BOERENINSPAN, De Goesche Boot i! GEBR. GOOTE, PLATEN Gehuwde Lieden, Vlasmarkt. D. J. DRONKERS, L no. 6 7. Geschenk voor jonge Lidmaten Op Woensdag 14 April 1886, openbaar verkoopen: Huishoudelijke Goederen, Piano-fabriek en Magazijn van Amerikaansche Orgels, AMERIKAANSCHE ORGELS De Crediet-Vereenig'iiig. M. HACCOU. 'iken-en mahoniehouten Kabinetten, Spiegels en Oliografiën Voorhanden STEENKOLEN HANDEL. J. P. de Wagemaker VERTREK VAN SPOORTREINEN. De ondergeteekende bericht aan zijne geachte Stad- en Landgenooten, dat hij heeft ontvangen: Glas- en Aardewerk, Zeemen, Sponsen en Borstelwerk. H. HUBREGTSE, Bree. WORDT GEVRAAGD: bij een eenig Heer, van middelbaren leeftijd, P. Gr., en zonder kinderen ten hunne laste; de Trouw als Meid-huishoudster en goed kunnende koken, en de Man als Huisknecht en tevens voor Tuin-arbeid bekwaam. Overlegging van getuigschriften van goed zedelijk gedrag en eerlijkheid is vereischte. Zich met franco brieven te wenden, onder letter Z, aan de wed. A. C. DE JONGE, Boekhandel, Opril Goes. MIDDELBURG. Handel in COMESTIBLES EN KOLONIALE WAREN (Prijscourant gratis.) In den Boekh. van F. P. D'HUIJ zijn verkrijgbaar de volgende "WERKJES, zeer geschikt als WlERSMA. Denkt aan uw Belijdenis. Gebonden en Verguld op snee f0,85, Id. Id. goedkoope uitg. - 0,20. NIC. BEETS. Geschenk aan jonge Lidmaten. Gebonden en Verguld op snee - 0,90. Id. Id. Ingenaaid- 0,60. De Geloofsbelijdenis van den Christen. - 0,15. GISPEN. Denkt aan uw Belijdenis -0,25. DE GAAY FORTMAN. Terugblik op de ure der Belijdenis- 0,15. J. G. TERH0EFF. Een woord tot allen die Belijdenis des Geloofs hebben afgelegd. -0,15. des morgens te 9 uren te Everingenop de hof stede bewoond door Cornelis Rijk, en zoo noodig den volgenden dag, zal de Notaris mr. LIEBERT in het EEN KAPITALEN waaronder 6 Paarden, 11 Koeien, 4 Runders, 8Kalveren, 3 Varkens, 65 koppel Hoenders, 2 Karnhonden, 2 Men wagens, Kapwagens, Chais, Driewielskar, Kruiwagen, 6 Ploegen, waaronder 1 Ame- rikaansche, 6 Eggen, Rolblok, Molbord, Slepers, Wind-, Penen- en Snijmolens, Zaad- zeil en Kleeden, Bascule, Zolder- en Stal- gereedschappen, Koebak, Harnas, Hooi en Melk- en Karngerei, WIJDERS: als: Ledikant, Bedden, Tafels, Stoelen, Kasten, Klokken, Bureau, Spiegels, Koper.- Tin- en Aardewerk. vertrekt van Goes naar Rotterdam Zondag 4 April 's morgens 11.30 uur. vertrekt van Rotterdam naar Goes. Woensdag 7 April 's midd, 5,30 uur. Informatiente Rotterdam bij den com missaris ÜE LANGE, op 't Haringvliet, te Dordrecht bij BOUWMAN en ZOON. te Zierikzee bij j. BOS, te Goes bij de Directie. Ligplaats te Rotterdam Nieuwe Havt n bij de Pakkenbrug. ANTOINE MES, MIDDELBURG. ONTVANGEN EEN RUIME KEUZE van af f105. Alle INSTRUMENTEN worden met dege- lijke garantie geleverd. Agentschap te Middelburg. (Kantoor Z.zijde van den Dam, G 2.) Neemt gelden aan a deposito, 't zij in eens't zij in gedeelten opvorderbaar, tegen vergoeding van rente bedragende thans 2 pet. neemt aanvragen tot Crediet-verleening in ontvangst' van f15 00 tot 60.000. Gebruikte en nieuwe meubelen, It\ T.IJS'1 EN ONTVANGEN. Zweren, en scheurbuik, uitbarstingen van den slimsten aard. en waartoe alle soorten van zooge naamde «gevestigde» middelen te vergeefs beproefd zijn, zijn door en door genezen, en in een' onge looflijk korten tijd. door Holloway's doordringende en heelende Zalf. De pleisters, die in het algemeen gebruikt worden, zijn voor het grootste gedeelte verzachtende middelen, maar deze ono ver treffelijke Zalf spoort de bron van het kwaad op, verdrijft de geheime smetstof, en doet de kwaal voor altijd ver dwijnen. In gewone gevallen moet de Zalf fiks op de aangedane gedeelten gewreven worden, maar in dien deze voor die behandeling te zwak of te zeer ontstoken zijn, moeten zij er tweemaal per dag zacht mede ingesmeerd worden. De meest verouderde uitwendige kwaal zal voor deze Zalf verdwijnen, in dien men met gemelde behandeling eenigen tijd voortgaat. SSW «22 Ssü bericht aan zijne geëerde begunstigers, dat hij ruim voorzien is van BOOGKABINETTEN, in geschilderd, eiken en mahoniehout, verder Bureaux, Linnenkasten, Stoelen, Spiegels, in diverse soorten, en meer andere artikelen tut het meubelvak behoorende, alles tot billijke prijzen. Van Vlis9ingon (Haven) (Stad) Middelburg Arnemuiden H Goes Bergen op Zoom Roosendaal Breda ff Rotterdam Beurs) (via Zevenbergen) 'g Gravenhage (over Rott. H. IJ. S.) ff Amsterdam over Rotter dam H. IJ. Sp.) Utrecht (Oostersp.) 0 Utrecht (Rhijnsp.) ff Antwerpen (Etat) Brusiel (Nord) Parijs (Nord) Keulen 5.58 6.7 6.14 6 35 7.35 756 8.46 9.31 12.2 6.50 7. 9.10 10. "10.39 2.13 11.50 10 36 11.45 f 6,45 2.5 f 7.20 a) 7.29 8.40 9.10 "10. 11 50 12.13 11,50 10.36 11.45 G.43 2.52 9.22 9.32 9.39 10,1 11,4 11,25 12.7 1.8 *1.47 *2.58 2,57 2.14 2.21 2.43 3.42 4.3 4,52 2.50 1.3 2.8 4.5 (v) 8.5 5,39 7,24 5.26 5.38 5.45 6.8 7.17 738 8.27 9,34 *10.13 $11.19 11.22 11.5 $9.48 11,14 7.20 7.32 7.39 8.3 9.13 9,34 10.21 11.12 12,2 12.24 12.32 10.36 11,45 WM-.- !■.- m 9.20 f 6,45 i 6.43 4,5 (v) 4 6.10(t) f| 7.85 I j 2.5 I 5 2.52 10.23 (Haren). I 5 »7 NB. Het teelten beteekent dat op het daarmede aaugeduide gedeelte yao het traject allée'u rijtuigen le en 2e kl. loopen. t Dean trein ncmt te Middelburg geen reizigers op en te Vlissingeo alleen die, welko met de boot van Queeuborough zijn aangekomen. a) Deze trein" stopt te Middelburg alleen om reizigers uit te laten. b) Via Kempen—Goch.suËqjjg Van Keulen Parijs (Nord) Brussel (Nord) Autwerpeu (Etat) Amsterdam over Utrecht (Rhijnsp.) Utrecht Oostersp.) ff w Rotter- am (Holl. IJ Sp.) s Gravenhage (over Rott H. IJ. S.) (Beurs) (via RotterdamZevenbergeu 0 Breda Roosendaal ff Bergen op Zoom Goes Arnemuiden Middelburg Te Vlissingec (Stad) 0 (Haven). 5.51 6.30 7.28 7.49 8.52 9.13 9.21 9.30 *10.45 (n) 6.27 (v) 7 35 7.30 7.23 7.35 8.46 9.24 10.13 10,51 11.10 11.59 6.— 9.10 (n) 9.31 (v) 10.36 11.7 11.53 12.13 1.17 1.88 1.46 1.55 $11.55 1.6 1.44 2.40 3.14 3.41 4.55 5.20 5.28 1.40 7.50 2.40 3,26 3,20 8.25 4.40 5,40 6 33 7.20 7.38 8 20 8.50 b) 2.42 5.26 6.37 5.23 5.13 5.20 .32 7.13 8.1? 8.4'-13 44 9.5 J. 10 SNELPERSDRUK G... M. KLEMKEIUI G0F<= vi t\ .*1- xviii K-b yj U n

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 4