T27a ct. per stuk. Blauwe handdoeken, zeer sterk, 11 ct. per stuk. Dito grooter en zwaarder 13 ct. Echt linnen oogjes en blokjes voor handdoeken per el 16 ct. Eerste qualiteit 5/4 breed 18 ct. per el. Pot- of vaatdoeklinnen, ijzersterk, per el 11 ct. Afgepaste keuken-tafellakens per stuk 25 ct. 10/4 groote tafellakens, zeer mooi bewerkt, 50 ct. per stuk. Servetten 15 ct. per stuk. Roode gekep. zakdoeken, in 10 patronen en randen per stuk 127a ct. en meer dan honderd andere artikelen, waarvan wij moeielijk een gedetail leerde prijscourant kunnen daarstellen, "doch al hebt ge niets benoodigd, bezoekt toch ons ma gazijn, al is het slechts om u van de degelijk heid voor later te overtuigen. CS3 Deze goederen worden op aanvrage volgaarne verzonden door het geheele Rijk tegen postwissel of rembours. Niet goedgeld terug. Eenig adres Groote Markt, I 15, bij de Lange Delft. Nogmaals maken wij wel attent dat niemand namens ons gerechtigd is te leuren, dat niemand gerechtigd is de door ons aan huis gezonden biljetten in ontvangst te nemen, daar wij die niet terug erlangen en dat niemand namens ons gerechtigd is stalen door ons afgegeven in ontvangst te nemen. Men wacht/» z-irh dus voor schade. Agentschap te Middelburg. (Kantoor Z.zijde van den Dam, G 2.) Neemt gelden aan a deposito, 'tzij in eens't zij in gedeelten opvorderbaar, tegen vergoeding van rente bedragende thans 2 pet. neemt aanvragen tot Crediet-verleening in ontvangst van f1500 tot 60.000. Twaalf net afgewerkte ALBUM- PORTRETTKN voor f2,50. LANGE DELFT I No. 34. NB. Het attelier staande in de Krommeweele is ljjks geopend uitgezonderd 's ZONDAGS. Handel in COMESTIBLES EN KOLONIALE WAREN (Prijscourant gratis.) Prof. IIOEDEMAKER, Kerkel. Vraagstuk (Advies) HOGERZEIL, De Kerkel. strijd, no. 2 en 3 a Prof. HOEDEMAKER, Open brief aan ür. Kuyper Kort verbaal van den kerkelijken strijd Dr. A. KUYPER, Het confllict gekomen no. 1, 2 en 3 a DE SAVORNIN LOHMAN, Waar is het misdrijl der geschorsten? A. G. C. van DUIJL, ln den Kerkstrijd, een woord tot stilling 1816—1886... De onwettigheid der Synodale Organisatie van 1816 E CESAR SEGERS, De verhouding der Loc. Gem. t. d. Ned. Herv. Kerk VERHOEFF, Verbittering en scheiding VAN DOORN, De kerkelijke kwestie KLAARHAMER, Toespraak naar aanleiding van het kerkelijk conflict. Waarom tachtig kerkeraadsleden te Amsterdam voorloopig geschorst? WESTHOFF, Kijkjes achter de schermen FABIUS, Voorneen en thans Open brief door leden van kerkeraden uit de classis Harderwijk DE SAVORNIN LOHMAN en RUTGERS, De rechtsbevoegdheid onzer plaatse lijke kerken Open brief aan Dr. KUYPER deur 'n Zuud-Beveland'r PLOOS VAN AMSTEL, De Arnsterdamsche kwestie eenvoudig toegelicht. Prof. IIOEDEMAKER, kerk en school, het verband tusschen het Kerkelijk Conflict en de vrije Universiteit gezqejit en gevonden CONTRA-MEMORIE in zake het Arnsterdamsche Conflict in gereedheid ge bracht door Dr. KUYPER en Dr. RUTGERS, waarin is bijgevoegdopenbaar schrijven aan de Algemeene Synode SERVAAS VAN ROOYEN, De kerkeraad contra de Classis PLOOS VAN AMSTEL, Een woord aan hen die Jezus Christus erkennen als het eenig hoofd Zijner Kerk f0,60 - 0,23 - 0,251 - 0,251 - 0,151 - 0.15 - 0,60 -0 20 -0,50 - 0,20 -0,25 - 0,20 -0,50 -0 60 -1,75 - 0,06 -1,25 -0.25 -0,07 0,25 -0,90 -0,90 - 0,30 I De Commissie van Bestuur over de Clir. Burgerschool in de Bogaard- straat, heeft de eer aan de ouders der leerlingen die op hare inrichting onderwijs ontvangen mede te deelen, dat zij hoopt ook na het vertrek van den tegenwoordigen hoofdonder wijzer, den heer J. II. van Lin- schoten, de school voorttezetten. De commissie voornoemd Namens haar D. R1.INDERS, Voorzitter. J. KOOLE, Secretaris. vertrekt van Goes naar Rotterdam Zondag 18 April 's morgens 11.uur vertrekt van Rotterdam naar Goes. Woensdag 21 April 's midd. 5,30 uur. Informatien: te Rotterdam bij den com missaris DE LANGE, op 't Haringvliet, te Dordrecht bij BOUWMAN en ZOON. te Zierikzee bij j BOS, te Goes bij de Directie. Ligplaats te Rotterdam Nieuwe Havi n bij de Pakkenbrug. Zweren, en scheurbuik, uitbarstingen van den slimsten aard. en waartoe alle soorten van zooge naamde «gevestigde» middelen te vergeefs beproefd zijn, zijn door en door genezen, en in een' onge looflijk korten tijd. door Holloway's doordringende en heelende Zalf. De pleisters, die in het algemeen gebruikt worden, zijn voor het grootste gedeelte verzachtende middelen, maar deze onovertreflelijke Zalf spoort de bron van het kwaad op, verdrijft de geheime smetstof, en doet de kwaal voor altijd ver dwijnen. In gewone gevallen moet de Zalf fiks op de aangedaneg edeelten gewreven worden, maar in dien deze voor die behandeling te zwak of te zeer ontstoken zijn, moeten zij er tweemaalperdagzac.it mede ingesmeerd worden. De meest verouderde uitwendige kwaal zal voor deze Zalf verdwijnen, in dien men met gemelde behandeling eenigen tij-1 voortgaat Burgemeester en Wethouders der ge meente Biggekerke, brengen ter kennis van belanghebbenden, dat overeenkomstig 1 van van art. 28 juncto art. 14 van het Reglement oa de Wegen en Voetpaden in Zeeland (Prov. bla^ no. 85 van 1881) van den 19 April tot en met 21 Mei 1886 dagelijks op de werkuren ten gemeente-huize voor ieder kosteloos ter inzage ligteen door Burgemeester en Wethouders opgemaakt ontwerp van wijziging van den LIGGER van Wegen en Voetpaden in de voornoemde gemeente, met de Kaart; alsmede dat gedurende dien termijn schrif telijk bezwaren kunnen worden ingebracht bij den Raad. Biggekerke, den 9 April 1886. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester, L. SIMONSE. De Secretaris, W. SLIMMEN. Een gereedstaande STATIETJALK, lang 74 Voet, wijdte 17 Voet, holte 63A Voet, uitmuntend wel gebouwd, staande in de Loods bij J. B. CATS, Scheepsbouwer te Echten, Vriesland bij de Lemmer. Zeer geschikt voor Zeeland te varen. Met of half Mei eene zindelijke benoodigd, niet beneden de 25 jaren, die een gerpot kan koken (Wasch buiten 's huis). Adres Boekhandelaar D'HUIJ. ■-Z

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 4