ZALF. HOLLOWAY 9 GEBR. GOOTE. I OiBOTDETEIElT boerenman, Ruhr-Kachelkolen. D. J. PENNOCK, Vlasmarkt. D. J. DRONKERS, L no. 6 7 KORENAREN, STICHT ELKANDER M. HACCOU. gg STEENKOLEN- §3 HANDEL. MIDDELBURG. Piano-fabriek en Magazijn van Amerikaansche Orgels, AMERIKAANSCHE ORGELS Prijs 90 Cents. Uren van Verpoozing, Op Woensdag 14 April 1886, openbaar verkoopen: Huishoudelijke Gosderen, Eiken- en mahoniehouten Kabinetten,j Spiegels en Oliografiën PLATEN Voorhanden Voltooiing der Uitleiding; de bede der Uitgeleiden. VERTREK VAN SPOORTREINEN. 1 1 Zweren, en scheurbuik, uitbarstingen van den slimsten aard. en waartoe alle soorten van zooge naamde «gevestigde» middelen te vergeefs beproefd zijn, zijn door en door genezen, en in een' onge looflijk korten tijd, door Holloway's doordringende en heelende Zalf. De pleisters, die in het algemeen gebruikt worden, zijn voor het grootste gedeelte verzachtende middelen, maar deze onovertreffelijke Zalf spoort de bron van het kwaad op, verdrijft de geheime smetstof, en doet de kwaal voor altijd ver dwijnen. In gewone gevallen moet de Zalf fiks op de aangedane gedeelten gewreven worden, maar in dien deze voor die behandeling te zwak of te zeer ontstoken zijn, moeten zij er tweemaal perdagzac.it mede ingesmeerd worden. De meest verouderde uitwendige kwaal zal voor deze Zalf verdwijnen, in dien men met gemelde behandeling eenigen tijd voortgaat. 3? SS §5 £p E Verwacht de volgende week EE\ LADIVG Koninklijke Fabriek van Bedden, Dekens, en Matrassen LANGE DELFT. Sints meer dan een halve eeuw gunstig bekend SPRINGVEERMATRASSEN, geheel nieuwe con structie, Soliede PAARDENHAAR.VIATRASSEN, nieuwe VEEREN BEDDEN. KAPOK-, ALPEN GRAS- en HOUTWOL-BEDDEN en Matrassen, IJzeren Ledikanten enz. Handel in COMESTIBLES EN KOLONIALE WAREN (Prijscourant gratis.) ANTOINE MES. MIDDELBURG. ONTVANGEN EEN RUIME KEUZE van af f105. j-—-r Alle INSTRUMENTEN worden met dege- - lijke garantie geleverd. Bij den Boekhandelaar SIMON BRAN DENBURGH te Workum, is van de pers gekomen: geplukt in het Eenzaam Dal, VOORDRACHTEN voor CHR. JONGELINGS- en JONGEDOCH- TERS-VEREENIGINGEN, docr Zoomede is verschenen i VOORDRACHTEN door J. STEENBERGEN, Hoofdonderwijzer aan de Chr. School te Wommels. Prijs f'1,00. Tijdschrift voor Jongelieden, door E. G E R 1) S. Dit Tijdschrift, dat geheel alleen door mij geschre ven wordt, is onlangs zijn 9en jaargang ingetreden, en wie het kent en leest, verlangt telkens naar eene nieuwe Aflevering. Jaarlijks verschijnen er 24 Afle veringen, om de andere met een prachtige Plaat. Ik zou dit Tijdschrift, dat boeiende Verhalen, Ge dichtjes, Raadsels enz. bevat, gaarne in ieder Huis gezin zien, en noodig derhalve mijne duizenden Vrienden in den lande uit, mij een blijk hunner toegenegenheid te geven, door op dit Tijdschrift in te teekenen, dat slechts Drie galden per jaar kost, waarvoor men een stapel Afleveringen met aange- namen inhoud ontvangt. Zoo zij mij per Brief kaart van hunne inteekening bericht willen geven, dan zal ik mij hierover verblijden en zorgen, dat zij de Afleveringen geregeld ontvangen. Doetinchem. Uw oude Vriend, E. GERDES. des morgens te 9 uren te Everingenop de hof* stede bewoond door Cornells Rijk, en zoo noodig den volgenden dag, zal de Notaris mr. LIEBERT in het EEN KAPITALEN waaronder 6 Paaiden, 11 Koeien, 4 Runders, 8 Kalveren, 3 Varkens, 65 koppel Hoenders, 2 Karnhonden, 2 Men-1 wagens, Kapwagens, Chais, Drievvielskar, Kruiwagen, 6 Ploegen, waaronder 1 Ame rikaansche, 6 Eggen, Rolblok, Molbord, Slepers, Wind-, Penen- en Snijmolens, Zaad- zeil en Kleeden, Bascule, Zolder- en Stal- gereedschappen, ICoebak, Harnas, Hooi en Melk- en Iiarngerei, WIJDERS: als: Ledikant, Bedden, Tafels, Stoelen,; Kasten, Klokken, Bureau, Spiegels, Koper-, Tin- en Aardewerk. Gebruikte en nieuwe meubelen, IN LIJST EN ONTVANGEN. 2 Fuike linnenpersen. Bij den Boekh. F. P. D'HUIJ te Middelburgis verschenen TIJDPREEK door rilIJS F 0.20. Verkrijgbaar bij alle soliede Boekhandelaren. Vlissingeu (Haven) f 7.20 Van Keulen I 6.— 9,8 1.40 b) 2.42 (Stad) 5.58 6.50 9.22 2,3 5,26 7.20 Parijs (Nord) *10.45 (a) 9.10 (n) 7.50 Middelburg 6.7 7. a) 7-29 9.32 2.14 5.38 7.32 g Brussel (Nord) 6 27 (v) 9.3! (v) 2.40 5.26 6.14 9 89 2.21 5.45 7.39 g Antwerpen (Etat) 6.8 7 35 10.36 3 38 6.87 Goes 6 35 7.28 10,1 2.43 6.8 8.3 0 Amsterdam over Utrecht Bergen op Zoom 7.35 8.9 11,4 S 42 7.17 9.13 (Rhijnsp.) 7.30 12. 3,26 5.23 'j Roosendaal 756 8.23 8.40 11,25 4 3 7.38 9,34 0 p Utrecht Breda 8.46 9.10 9.10 12.7 4,52 8,27 10.21 Oostersp.) 7.23 11.45 3,20 5.18 Rotterdam (Beurs) (ria 0 u Rotter- 1 Zevenbergen) 9.31 *10. *10. 1.8 6.8 9,34 11.12 am (Holl. IJ Sp.) 7.35 $11.55 3.25 5.20 -v 'e Gravenhage (over R >tt. s Gravenhage (over Rott. 1.6 Vf'k I A H. IJ. S.) 10.25 *10.39 *10.39 *1.47 6.46 *10.13 12,2 H. IJ. S.) 8.46 4.40 0 .32 Amsterdam over Rotter (Beurs) (via dam H. IJ. Sp.) 12.22 *11.50 11.50 *2.58 7-52 $11.19 RotterdamZevenbergen 5.51 9.24 1.44 5,40 7.18 1 'r B Utrecht n 6 80 10 13 11.7 2.40 «33 8.13 TM 8, EU (Oostersp. 12.13 12.18 2,57 8.14 11.22 B Roesendaal 7.28 10,51 11.53 3.14 7.20 0 8.44 b Utrecht P Bergen op Zoom 7.49 11.10 12.13 8.41 0 7.88 9j| (Rhijnsp.) 11.50 11,50 2.50 8.6 11.5 O Goes 8.52 11.59 1.17 4.65 8 20 Antwerpen (Etat) 10.36 10 36 10 36 1.8 5,39 $9.48 t Arnemuiden 9.13 1.38 5.20 Brussel (Nord) - Parijs (No'd) 11,45 11.45 11.45 2.8 7,24 11,14 g Middelburg 9 21 12.24 1.46 6.28 0 8.50 9.52^ 9.20 f 6,45 G.4S 6.10(v) Te Vlissingen (Stad) 9.30 12.32 1.55 Keulen j 7.35 2.5 2.52 10.23 p b (Haven). 5.37 9. ArH. Het teeken beteekent dat op het daarmede aangeduide gedeelte ran het traject alléén rijtuigen le en 2e f Deze trein neemt te Middelburg gten reizigers op ea te Vlissingen alléén die, welke met de boot van Queonborough zijn Deze trein stopt te Middelburg alleen om reizigers uit te laten. b) Via KempenGoch. net kl. loopea. aangekomen. RM1TT ÜFDCnDFl/ TTT r^irrrr

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 4