Goescne Courant, Christclijk-historisch blad, voor Zeeland p6. Zaterdag 10 April. No. 1349. ZUIDEN, Verscliijnt eiken Vrijdagavond ten 8 ure. Prijs per drie maanden franco Enkele nommers f0,65. - 0,06. UITGAVE VAN F. P. DHUIJ, te Middelburg en Wed. A. C. DE JONGE, te Goes. Prijs der Advertentiën Per regel 10 cents.; Familie-berichten van 16 regels fl,Iedere regel meer 10 cents. Liefdegaven 6 cent per regel. Iet jongste der Ministerieele telgen. Misschim als 't slot van alle redactie- ooi'stellen. heeft onze eerste minister an nog maar eens een nieuw Art. 194 der lamer aangeboden. (Zie Binnenland.) De man is wel goed. Wie had zoo iets van hem durven den- en. Eerst moest Art. 194 niet verau- erd worden. Toen: nu dan toch wat, 'laar zoo, dat niet- van den geest er onder jdt. i Dan, onze minister stond in het midden ar> den onderwijs-kamp der strijdende par- jen. Het ging daar heftig toe; men be- wistte elkander iederen duim grondwets- ;rond. Er werd gepleit en geredekaveld it den aard der discussie vloeit het voort twr volksontwikkeling, intellectueelen voor- itgang en m e e r. en vele van die dikke /oorden, van uit der «liberalen» kamp. In zeker op zijn beurt wil ieder zoo eens eggen anders wist men het vaak van elen niet dat hij het volk liefheeft. Maar van de andere zijde kwam men andragen met een drang naar het doen au recht, van net gelijk doen zijn voor de /et van het geheele volk, en, weet ge, aar heeft onze minister ook ooren voor. Men wees er van de rechterzijde op, dat e vrije school thans een hoogte heeft be- eikt, die een behandeling op den voet van lijkheid met het zoogenaamde openbaar derwijs, dringend eischt. Men kwam met onsbetalen genieten nieten betalen voor den dag. {En nu, in 't midden van 't strijdgewoel ande, zag onze minister wat er kon :daan worden en hij had zijn eurika, (ik 't gevonden). Hij, de man van het ht, aarzelde geen oogenblik om den wer te gaan verdienenden lauwer van demaker te zijn. zegt het booze menschdom wel«hij 't aan 't mislukken der gi ondwetsher- zijn heengaan verbonden, en dus ja hij blijft graag.» Maar, dat ie niet gelooveu, Mr. Heemskerk veel te kloek man, met het oog handelen, zooals hij deed. raagt hij zijn tooverroede dan ter akbaar volkdaar gaat men ver zijn maaksel niet voldoen ankbaar of niet, 't kon, vertegenwoor- niet^noed- vrije school gestreden; we hebben haar onder den zegen Gods uit eigen middelen tot een hoogte gebracht, die vriend en vijand mag komen bezien; en nu zou onze minister daar op eenmaal komen verklaren: i »Ik heb uwen strijd en uwe opolfering ge zien, o, antirevolutionairen en roomschen en heb bevonden, dat ge wel een onder standje hebben mocht.» Foeieen onderstandje Hoor eensdie minister is wel een goede sul om zoo ten derden male van zienswij ze te veranderen, maar om nu op die manier met ons te gaan sollen, dat gaat toch niet. Een onderstandje!!! Dat geeft men aan een armen stakker; aan een «bedelaar op vaste dagen.» Neen, daar zit het 'em niet. Zie, wij willen van dat dubbel beta len af zijn. Ook wij zien gaarne, dat ons volk goed onderwezen wordt, (ofschoon het overladen met dingen daar het niets aan heeft, ons wel wat leed doet.) Wij hebben dat ge toond toonden dat de liberahsten ook, dan kon het bemoeien der Regeering tot onder zoek en toezicht bepaald blij vennu zij dat niet doen, moeten wij zeggen en volhou den natuurlijk: gelijke monni ken, gelijke kappen. Gebruiken de liberalisten de belastingpenningen voor hun secte-onderwijs, dan wij voor het vrije even zeer; niets meer maar ook niets minder. Men vrage nu niet of dit nu het laatste woord is't lijkt er met naar. Maar zoo stond de zaak toen 't Heemskerkiaansch art. in de wereld kwam. En ieder gevoelt wel waarom het nu gaatonze v r ij e school moet door de wet erkend worden. Tot nogtoe werden wij met haar geduld. Edoch „jdat vatte Heemskerk niet. Hoe kon hij 'anders schrijven«De wet be paalt of en in hoeverre aan b ij z o n d e r e scholen onderstand uit openbare kassen kan wor den verleend.» Of met andere woordenVoortaan zullen we den strijd, over de school en om de centen voor de school in de Tweede Kamer hebben. Zullen de kansen zijn: voor de toevallige meerderheid. Opmerkelijk is ook de uitdrukkingDe wet bepaalt of en in hoeverre onder stand enz. Dat of en in hoeverre is een portret weifelenden Heemskerk. Van zijn imwpilpn Is het recht of niet, daar sta men op als een man. Wij zouden Heemskerk raden nog maar eens de bordjes te verhangen. Dit kindeke toch is doodgeboren. Er kan nog niet „bajonet af" gekommandeerd worden In de Middelb. Crt. kwam verleden week een be richt voor van een verg. der Afd. Goes van «Patri monium®, waarinde vraag van 't bondsbestuur, of de Atd. zich kon neerleggen bij een besluit der Amsterdamsche afd. in zake Art. 194, behandeld werd' De berichtgever vreest dat «Patrim.» te laat zaj komen met zijn verzoek om wijziging en zegt ten slotteWelnu, dan wacht ons weer een petitie, op touw gezet door «Patrim.® Zoo houdt men de school kwestie warm. Het Ned. volk heeft er dan ook nog niet genoeg van Zie, die heeft het geraden. Het Ned. volk heeft er niet eer genoeg van? voor we weer «vrij en blij op Neerland's dierbren grond» leven. Al kost het ook duizend petitie's. Wij zijn pas goed begonnen Ontwikkeling. Twee winters en een zomer daar tusschen heeft de brik Nerva ten aanschouwe van alle niet 'thuis zittende Middelburgers op dezelfde plaats in een der binnenhavens gelegen. Thans, mag men een cou ranten-verslag gelooven, is dat schip een bark. Als 't nog een (seizoen blijtt overliggen wordt het waarschijnlijk een fregat. De ontwikkeling is groot in onze dagen. Binnenland. Het is een slappe tijd, dit bemerkt men aan de [eegloopers, die langs Middelburg's straten slenteren, zoekende naar hetgeen zij mogen vitten. Pas gold het het uitslaan der vloerkleeden, een zindelijkheidsmaatregel, die sommigen niet bevalt. Wat zwermen er dan een aantal bacteriën Zouden er geen bacteriën gezeten hebben in de groote lap, welke dak en wand van Pinder's Circus uitmaakte? Was die overal rondreizende en allerlei personen dekkende lap zoo rein? 't Is voorjaar, en de meisjes vermaken zich met touwtje-springen. Men kan zich doodspringen. Alle overdrijving is schadelijk, ook in schaatsenrijden, wielrijden, turnen en andere lichaamsoefeningen. Men kan de straat versperren als de bocht wat lang is. Maar wanneer komt het voor dat touw. tjespringsters weigeren iemand door te late

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 1