AANKONDIGING. Op Zaterdag 20 Maart, DIENSTBODE, J. P. de Wagemaker E. HELDER. De Goesche Boot De Crediet-Vereeniging. N. H. SPIER TE KOOP: Katoenpitten-meel, bij A. Meeuwse. Photografie Instantanée. S T O E L E N. J komen, mei geen hulp te verschaffen, en dat hij e commissie lomp had bejegend, geen enkel licht- unt had geopend, maar beweesd had dat er veel oor behoettigen gedaan wordt. De burgemeester had evenwel te kennen gegeven, dat alle nooddruf tige» hem hun nood konden komen klagen. Dien raad moest worden opgevolgd; doch spreker ge looide dat men liever op zich zelf moest steunen, dat men moest aanhouden met demonstreeren tot inen de verwinning behaald had. Op eene vraag van den voorzitter, kastelein Penning, zeide een der aanwe zigen dat men evenals te Londen met rooven en moorden moest aanvangen. Een ander meende dat er werk voor mannen kon komen, als de arbeid van vrouwen ophield. De kleermaker Schroeder, zeide vooral open oogen voor werkeloosheid te hebben, en dat hij, wanneer de toestand niet verbeterde, het volgende jaar tot hun gilde zou behooren. Hij trad in eene uitvoerige beschouwing over den onwil en de strenge houding van den burge meester. Penning sloot de vergadering met de belofte, weldra allen te zullen oproepen om te be raadslagen wat er nu behoort te geschieden. Aan den uitgang werden door Heyer en drie anderen een ^groot aantal bollebrooden, vermoedelijk wel 500, uit gereikt aan allen die de hand daarnaar uitstrekten. Gisteren en heden werden er brooden van wege de socialisten verstrekt. De toegang naar de stad bij de Raampoort was door politie afgesneden, zoodat de menigte zich rechts en links langs de breede Nassaukade verspreidde. Bij ophooping of samen scholing dreef de politie de schare met stok of sabel uiteen. Weldadige Amsterdammers hebben gedurende de eerste dagen dezer week de vijt commissarissen van politie in staat gesteld bons voor levensmiddelen uit te deelen, waarvan door duizenden dankbaar gebruik gemaakt werd. Ingezonden Stukken. Mijnheer de Redacteur! In No. 36 van het Doetichemsche Weekblad komt een stukje voor van Ds. Straatsma te Biervliet, waarin deze zijne verwondering te kennen geeft, dat ook uit Oostburg met zijne tallooze estaminets een adres van sympathie was gezonden aan de ge schorsten uit den Amsterdamsehen kerkeraaduit Oostburg waar met een uitnemenden predikant ge spot wordt, omdat hij een ernstig geheel onthou der is; uit Oostburg, waar het dien heer zou ver wonderen zoo er nog een tiental personen te vin den is die eenigzins over de Amsterdamsche troe belen kunnen oordeelen. Wat het eerste punt betreft zou ik zeggen dat het als een verblijdend teeken mocht worden be schouwd, dat er in eene gemeente met zooveel es- taminets ook nog belang.-telling in kerkelijke zaken gevonden wordt. Wat het tweede puni aangaat, het spotten met Oostburgsch uitnemenden predikant bestaat zeker in de verbeelding van den heer Straatsma. Wanneer de geheele onthouding van dien predikant hier nog niet veel navolging vindt, dan komt dit zeker daar van daan dat nog altijd moet worden aangetoond, geheel onthouding overeenkomstig Gods woord is. Ten aanzien van het derde punt moet ik opmer ken dat het in een aanzienlijk gemeente met een uitnemenden predikant aan 't hoofd wel treurig imoet gesteld zijn, wanneer eeu tiental personen nog f niet kan oordeelen over het conflict te Amsterdam. Een groot verstand is daar, meen ik, niet meer voor noodig, na het lezen der brochures Hogerzeil, IKuyper e. a. De hoofdzaak in deze kwestie is maar lof men Gods "Woord of de synodale reglementen ge- I hoorzamen wil. "Wat eindelijk het slot van zijn stukje, aan het tódres gericht van Kalkman te Maassluis, aangaat, Ds. Btraatsma schijnt zich te verwonderen dat een pre- Mkant die zijn opleiding heeft genoten aan de Ver- Kn. tot bev. van inw. zending te Doetichem, nog ^«ïformeerd kan zijn. Is dit te verwonderen dan Ht hieruit inderdaad dat de inrichtingen te Doe- Hiem voor gereformeerden niet zoo bruikbaar zijn van ethische zijde steeds is beweerd. Hbostburg den 12 Maart 1886. m x. Burgerlijke Stand. Van 7 tot 14 Maart. OndertrouwdA. Baljeu, wedr. ^^^Vos wed. 50 j. L. Coppoolse, jm. Hkge, jd. 28 j H^wediv^H^^Tiet M. B. Wa genaar, jd. 24 j. J. de Voogd, wedr. 52 j. met C. Debert, jd. 49 j. Bevallen- C. S. Moerdijk, geb. De Wolff, z. P. W. van der Sluijs, geb. Du Bois, z. E. C. Bon, gers, geb. Van Es, d. F. E. von Brücken Fock, geb. Öogaert, d. M. J. E. van Veldhuizen, geb- Fransella, d. C. Dekker, geb. De Visser, d. J. A. Klaassen, geb. Wondergem, d. C. P. Thomassen, geb. Fagel, d. M. Petiet, geb. Petiet, d. (levenl.) OverledenH. H. R. de Vries, wed. van A. Pieterse, 82 j. J. L. van Dorst, z. 15 j. J. Remer, wed- van A. de Vos, 74 ji C. J. Reijnhout, z. 8 m. D. A. van Loock, ongeh. d. 81 J. Franse, z. 11 m. Goes. GehuwdJ. H. Goor, jm. 26 j. mat J. J. E. Besuijen, jd. 26 j. D. Labeur, jm. 23 j. met J. Gelok, jd. 19 j. BevallenA. M. Goetgeluk, geb. Overweel, z. L. F. Baning, geb. Van der Meer Mohr. d. Overleden: J. Koens, wedr. van E. Meulemans, 61 j. A. de Fouw, ongeh. z. 60 j. Van 6 tot 13 Maart. Vlissingen. GehuwdF. La Roy, jm. 32 j. met C. I. ten Hout, s. 44 j. C. A. van der Eijk, jm. 24 j. met H. C. Riemens, jd. 22 j. A. J. Wol- ters, jm. 27 j. met C. E. Dekker, jd. 22 j. J. Weijermans, jm. 28 j. met L. Theune, jd. 23 j. BevallenM. C. Schout, geb. Sinke, z. J. F. Pietersen, geb. Kokelaar, d. M. Muller, geb. Plat- schart, d. S. Botting, geb Bostelaar, d. P. Palm- koeck, geb. Van Wolvelaar, z. F. B. Schmelzer, geb. Brandenburg, z. P. Arents, geb. Hubrechtse, z. J. C. Kamermaus, geb. Dupont, z. P. J. de Vlie ger, geb. Van Eek, z. A. Brackx, geb. Janssens, z. OverledenJ. Bolkenbaas, z. 11 m. E. Hooger- werff, vrouw van J. Smith, 60 j. J. Koppejan, z. 3 w. E. de Jong, vrouw van P. A. Bakker, 28 j. S. G. Koolwijk, d. 10 m. A. Wielink, z. 1 j. W. Groenenberg, z. 18 m. P. S. Standaart, d. 19 m. C. Hendrikse, d. 2 j. J. J. Theunissen, z. 11 j. A1)V ERTKIS'TIEN. De Heer en Mevrouw BOOMER-Sairé be tuigen hun hartelijken dank voor de vele blijken van vriendschap en belangstelling door hen onder vonden bij huu 25-jarig huwelijksfeest. Ritthem, 14 Maart 1886. Burgemeester en Wethouders der ge meente Veere brengen ter kennis van belanghebbenden, dat overeenkomstig 1 van art. 16 van bet Reglement op de Wegen en Voetpaden in Zeeland (Provinciaal blad no. 85 van 1881), gedurende veertien werk dagen, en wel van den 20 dezer tot en met den 5 April a. s. dadelijks op de werkuren andermaal ter gemeente-secretarie voorieder kosteloos ter inzage ligt ontwerp eener wijziging van den Ligger alsmede dat binnen dien termijn schrif telijk bezwaren kunnen worden ingebracht bij Gedeputeerde Staten, zoo door hen die gereclameerd hebben bij den Raad als door die belanghebbenden, welke zich door wij ziging, 't zij ambtshalve, 't zij naar aanlei ding van door andereu ingediende reclames in hunne belangen benadeeld achten. "Veere. den 17 Maart 1886. Burgemeester en Wethouders voornoemd WIJNMALEN Jr. De Secretaris, J. A. G E L D O F. De ondergeteekende maakt bij deze bekend: M ÖP&MM MH ZMfiKH WURKHL in geschilderde Meubelen, Tafels, Spiegels, enz. belovende een prompte en civiele bediening. J. M. Rijkse. Z. zijde Dam (Droge dok) G. 36. Terstond of met MEI een flinke van Christelijke beginselen en die met de wasch kan omgaan, benoodigd bij Mej. VERHAGELoois te Kamperland, zich aan te melden te Middelburg Dwarskaai No: 106. a t 4 per baal OOSTKF.RKPLEIN. Te Koop gevraagd 1 Paterik Pollis Wels en Dachsel Bijbelverklaring. Adres letter P. aan den boekh. F. P. DHUIJ. bericht aan zijne geëerde begunstigers, dat hij ruim voorzien is van BOOG K ABIN ETTEJN', in geschilderd, eiken en mahoniehout, verder Bureaux, Linnenkasten, Stoelen, Spiegels, in diverse soorten, en meer andere artikelen tot het meubelvak behoorende, alles tot billijke prijzen. Twaalf net afgewerkte ALBUM- POKTRKTTEN voor f2,50. LANGE DELFT I No. 34. NB. Het attelier staande in de Krommeweele is dagelijks geopend uitgezonderd 's ZONDAGS. vertrekt van Goes naar Botterdam Zondag 21, Maart 's morgens 3,uur. vertrekt van Rotterdam naar Goes. Woensdag 24 Maart 's morgens 6.30 uur. Inforiuatien: te Rotterdam bij den com missaris DE LANGE, op *t Haringvliet, te Dordrecht bij BOUWMAN en ZOON, te Zierikzee bij J HOS, te Goes bij de Directie. Ligplaats te Rotterdam Nieuwe IlaveD bij de Pakkenbrug. Agentschap (e Middelburg. (Kantoor Z.zijde van den Dam, G 2.) Neemt gelden aan a deposito, |'t zij in eens 'tzij in gedeelten opvorderbaar, tegen vergoeding van rente bedragende thans 2 pet. neemt aanvragen tot Crediet-verleening in ontvangst van f 15 OO tot 60,000. bericht dat zijn MEUBELMAGAZIJN ruim voorzie* is van alle soorten alsook een ruime sorteering

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 3