REHKiMEUWS. Buitenland. Zeer te recht noemt Ds. de Pree het spiritisme een merkwaardig teeken des tijds, omdat de beoefening er van getuigt, dat de mensch zonder openbaring Gods niet leven kan, en het materialisme 's menschen geest niet kan bevredigen. Ware het nu maar een zoeken naar eene werkelijke openbaring Godsdoor geboren materialisten, die den weg tot Gods openbaring niet kennen, ware het iets- als het oprichten van een altaar voor den onbekenden God door de Atheners, er zouden thans vele Paulussen zijn om hen te wijzen op Hem, dien zij, niet kennende dienen. Maar het is, vreezen we, een miskennen van de bekende, een tasten naar eene eigenwillige openbaring, in hetwelk aan het mensche- lijk eigen-ik de eerste plaats wordt toegekend. Nooit vernamen we van hen, die zich de moeite gaven spiritistische geschriften te lezen, dat de geesten openbaringen gaven, welke die der Heilige Schrift in duidelijkheid of in toepasselijkheid op onze dagen ook maar eenigzins overtreffen. Merkwaardig is het tevens dat de voornaamste spiritisten buiten landers zijn, en de voornaamste Nederlandsche, blijkens antwoord elf van het «Kort Begrip» voor de helft reeds dood zijn. Het valt bezwaarlijk na te gaan in hoever de spiritisten zich zeiven of anderen misleiden, maar nu is er iets aan den dag gekomen, dat hunne zelfmisleiding in 't helderste licht plaatst. In het begin van Maart schreven zij in hun blad dat op 12 Januari in hunne samenkomst een bericht kwam van iemand, dien men voor niemand anders kan houden dan kapitein Esmann, bevel voerende op het nieuwe ijzeren barkschip Marie en Julie, omtrent hetwelk men in droeve onzekerheid verkeerde. De korte inhoud van dit bericht is, dat het schip met man en muis verging. Des kapteins «gelukkige» geest kwam op 12 Januari de ramp dert schipbreuk vertellen in bewoordingen, die al dadelijk onzen twijfel wekten, maar wij weten niet hoe ontbonden geesten gewoon zijn zich uit te drukken. Zeelieden spreken gewoonlijk niet de. met «termen door spekte» taal, welke sommige boekenschrijvers hun in den mond leggen, maar de geest van een kaptein, die op 1 Dec. nog in den lijve gepraaid was, kon onzes inziens op 12 Jan. niet praten in den stijl van een vrouwelijke passagier. En daar komt, juist terwijl ons vorig nummer te Goes werd afgedrukt, te Middelburg het bericht dat kaptein Esmann met zijn schip op 27 Febr. behouden te Ternate is aangekomen! Als we vijf of zes weken verder zijn, hopen we te vernemen hoe dat vaartuig uit zijn koers is geraakt, maar nu reeds is het openbaar dat de spiritisten zich deerlijk mis gist hebben. Wanneer nu, zooals herhaaldelijk te Middelburg gebeurd is, de spiritisten meenen in hunne verga dering te hebben den geest van een overledene, die hunne tusschenkomst inroept om eenige mededee- lingen te doen aan achtergebleven verwanten, dan behoeven deze waarlijk niet meer te ontstellen als hun onverwachts door de overgedienstige geesten zieners eene uitnoodiging tot de samenkomst wordt t'huis gebracht. Wellicht zullen zulke uitnoodigingen nu niet meer komen. Intusschen kan men overleggen of men ze als eene beleediging of als eene dwaasheid zal opvatten. De heer Keuchenius heeft als amendement voorgesteld Art. 194 der Grondwet te lezen als volgt: «Het onderwijs, in overeenstemming met de liefde tot God en den naaste en bevorderlijk aan kennis en wetenschap, is volksbelang. Het geven van onderwijs is vrij. Het toezicht, daarover van overheidswege uitgeoefend, wordt ge regeld bij de wet. De wet regelt de inrichting van het openbaar onderwijs. Zij bepaalt in welke mate ieder, die van dat onderwijs gebruik maakt, met uitzondering van de onvermogenden, in de kosten daarvan bijdraagt. TV vrije inrichtingen van onderwijs kunnen, naar regelen bij de wet gesteld, slechts in zoover door Rijk, gewest of gemeente worden ondersteund, als tot opheffing van onbillijke belemmering of tot ver mijding van alle bevoorrechting der openbare lagere scholen noodig is. De Koning doet jaarlijks van den staat van het onderwijs aan de Stiten-Generaal verslag geven.» j In het district Assen is Vrijdag, ter vervulling 1 der vacature-Gratama, bij herstemming tot lid der i Tweede kamer gekozen de heer mr. H. SMEENGE met 1243 stemmen. Op mr. P. J. G. van Diggelen waren 794 stem men uitgebracht. Zooals men weet zijn beiden liberale candidaten, maar de heer Smeenge ook door de anti-revolutio nairen gesteund. Bij de verkiezing van 16 Maart waren uitge bracht 1938 stemmen. Het aantal kiezers bedraagt 270 Toen verkreeg de heer Van Diggelen 724, de heer Smeenge 701 en jhr. mr. M. A. de Savor- nin Lobman (a.) 485 stemmen. kolenmijnen gelegen en 35000 inwoners tellende was het middelpunt van een groote w -rkstaking, gepaard gaande met allerlei baldadigheden. Vrijdag avond had te Chatelet (bij Charleroi) de i, Ds. P. J. W. Klaarhamer, predikant te Hilversum, is beroepen te Middelburg. Beroepen bij de Chr. Ger. Gem. te Meliskerke Hs. J. Boss, pred. bij die gem. te Herwijnen. Belangrijk is het besluit, met overgroote meer derheid van stemmen der leden van de weder bij eengekomen Synode der N. H. K. aangenomen, om terug te komen op een besluit, vroeger in de 2e zitting genomen. Toen was besloten liet bekende voorstel van nu wijlen ds. Tin holt, strekkende om een modus vivendi te zoeken enz., niet te behande len vóór eene eindbeslisaing in de tuchtzaak betref fende de gemeente te Amsterdam zou zijn gevallen nu, in de 10e zitting, is besloten, dat het rapport van de commissie, benoemd naar aanleiding van het voorstel des Heeren T., op de agenda van deze bui tengewone vergadering zal worden gebracht. Dus worth zoo spoedig mogelijk de zaak der modus vivendi of van het interim door de alg. Synode behandeld. Onder de gronden voor deze veranderde meening moet zeker gerekend worden het uitzicht, dat de regeling der kerkelijke zaken te Amsterdam langer zal duren dan aanvankelijk scheen te wachten. In de commissie benoemd om rapport uit te bren gen in zake het voorstel Tinholt, is intusschen in plaats van wijlen den heer Tinholt opgetreden zijn secundus in deze commissie, de heer J. C. Verhoeiï, pred. te Utrecht. Engeland en Belgie waren voornamelijk de lan den waar in de laatste dagen de socialisten hunne agitatie openbaarden. Voortdurend komen van die verschijnselen voor, die de nadering van den grooten strijd voorspellen; kleine schermutselingen, den grooten veldslag voor afgaande. Manchester en Luik waren vooral de centrums van den opstand, die door werkeloozen op touw gezet, en gesteund door scharen nieuwsgieri gen evenals te Londen, sociëteiten bombardeerden en winkelruiten vernielden. Dat de werkeloozen in letterlijken zin nog andere glazen inslaan dan die der winkels schijnen ze maar niet te kunnen begrijpen. Ze zullen het eerst moe ten voelen. Zal Griekenland werkelijk nog gaan vechten tegen Turkije? We hebben het niet geloofd en kunnen het nog maar moeilijk gelooven. Toch neemt Grie kenland al meer en meer een dreigende houding aan, en het zal heel wat stuurmanskunst vorderen om de betrekkelijke rust die thans in het Oosten heerscht te bestendigen. Het plan van den Minister Gladstone in betrek king tot Ierland is nog niet in vollen omvang bekend geworden. Het blijkt evenwel dat de Ministerraad daarover verdeeld is. Men wacht algemeen het ontslag nemen van twee invloedrijke leden van het Kabinet wat voor Gladstone een groot verlies zijn zou. DE WERKSTAKING IN BELGIE. De bewoners van een deel der Belgische provincie Henegouwen hebben sinds Vrijdag treurige dagen doorleefd. De fabriekstad Charleroi, te midden var eerste bloedige botsing plaats gehad met de gen darmerie die met de bloote sabel een bende opstan delingen voor de ijzerpletterij van de Société-Asoz uiteenjoeg. Er vielen vrij wat gewonden, anderen kwamen onder de paarden terecht en een dertigtal werden door de gewapende macht gevangen geno men. De menigte stoot toen uiteen, doch kwam later in den nacht, toen de soldaten afgetrokken warén, terug, en noodzaakte de in de pletterij aan wezige werklieden den arbeid te staken en de vuren uit te halen. In alle glasblazerijen zijn de opstandelingen de vuren komen uitdooven. De glasblazerij en het kasteel van den heer Baudoux zijn geheel vernield. De 600 werklieden, welke op het oogenblik van den aanval aan den arbeid waren, werden gedwongen dien te staken. Een dertigtal lanciers hadden vruch teloos beproefd de bende uiteen te jagen. Binnen weinige oogeublikken was de werkplaats vefnield en stond het kasteel in vlammen. Met petrol^üm werd het vuur aangewakkerd. Men zag een aantal man nen gestolen voorwerpen wegdragen en een troep opgeschoten jongens, die den wijnkelder geplunderd hadden en de flesschen zegevierend boven hun hoof den zwaaiden. Men verzekert dat de eigenaar dezer glasblazerij, de heer Baudoux, zelf werkman geweest is, en dat hij bij de jongste werkstaking de eerste geweest is, die aan de eischen der werklieden heeft toege geven. Volgens dezelfde lezing zouden het mijn werkers, meerendeels vreemdelingen, zijn geweest, die zich aan het vernielingswerk hebben schuldig gemaakt. Volgens de Gazette de Charleroi zijn alle kastee- len in den omtrek van Fleufus, Wagneleé en Wav- aux vernield. Te drie uur in den nacht van Vrij dag op Zaterdag zag men er vier tegelijk branden. Bij het vernielen van eene Spiegelïabriek te Roux stuitten de brandstichters op de soldaten, die vuur gaven, en, naar men beweert, vier der oproerlingen doodden en er acht verwondden. Tusschen Marchiennes, Roux en Gosselies zijn de telephoonpalen door de opstandelingen omgeworpen. De gasfabriek te Charleroi is door soldaten voor ver nieling gevrijwaard. De sterkte van de naar die] stad ter hulp gezonden troepen, wordt op 9000 'mam begroot. Alle winkels zijn te Charleroi gesloten en zoo min mogelijk begeeft zich iemand op straat. Een nonnenklooster te Soleilmont is geplunderd, maar niet in brand gestoken. De nonnen en de leerlingen der kloosterschool hebben zich door de vlucht gered. De glasblazerij van de firma Bongard, welke door jagers te voet bewaakt werd, was Zaterdag middag het voorwerp van eenen gewapenden aanval. Na de wettelijke sommatie gaven de soldaten vuur; een tiental arbeiders sneuvelden, ongeveer evenveel' werden gekwetst. Het waren meest jongelieden. Onder de menigte bevonden zich vrouwen, die zich; de kleederen openrukten en de soldaten uitdaagden op haar te schieten. Eerst na deze hevige botsing, ging de bende uiteen. De ernstigste ontmoeting tusschen de werkstaken- den en de troepen heeft stellig te Roux plaats ge4 had. Vensters inslaande en. onder bedreigingen! bedelende kwam eene bende voor de gasfabriek varf den heer Monseu, die op een aanval voorbereid, alle toe->, gangen tot de fabriek gesloten en, hoewel te vergeeft! reeds driemaal om troepen geseind had. Den burg' meester van het plaatsje was blijkbaar de scl om het hart geslagen, want sedert Vrijdag oc.' heeft niemand hem meer gezien. Toen de bende voor de fabriek aangekorr en den directeur wenschte te spreken, gï^J kennen, tot een onderhoud bereid te zr' door een hek met een twintigtal m 5.23 had. Het einde was, dat dezen wens- ten te worden om zijne werklieden den arbeid aan te sporen, wat de Jg verzet niet bij machte, toestond, dit twintigtal door de werkplaatsr,.40 gend getuige moest zijn, hoe zii hoor gevende aan den raad cj MO meer op een bevel geleek, one' den steek lieten, werd itoür W" y'g8 bleven bende het kantoor .gaf peld en alles vernield Ongelukkig vonden zij stuk geslagen en in br. brandende petrolei el* de 5.20 5.28 5.37 8.20 8.50 5.18 5.20 .32 718 8.13 8.44 '.-j spreidde en ook de dat oogenblik ver"*1--' vnye SNET.PhKbutQiJK -w <j K^EMKERE - UUb.&__

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 2