i de Brum mBBKUM WALCHEM van Melis en Mariekerks, Bfan druk gebruikte beer- en zinkputten. Niet [ïige van die huizen liggen nabij kaden, grach ten modderslooten. Van welk gehalte kan nu het grondwater zijn, hetwelk den rnooien naam weiwater draagt jfat al geloop en geschooi om een gangetje water Ik een buurvrouwen-gekijf omdat «die van bo rn of «die van beneê», «die van achter» of «die voren» zoo «roekeloos» met het water was, is, wezen zal! Hoe gaat het met de wasch, als er |s is dan welwater, in hetwelk zelfs eene dub- hoeveelheid zeep niet schuimen wil? [)e heerendie met weinig personen groote huizen wonen, hebben minder behoefte aan nieuwen wa- aanvoer dan de arbeiders. liet duinwater moet natuurlijk betaald worden Ir de verbruikers, maar men weet ook dat het Ibruikelijk is dat mingegoeden betalen volgens ver- gd tarief indien per meter wordt gerekend. Gaat per kamer, dan zullen zeker de heeren niet het betalen. Waar zorg voor regenbakken, pom- enz. allengs vervalt, kunnen huisbazen van hunne tóe ook wat doen, en de woningen wei goed water flen weldra niet de minst gezochte zijn. Overigens behoeft men niet verder dan naar Iissingen te gaan, om daar, in plaats van stads- ompen, stadskranen te zien, welke op gezette uren ieder, ook voor den armste, ja voor dien voor worden opengesteld. Hoe vaak ziet men in den droogen zomertijd morgens heel vroeg te Middelburg lieden naar de adspomp loopen, om te ervaren dat anderen nog oeger op waren, en de pomp lens is! Och waarde Redacteur, laat onder de weinige ïgen, over welke niet getwist wordt, ook het inkwater behooren. Laat hetgeen de goede God de onbewoonde duinen regent voor rechtvaardigen onrechtvaardigen ten goede komen aan alle onze ledeburgers. Laat het duidelijk zichtbaar worden .t er dingen zijn, welke allen deelen, en dingen elke niet allen deelen kunnen. Vooral laat ons 11 vuur van den twist niet ontsteken, waar wij )pen dat publieke brandkranen, en de kranen in te woning zullen medewerken om menig vuur in aanvang te blusschen. Geloof mij steeds. t. t. S. Zeeuwsche Brieven. Redacteur rijke bezitters zullen waarschijnlijk hun aanmerkelijk verlicht gevoelen bij het vernemen in het naburige België, waar het socialisme bui tengewoon stout optrad, het verzet der arbeidende klasse voor ditmaal weer met kracht van wa penen is onderdrukt. Tal van slachtoffers zijn gevallen en strijdende tegen de van God gestelde machten de ontzachelijke eeuwigheid ingegaan. Voorzeker, die gewapende macht was in haar volle recht om te handelen als zij deed; de over heid draagt het zwaard niet te vergeefs; zonder haar zou geen leven hier op aarde mogelijk zijn. Ik zou haar geen verwijt durven maken van haar krachtig optreden tot herstel van de openbare vei ligheid en de bescherming van de eigendommen der bnrgers. Gods heilige wil beveelt het haarzij heeft in deze haren plicht gedaan. Voor twee dwalingen hoede men zich nu echter. In de eerste plaats voor te meenen alsof het kwaad daar of ergens elders weggenomen of hersteld ware. Dit lijkt er niet naar, dewijl de oorzaak der., kwaal |nog in even vollen nadruk bestaat. Menschen zijn geen machines, maar denkende Iwezens, door den Schepper met menschelijk gevoel begaafd. Ken gevoel dat, hoezeer en hoe lang ook loor de gewoonte als verstompt, toch bij tijden boven f:oint en geleden onrecht zoekt te wreken. De fei- en in deze laatste dagen, hoe afkeurenswaard ook zich zelf, bewijzen het op nieuw. Waarin dat ^n arbeiders aangedaan onrecht bestaat? Wel prmeest hierin M. de R. dat de werklieden ge- onbeschermd döor de wet in dat opzicht, ten bnmale aan de willekeur der kapitalisten en jeveis zijn overgelaten. Gaan de zaken voor listen voordeeligis er veel afzet, en maken prijzen, dan worden de dagloonen, die in .bij den afmakenden arbeid, welke geeischt [ekt niet te groot maar voor het mee- laag waren, niet verhoogd. Komt kgever een ongunstige keer, dan ipn verlaagd en een aantal werk- le groote winsten voor hun rdienen, meedoogenlo as weg- ït voor God, M. de R lenschelijke straf- med hunne patroons vrouw en kinderen. Ze hebben een hun door God ingeschapen vaderhart. Hunne ziel schreit, wanneer ze aan deze vrouw en kinderen, die honger en gebrek gevoelen zoo goed als de rijke man, hoegenaamd niets kunnen verschaffen tot be vrediging der eerste levensbehoeften. Zoo zijn inder daad sociale toestanden onzer dagen. Voor die onrechtmatige, door en door onchriste lijke toestanden is het oog van den barmhartigen God geopend; rijken en armen heeft Hij gemaakt; over beide gaat zijne nauwlettende zorg Hij hand haaft het recht der armen en verdrukten. Hij wil dat ook wij menschen er een geopend oog voor zullen hebben en wat onrecht was trachten te her stellen. Weigert men dat hardnekkig, dan geeft Hij waarschuwingen door, gelijk nu weer, voor een oogenblik den geest des verzets den vrijen teugel te laten. Wie nu ooren heeft die hoore in zijn eigen wel begrepen belang. En dit is de tweede dwaling, waartoe men zoo licht vervalt wanneer een oogen- blikkelijk gevaar is afgewend; te meenen dat het nu vooreerst wel weer schikken zal, of dat het zoo erg niet was als men wel zeide. Dit is intusschen de waarheid: dat het den Heere behaagd heeft om thans nog den schrik onder de oproerigen te zenden, zoodat ze zich onderw Tpen, hoewel tegen zin en wil, louter uit vrees; eene vrees die Hij hun om't hart deed slaan. En waarom? Hierom, dat God Zijne eigen instellingen eerst en diensv olgens aan de Machten die daar zijn. de gelegenheid biedt om we derzij dsch te herstellen. Met dat groote en heerlijke doel heeft God, indien ik wèl zie, al die ongewone tijdsomstandigheden doen intreden die wij in onze dagen beleven. Ze zijn als eene dagvaarding bij deurwaarders Exploot van den hoogen Rechter; en ieder onzer weet dat het niet achtgeven op zulk eene dagvaardiging reeds in het maatschappelijke schrikkelijke gevolgen heeft. Wat zullen de toongevende mannen op maat schappelijk gebied thans doen Voortgaan op den ouden voet, alsof er geen on weder broeide? Handen aan 't werk slaan om eene christelijke wet op den arbeid te maken ten behoeve van den arbeider? De tijd zal 'tleeren; maar dat dit eene schreiende behoefte is staat vast. Niet alleen van christelijk maar ook van zuiver sociaal standpunt bezien. Het gebruik maken van rijkdom en macht is volstrekt geoorloofd. Het misbruik maken er van even volstrekt zonde. Daarmede eischt de hooge God dat men zal op houden, al geschiedde het ook onder nog zulk een schoonen schijn. Dan kan alles voorloopig nog ge leidelijk een weinig terecht komen. Ma; ir er is bepaald haast bij, veelmeer haast dan bij eene zoogenaamde grondwetsherziening gelijk de liberalen die wel zouden begeeren. Laten we wel bedenken M. de R.dat er nooit revolutie komt, de geschiedenisleert het, of'er zijn onhoudbare sociale toestanden voorafgegaan. En nu keurt de christen de revolutie zonder voorbehoud af, maar niet minder zonder voorbehoud de zondige toestanden die haar in het leven roepen. Hij is anti-revolutionair maar niet minder anti-despoot. Hij is uit beginsel tegen alle ongoddelijk misbrui ken van macht en gezag gekant, even als hij voor elke van God gestelde macht buigt en aan de overheid gehoorzaamt, gevende den keizer wat des keizers is. Voor revolutie-maken of die goedkeuren behoeven de liberalen onzerzijds niet de minste vrees te koes teren, doch evenmin hebben ze te denken dat we zullen aflaten, tegen onrecht op sociaal of welk ge bied ook onze stem te verheffen. In een volgenden M. d. R.hoop ik u eenige gedachten over de voorgestelde wijzigingen van art. 194 te schrijven. K. Burgerlijke Stand. Van 28 tot 4 April. Middelburg. Ondertrouwd: J. P. Anemaet, jm. 24 j. met M. Duel, jd. 24 j. F. Cosijn, jm. 24 j. met W. Doeland, jd. 17 j. J. Bosschaart, jm. 30 j. met E. M. Barentsen, jd. 29 j. M. J. van Ditmar, jm 25 j. met M. O. van de Poll, jd. 20 j. J. de Jonge, wedr. 63 j. met C. A. Boele, wed. 67 j. GetrouwdA. van der Harst; wedr. 30 j. met C. H. Fiegen, wed. 42 j. Bevallen: J. S. Bastet, geb. Heijman, d. H. Beckers, geb. Heijman, d. (tweel.) S. W. vanAart- sen, geb. Koppelle, z. J. M. J. Brok, geb. Jacobs, z. J. J. Landman, geb. Contant, d. P. Boogaard, geb. De Jonge, d. J. C. den Boer, geb. Rommaël, z. J. ^Netgeb. Barto, z. L. Jolmers, geb. Van de Woestijne, z. H. A. Kok, geb. Roelse, d. T. Davidse geb. Kodde, z. (levenl.) M. A. Botting, geb. Flipse, z. (Jevenl.) Overleden: IC. Gunter, ongeh. z. 20 j. C. van Hellemond, ongeh. z. 61 j. J. P. Hendrikse, ongeh. z. 37 j. C. Stokman, vrouw van A. Boone, 62 j. N. Joziasse, ongeh. d. 29 j. A. E. Thomas, ongeh. d. 27 j. J. H. Maas, man van M. Keijzer, 44 j. J. Broerse, z. 22 m. J. Kabboord, man van M. Koole, 62 j. Goes. BevallenN. Reijerse, geb. Kousenma ker, z. G. J. Schipper, geb. Witte, z. P. Kerkhove, geb. Van Ast, d. M. P. v. d. Berge, geb. Van Hiele, z. J. van Zweden, geb. Broogers, d. OverledenL. F. van der Meer Mohr, vrouw van H. J. Baning, 24 j. N. Schutteler, man van H. E. Schuurbiers, 71 j. L. A. Melse, d. 2 j. L. J. Duijve'waardt, d. 2 j. I. Vermeulen, wedr. van C. v. d. Linde, 75 j. (te Alten) J. A. A. Burger, wed. van M. P. Blaauwbeen, 74 j. (te Dordrecht). Van 27 Maart tot 3 April. Vlissixgen. BevallenJ. R. M. Floor, geb. Van Dun, z. E. A. Latorce, geb. Maenhoudt, z. A. van den Bovenkamp, geb. De Reus, d. M. A. Dommisse, geb. Arentz, z. P. N. Bruijsschaart, geb. Van Hoeve, z. C. A. den Outer, geb. Elve, d. J. Timmermans, geb. Devloo, d. A. V. Aernouts, geb. Aspeslagh, z. J. C. Lems, geb. Dommisse, z. M. Broek, geb. Muller, d. J. Rozemond, geb. De Vos, d. Overleden: F. X. Blonde, man van M. S. Ver- liaeghe, 39 j. M. J. van Hoeke, vrouw van J. V. Ahreusmann, 40 j. M. J. Hofman, vrouw van W. A. van der Hooft, 61. j. J. H. Kuipers, wed. van J. Naerebout, 74 j. H. J. Kooij, z. 2j. J. C. Kers, z. '14 m. C. J. Holthuijzen, z. 4 w. D. M. Glerum, vrouw van J. Mondeel, 25 j. C. Allaert, z. 14 m Grijpskerke. GehuwdGeene. BevallenS. Hendrikse, geb. Visser, d. W. Poppe, geb. Reijnierse. d. OverledenS. Jobse, 8 m. z. I. P. de Klerk. 20 d. z. Graanmarkten, enz. Middelburg, 8 April 1886. De aanvoer was weder matig doch voldoende voor de behoefte. Tarwe flauw prijshoudend, voor puike kwaliteit werd f6,75 a f6,80 betaald, goede en mindere f6.60 a f6,50- Rogge bij kleinigheden f5,50. Wintergerst f4,75. Zomergerst f'4,35 a f4.50 Haver niet ter markt. Paardeboonen f6,75 a f7. Platteboonen opgeruimd. Bruineboonen f9.50 f 10.50. Witteboonen in puike kwaliteit tot f 11,25 betaald. Groene Kookerwten f8,50 tot f8.75. Mestingerwten niet ter markt. Koolzaad zonder handel. Canariezaad f 10,50. Versche Boter f0.70 a f 0,80 per kilo. Eieren per 100 stuks f3.10. ADVERTENTIES. 35-jarige Eclitvereeniging van GERARD P1ETER TAN DER IïlLT en MAATJE BOEI. Hunne dankbare kinderen. behuwd- en kleinkinderen. Middelburg, 10 April '86. Voor de betrekking van Commissaris van het Polderbestuur, is door genoemde Kiezers vereen i ging, candidaat gesteld de heer TE KOUDEKERKE. Het Bestuur. Mr. A. P. SNOUCK. HUKUUONIE, Voorzitter. RIEMENS. J. J. VAN' DER HARST Az. HENRY TAK. W. J. SPRENGER.

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 3