Meid alleen, Caatjes Kolen, De Goesche Boot GEBR. GOOTE, Vlasmarkt. D. J. DRONKERS, L no. 6 De Crediet-Yereeniging. J. P. de Wagemaker E. HELDER. ss Hoofd der Chr. Burgerschool Wed. D. C. v. d. Harst, MIDDELBURG. Geschenk voor jonge Lidmaten j Photografie Instantanée. STEENKOLEN HANDEL. VERTREK VAN SPOORTREINEN. Daar met 15 Augustus a. s. de betrekking van te Middelburg vacant staat te worden, worden Sollicitanten naar die betrekking opgeroepen. Ver- eischten zijn, behalve de hoofdacte, aanteekeningen over de moderne talen en wiskunde. Het salaris bedraagt f1200 met vrije woning, en vijf percent der schoolgelden. Sollicitanten worden verzocht zich met franco brieven te willen adresseeren aan den Voorzitter van het Bestuur, Ds. D. RI.TNDERS te Middelburg. De Commissie van Bestuur over de Chr. Burgerschool in de Bogaard straat, heeft de eer aan de ouders der leerlingen die op hare inrichting onderwijs ontvangen mede te deelen, dat zij hoopt ook na het vertrek van den tegenwoordigen hoofdonder wijzer, den heer J. H. van Liu- schoten, de school voorttezetten. De commissie voornoemd Namens haar, D. RIJNDERS, Voorzitter. J. KOOLE, Secretaris. Met 1 Mei wordt te Alkmaar gevraagd, in eene nog al drukke huishouding (geen kinderen) als een eenvoudige Dienstbode, P. G., flink en zindelijk in baar werk, en een burgerpot kunnende koken. Wasch buitenshuis. Loon f80 en verval. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Adres, letter H., boekh. J. N. PI. van Balen Alkmaar. ONTVANGEN: MIDDELBURG. WAL B 104. Verkoopers genieten rabat. VERGADERING der werklieden vereeniging „Luctor et Emergo" afdeeling Middelburg van PatrimoniumDonderdag 15 April 's avonds 8 uur in het vereenigings- gebouw Spanjaardstraat, E 69. Belangstellenden worden uitge- noodigd. Handel in COMESTIBLES EN KOLONIALE WAREN (Prijscourant gratis.) me dej ver- nci- te oot-j nkel \en. Zweren, en scheurbuik, uitbarstingen van den slimsten aard. en waartoe alle soorten van zooge naamde «gevestigde» middelen te vergeefs beproefd zijn, zijn door en door genezen, en in een' onge looflijk korten tijd, door Holloway's doordringende en heelende Zalf. De pleisters, die in het algemeen gebruikt worden, zijn voor het grootste gedeelte verzachtende middelen, maar deze onovertreffelijke Zalf spoort de bron van het kwaad op, verdrijft de geheime smetstof, en doet de kwaal voor altijd ver dwijnen. In gewone gevallen moet de Zalf fiks op de aangedaneg edeelten gewreven worden, maar in dien deze voor die behandeling te zwak of te zeer ontstoken zijn, moeten zij er tweemaal per dag zac .t mede ingesmeerd worden. De meest verouderde uitwendige kwaal zal voor deze Zalf vei'dwijnen, in dien men met gemelde behandeling eenigen tijd voortgaat. Agentschap Ie Middelburg. (Kantoor Z.zijde van den Dam, G 2.) Neemt gelden aan a deposito, 't zij in eens't zij in gedeelten opvorderbaar, tegen vergoeding van rente bedragende thans 2 pet. neemt aanvragen tot Crediet-verleening in ontvangst van f1500 tot 60,000. bericht aan zijne geëerde begunstigers, dat hij ruim voorzien is van BOOGK.ABINETT EN, in geschilderd, eiken en mahoniehout, verder Bureaux, Linnenkasten, Stoelen, Spiegels, in diverse soorten, en meer andere artikelen tot het meubelvak behoorende, alles tot billijke prijzen. vertrekt van Goes naar Rotterdai Zondag 11 April 's morgens 4.30 uu vertrekt van Rotterdam naar Goe^f, Woensdag 14 April 's midd. 11,30 urnjje Inforinatiente Rotterdam bij den comvo", missaris DE LANGE, op 't Haringvliet. ie Dordrecht bij BOUWMAN en ZOOX.ii le Zierikzee bij j BOS, te te Goes bij de Directie. bÜ an. Ligplaats te Rotterdam Nieuwe Hav, pnd bij de Pakkenbrug. 'Jie lit ;r In den Boekh. van F. P. D'HUIJ zijn verkrijgbaar j de volgende WERKJES, zeer geschikt als J vil ijn W1ERSMA. Denkt aan uw Belijdenis. Gebonden en Verguld op snee f0, ld. Id. goedkoope uitg. -0, NIC. BEETS. Geschenk aan jonge Lidmaten. Gebonden en Verguld op snee - 0, Id. ld. Ingenaaid o, De Geloofsbelijdenis van den Christen. -0, GISPEN. Denkt aan uw Belijdenis - 0 DE GAAY FORTMAN. Terugblik op de ure der Belijdenis- 015. J. G. VERHOEFF. Een woord tot allen die Belijdenis des Geloofs hebben afgelegd. - 0,15 aat lat lie he jks j Twaalf net afgewerkte ALB3T Plaat£i< PORTRETTEN voor f2.50. LANGE DELFT I No. 34. NB. Het attelier staande in de Krommewaele is dagelijks geopend uitgezonderd 's ZONDAGS. td CS5 ë|3 2 as «2S Vaa Vlissiugeu (Havea) (Stad) Middelburg Aruemuiden Goes Bergea op Zoom Roosendaal Ureda u Rotterdam (Beurs) (via Zevenbergen) 's Gravenhage (over Rutt. H. IJ. S.) Amsterdam over Rotter dam H. IJ. Sp.) n Utrecht (Oostersp.) u a Utrecht (Rhijnsp.) Antwerpen (Etat) Brussel (Nord) Parijs (Nonl) Keulen p Keulen I f 7.20 i Van I 6.— 9,8 1.40 b) 2.42 5.58 6.50 9.22 2,3 5,26 7.20 Parijs (Nord) *10.45 (n) 9.10 (n) 7.50 6.7 7. \a) 7.29 9 32 2.14 5.38 7.32 Brussel (Nord) 6 27 (v) 9.31 (v) 2.40 5.26 6.14 9 39 2.21 5.45 1 7.39 Antwerpen (Etat) 6.8 7 35 10.36 3 38 6.37 6 35 7.23 10,1 2.43 6.8 8.3 Amsterdam over Utrecht 7.35 8.9 11,4 3 42 7.17 9 13 (Rhijnsp 7-30 12. 3,26 5.23 756 8.23 8.40 11,25 4.3 7.38 9,34 n w u Utrecht 8.46 9.10 9.10 12.7 4,52 8,27 10.21 9 Oostersp.) Rotter- 7.23 11 45 3,20 5.13 9.31 *10. *10. 1.8 6.8 9,34 11.12 am (Ho 11. IJ Sp.) s Gravenhage (over Rott 7.35 §11.55 3.25 5.20 10.25 *10.39 10.39 *1.47 6.46 *10.13 12,2 11. IJ. S.) (Beurs) (via 8.46 1.6 4,40 .32 12.22 *11.50 *11.50 *2.58 7.52 §11.19 RotterdamZevenbergen 5.51 6 30 9.24 10 13 11.7 1.44 2.40 5,40 6 33 7 13 8.13 12.13 12.13 2,57 8.14 11.22 11 Roosendaal 7.28 10,51 11.53 3 14 7.20 8.44 n Bergen op Zoom 7.49 11.10 12.13 3 41 7.38 11.50 11,50 2.50 8.5 11.5 n 8.52 11.59 1.17 4.55 8 20 ."ondc eden 10.36 10 36 10 36 1.3 5,39 i 9.48 Arnemuiden i 9 13 1.38 5.20 11,45 j 11.45 11.45 2.8 7,24 11,14 Middelburg 9 21 12.24 1.46 5.28 8.50 9.20 I 6,45 6.43 4,5 (v) 6.10(v) Te Vlissingec (Stad) 9.30 12.32 1.55 met iwg 7.85 I 2.5 1 2.52 10.23 n (Haven) 5.37 n Kien, zuu^J itd M W 1VB. Het leeken beteekent dat op het daarmede aangeduide gedeelte van het traject alléén rijtuigen le eu 2e f Deze treiu neemt te Middelburg geen reizigers op en te Vlissiogen alléén die, welke inet de boot van ij^eeuborough zijn a) Deze trein stopt te Middelburg alleen om reizigers uit te laten. b) Via KampenGoch SNELPERSDRUK G. M. KLEMKERK .VJL.-A ouLb. kl. loopen. aangekomen. - j}]K li

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 4