11 GEBR. GOOTE. De Goesche Boot §2. Gods Woord en het Spiritisme. D. DE PREE, Een Antispiritist. LEVENSVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ, Ylasmarkt. D. J. DROÏÏKERS, L no. 6 7. In den Boekhandel van F. P. D'HUIJ te Middelburg, zijn de navolgende nieuwe werken verkrijgbaar: De Crediet-Vereeniging* STEENKOLEN HANDEL. VERTREK VAN SPOORTREINEN. Bij den Boekhandelaar G. M. KLEM- KERK te Goes is verschenen: Leerrede naar Deut. 18 11b. „Onder u zal niet gevonden worden die de dooden vraagt." door Predikant te Goes. Prijs 20 Cent. Einde dezer week verschijnt: door Dit werkje zal verschijnen in hetzelfde formaat als Kort Begip van het Spiritisme door Ds. P. Huet, met de zelfde vragen in tegenovergestelden zin beantwoord. Prijs 10 Cent. Op deze beide werkjes staat de inteeke- ning open, en voor buiten de stad worden ze, tegen inzending van het b°drag in post zegels franco toegezonden. UTRECHTSCHE Goedgekeurd door Z. M. den Koning. Commissarissen de Heeren Or. J. W. Schubart, Mr. H. Waller es Mr. D. J. H. van Eeden, te Utrecht J. W. Middelburg, te 's Gravenhage Jhr. J. E. van Heemskerck van Beest te Dalfsen. Directeuren: K. A. MANSSEN en S. P. TEN HOLT. De Maatschappij sluit verzekeringen SsiJ overlijden en bij leven, tijdelijke veran keringen, verzekeringen op twee levea$8 uitzet verzekeringen, enz. Voor GOES en omstreken wordt een SOLIED AGENT gevraagd. vertrekt van Goes naar Rotterdam Zondag IS M turn 's morgens 6.unr. vertrekt van Rotterdam naar Goes. Woensdag 31 Maart 'smidd. 12,uur. Informatiente Rotterdam bij den com missaris DE LANGE, op 't Haringvliet, te Dordrecht bij BOUWMAN en ZOON, te Zierikzee bij J. BOS, te Goes bij de Directie. Ligplaats te Rotterdam Nieuwe Haven bij de Pakke nbru g. MIDDELBURG. Handel in COMESTIBLES EN KOLONIALE WAREN (Prijscourant gratis.) Prof. IIOEDEMAKER, Kerkel. Vraagstuk (Advies) HOGERZEIL, De Kerkel. strijd, no. 2 en 3 a Prof. IIOEDEMAKER, Open brief aan Dr. Kuyper Kort verbaal van den kerkelijken strijd Dr. A. KUYPER, Het confllict gekomen no. 1, 2 en 3 a DE SAVORNIN LOHMAN, Waar is het misdrijf der geschorsten A. G. C. van DUIJL, In den Kerkstrijd, een woord tot stilling 18161886 De onwettigheid der Synodale Organisatie van 1816 E- CESAR SEGERS, De verhouding der Loc. Gem. t. d. Ned. Herv. Kerk VERHOEFF, Verbittering en scheiding VAN DOORN, De kerkelijke kwestie KLAARHAMER, Toespraak naar aanleiding van het kerkelijk conflict. Waarom tachtig kerkeraadsleden te Amsterdam voorloopig geschorst WESTHOFF, Kijkjes achter de schermen FABIUS, Voorneen en thans Open brief door leden van kerkeraden uit de classis Harderwijk DE SAVORNIN LOHMAN en RUTGERS, De rechtsbevoegdheid onzer plaatse lijke kerken Open brief aan Dr. KUYPER deur 'n Zuud-Beveland'r PLOOS VAN AMSTEL, De Arnsterdamsche kwestie eenvoudig toegelicht. Prof. IIOEDEMAKER, kerk en school, het verband tusschen het Kerkelijk Conflict en de vrije Universiteit gezocht en gevonden CONTRA-MEMORIE in zake het Arnsterdamsche Conflict in gereedheid ge bracht door Dr. KUYPER en Dr. RUTGERS, waarin is bijgevoegd openbaar schrijven aan de Algemeeue Synode S ERVAAS V AN ROOYEN, De kerkeraad contra de Classis f 0,60 -0,25 -0,25 -0,25 -0,15 -0,15 -0,60 -0,20 -0,50 -0,20 -0,25 -0,20 -0,50 -0,60 -1,75 -0,06 -1,25 -0,25 - 0,07 f - 0,25 -0,90 -0,90 Zweren, en scheurbuik, uitbarstingen van den slimsten aard. en waartoe alle soorten van zooge naamde «gevestigde» middelen te vergeefs beproefd zijn, zijn door en door genezen, en in een' onge looflijk korten tijd, door Hollo way's doordringende en heelende Zalf. De pleisters, die in het algemeen gebruikt worden, zijn voor het grootste gedeelte verzachtende middelen, maar deze onovertreffelijke Zalf spoort de bron van het kwaad op, verdrijft de geheime smetstof, en doet de kwaal voor altijd ver dwijnen. In gewone gevallen moet de Zalf fiks op de aangedane gedeelten gewreven worden, maar in dien deze voor die behandeling te zwak of te zeer ontstoken zij n, moeten zij er tweemaal per dag zacht mede ingesmeerd worden. De meest verouderde uitwendige kwaal zal voor deze Zalf verdwijnen, in dien men met gemelde behandeling eenigen tijd voortgaat. Agentschap te Middelburg. (Kantoor Z.zij de van den Dam, G 2.) Neemt gelden aan a deposito, ^'t zij in eens t zij in gedeelten opvorderbaar, tegen vergoeding van rente bedragende thans 2 pet. neemt aanvragen tot Crediet-verleening in ontvangst van f15 00 tot 00,000. BW fit/2 8^ g-ü Van Vlissiugou (Haven) (Stad) Middelburg - Arueinniden Goqs Bergen op Zoom Roosendaal Breda Rotterdam (Beurs) (via Zevenbergen) j, 's Gravenhage (over Rott. H. IJ. S.) Amsterdam over Rotter dam H. IJ. Sp.) 0 Utrecht (Oostersp.) r Utrecht (Rhijnsp.) Antwerp en (Etat) Brussel (Nord) 1 Parijs (Nord) Keulen f 7.20 I - 5.58 6.50 9.22 2,3 5,26 7.20 Parijs (Nord) - 6.7 7. a) 7-29 9.32 2.14 5.38 7.32 Brussel (Nord) 6.14 9 39 2.21 5.45 7.39 Antwerpen (Etat) 6,8 6.35 7.23 10,1 2.43 6.8 8.3 Amsterdam over Utrecht 7.35 8.9 11,4 3 42 7.17 9.13 (Rhijnsp.) 756 8.23 8.40 11,25 4.3 7.38 9,34 Utrecht 8.46 9.10 9.10 12.7 4,52 8,27 10.21 Oostersp.) P Rotter- 9.31 *10. *10. 1.8 6.8 9,34 11.12 am (Holl. IJ Sp.) s Gravenhage (over Rott 10.25 *10.39 *10.39 *1.47 6.46 *10.13 12,2 H. IJ. S.) (Beurs) (via 5.51 12.22 *11.50 *11.50 *2.58 7.52 $11.19 RotterdamZevenbergen 6.30 12.13 12.13 2,57 8.14 11.22 Roosendaal 7.28 Bergen op Zoom 7.49 11.50 11,50 2.50 8.5 11.5 10.36 10.36 10.36 1.8 5,39 $9.48 n Arnemuiden 9.13 11,45 9.20 11.45 11.45 2.8 7,24 11,14 Middelburg 9.21 6,45 0.43 4,5 (v) 6.10(v) Te Vlissingen (Stad) 9.30 7.85 1 2.5 2.52 10.23 1 h (Haven)» *10.45 (n) 6.27 (v) 7.35 7.30 7.35 8.46 9.24 10.13 10,51 11.10 11.59 9.10(n) 9.31 (v) 10.36 12.24 12.32 11.7 11.53 12.18 1.17 1.38 1.46 1.55 11.55 1.6 1.44 2.40 3.14 3.41 4.55 5.20 5.28 5.37 1.40 7.50 2.40 3.88 3,26 3,20 3.25 4.40 5,40 6 38 7.20 7.88 8.20 8.50 9. b) 2.42 5.26 6.87 5.23 5.13 5.20 .32 7.13 8.13 8.44 \B. Het teeken beteekent dat op bot daarmede aangeduide gedeelte van het traject allée'a rijtuigen le en 2e kl. loopen. t Deze trein neemt te Middelburg geen reizigers op on te Vlissiagen alleen die, welke met de boot ran Queenborough zgn aangek'-vrya Deze trein stopt te Middelburg alleen om reizigers uit te laten. b) Via Kempen—Goeh. ,ei SNELPERSDRUK G M. K^F.MKERK - .GULS.j

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 4