Nieuwe Goescne Courant, 188#. Christelij k-historisch blad voor Zeeland Zaterdag 20 Maart. No. 1346. HET ZUIDEN. Verschijnt eiken Vrijdagavond ten 8 ure. Prijs per drie maanden franco Enkele nommers f0,65. - 0,06. UITGAVE VAN F. P. DHUIJ, te Middelburg en Wed. A. C. DE JONGE, te Goes. Prijs der Advertentiën Per regel 10 cents.; Familie-berichten van 16 regels fl,Iedere regel meer 10 cents. Liefdegaven 6 cent per regel. V Een stap vooruit Zoo is dan in de zitting van Woensdag door de Tweede Kamer bepaald, dat Hoofdstuk X, (onder wijs) in de bespreking der grondwetsherziening, den voorrang hebben zal. (De heer Goeman Borgesius noemde dat st.ruik- rooverij. De «liberalen» denken dus ook het eerst aan eigen affaire.) Wij meenen die grondwetsherziening vooreerst nog wel in de lucht te zullen zien hangen, maar enfin, dit succes geeft toch wel een beetje hoop op het afdoen van een werk, waarnaar bijna heel Ne derland verlangt, al is het dan ook niet zoo spoedig als het zich laat aanzien. Belangrijke wijzigingen zijn metterdaad brood- geworden, want waarlijk wij zijn uit onze grondwet gegroeid. 'tZal nu maar van de «liberalen» afhangen, Willen zij hun leuze «onveranderd behoud» tot het uiterste bewaren, zij zullen daarmee het vonnis lover de grondwetsherziening uitspreken. Er is bij enkele bladen wel eenigen ernst waar J te nemen, maar toch kan men nog maar niet zeggen, dat ze het heillooze pad van partijdrift verlaten hebben om op den weg der rechtvaardigheid te treden. En de onzen ter volksvertegenwoordiging? ze wo gen, ze kunnen niet anders dan voor recht en waar heid pal staan. De «liberalen» hebben reeds zoo lang den sleutel van het laadje alleen in bezit gehad, dat het nu 1 wordt om aan alle partijen gelijk recht te gaan kennen. Betalen genieten, en genieten betalen zeg- ;en wij. Over de boter. Er is over dat artikel der huishouding in den .tsten tijd veel strijd gevoerd. \ereeniging ter bestrijding van knoeierijen den boterhandel trekt zich het lot der natuur- aan en de vereeniging van margarine fabrikanten beschermt, zeer begrijpelijk, de isfboter. verg. der Kamer van Koophandel te Midd. men het er niet eens over worden of de regee- tusschenbeide moet komen of niet. slfs in de Tweede Kamer is er een boter-be- gehouden, waarbij de Ministers beloofden eiding der strafbepalingen te dien opzichte te zullen nemen. gewichtigs en onbetamelijks in, vereen.» der regeering verzoekt, en verkoopers te nood- am te Wij meenen stellig neen. Gaat die fabrikatie te niet, wie zal 'tbetreuren? Het bljjkt dan slechts dat het volk ze niet wil. Binnenland. De Standaard meldt dat even vóór de discussie over Grondwetsherziening een vergadering van de vereenigde Rechterzijde gehouden is om zich te ver staan over de minimum-redactie van art. 194. Aangenomen wierd toen deze voorslag: «Artikel 194 der Grondwet wordt gelezen als volgt: «Het Onderwijs is een voorwerp van de aanhou dende zorg der Regeering. «Het geven van Onderwijs is vrij. «Het toezicht van de Overheid op het Onderwijs in het algemeen, de inrichting van het Openbaar Onderwijs, en, voor zoover het Lager Onderwijs be treft, de aan den onderwijzer te stellen eischen van bekwaamheid en zedelijkheid worden door de wet geregeld. «De Openbare Scholen zijn toegankelijk voor leerlingen zonder onderscheid van godsdienstige ge zindheid. «In of voor elke gemeente wordt lager onder wijs gegeven voldoende aan de behoefte der bevol king. Het wordt, voor zooveel daarin niet op andere wijze is voorzien, van Overheidswege verstrekt in openbare scholenvoor onvermogenden kosteloos, voor anderen tegen betaling van een billijk schoolgeld. «In de kosten van het Bijzonder Onderwijs kan, naar bij de wet te stellen regelen, uit openbare middelen worden bijgedragen, onverschillig of het onderwijs al of niet voldoet aan het in het vierde üd bepaalde vereischte voor openbare scholen. «De Koning doet jaarlijks van den staat van het onderwijs een uitvoerig verslag aan de Staten-Ge- neraal geven.» Deze voorslag is, zegt hetzelfde blad, al zeer miniem. Bij ons bestaat er niet geringe bedenking tegen. Maar dit staat vast: Als de Linkerzijde ons zelfs dit allerminste niet gunnen wil, dan zie men voor- loopig maar voor goed van Grondwetsherziening af. In geen geval zou te gedoogen zijn, dat bij amen dement op dezen minimum-eisch ook maar het allergeringste wierd afgedongen. Besliste oppositie zou dan onzerzijds zeer stellig geboden zqn. De Tweede Kamer heeft Woensdag met de behandeling der grondwetsherziening een aanvang gemaakt. Een voorstel van den heer Van Wassenaar, na- antirevi (onderwijs) allereerst te behandelen, is aangenomen met 44 tegen 40 stemmen. De geheele rechterzijde stond, met den heer Van Houten, bij deze stemming tegenover de linkerzijde. De heer Ruijs was weder in de Kamer tegen woordig. De heer Heldt was afwezig, en er is zooals men weet; ééne ledige plaats ten gevolge van het bedanken van den heer Oldenhuis Gratama. Bij de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hootdkiesdistrict Assen zij n uitgebracht 1938 stemmen. Niemand heeft de volstrekte meer derheid verkregen. Er moet eene herstemming plaats hebben tusschen de heeren mr. P. J. G. van Diggelen, liberaaldie 734, en mr. H. Smeege, libe raal, die 701 stemmen verkreeg. Op jhr. mr. De Savornin Lohman antirevolutionair, waren er 485 uitgebracht. Onderden titel: «Wat moet er van onze doch te rs groeien» bevat het te Amsterdam verschijnende blad Neerlands Hope het volgende belangrijk opstel: In ons laatste nummer brachten we een woordje in 't midden naar aanleiding van de vraag: «Wat zal onze jongen worden Van niet minder belang is de vraag, die we boven dit opstel schreven. 'tKan geen kwaad om daarover een oogenblik na te denken. «Wat moet er van onze dochters groeien Niet alleen de opleiding van onze zonen is er voor een goed deel op aangelegd om hen uit hun stand en aangewezen werkkring te rukken, en over te brengen in hooger of zoogenaamd beschaafder kringen, die echter niets anders zijn dan een omgeving, waar velen hunner gedoemd zijn tot fatsoenlijke armoede jijden, terwijl zij in den stand hunner ouders ruim hun brood konden hebben. In vele opzichten staat het met de meisjes nog erger. Zijn eenmaal vader en moeder aangestoken door den geest, die voor hun zonen een hooger stand eischt, dan waarin zij zei ven leven, en die dat eischt zonder te letten op aanleg of bekwaamheid van hun kroost, dan volgt daar vanzelf uit dat ze voor hun dochter evenmin tevreden z\jn, wanneer die in den ouderlijken stand blijven. Maar in vele opzichten is het doel voor jongens gemakkelijker te bereiken En is gelegenheid, terecht of te onrechte, om de jongens naar een Hoogere Burgerschool te zenden, zonder betaling van het volle schoolgeld, zelfs som-, t\jds met vrijstelling van eenige betaling hoegenaamd. Heeft de jongen eenigen aanleg en bekwaamheid, dan kan hij de hoop koesteren van op een kantoor geplaatst te worden, meestal tegen een salaris even- wel, dat niet opweegt tegen de uitgaven, die_ eli£

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 1