Nieuwe Goesche Courant, 1886. Christelijk-historisch blad voor Zeeland Zaterdag 27 Maart. No. 1347. EET ZUIDEN. Verschijnt eiken Vrijdagavond ten 8 ure. Prijs per drie maanden franco Enkele nommers fO,65. -0,06. UITGAVE VAN F. P. DHUIJ, te Middelburg en Wed. A. C. DE JONGE, te Goes. Prijs der Advertentiën Per regel 10 cents.; Familie-berichten van 1—6 regels fl,Iedere regel meer 10 cents. Liefdegaven 6 cent per regel. Een paar sociale recepten. Voor wie een weinig oog heeft voor den loop der zaken om zich heen, wordt het dagelijks duidelijker, dat we in een over gangstijdperk leven. De berichten uit alle landen van ons werelddeel, benevens die uit N. Amerika, lajen daaromtrent weinig twijfel over. «De onderste lagen der maatschappij", jelijk men den werkmansstand wel gelieft ;e noemen, geraken overal in beroering. 3n zie, nu die stand nevens plichten ook ïaar rechten gaat vragen dikwerf daar- lij zijn plichten vergetend nu komen le lang verscholen volksvrienden voor len dag. Te voren bemoeide men zich niet met lat volk, maar nu het er naar uit gaat ;ien dat juist dat volk zich. op onzachte rianier, met hen zal gaan bemoeien, nu intwaken de heeren als met den uitroep ié, ja, er zijn ook werklieden. Wanneer men zich op het sociale terrein legeeft, treft men spoedig honderde ge- ïeesmeesters aan, die evenzooveel duizende •ecepten voor deze krankte aanprijzen. )ns komt het voor dat juist die vele raad, len weinigen baat doet zien. Meestal zoekt men de oplossing ervan in iet veranderen van den staatsvorm, en waarlijk, de staatsvorm waarin en waaron- ler men leeft, doet ontzachlijk veel af aan le maatschappelijke verhoudingen. Of ze echter zoo beslissend zijn voor iet wel of wee des volks als door sommigen rordt beweerd, mag met recht betwijfeld. Er is door degenen, die vóór ons leefden, en geschiedenis nagelaten en die geschie- mis moet ons wat leeren. De eerste staatsvorm waarvan men spre- n kan is ongetwijfeld ééne waarvoor het ord despotisch maar nauwelijks i voldoende naam is. Oorspronkelijk woonde het volk in fami- bijeen. Lanzamerhand begon de sterkere zijn kere geburen te bespringen en onder s te brengen, later ook dienstbaar, dijk slaafs te maken, hooger en hooger steeeg de macht enkelen, van enkele volken, tot we dijk rijken aantreffen als het Baby- is c h e, het A s s y r i s c h e, het M e- het M e d i s c h-P ersische edonische, die men wereld- te noemen. I vanzelf plaats maken dslagen wa- toon van rijkdom en macht, de geheele staatsvorm een mummie was geworden, waarvoor slechts een kloeke ter hunner be grafenis noodig bleek. Was het volk onder zoodanigen vorm van samenleving gelukkig Bij die vraag behoeven we, dunkt me, niet lang stil te staan. Als men den slaafschen toestand van mil- lioenen dier volken maar even nagaat, zal men wel in ontkennenden zin antwoorden. Niet alleen toch, dat de vorst een despoot was, maar ieder die maar eenige menschen onder zijn bestuur had, meende over hen dezelfde macht te hebben als de vorst over het geheele volk. Een despotische staatsvorm dus is geen geneesmiddeltrouwens men zal het veeleer de kwaal noemen, liet laatstgenoemde- rijk evenwel geeft ons wel wat op te merken. Het Grieksch-Macedonische rijk was de oplossing van een heele reeks verschillen de staatsvormen. In de 8ste eeuw voor onze jaartelling was daar het koningschap afgeschaft, en langzamerhand had Griekenland een me nigte van onderling verschillende regeerings- vormen doorloopen. Hoe ging het het volk onder die allen Och,als men meende nu eens een onfeilbare manier van staatkundig leven gevonden te hebben, gaf men die straks weer prijs. Bewijs genoeg dat die vormen zelf niet genoeg hun onvolprezenheid aantoon den, om het volk kracht in te storten, die te bewaren. Tot ten slotte de groote Alex ander alle macht aan zich trok en de Grieken na een wisseling-tijdperk van 5 eeuwen, inplaats van verschillende koninkjes, één keizer over zich geplaatst zagen. Slaan we een blik op het Romeinsche rijk, dan komt dit nog sterker uit. Daar heeft geheerscht de democratie en de monarchie en bijna alle daar- tusschen liggende trappen, en de namen die men gewoonlijk gebruikt om de armsten aan te duiden en de naam voor de armoede in de wetenschap, danken we aan de Romeinen. Jammerlijk is ook dat rijk ondergegaan. In 't kort alle staten der oudheid wijzen er op dat de vorm van het volksleven in de hoogste openbaring van zijn macht, wel veel invloed op den welvaart der enkele personen uitoefent, maar toch niet zooveel macht daartoe bezit, als overdrijvers ons wel willen wijsmaken. De geschiedvorschers zelfs zeggen dat in liet groiQte_Q]ijflaj^mflaai een tijd geweest is van communistisch Socialisme, in den strengsten zin van dat woord maar dat het zich slechts enkele jaren heeft kunnen staande houden. Dat middel ter oplossing der sociale kwestie heeft dus strikt genomen, gefaald. Aan het einde der vorige en in het be gin dezer eeuw is een nieuw middel ter oplossing ingevoerd, onder welke proef we thans nog zuchten. Wij bedoelen het onbeteugeld heerschen van het kapitalistisch productiestelstel en vrije onbe perkte concurrentie. Hoe schoon leek dat middeltje. Nu zou het egoïsme tot heil der mensch- heid in exploitatie worden gebracht. Hoe jammerlijk zijn die verwachtingen tegengevallen. In nog niet een eeuw is meer door dat stel sel verwoest, dan in 3 eeuwen gewonnen was. Wij vragen nu niet naar het toenemen van den alge meen en rijkdom. Och neen, want wat baat het of de en kele al verbazende rijkdommen ophoopt, als daartegenover een massa in armoede ondergaat. Ook in die groote wereldrijken was een ontzachlijke weelde te zien, maar wat gaf dat die millioenen slaven Ja, juist die weelde was de oorzaak meestal van hun ineenstorten. Gelijk de Franschen van al hun bloed vergieten geen andere vruchten geoogst hebben, dan dat ze binnen korten tijd zich aan den tiran Napoléon geheel vrijwillig overgaven, zoo heeft ook de werkmansstand, door het wegstooten der gilden, de vervallen verklaring van alle middelen ter beteu geling der concurentie-woede, en het op treden van den stoom zonder veiligheids klep voor de komende overspanning, niet veel andere gevolgen ondervonden dan dat de werkman en de kleine burgerstand hoe langer zoo meer moeten buigen onder de macht van het geld. Geen wonder dat enkelen, wien het lot hunner medemenschen ter harte gaat, zich opmaken om dien toestand te veranderen. Jammer maar, dat we in het streven der genen, die aan de spits der arbeiders-be weging staan, zoo zelden iemand aan treffen, die niet alleen oog heeft voor de lichamelijke, de stoffelijke behoeften des volks, maar ook toont te weten dat de mensch bij brood alleen niet zal leven maar bij alle woord Gods. Als alle recepten falen, zal dat Woord immers nog blijken geneesmiddelen aan te wijzen die proefhoudend zijn bevonden

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 1