Gods Woord en het Spiritisme. D. DE PREE, eweert men dat die school er noodig is, dan is wel oneer voor hen, die daarvan overtuigd zijn, ze zoo'n inrichting niet voor eigen rekening in nd houden. fmmers, wat daar onderwezen wordt, is voor den en onvermogenden niet noodig te weten. Die desalniettemin en evenwel nochthans, dat onder- I wil zien voortgezet, moet ook maar eens in den tasten. fUit de gemeentekas mag echter strikt genomen len cent daarvoor gegeven worden. FAls men beweren wil dat het volksonderwijs is, Jm men het nog wel een beetje goed praten, maar lij houden 't er voor, dat een werkmansvrouw best aar p>tje aardappelen gaar krijgen kan, al weet ze |iets van de moleculaire krachten af. Laten de ouders van de dames die daar onderwijs %enieten ook zelt dat onderwijs betalendan zijn we erstond klaar. C. In 't gelid Het spreekt van zelf dat de bladen van allerich- ingen de in de Tweede Kamer gevallen beslissing jespreken. "Velerlei is het oordeel over den loop der zaken. Natuurlijk verwijten ons de liberalistische bladen lat wij de oorzaak van het mislukken der grond wetsherziening zijn. Dat konden w; wel voorzien. Toch, wie maar een beetje gezond verstand heeft, :iet het wel beter. Zeker, we prijzen het in onze vertegenwoordigers, at ze erop stonden: Hoofdst. X het eerst in be preking te nemen. Blijkt het nu niet dat die voorzorgsmaatregel nodig was? Hadden we kunnen verwachten, dat de liberalis- en den volke recht zouden willen doen, er ware ;een reden geweest tot een dergelijke orde van jehandeling. Het geroep door velen om ^onveranderd behoud ran Art. 194,» gaf genoeg te kennen, welken geest er in sommige liberalistische kringen heerschte om aan hun ernst en recht te doen twijfelen. En nu staan we weer even yer als we gestaan hebben. Al de arbeid aan het ontwerp voor grondwets herziening verricht, is vergeefs of bijna vergeefs geweest. Al de tijd in de Kamer; al het geld dat de noorlig heeft gehad 't is alles verloren. Doch neen niet geheel verloren. Het kan dienen om velen, die nog wat van de liberalisten hebben verwacht, de oogen te openen. Zij willen niet anders, dan alles regeeren niet maar beheerschen. Sinds jaren hebben zij stelselmatig de vette pos ten onder zich verdeeld. Wie kan 't hun kwalijk nemen, dat ze de gelegenheid daartoe niet zoo glad of liever, in 't geheel niet, uit de hand geven. Zoo schiet er dan ook niets anders over dan wat men niet geven wil, heel eenvoudig te nemen. En dat is langs geordenden weg mogelijk. Nog slechts eenige lentedagen en de verkiezingen zijn daar. Eerst die voor de Prov. Staten. Dan die voor de Tweede Kamer. Daar is het terrein van den strijd. Op dus. U gereed gemaakt. Geeft acht C. Zeeuwsche Brieven. Geachte Redacteur 1 Wat te voorzien was is geschied de grondwets herziening is weer voor korter of langer tijd on mogelijk geworden. Men is over het groote struikelblok, art. 194 ge vallen. In de gegeven omstandigheden ie dat voor lonze partij eene oorzaak van blijdschap, al is het evenzeer waar dat de toestand van onrecht hierdoor taor onbepaalden tijd bestendigd wordt. Voor den m van beginsel zijn heldere toestanden verkieselijk ven zwevende, waarin niemand recht weet hoe iLt heeft. iter-en-melk heeft hij een natuurlijken afkeer, au het drankje vooronze anti-revolutionaire par en zijn, zoowel bjj aanneming van het voor- aterzjjde, als van het regeeringsvoorstel. betreft en de wijze waarop het verdedigd en telkens gewijzigd denken aan de rechtspleging geroepen werd, tusschen slissen, een laveeren van "fet _zuÜÈfc,fifine Daar walgt iemand van als van lauwe saliemelk, nuchteren gedronken tenzij hij eene nieuwerwetsch conservatieve maag heeft. De voorstellen van de z. g. liberalen kunnen hier gerust buiten bespreking blijven. Die lui houden er een rechtsgevoel op na in zake het volksonder wijs 't welk niemand begrijpt dan zij zei ven alleen. Ten minste ook zij spreken nog van recht, hoewel niemand buiten hunne partij, van hun rechtsbesef het flauwste begrip heeft. Halen en hebben is bij hen schering en inslagons komt het voor dat zulk eene praktijk gewoonlijk met het recht in strijd is. Nu zeggen deskundigen wel dat er twee rech ten zijn, en men meester in de beide rechten kan wezen, doch dit gaat ons eenvoudige burgermen- schen M. de Rver boven de bevatting omdat we geen latijn verstaan. Wat in ons oog, aan Gods Wet getoetst, niet recht is noemen we onrecht, terwijl we evenmin een recht van den sterkste erkennen of verkregen recht voor geldig houden indien men er niet zuiver aan is gekomen. Hier treed ik niet in bijzonderheden, M. de R dewijl dit door mij en anderen, ook in uw Blad vroeger reeds tot vervelens toe is gedaan. Maar er was, zult ge zeggen, ook een voorstel van de rechterzijde, waartoe onze partij in de Kamer mede behoort. En ook dat is met ééne stem meer derheid verworpen? Gelukkig jadat is verworpen, en wij mogen ons en onze heele anti-revolutionaire partij hiermede geluk wenschen. Dat voorstel was, om het maar kort en goed te zeggen eene formeele verloochening van ons christelijk politiek beginsel, doordien het den staat sanctioneerde als opperschoolmeester, ja diens bevoegdheid als zoodanig nog uitbieidde door on» christelijke scholen over de subsidie-brug mede indmect onder zijn beheer te brengen Nu kan het heel best waar wezen dat wij, lee- ken op rechtskundig gebied, de zaak niet rich tig beschouwen in het oog der wetgeleerdenmaar over een gemeenschappelijk belang mag ieder zijne bijzondere meening hebben en uitspreken. Dat mo gen ook wij doenen dit moet niemand 't zij vriend of vijand ons kwalijk nemen. Het is volstrekt niet met minachting dat wij het voorstel der rechterzijde bejegenen wanneer wij het totaal onaanneembaar achten voor het belang van den christen in Nederland. Het tegendeel is waar; vooral wanneer men minachting tegenover de voor stellers bedoelt. Allen lof voor hunnen ijver en hunne toewijding. "est mogelijk, ja bijna zeker zelfs, zouden wij, als we er toe geroepen werden, het er veel minder goed afbrengen; maar dat is hier de kwestie niet. Mocht het voorstel genade gevonden hebben in de oogen der heeren liberalen en tot wetsartikel verheven zijn geworden dan waren we aan het be gin van het einde onzer christelijke scholen gekomen. Dan bleef de godsdienstlooze Staat Schoolmeester-Ge neraal, wat lijnrecht tegen ons beginsel strijdt en hem, beweren we, niet toekomt. Dan wierden onze met zooveel zorg en inspanning verworven vrije scholen, wel niet in een jaar, maar dan toch na een genoegzaam tijdsverloop van ver slapping onzerzijds, mede een bezit van dien al ver mogenden staat. Wij zouden dus met eenigen schijn van winst, nog verder van huis zijn geraakt. Het onderwijs vrij onder de noodige controle Met minder neme men in geen geval genoegen. leder betale den kostenden prijshetzij zelf of door anderen! Daar houde men het op. Wil de Staat, omdat hij bij goed onderwijs be lang heeft, voor localen en leermiddelen zorgen, fiat! maar hij houde zijne handen van het onderwijs zelf af. Wij hebben de bewijzen geleverd dat we 't minstens even goed kunnen geven als hij en daarbij heel wat goedkooper. Dit is in hoofdzaak de zuivere uitdrukking, meen ik, van ons beginsel. Wilt ge dit alles noemen Ja, dan begeeren wij allesof niets. Een middenweg bestaat er voor ons trouwens niet; en daar kan geen onbevooroordeelde tegen hebben, want het is zuiver rechtbevoordeelt niemand, miar zet ook niemand achteruit. Dit einddoel houde men onvermoeid in het oog; daar van wijke men geen haarbreed af. Zoolang we dat niet bereiken kunnen blijvo men pal staan en weige ren. Juist dewijl deze oplossing de eenige houdbare is en daarbij strikt reehtvaardig, behoeven we onder geenerlei voorwendsel beducht te wezen voor de gevolgen. Dewql nu het voorstel der Rechterzijde met deze opvatting van ons beginsel in strijd was, verheug ik mjj, (behoudens alle hoogachting voor de goede be doeling der voorstellers) hartelijk over het feit dat het niet aangenomen werd. We zullen nu maar *]den hopen en in de mogendheid des Heeren onzen afmattenden strijd voortzetten overal waar die gestreden moet worden. Mijnheer Heems kerk heeft intusschen zijn zin dat het «mooi» er nog niet af is. Moge hij in zijne rust, die hij thans smaakt, nog eens zien dat het hoe langer hoe mooier wordtK. Burgerlijke Stand. Van 4 tot 11 April. Middelburg. OndertrouwdP. Ingelse, wedr. 64 j. met A. Overdorp, wed. 46 j. L. M. Baale jm. 24 j. met W. C. de Bruijn, jd. 23 j. J. Pou- wer, jm. 27 j. met J. Bostelaar, jd. 25 j. P. Arendse, jm. 27 j. met A. Adiiaanse, jd. 24 j A. Breel, wedr. 67 j. met N. Koole, wed. 59 j. A. Gilde, jm. 39 j. met S. J. Louwerse, wed. 32 j. Bevallen P. Goeman, geb. Gies, d. S. Wattel, geb. Houpt, z. A. Vader, geb. Vader, d. C. van Dijk, geb. Beckers, z. J. J. Matthijsse, geb. Lan- gebeeke, d. J. Slaakweg, geb. Vreeke, z. J. C. van Uxem, geb. Bouman, d. J. M. Hamakers, geb. De Kat, z. M. C. van de Poel, geb. Van Leent, d. S. M. de Jager, geb. Huijsman, z. W. van Lindonk, geb. Le Clercq, d. Overleden: C. V. J. Goethals, d. 5 j. H. van Loom, man van E. S. Papst, 55 j. J. J. Vreke, wedr. van A. Wisse, 79 j. L. J. Danner, vrouw van J. Goedertier, 53 j. J. Pervoost, wed. van T. Akker man 63 j. Grijpskerke over de maand Maart 1886. Gehuwd: W. Ceraal, jm. 24 j. metC. Riemens, j- 23 j. Bevallen: J. Jonkheer geb. Fraanje, z. Overleden: Geene. Graanmarkten, enz. Middelburg, 15 April 1886. De aanbieding bestond heden bijna uitsluitend in Tarwe en Witteboonen de prijzen bleven, voor alle graansoorten flauw gelijk. Tarwe was in puike soort van 16,70 tot f6,80 te plaatsen, goede en mindere f6.40 a f6,60. Rogge f5.50. Wintergerst f 4,75. Zomergerst f4,35 a f4.50 Haver f4. Paardeboonen f6,50 a f6,75. Bruineboonen f 10 f 10.50. Witteboonen f 10,50 f 11,25. Groene Kookerwten f8,75 tot f9. Koolzaad zonder handel. Canariezaad f 10,50. Versche Boter f0.80 a f 0.90 per kilo. Eieren per 100 stuks f3.20. ADV RRTENTIEN. Voor de vele blijken van belangstelling, zo» hier als van elders, op den 10 dezer ondervonden, betuigen wij onzen hartelijken dank. Middelburg. P. 6. VAN DER BILT en Echtgenoote Bij den Boekhandelaar G. M. KLEM- KERK te Goes is verschenen de Tweede Druk van: Leerrede naar Deut. 1811b. „Onder u zal niet gevonden worden die de dooden vraagt." door Predikant te Goes. Prijs 20 Cent.

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 3