mmmni „Stem® voor 1 GEBR. GOOTE. Si De Goesche Boot Vlasmarkt. D. J. DRONKERS, L no. 6 7. M. HACCOU. PLATEN De Crediet-Yereeniging. E. HELDER. KORENAREN, STICHT ELKANDER Op Woensdag 14 April 1886, openbaar verkoopen: Huishoudelijke Gosderen, Vee-Verzekering-Maatschappij Hoofd-Agenten en Agenten Eiken- en mahoniehouten Kabinetten, Spiegels en Oliografiën Voorhanden: 2 Puike linnenpersen. Piano-fabriek en Magazijn van Amerikaansche Orgels, AMERIKAANSCHE ORGELS Alle u,strumenten w°rden met deëe- STEENKOLEN- §g HANDEL. Photografi elnstantanée. Zalf en Pillen van Holleway. Prijs 90 Cents. Uren van Verpoozing, Voltooiing der Uitleiding; de bede der Uitgeleiden. PRIJS F 0.20. VERTREK VAN SPOORTREINEN. des morgens te 9 uren te Everingen, op de hof stede bewoond door Cornelis Rijk, en zoo noodig den volgenden dag, zal de Notaris mr. LIEBERT in het EEN KAPITALEN waaronder 6 Paarden, 11 Koeien, 4 Runders, 8 Kalveren, 3 Varkens, 65 koppel Hoenders, 2 Karnhonden, 2 Men- wagens, Kapwagens, Chais, Driewielskar, Kruiwagen, 6 Ploegen, waaronder 1 Ame- rikaansche, 6 Eggen, Rolblok, Molbord, Slepers, Wind-, Penen- en Snijmolens, Zaad- zeil en Kleeden, Bascule, Zolder- en Stal- gereedschappen, Koebak, Harnas, Hooi en Melk- en Karngerei, WIJDERS: als: Ledikant, Bedden, Tafels, Stoelen, Kasten, Klokken, Bureau, Spiegels, Koper-, Tin- en Aardewerk. vertrekt van Goes naar Rotterdam Zondag 14 Maart 's morgens 5,uur, vertrekt van Rotterdam naar Goes. Woensdag 17 Maart 's morgens 12.30 uur. Informatiente Rotterdam by den com missaris DE LANGE, op *t Haringvliet, te Dordrecht bij BOUWMAN en ZOON, te Zierikzee bij J BOS, te Goes bij de Directie. Ligplaats te Rotterdam Nieuwe Haven bij de Pakkenbrug. Voor eene met gunstig succes werkende Nederlandsche WORDEN IJVERIGE gevraagd, tegen ruime provisie, en meerdere voor- deelige conditiën. Adres met franco brieven onder Letters V. M, aan het Bureau dezer Courant Voor 2 a 3 personen tot het medelezen der Adres: Boekh. D'HUIJ. bestaat gelegenheid MIDDELBURG. Handel in COMESTIRLES EN KOLONIALE WAREN (Prijscourant gratis.) Gebruikte en nieuwe meubelen, IN LIJS'IRN ONTVANGEN. Agentschap te Middelburg. (Kantoor Z.zijde van den Dam, G 2.) Neemt gelden aan a deposito, 't zij in eens 'tz\j in gedeelten opvorderbaar, tegen vergoeding van rente bedragende thans 2 pet. neemt aanvragen tot Credlet-verleening in ontvangst van f15 00 tot 60,000. A NT 01 NE MES, MIDDELBURG. ONTVANGEN EEN RUIME KEUZE van af f105. INSTRUMENTEN Iijke garantie geleverd. Twaalf net afgewerkte ALBUM PORTRETTEN voor f2,50. LANGE DELFT I No. 34. NB. Het attelier staande in de Krommeweele is dagelijks geopend uitgezonderd 's ZONDAGS. Zweren, en scheurbuik, uitbarstingen van den slimsten aard. en waartoe alle soorten van zooge naamde «gevestigde» middelen te vergeefs beproefd zijn, zijn door en door genezen, en in een' onge looflijk korten tijd. door Holloway's doordringende en heelende Zalf. De pleisters, die in het algemeen gebruikt worden, zijr, voor het grootste gedeelte verzachtende middelen, maar deze onovertreffelijke Zalf spoort de bron van het kwaad op, verdrijft de geheime smetstof, en doet de kwaal voor altijd ver dwijnen. In gewone gevallen moet de Zalf fiks op de aangedane gedeelten gewreven worden, maar in dien deze voor die behandeling te zwak of te zeer ontstoken zijn, moeten zij er tweemaal per dag zacht mede ingesmeerd worden. De meest verouderde uitwendige kwaal zal voor deze Zalf verdwijnen, in dien men met gemelde behandeling eenigen tjjd voortgaat. Bij den Boekhandelaar SIMON BRANDENBURGH te Workumis van de pers gekomen: geplukt in het Eenzaam Dal, VOORDRACHTEN voor CHR. JONGELINGS- en JONGEDOCH- TERS-VEREENTGIN GEN, DOCR Zoomede is verschenen VOORDRACHTEN door J. STEENBERGEN, Hoofdonderwijzer aan de i: Chr. School te Womméls. Prijs fl,00. Bij den Boekh. F. P. D'HUIJ te Middelburg, is verschenen TIJDPREEK DOOR Verkrijgbaar bij alle soliede Boekhandelaren. Tan Vlissingeu (Haven) (Stad) Middelburg Araetnuiden Goes Bergen op Zoom Roosendaal Breda Rotterdam (Beurs) (via Zevenbergen) m 'a Gravenhage (over Rott. H. IJ. S.) Amsterdam over Rotter dam H. IJ. Sp.) 0 w p Utrecht (Oostersp. BBP Utrecht (Rhijnsp.) 9 Antwerpen (Etat) Brussel (Nord) Par\js (Nord) v Keulen f 7.20 5.58 6.50 9.22 2,3 5,26 7.20 Parijs (Nord) *10.45 (n) 6.7 7. a) 7 29 982 2.14 5.88 7.32 0 Brussel (Nord) 6 27 (v) 6.14 9 39 2.21 5.45 7.39 Antwerpen (Etat) 6.8 7 35 6 35 7.23 10,1 2.43 6.8 8.3 Amsterdam over Utrecht 7.35 8.9 11,4 3 42 7.17 9 13 (Rhijnsp 7-30 756 8.23 8.40 11,25 4.3 7.38 9,34 0 h v Utrecht 8.46 9.10 9.10 12.7 4,52 8,27 10.81 Oostersp.) i, Rotter- 7.23 9.31 *10. *10. 1.8 6.8 9,34 11.12 am (Holl. IJ Sp.) 7.35 *10.39 s Gravenhage (over Rott. 10.25 10.89 *1.47 6.46 *10.13 12,2 H. IJ. S.) (Beurs) (via 8.46 12.22 *11.50 *11.50 *2.58 *7.52 f 11.19 RotterdamZevenbergen 5.51 6,80 9.24 10 13 12.18 12.18 2,57 8.14 11.22 Roosendaal Bergen op Zoom 7JS 7.49 10,51 11.10 11.50 11,50 2.50 8.5 11.5 8.52 11.59 10.86 10 36 10 36 1.3 5,39 $9.48 Arnemniden 9 13 11,45 11.45 11.45 2.8 7,24 11,14 Middelburg 9 21 12.24 9.20 S 6,45 f C.43 *.5 (r) 6.10(v) Te Vlissingeu (Stad) 9.30 12.32 7.85 1 s 2.5 f 2.52 10.23 0 (Haven). IVB. Het teeken beteekent dat op het daarmede aangeduide gedeelte vau het traject alléén rijtuigen le en 2e t Deze trein neemt te Middelburg geen reizigers op en te Vlissingeu alléeu die, welke met de boot vau Queenborough zijn a) Deze trein stopt te Middelburg alleen om reizigers uit te laten. i) Via KempenGoch. SNELPERSDRUK G. M. KLEMKERK GOES.

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 4