OEIMMI N. H. SPIER Walchersche Samenspraken Laat ons thans nog een woord spreken oyer het groote gewicht van al deze inrichtingen. Dat gewicht is sedert eenigen tijd weer ver dubbeld. De Overheid maakt het ons voorwaar niet gemakkelijk en hoe meer ze werkt, hoe las tiger onze taak wordt. Door haar geld maakt zij dure openbare scholen en dwingt ons tot allerlei kosten, maar in de laatste jaren heeft zij een nieuw gevaar in het leven geroepen, dat door ons niet gering mag worden geacht. De overheid heeft namelijk zooveel kweekscholen opgericht en heeft er zooveel kweekelingen aan verbonden, door het geld met ruime handen uit te strooien, dat wij •over eenige jaren honderden van onderwijzers zullen 'hebben, aan staatsscholen opgeleid, die geen betrek king kunnen vinden. Reeds nu zijn er te veel en er komen alle jaren een aantal bij. Wanneer deze lieden bij het neutrale onderwijs niet slagen, komen 2ij zich bij het Chr. Onderwijs aanmelden en zoo zou onze school wellicht door een tal van onderwij zers worden gezocht, niet uit beginsel, maar om den wille van het brood. Daartegen hebben wij te waken en wij moeten intijds zorgen kweekelingen genoeg te hebben voor onze scholen, zoodat wij niet verplicht zijn buiten onzen eigen kring te gaan. Er kunnen ook onder <lie onderwijzers, aan Staatsscholen opgevoed, Chris telijke mannen zijn, maar we moeten niet gedwon gen zijn in onze keus. En wij zouden gedwongen zijn, indien wij zelf gebrek aan personen hadden. De Chr. opleiding van onze onderwijzers is van het hoogste gewicht, ook nog om zooveel andere redenen Is er een groot verschil tusschen Christelijk en niet-Christelijk onderwjjs aan kleine kinderen, van nog meer beteekenis wordt dit verschil, zordra wij wat hooger komen en wat verder doordringen in de leerstof. Dan eerst ziet men de fijne punten voor -den dag komen. Dan worden er vragen besproken over de behandeling der kinderen, over de manier van onderwijzen, over de boeken en de lessen, over de bespreking van de bijbelsche verhalen, enz. Al •deze vragen worden in christelijken zin natuurlijk geheel anders beantwoord dan op de openbare kweek scholen. Wij kunnen onze onderwijzers onmogelijk tot bekeerde en waarlgk geloovige zielen stempelen maar wij kunnen althans zorgen, dat zij geene verkeerde leeringen hooren en dat zij geen vergif inzuigen, in plaats van de redelijke ovvervalschte melk. Schoolbesturen van Scholen met den Bijbel heb ben dus in deze dagen ernstig toe te ziendat zij geen onderwijzers aannemen, die aan Rijkskweek- sbholen of Rijksnormaallessen hunne opleiding heb ben ontvangen, terwijl zij in de gelegenheid waren eene Christelijke opleiding te genieten. Slechts in buitengewone gevallen zou men van dien regel mogen afwijken. De gelegenheden zijn tegenwoor dig zoo vermenigvuldigd, dat zelden iemand in de onmogelijkheid zal verkeeren eene Christelijke vor ming te vinden. Zij, die zich door het geld van den Staat laten verleiden om hunne kinderen eene goedkoope opvoeding te geven, zijn de rechte steun pilaren der Christelijke scholen niet. Waar bovendien noch kweekschool, noch Normaallessen bestaan, kan men allicht bij den onderwijzer eener school met den Bijbel terecht en, gelijk bekend is, geeft de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs oen geschenk van f150,en de Vereeniging voor •Gereformeerd Schoolonderwijs een geschenk van f 100,voor eiken leerling, die het examen geluk kig volbrengt. Doch genoeg, laat ons een hart hebben voor de Christelijke opleiding en vorming onzer onderwij zers. De mannen en vrouwen, die aan het hoofd van al zulke kweekscholen en normaallessen staan, hebben een heerlijke maar tevens zeer moeielijke en ernstige taak. De toekomst der Chr. scholen is vooral aan hunne leiding toevertrouwd, en zg heb ben veel wijsheid noodig om in alles getrouw te zijn. Vergeten wij die kweekscholen en normaallessen l noch in onze gebeden, noch in onze gaven en laat kons gevoelen, dat van de School voor een groot [deel ook de herleving van ons Nederlandsche volk [afhangt. I Om deze oorzaak zijn wij geroepen hetgeen nog ■uitbrak aan te vullen, gelijk Titus in Paulus' werk ■werd ingeleid, om dit te voltooien en te bevestigen. I KERKNIEUWS. Middelburg. Ds. F. H. Herfkens heeft het beroep Maar Dordrecht aangenomen. ^^^Kl)e vorige week deed het bericht in de pers ^■one ommegang, dat de justitie Zondag het de heeren van den Bergh en Houtza- Mymizen en Kootwgk beletten zou. Tot ^^^venwel niet geschied. Te Voorthuizen en Kootwijk, zoo meldt men j. 1. Maandag, ging gisteren alles rustig toe. Gisteren voormiddag trad dr. v. d. Bergh als ge woonlijk te Voorthuizen op, en ook nu weer kwam er geen ringpredikant om namens het classicaal be stuur den dienst te vervullen. Zaterdag zijn de predikant en de kerkeraadsleden te Voorthuizen, ieder afzonderlijk, gedagvaard door een deurwaarder uit Utrecht, waaruit men opmaakt dat het prov. kerkbestuur handelend is opgetreden ten einde eene rechterlijke uitspraak te verkregen. Naar men verzekert was de heer Houtzagers door ongesteldheid verhinderd gisteren te Kootwijk op te treden. De van zne betrekking vervallen verklaarde predikant uit Voorthuizen zou in den namiddag te Garderen preek en. Het classicaal bestuur van Harderwijk schijnt tot heden niet genegen te Kootwijk en Voorthuizen te doen wat des kerkeraads is. Ook moeten de ring- predikanten besloten hebben, in genoemde plaatsen geene vacature-beurten te gaan vervullen. Met den nieuwen cursus, die aanvangt half September, kunnen in het Zendelinghuis van het Nederlandsche Zendelinggenootschap kweekelingen worden opgenomen, na voldaan te hebben aan een examen, dat plaats zal hebben in Juni. De toege- latene wordt aanvankelijk beschouwd als adspirant, om na een jaar, wanneer gebleken zal zijn, dat hij aan de gestelde verwachtingen voldoet, tot kweekeling bevorderd te worden. De opleiding, met inbegrip van huisvesting, kost,, kleeding, enz., geschiedt voor rekening van het Genootschap. Wanneer echter de kweekeling willekeurig de inrichting verlaat, wordt de vergoeding voor een en ander gevorderd. Zij is geheel dezelfde, of de kweekeling later van wege het Genootschap in eene van diens zendingen wordt geplaatst, dan wel bij de Regeering tot eene aan stelling als hulpprediker bij bestaande inlandsche ge meenten aanbevolen worde. Jongelingen, die den ouderdom van 15 jaren bereikt hebben, roeping ge voelen tot het werk des zendelings, en toegerust zijn met de kennis en bekwaamheid, op dien leeftijd van weionderwezen catechisanten en leerlingen der lagere sohool te verwachten, kunnen zich met toestemming hunner ouders of voogden onder overlegging van getuigschriften van hunnen predikant en onderwijzer, vóór of op 15den Mei aanmelden bij den director van het Zendelinghuis. De heeren mrs. A. M. van Stipriaan Luiscius en W. Thorbecke, door de Synode tot rechtsgeleerde raadslieden gekozen, om haar te dienen van advies over rechtsvragen met het oog op de verwikkelingen te Amsterdam, Kootwijk, Voorthuizen enz., hebben geassumeerd als derden raadsman den heer mr. G. H. van Bolhuis te Utrecht. Buitenland. De geschiedenis van den dag ia in de laatste da gen alweder van het politieke op het sociale gebied overgebracht. De politieke toestand is, sinds we ons laatste overzicht schreven aanmerkelijk verbeterd. Voor 't oogenblik is de vrede in het Oosten van Europa hersteld, al neemt Griekenland ook voortdu rend een dreigende houding aan. Het blijft voor- loopig bij dreigen en zal er vermoedelijk ook voor eerst wel bij blijven. In de Iersche zaak blijft de verwachting op Gladstone gevestigd. Hij is de man, misschien voor 't oogenblik de eenige man die iets zal kunnen doen om den nood van Ierland te leni gen en althans een poging wagen om den koorts achtig gejaagden toestand van z\jne bevolking eeniger- mate tot kalmte te brengen. De hoop der Ieren niet alleen, maar ook van allen die met zorg de treurige toestanden aldaar hebben gadegeslagen hopen dat het den eerbiedwaardigen grijsaard gelukken moge zijne voorstellen tot heil van Ierland te zien aannemen. De nood der arbeidende bevolking bljjft niet meer tot Europa beperkt, maar boezemt ook reeds in het groote Amerika groote zorg in. Londen had zjjn meetings met een onvermijdelijk baldadigen nasleep. Amerika heeft zijn werkstakingen van duizenden. Eerst de trambeambten van New-York, toen dui zenden schrijnwerkers en timmerlieden, en daarna een leger spoorwegambtenaren. Zij allen schijnen te lijden onder den druk der tijden. Hun loon is even als dat der mijnwerkers verminderd, en dat schijnt oorzaak van klacht en opstand te zijn. Een uitgebreide vereeniging onder den naam «ridders van den arbeid» is ook daar bezig verderfelijke stel lingen onder de arbeidende bevolking te verspreiden. Met schrik vraagt men zich af wat het einde wel zijn zal van deze dingen. CORRESPONDENTIE. Plaatsgebrek noopt ons het Ingezonden Stuk van X. te laten liggen tot een volgend nummer. Graanmarkten, enz. Middelburg, 11 Maart 1886. De aanvoer was weder niet ruim, zoodat die aan onderstaande prijzen grif plaatsing vond. Tarwe is 15 ets. duurder betaald, voor puike kwaliteit werd f6,80, f6,90 a f 7. ingewilligd, goede en mindere f6,60 a 6,25. Rogge f 5,60. Wintergerst 15 ets. lager, f 4,50 f4,60. Zomergerst a 10 ets. lager, van f4,40 tot f4.50 begeerd. Haver f 3,50 a f4. Paardeboonen met weinig aanbod f6,50 a f6,60 betaald. Platteboonen komen zeldzaam meer voor, f5.50 a f6. is daarvan de noteering. "Witteboonen met ruimen aanvoer fll a f 11,50. Bruineboonen door weinig aanbod en dringende vraag 50 ets. duurder betaald naar kwaliteit f8,50 a f9,25. Groene Kookerwten 25 ets. hooger naar deugd f 8,25 tot f 8,75 gekocht. Mestingerwten, zonder aanvoer, voor de zaai tot f8 betaald. Koolzaad zonder handel. Canariezaad tot f10 geveild. ADVERTENTIEN. bericht dat zijn MEUBELMAGAZIJN ruim voorzien is van alle soorten alsook een ruime sorteering STOELEN. Tijdschrift voor Jongelieden, door G E R I) E S. Dit Tijdschrift, dat geheel alleen door mij geschre ven wordt, is onlangs zijn 9en jaargang ingetreden, en wie het kent en leest, verlangt telkens naar eene nieuwe Aflevering. Jaarlijks verschijnen er 24 Afle veringen, om de andere met een prachtige Plaat Ik zou dit Tijdschrift, dat boeiende Verhalen, Ge dichtjes, Raadsels enz. bevat, gaarne in ieder Huis gezin zien, en noodig derhalve mjjne duizenden Vrienden in den lande uit, mij een blijk hunner toegenegenheid te geven, door op dit Tijdschrift in te teekenen, dat slechts Drie gulden per jaar kost, waarvoor men een stapel Afleveringen met aange- namen inhoud ontvangt. Zoo zij mij per Briefkaart van hunne inteekening bericht willen geven, dan zal ik mij hierover verblijden en zorgen, dat zij de Afleveringen geregeld ontvangen. Doetinchem. Uw oude Vriend, E. GERDES. VERGADERING der werklieden-vereeniging, ,,Luctor et Ëmergo" afdeeling Middelburg van Patrimonium Maandag 15 Maart 's avonds 8 uur in het vereenigings- gebouw toegankelijk tot kennismaking^ Door den Boekh. F. P. DHUIJ te Middelburg wordt uitgegeven No. 1 prijs 2 cent. Bij genoegzame deelname zullen deze Samenspr. voorloopig 2 maal per maand verschijnen. A

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 3