Spaarbank. Voltooiing der Uitleiding; de bede der Uitgeleiden, winding liepen de plundesaars de manschappen te gemoet. Het was eene afdeeling jagers te voet, onder bevel van kapitein Bulot. Deze overzag met een oogwenk den toestand, trouwens, de opgewon den bende die hem te gemoet liep, en de brandende gebouwen op den achtergrond bewezen hem dat krachtig ingrijpen noodig was. Onrniddelijk liet hij de bende sommeeren uiteen te gaan, waarop zij echter met jouwen antwoordde. Daarop gaf hij aan eene halve compagnie bevel te laden, en toen ook dit blijkbaar geen indruk maakte weerklonk het bevelvuurToen stoof de menigte uiteen, elf personen achterlatende, van welken twee bleken dood en zeven gewond te zijn. Dit was Vrijdag gebeurd. Den volgenden ochtend kwamen er verschillende personen om de dooden en gewonden te herkennen, en uit hunne stemming werd door de officieren het vermoeden geput, dat het voornemen bestond zich over het gebeurde te wreken. Werkelijk verschenen in den namiddag duizenden personen, onder welken ook vrouwen en kinderen op allerlei wijze gewapend; en rukten op de manschappen aan die bewaakten wat er van de fabrieken nog was blijven staan. Ondanks eene dub bele sommatie, bleven de oproerlingen met snellen pas voortloopen, zoodat opnieuw vuur gekornmandeerd werd, met het gevolg dat na één salvo 17 personen neerstortten, terwijl de anderen naar alle richtingen vluchtten. Er bleken 8 dooden en 9 gewonden te zijn, van welke la itsten twee kort daarna overleden zijn. Dank zij de aanwezigheid van duizenden soldaten is thans de opstand bedwongen. Zeeuwsche Brieven. Geachte Redacteur Tot aanvulling van wat ik u in mijn vorigen schreef over de beroering der volken zijn wellicht de volgende beschouwingen niet misplaatst. Die beroering, welke naar luid der dagelijks in komende berichten een hoogst ontrustend karakter .aanneemt, werd door mij als een oordeel Gods be schreven; als vervulling van de door Hem ingegeven profetie. Nu zou men zich echter schromelijk ver gissen indien men meende dat het buiten des chris tens roeping lag, dien stroom zoo mogelijk nog te -helpen keereu, en er zich op zijn mahomedaansch at te maken met het beweren«Het is alzoo bij den Almachtige besloten, dus past het ons toe te zien en af te wachten.» Wie aldus spreekt kent den zin des Heeren niet. Jerusalems val was on herroepelijk beslotenen niettemin klonk de deel nemende roepstem uit Jezus mond«Och, of ge ■bekendet ook nog in dezen uwen dag wat tot uwen vrede dient!» Zóó sprak de Meester; en van dien geest zijn al zijne ware discipelen. Indien ooit dan is het in onze dagen plicht en roeping om eene waarschuwende stem te doen hoo- ren, al is het wellicht de stem eens roependen in tie woestijn. Om een kwaad te verhelpen moet het in den wortel aangetast worden. En waar zit de wortel van deze kwaal Nergens anders dan in de ongfloofstheorie der z. g. liberalen. Gaarne neem ik aan dat .ze het niet zoo bedoelen; ja zelfs dat ze bepaald meenen alsof de verwezenlijking hunner stellingen den bloei van het vaderland zou verzekeren. Nochtans ze d'walen hierin, zij het dan ook bij velen ter goeder trouw. Zij zijn begonnen met de gehoorzaamheid op te zeggen aan den wil en de wet Gods. En toch eischen ze, zeer ongegrond, gehoorzaamheid aan hunne wil en iwetten. Wie geeft hun macht om te heerschen en Ivyetten uit te vaardigen nadat zij zei ven door hunne [Godsontkenning de bron waaruit die macht vloeide Snebben verstopt? Buiten de goddelijke lastgeving bm bezitten ze daartoe niet het minste recht, en zouden de socialisten geljjk hebben met te beweren dat ze verdrukkers zijn die hoe eer hoe beter dien- ■en uit den weg geruimd te worden. Daarom, o Éngeloovige liberalenterug tot de wet en het Ge- ftigenis. Terug tot de gehoorzaamheid aan Hem Bfcn Schepper, Onderhouder en Wetgever! Zoo ducht clan Zijne goddelijke wraakziet dan in ^«enwoordige tooneelen van verzet eer. voorspel U te wachten staat. ^■gemeen ontkent men van liberale zijde het ^verband tusschen hare beginselen en de ^^»*uchten van ongeloof en revolutie. Dat sterker dan zij. Beginselen werken door. ^^^nok thans weer. Zoo lang het liberalisme ^Kitend onder dè hoogere en meer welge- Bkn huisde, bleet het grootendeels, op binnen de perken van het wan5^ipg een eenigszins loovige beginselen, met name onder het jonger ge slacht en door middel van de godsdienstlooze volks school heeft zich het ongeloovig liberalisme voortge plant ook op den minderen man van minder be schaving. Deze doet thans op zijne manier precies wat het societeits-liberalisme al jaren lar.g gedaan heeft: trachten om alles naar zich toe te trekken. Dit is immers niet te veel gezegd, M. d. R.Jaar en dag reeds zijn bijna alle vette posten en rijk gesalarieerde betrekkingen door het gansche land aan liberale heeren, mitsgaders hunne zonen, neven enz. gekomen. Dat alles ging hoogst beschaafd in zijn werk; maar het is niettemin een feit. Welnu datzelfde begint nu ook de ongeloovig liberale arbei dersstand te doen, maar op gansch onbeschaafde en onfatsoenlijke manier. Hier vertoont zich het liberalisme niet netjes aan gekleed maar in al zijne naaktheid. Toch zijn voor dezen stand nog veel verzachtende omstandigheden op te geven die voor de hoogere standen niet be staan. Honger is een scherp zwaard en smadelijke miskenning op den duur ondragelijk. Dan kan de liberale onzin geen dienst meer doendat wie lezen schrijven en rekenen kan zijn geluk verzekerd heeft. Trouwens de gevangenissen zijn alom overvol trots hartsterkende verzekering van zekeren liberalen pro fessor. Hoe ijverig men dan ook in de weer is om aan de beroering een einde te maken; het zal onbe gonnen werk blijven zoolang de oorzaak der kwaal niet is weg genomen. Want al zegt de dwaas duizendmaal in zijn hart «Er is geen God» toch bleek te allen tijde en zal tot aan het einde der eeuwen blijken dat ereen God is die op aarde richt. K. Ingezonden Stukken. Mijnheer de Redacteur! Mag ik voor het onderstaande nog een plaatsje verzoeken De Midd. Crt meent zich te moeten verdedigen n. a. van hetgeen ik in uw vorig no, schreef over haar houding i. z. het kerkel. conflict en hare ver klaring dat zij buiten de kerkel. quaestie staat. Zij doet het voorkomen alsof ik het publiek alleen heb willen wijzen op haar verzuim in het mededeelen van het bewuste Standaard-bericht. Zij zegt, die tegenspraak over het hoofd gezien te hebben en dat dwalen menschelijk is. Verder noemt zij het zonderling dat ik haar op dit verzuim wees en schrijft dan nog wat van Geloofsleer, een dwalende (redactie) enz. doch daar dit de hoofdzaak niet raakt, zal ik mij daarover niet verder uitlaten. Wel wil ik bewijzen dat haar herhaalde bewering, als zou zij een onzijdig standpunt .ingenomen heb ben en ook Dr. Kuypers uiteenzetting geplaatst hebben, onwaar is. Ik heb daartoe eenige nommers doorbladerd (3 33) en daaruit is mij gebleken dat zij in niet minder dan 21 nommers over de quaestie schreef. Sommige stukken van 2 kolommen, en op 2 a 3 verschillende plaatsen in een nommer. Daarin kan men nu slechts 4 maal iets van Dr. Kuyper vinden en wanneer men dan in aanmerking neemt hoe zij die stukken plaatste, ware het rn. i. beter zulks na te laten. Men denke maar eens even aan haar Bijbelbe- beschouwing over de Tempelreiniging en haar schrij ven naar aanl. van Dr. K. art. over de Liefde. Be houdens een enkel bericht dat onpartijdig mag heeten, bevatten al de andere nommers stukken overgenomen uit het Handelsblad, de Kerkel Court., het nog onbewezen opgeschroefde verhaal van C. in het Utrechtsch Dagbl. enz. enz., meest allen in het nadeel der geschorsten. Ik zou hier nog meer bewijzen kunnen aanvoeren, maar acht dit geheel overbodig en uit het boven staande blijkt m. i. duidelijk genoeg de waarheid van het door mij gezegde. Nu mag de redactie zulk een houding onzijdig noemen, ik noem het in de hoogste mate partijdig en zal mij dan ook om die reden wel wachten haar op zulke z. g. n. dwalingen te wijzen. Met dank voor het in mij gestelde vertrouwen, verwijs ik bij deze nog naar de Standaard van 4 Maart no. 4284 waar onder »Kerk en School" de bewuste rectificatie te vinden is. U dankzeggende enz. IC. L. C. Dat het Spiritisme tegen de H. Schrift, dies straf waardig en een teeken des tijds is, wordt in deze leerrede duidelijk, schoon en krachtig door den ge- achten schrijver aangetoond. Dat er nog al veel kunstwoorden, bij de behande ling van dit onderwerp, in deze 2 ijdpreek voorkomen, spreekt schier van zelf, en is ook daarom den schrij ver te vergeven. En dat het vragen van dooden niet uit God maar uit Satan is, doet de schrijver terecht uitkomen. Gelijk hij het karakteriseert, bleek het ook dezer dagen te zijnimmers een ka pitein, die volgens doodenvragers met zijne man schappen en schip zou zijn omgekomen die opge roepen dit, zoo het heette, had medegedeeld, is niet doodmaar leeft. Teneinde voor bedrog en schade zich te leeren wachten, kan het lezen van het degelijke woord van Ds. de Preeuitgegeven bij G. M. Klemkerk te Goes, en voor 20 Cent alom verkrijgbaar onder den zegen Gods dienstbaar zijn. Graan in arkten, enz. Middelburg, 1 April 1886. De aanvoeren \$aren klein doch de vraag ook beperkt. Tarwe is 20 ets. lager te noteeren, voor puike kwaliteit werd f6.80 betaald, goede en mindere f6.60 a f6.40. Rogge f5.50. Win tergerst f 4,50 f4,75. Zomérgerst f4,40 a f4.50 Haver f 3,50 a f 4. Paardeboonèn f6,75 a f7. Platteboonen niet aangeboden. Bruineboonen in puike kwaliteit tot f'10.50 be geerd mindere f9. a flO. Witteboonen met weinig vraag naar kwaliteit f 11 a f 11.50. Gioene Kookerwten van f8.75 tot f9. verhandeld. Mcstingerwten niet ter markt. Koolzaad zonder handel. Canariezaad flO a f 10,50. Versche Boter f0.70 a f 0,80 per kilo. Eieren per 100 stuks f2,70. AIVERT j\TIEi\. Heden ontsliep na een langdurig maar ge duldig lijden mijne geliefde echtgenoote en mijn eenige dochter en haar man zorgdragende moeder JOHANNA POLDERMAN, in den ouderdom van bijna 62 jaar. De stille hoop dat zij na een harde strijd juicht voor den s troon van het Lam, sterkt mij in deze zoo I zware beproeving. J. DE WOLF. Serooskerke, 31 Maart 1886. Boekaankondiging. De heer Ds. D. Pree, predikant te Goes sprak voor zijne gemeente uit en schreef Gods Woord en Het Spiritisme. Naar aanleiding van Deut. 18: 116. Onder u zal niet gevonden worden die jje dntTflen vrojuj^» De Intrestbetaling, voor de drie maanden, ver schenen 31 Maart 1886, zal plaats hebben op iedere zitting van Woensdag. Donderdag en Zaterdag namid dags, te beginnen met Zaterdag den 17 i pril 1886. De intrest, "ingegaan 1 April 1886 blijft bepaald op 4 en 3 percent, volgens aankondiging dato Sep tember 1885. De zittingen worden genouden in het lokaal aan de Bogardstraat, lioek Korte Burg. Die van Woens dag, Donderdag en Zaterdag van een tot twee uren, zijn bestemd tot ontvangst en terugbetaling en ook tot rentebetalingde zitting van Zaterdagavond, acht tot negen uren, is uitsluitend bestemd tot ontvangst van in te brengen gelden. De Commissie voor de Spaarbank, J. A. TAK, "Voorzitter. L. L. WOUTERSEN, waarn. Secret. Bij den Boekh. F. P. D'HUIJ te Middelburgis verschenen TIJDPREEK door PRIJS F 0.20. "Verkrijgbaar bij alle soliede Boekhandelaren

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 3