Bomraspu, PLATEN Op Woensdag 14 April 1886, openbaar verkoopen: Huishoudelijke Gosderen, M. HACC0U. Eiken- en mahoniehouten Kabinetten, Spiegels en Ollografiën Voorhanden I 2 Puike linnenpersen. zou dus wel willen, dat het voorstel der rechterzijde werd verworpen. Dan toch zal de kracht zijner partij toenemen. Door weigering uwerzijds groeien wij, maar of het vaderland te midden van den strijd .zal bloeien, betwijfelen wij. Daarom bieden wij u het middel, dat tot vrede kan leiden. Ingezonden. Mijnheer de Redacteur! Mag ik voor het volgende een plaatsje verzoeken in uw geacht blad? Het «kerkelijke Conflict» te Amsterdam heelt reeds heel wat hoofden warm en schrijvers vaardig gemaakt orn hun gedachten te openbaren over dat geschil, en naar mate het standpunt of richting be trof, een goed- of afkeurend woord daarover uit gesproken. Dat de waarheid hierbij dikwijls schipbreuk leed en moedwillig verdraaid werd, is voor hen die eenig- aints op de hoogte der toestanden zijn zeer duidelijk gebleken, doch het is niet mijn voornemen dit te bewijzen of daarover te schrijven, alleen wilde ik mijn verwondering te kennen geven over een be kentenis dtr z. g. n. «liberale» Midd. Crt. In haar beschouwing over den Open brief van «'n Zuud- Bevelander» verklaart ze o. m. «Voor ons die geheel buiten de kerkelijke kwestie staan, niet onder de geloovigen ons scharen» enz. (nu, dit laatste is bekend genoeg, dat behoeft zij toch waarlijk niet meer te schrijven.) Wat dunkt u, waarde lezer, van zulk een verklaring, en vergelijk daar nu eens mede hetgeen ge voortdurend in hare kolommen kunt lezen, zoowel de hatelijkheden aan 't adres van Dr. Kuyper, Lohman e. a., als de stukken uit andere bladen overgenomen voorn, uit het Wag. Weekb!. (Ds. Buijtendijk) en de Stemmen voorW. en Vrede (Dr. Bronsveld.) Voeg daarbij nog de praatjes, welke na 3 of 4 dagen moesten worden herroepen, als zjjnde geheel bezijden de waarheid. Wanneer maar een bericht wordt opgemerkt dat men meent in het nadeel der geschorste broeders te zijn, dan wordt het spoedig door haar overgenomen. Zoo b. v. het bericht dat door een 30 tal leden uit Middelburg geklaagd was over den treurigen toestand der bediening, en hunne leeraars; dit is natuurlijk weer wat voor haar en spoedig kom men het dan ook in hare kolommen lezen, met de noodige saus overgoten. De Standaard haast zich in haar volgend no. te berichten dat er een fout had plaats gehad, en het niet Middelburg maar Middelharnis moest zijn. Nu zou men van een eerlijke redactie verwachten dat zij zich ook zou haasten om dit te herstellen maar in plaats daarvan verzwijgt zij dit, en laat dus haar lezers in den waan of er werker Jijk in M. zulk een ontevredenheid bestond, en blijven de broederen en leeraren onder de verdenking van ontrouw. Is zulk een houding nu van een redactie die be weert buiten de kerk. quastiete staan? Is dat eerlijk? .Liberaal? Het laatste kan waar zijn, naar de tegenw. opvatting, maar zeker niet het eerste. Mij dunkt voor zulk een redactie moot zelfs een «eerlijk libe raal» zich schamen. Dat er dan ook niemand bovenstaand bericht heeft tegengesproken, is wel een bewijs hoeveel waarde or aan haar geschrijf wordt gehecht, en hoe men er over denkt. Wil men op de hoogte zqn van den kerkelijken strijd, men leze dan de brochures van Dr. Kuyper, Loh man, Hogerzeil e. a. en men zal de leugen van de ■waarheid kunnen onderscheiden. U dankz. voor de plaatsing, K. L. C. Zeeuwsche Brieven. Geachte Redacteur Sedert ik u mijn laatste schrijven toezond heb- n we koude dagen doorleefd. Iemand vraagde ij, waarschijnlijk met het oog daarop, of de inkt mij bevroren was, aangezien hij in geruimen geen Zeeuwsche Brieven in het Zuiden had en. En waarlijk, heb ik M. d. R.met schrij- langer gewacht dan ik zelf meende. Toch zijn tijdsomstandigheden van dien aard dat er dage- s stof voor behandeling in overvloed is. Ze den angstwekkend voor allen die God nog niet nen in Christus; voor allen die niet weten dat ziel voor de eeuwigheid is gered. We leven vulkaan; de grond onder ons schudt nu daar. Het maatschappelijk bestaan en overeenkomst te vertoonen met den ten onder de aardkorst die ons j dende stoffen en gas- j sen woelen daar ontzettend, volgens de berichten die uit verschillende deelen der wereld tot ons ko men. 'tis of die krachten door de almachtige hand Gods in beweging worden gesteld ter voorbereiding van die doorluchtige ure waarin de hemelen met een gedruisch zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan en de aarde met de volken die daarin zijn zal verbranden. Alzoo is het woord der profetieNiet meer door een zondvloed zal de wereld worden bedekt en ver gaan dit verzekert ons de boog des Heeren in de wolken, telkens wanneer deze zich vertoont. Maar even zeker zijn door het woord van dienzelfden God de hemelen die nu zijn en de aarde als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels en der verderving der goddelooze menschen. Dat zal de dag wezen der wederoprich ting of der wedergeboorte van alle dingen ook der onbezielde schepping, die door ae zonde van den mensch onder den vloek kwamen en daardoor voor alsnog hare bestemming mistalzoo dat het gansche schepsel zucht en als met uitgestoken hoofd dien dag tegemoet zien. Toch zal nog veel dien dag voorafgaan. Eene reeks van jammeren van allerlei aard zal hem voorberei den en aankondigen. Gelijk de weeën elke geboor te en iedere wedergeboorte voorafgaan, zoo zal, naar duidelijke aanwijzing in Gods Woord, die grooteen doorluchtige dag der wederoprichting aller dingen door allerlei barensweeën in de bezielde en onbe zielde natuur worden ingeleid. Schrikkelijke dingen en groote teekenen aan den hemel en on en onder de aarde, zoodat den menschen het hart bezwijken zal van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen. Onder deze teekenen wor-1 ook met name ge noemd beroering dei- volken, dat is omverwerping, onderstbovenkeering van bestaande maatschappelijke verhoudingen waardoor alles troebel wordt gelijk wanneer men onrein water roert. Binnen eene eeuw tijds heeft zich dit wee nu tweemaal her haald; eens zeer krachtig in 1789 en volgende jaren, daarna doch veel minder sterk in 1848, om van geringere beroeringen niet te gewagen. In onze dagen nu vertoonen zich op uitgebreide schaal, in nagenoeg alle oorden der wereld tegelijk de sporen dat eene herhaling van dat wee ophanden is. Alle omstandigheden werken samen om die beroering ontzettend te maken Niet het minst de macht der kennis, waarover duizenden te beschikken heb ben en waardoor ze de krachten der natuur aan hunne ontwerpen mede weten dienstbaar te maken. Maar zeker in de eerste plaats de ontzettende afval van God en de totale verachtiDg van Zijn Woord die in alle kringen is doorgedrongen, zoowel bij aanzienlijken als geringen. Over het algemeen kent geene dezer beidé klassen van menschen hare ver houding tot en verplichting jegens God en jegens elkander meer, waardoor alle zuiver menschelijk gevoel zoo bij den een als bij den anderiverstompt, ja ten laatste geheel verdwijnt. En in zulk een toestand, bij zooveel opgehoopte brandstof is eene uitbarsting dagelijks te wachten. Is die storm nog te bezweren, die uitbarsting te voorkomen Bij voorbeeld door kunstmatig werk te scheppen dat niet rechtstreeks noodzakelijk is Of door aan het commissariaat van politie brood en andere eetwaren te doen uitdeelen IJdele moeite water scheppen in een bodemloos vatgeld vergaren in een doorboorden buidel. Gezamenlijkwederkëeren tot God. Recht doen. Weldadigheid lief hebben. Oot moedige schuldbelijdenis voor God, dién we als natie verlieten, wien we als natie den scheidbrief gaven. Alleen langs dezen weg i& er nog hope; en juist dien weg keert men in hoogmoedigen waan hoe langer hoe meer den nek toe. Rijken en armen, werkgevers en werklieden, al len hébben op maatschappelijk gebied hunnen weg voor den Heers verdorven. Men heeft langs alleilei wegen en door allerlei middelen, zelfs door inhou den van het loon der werklieden, zich verrijkt, het kapitaal opgehoopt eenerzijds. Men heeft, anderzijds, de oude eenvoudige zeden verlaten en door dron kenschap en uithuizigheid zich moedwillig beroofd en verarmd en alzoo den zegen verzondigd dien God in het weinige leggen wil. Men vergeet dat God het recht liefheeft, alle ongerechtigheid haat en deze in heiligen toorn zeker bezoeken zal. Daarom weigert men de rechtszaak in Zijne hand te laten. Men peinst op wraak, ofschoon de Heere verzekert«Mij komt de wrake toeIk zal het vergelden.» Gierigheid met al haren droeven nasleep; en ver achting der van. God gestelde machten staan hier in de sociale kwestie scherp tegen elkander over en doelen op elkanders ondergang. Wie dempt die klove Wie heeft eene remedie tegen deze kwaal Menschelijk verstand schiet hier te kort Mensche- lijke wetten kunnen dit kwaad niet meer keeren, hetwelk zelfs doorgedrongen is tot dezulken die naar Christus' naam zijn genoemd. Alleen het woord des levenden Gods vermag het Dat Woord kome dan weer in eere onder onze natie, en er zal van het zelve eene kracht ten goede uitgaan, waarover zich de grootste tegenstander verwonderen zal. K. Graanmarkten, enz. Middelburg, 25 Maart 1886. De aanbieding was heden niet groot, echter vol doende voor de kleine vraag. Tarwe is 25 ets lager te noteeren, voor puike kwaliteit werd f6,90 a f7 betaald, goede en min dere f6.75 a f6.50 Rogge f5.75 Wintergerst f 4,60 f4,75. Zomergerst met weinig aanbod en geen vraag f4.40 a f4.50 Haver f3,50 a f4. Paardeboonen komen weinig voor, naar kwaliteit werd f6,75 a f7.betaald. Platteboonen werden niet getoond. Bruineboonen in beste soort waren tot f 10.50 grif te plaatsen, mindere f9. a f9,50 Witteboonen fll,25 a fll,50 voor puike soort, mindere f'10. a f 10.50. Gioene Erwten weiden in Puike kooksoorten a f8.75 a f9. verhandeld. Mestingerwten niet ter markt. Koolzaad zonder aanvoer Zomerzaad zonder handel. Canariezaad tot f10 geveild. Versche Boter f0,84 a f 0,92 per kilo. Eieren per 100 stuks f3.00. ADV ERTENT1EN. des morgens te 9 uren te Everingen, op de hof stede bewoond door Cornclis Itijk, en zoo noodig den volgenden dug, zal de Notaris mr. LIEBERT in he EEN KAPITALEN waaronder 6 Paarden, 11 Koeien, r--— 4 Runders, 8Kalveren, 3 Varkens, 65 koppel &-*■ Hoenders, 2 Karnhonden, 2 Melk wagens, Kapwagens, Chais, Driewielskar, Kruiwagen, 6 Ploegen, waaronder 1 Ame- rikaansche, 6 Eggen, Rolblok. Molbord, Slepers, Wind-, Penen- en Snijmolens, Zaad- zeil en Kleeden, Bascule, Zolder- en Stal- gereedschappen, Koebak, Harnas, Hooi en Melk- en Karngeiei, WIJDERS: ais: Ledikant, Bedden, Tafels, Stoelen, Kasten, Klokken, Bureau, Spiegels, Koper,. Tin- en Aardewerk. Gebruikte en nieuwe meubelen, IN LIJS'l EN ONTVANGEN.

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 3