II GEBR. GOOTE. De Goesche Boot k PLATEN Eenig adres: Groote Markt 115, De Crediet-Vereeniging. STEENKOLEN HANDEL. §5 Vlasmarkt. D. J. DRONKERS, L no. 6 7. MIDDELBURG. Vee-Verzekering-Maatschappij Hoofd-Agenten en Agenten M. HACCOÜ. Eiken- en mahoniehouten Kabinetten, Spiegels en Oliografiën Voorhanden Fuiko linnenpersen. Piano-fabriek en Magazijn van Amerikaansche Orgels, AMERIKAANSCHE ORGELS Photografie Instantanée. i E. HELDER. Walchersche Samenspraken Goedkoop Magazijn Manufacturen Beddendekens enz, J. C. de Waal, ongekend lage Prijzen Doet uw voordeel D. J. PENNOCK, VERTREK VAN SPOORTREINEN. Bjj dezen berichten wjj het geachte publiek van Oostburg en omstreken, dat wij zooeven heb ben gekocht en reeds ontvangen eene groote partij WOLLEN, KATOENEN EN LINNEN MA- NU i CTUREN, waaronder afgepaste Tafellakens 25 Cts. per stuk, echte groote linnen Thee doeken met ruiten en randen, waarvan de wer kelijke waarde 18 Cts. per stuk is, tiu voor 10 Cts., eene prachtige sorteering Sitsen voor Japonnen en Morgenjassen in allerhande kleu ren, Cretonnes voor Dekens, vele soorten Da masten voor Ledikant-Behangsels in drie des sins prachtig, Zwaar Dameslaken. ongeveer 2 ellen breed, in zes verschillende kleuren, voor Costumes, Mantels en Kinderpakjes, waarvan de werkelijke waarde f 1,10 per el (62 c, M.) is en nu voor 65 Cts. per el (69 c. M.) bij ons verkrijgbaar isnog een partijtje zwaar zwart Fransch Thibet, ongeveer 3 ellen breed, wer kelijke waarde 3 Gld. per el en die wij nu k fl,80 per el (69 c.M.) opruimen. Men gelieve wel attent te zijn op het groote voordeel van deze koop, daar er hoogstens 5 a 6 el voor een geheel costuum henoodigd isver der alle soorten linnen, witte Chirtings en ka toenen, ruwe Katoenen Kalicots, dubbel draads, Keper en Amersfoorts, Diemit, Buzijn en Satin streepen, groote, roode, gekeperde Zakdoeken, waarvan de werkelijke waarde 20 Cts. is a 12 Cts. per stuk, kinderzakdoeken, met gekleurde randen a 472 Cts. per stuk en meer dan 100 andere artikelen, zoowel voor persoonlijk als huishoudelijk gebruik. Vraag ons niet naar de reden van deze voor- deelige inkoop; en hebt ge voor dit oogenblik niets benoodigd, overtuigt u slechts voor later. bij de Lange Delft, Middelburg. NB. Niemand is gerechtigd namens ons te venten of goederen ten verkoop aan particu- iiere hulzen aan te bieden. Ons huis heeft geen in 't oog vallende etalage, men lette dus in zijn eigen voordeel wel op wijk 1.15. Agentschap te Middelburg. (Kantoor Z.zijde van den Dam, G 2.) Neemt gelden aan a deposito, 'tzij in eens 'tzij in gedeelten opvorderbaar, tegen vergoeding van rente bedragende thans 2 pet. neemt aanvragen tot Crediet-verleoning in ontvangst van f15 00 tot 60,000. SS*-4 flS&d i-az HU 2x g* >Si Handel in COMESTIBLES EN KOLONIALE WAREN (Prijscourant gratis.) Voor eene met gunstig succes werkende Nederlandsche WORDEN IJVERIGE gevraagd, tegen ruime provisie, en meerdere voor- deelige conditiën. Adres met franco brieven onder Letters V. M, aan het Bureau dezer Courant. Gebruikte en nieuwe meubelen, IN LIJS'ILN ONTVANGEN. ANTOINE MES, MIDDELBURG. ONTVANGEN EEN RUIME KEUZE van af f105. INSTRUMENTEN lijke garantie geleverd. Alle INSTRUMENTEN worden met dege- lij vertrekt van Goes naar Rotterdam Zondag 7 Maart 's morgens 3,uur. vertrekt van Rotterdam naar Goes. Woensdag 10 Maart 'sjrnurgens 6.30 uur. Informatiente Rotterdam bij den com missaris DB LANGE, op *t Haringvliet, te Dordrecht bij BOUWMAN en ZOON, te Zierikzee bij J BOS, te Goes bij de Directie. Ligplaats te Rotterdam Nieuwe Haven bij de Pakkenbrug. Twaalf net afgewerkte ALBUM PORTRETTEN voor f2,50. LANGE DELFT I No. 34 NB. Het attelier staande in de Krommeweele is? dagelijks geopend uitgezonderd 's ZONDAGS. Door den Boekh. F. wordt uitgegeven P. DHUIJ te Middelburg: No. 1 prijs 2 cent. Bij genoegzame deelname zullen deze Samenspr- voorloopig 2 maal per maand verschenen. In uw eigen belang raad ik u aan een bezoek te brengen aan het van VAN GROOTE MARKT I 1 2 te MIDDELBURG. Alle Goederen geschikt voor u worden daar aan verkocht o. a.: ATOLLEN DEKENS, MOLTON en KA TOENEN DEKENS, BEDDEN, alle soorten CUITS, TLEUR, ROODE en BLAUWE BAAIEN, PILOT, ZWARTE LAKENS, MOSCOWA'S ZAKDOEKLN, HAND DOEKEN, WOLLEN OMSLAGDOEKEN, GEELE en WITTE KATOENEN; ENZ. ENZ. Koninklijke Fabriek van Bedden, Dekens, en Matrassen LANGE DELFT. Sints meer dan een halve eeuw gunstig bekand SPRINGVEERMATRASSEN, geheel nieuwe con structie, Soliede PAARDENHAARMATRASSEN, nieuwe VEEREN BEDDEN, KAPOK-, ALPEN GRAS- en HOUTWOL-BEDDEN en Matrassen, IJzeren Ledikanten enz. Van Vlissiugeu (Haven) t (Stad) Middelburg Aruemuiden Goes Bergen op Zoom Roosendaal Breda Rotterdam (Beurs) (via Zevenbergen) K 's Gravenbage (over Rott. H. IJ. S.) Amsterdam over Rotter dam H. IJ. Sp.) t n n Utrecht (Oostersp. w v Utrecht (Rhijnsp.) g Antwerpen (Etat) Brussel (Nord) Parijs (Ncd) Keulen 5.58 6.7 6.14 6.35 7.35 756 8.46 9.31 10.25 6.50 7. *10. *10.39 11.50 10 36 11.45 6.45 7.85 S 2.5 10.36 11,45 s t 7.20 a) 7-29 8.40 9.10 12.13 11.50 10 36 11.45 G.43 2.52 9 32 9 39 10,1 111,4 11,25 12.7 1.8 *1.47 *2.58 2,57 2.50 1.3 2.8 4,5 (v) 2,3 2.14 2.21 2.43 3.42 4.3 4,52 7.52 8.14 8.5 5,39 7,24 10.23 5.26 5 38 5.45 6.8 7.17 7-38 8.27 9,34 *10.13 §11.19 11.22 11 5 9.48 11,14 $6.10(v) 7.20 7.32 7.39 8.3 9.13 9,34 10.21 11.12 12,2 Van Keulen Parij3 (Nord) Brussel (Nord) Antwerpen (Etat) Amsterdam over Utrecht (Rhijnsp ii h u Utrecht Rotter- am (Holl. IJ Sp.) s Graveohage (over Rott. H. IJ. S.) (Beurs) (via RotterdamZevenbergen.) n Breda Roosendaal n Bergen op Zoom o Goes Arnemuiden Middelbnrg Te Vlissingec (Stad) (Haven). 5.51 6.30 7.28 7.49 8.52 913 9.21 9.30 *10.45 (n) 6 27 (v) 7 35 7-30 7.23 8.46 9.24 10 13 10,51 11.10 11.59 12.24 12.32 - 9.10 (n) 9.31 (v) 10.36 11.7 11.53 12.18 1.17 1.38 1.46 1.55 9,8 11 45 $11.55 1.6 1.44 2.40 3.14 3.41 4.55 5.20 5.28 5 37 1.40 7 50 2.40 3 38 3,26 3,20 8.25 4.40 5,40 6 33 7.20 7.38 8 20 0)2,42 5.26 6.37 7 13 8.13 8.44 7.iq 8,53 VII. Het teeken beteekent dat op het daarmede aangeduide gedeelte van het traject alléén rijtuigen le en 2e kl. loopen. f Deze trein neemt te Middelbnrg geeu reizigers op en te Vlissingen alléén die, welke met de boot van Queenborough zijn aangekomen. a) Deze trein stopt te Middelburg alleen om reizigers uit te laten. b) Via KempenQoch SNF.T.PF.RSTïRTilt ft. M KT.FMKFRK

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 4