KORENAREN, STICHT ELKANDER Voltooiing der Uitleiding; de bede der Uitgeleiden. OPENBARE VERK00PIN6 op Vrijdag den 12 Maart 1886, EEN HUIS, SCHUUR en ERF, Prijs 90 Cents. Uren van Verpoozing, landgoed Hondsberg bij Oisterwijk, behoorende aan Mr. J. van der Felz van Twello. Naar de Standaard verneemt, konden de stukken voor de Synode Maandag niet aan hun adres bezorgd worden. Hoe er ook nacht en dag gewerkt is, de termijn was zelfs nu nog te kort, zoodat het eerste gedeelte der bezending pas Dinsdag in Den Haag zal zijn, en het laatste gedeelte eerst Woensdag of Donderdag. De stukken bestaan uit lo. een rechtslreeksch juridiek antwoord in den vorm van een Openbaren Brief, groot acht zijden folio; 2o, uit eene Contra memorie op de Classicale Memorie, groot ruim tachtig bladzijden folio, en 3o uit tal van Bijlagen. Is de Standaard wel ingelicht, dan is een en ander in «zeer verzoenenden geest» gesteld, en wordt duidelijk genoeg in deze stukken te kennen gegeven, dat, mits het «te kwader uur ingeslagen spoor van rustelooze, niets sparen de vervolging» maar verlaten worde, medewerking tot bevrediging onzer kerken alleszins van de zijde der geschorsten te wachten is. De Christelijke Gereformeerde Gemeente te Mid delburg, 1. d., heeft op Biddag 10 MAART e. k. juist 50 jaar bestaan. Dat vijftigjarig bestaan zal, D. V., dien dag her dacht worden. Benevens den Leeraar der gem. Ds. A. Littooy, zal ook Ds. v. |d. Valk, pred. te Delft, aen en andermaal optreden. Inzonderheid zal 's middags en 's avonds dat be staan herdacht worden. Gemengd Nieuws. Van goeder hand verneemt het JSed. Amer. Weekbl. dat een flink® boer in het Noordwesten van Amerika aan den Directeur van de Weesinrichting te Neerbosch toezending van eenige weezen heelt verzocht. Hij beloolt aan lermejongens van 12 a 14 jaren kost en inwoning en eenig zakgeld, voorts eene ouderlijke verzorging en schoolgaan in den wintertijd. Gedachte boer wenscht voor zichzelf twee jongens doch vindt geen bezwaar om 10 of 20 in korten tijd te plaatsen en dat getal tot 100 op te voeren. Belang stellenden kunnen op franco aanvraag het adres van den farmer bekomen aan 't bureau van ge noemd weekblad. De vorige week vervoegde zich bij den pastoor der kathedrale kerk te Breda eene vrouw met een pasgeboien kindje, dat de doop moest worden toe gediend. Op de vraag van den geestelijke wie peter en meter van het kind waren, verklaarde de vrouw dit niet te weten. Zij zou dit even gaan vragen, als mijnheer de pastoor dan de goedheid wilde hebben het kind even aan de zorg van de meid over te laten, want het was zoo erg koud om het «bloedje» aan een onnoodigen tocht bloot te stellen. De pastoor willigde het verzoek der vrouw in, doch wacht tot nu toe nog altijd te vergeefs op hare terugkomst. Aan de edelmoedigheid van 4en geestelijke heeft het kind thans eene goede verzorging altijd buiten de pastorie te danken terwijl intusschen naar de herkomst van het verla ten «bloedje» een onderzoek wordt ingesteld. Verleden zomer, zoo verhaalt een onzer land- genooten, die thans in Amerika woont, sprak ik eens met een jongeling, die het moeielijk vond te begrijpen hoe ge beds, er hooring mogelijk was. Tot antwoord wijs ik op den oorsprong der Amerikaan- sche Zendingsvereeniging. Zij is een treffend bewijs dat de God des Hemels verhoorend let op het smeek gebed zijner kinderen. Zekere Samuel J. Mills, geboren in 1783 te Tor- ringford,v-had een vrome modder, die hem opvotdde voor den Heere. Zij verhaalde hem ook de levens- l geschiedenis van Elliot, Brainerd en andere zende- l lingen naar de heiden wereld. Eenmaal in zijn jonge Hjaren hoorde hij zijn moeder zeggen: „Ik heb dit ■eind aan 's Heeren dienst toegewijd als zendeling." ■Deze weinige woorden beslisten over zijn toekomstige ^kvensbaan. Terwijl hij studeerde in Williams-College, zocht Hnj zijn medestudenten te winnen voor Christus en He zaak der Zending. Eens in den zomer van 'tjaar ^1807 verzocht hij zijn vrienden Gordon Hall en James ■tichards, met hem te gaan wandelen. Zij zaten Hoeder in een eenzaam veld in de schaduw van een ^koimijt. Mills opende hun nu zijn hart, en verhaalde ^^^eeds laqg gekoesterde begeerte om uit te gaan ^Mleling. Tot zijn vreugde verklaarden zijn beide ^fcketzelfde verlangen in hun harten te hebben, ^■ten ander j vrienden uit, en de jonge- ft^ich voortaan dikwijls naar deze te bidden over deze voor hen M^menj^r hopeloos scheen. Als antwoord op het gebed der joyigelingen heeft God het zoo bestuurd, dat de Amerikaansche Zen dingsvereeniging tot stand kwam. Haar arbeid, nu 75 jaar voortgezet, begon door de aanstelling van slechts vier jongelingen als zendelingen. Thans telt het genootschap in 22 verschillende landen ruim negenhonderd zendingsposten, 156 geordende zen delingen, waarvan zes geneesheeren, en 12 genees kundige zendelingen. Het geheel is 422, terwijl bijna 100,000 heidenen door den arbeid van het genootschap tot het licht des Evangelies zijn gebracht. Houd sterk aan in het gebed, zegt de Heere, en veracht den dag der kleine dingen niet. Op zijn tjjd zal Hij antwoorden. De Heraut. Burgerlijke Stand. Van 21 lot 28 Februari. Middelburg. Ondertrouwd J. de Voogd, wedr. 52 j. met C. Debert, jd. 49 j. Getrouwd P. P. Huijgens; jm. 37 j. met E. van Doorn, jd. 37 j. BevallenM. E. de Bruijn, geb. van Uxem, d. M. E. Smits, geb. Nijsen, z. E. Louwerse, geb. Stofregen, d. E. van Keulen, geb. Passenier, d. C. Huijsinan, geb. Sohier, z. (levenl.) Overleden S J. Snijders, wed. van W. Altorffer 63 j. S. de Bont, ongeh. d. 90 j. J. Meeuwse, ongeh. z. 46 j. H. Hage, man van K. Brandt, 41 j. M. Kleinepier, d. 8 m. W. J. Verwer, wed. van G. Spierens, 68 j. A. M. P. Sneukelaar, vrouw van J. P. van ilecke, 60 j. J. Taats, wed van J. Buijs, 61 j. Goes. BevallenM. Vink, geb. Franse, d. C. Drost, geb. Listing, d. E. Boer, geb. Danielsen, d. OverledenZ. de Groot, d. 8 d. M. M. Oost hoek, d. 6 j. C. D. Polderman, man van J. Hen- drikse, 43 j. Van 20 tot 27 Februari. Vlissingen. Gehuwd L. E. Maes, jm. 20 j. met V. F. Neuts, jd. 22 j. BevallenJ. M. M. Mommaas, geb. Van Boek hout, d. J. A. Zietze, geb. Van Yzerlooy, d. J. J. Matthews, geb. Maenhoudt, d. A. Giootjans, geb. Van der Schragen, d. H. G. van der Eijk, geb. Gillissen, z. E. Huibregtse, geb. Ou lerdorp, d. J. C. Burgmeijer, geb. Bekker, z. M. S. Rost, geb. Haits- ma Banning, d. A. H. Holthuijzen, geb. Lauwrense, z. D. Vos, geb. Vos, z. (levenl.) M. F. Aspeslagh, geb. Speckens, d. L. Gillissen, geb. Koene z. OverledenT. P. van de Velde, d. 10 m. L. Koppejan, vrouw van C. Bakker, 61 j. L. de Vis ser, d. 4 j. J. P. Boot, d. 4 j. J. A. van den Berg, z. 3 m. C. A. Frank, wed. van A. Levie, 77 j. W. C. Elderviel, wed. van D. Embregts, 51 j. L. G. de Wit, z. 3 j. A. L. F. Flitser, z. 12 w. M. A. Danckaert, z. 3 j. J. de Nooijer, z. 11 m. T. Abra- hantse, d. 7 w. G. A. C. Boehme, z. 5 m. Zweren, en scheurbuik, uitbarstingen van den slimsten aard. en waartoe alle soorten van zooge naamde «gevestigde» middelen te vergeefs beproefd zijn, zijn door en door genezen, en in een' onge looflijk korten tijd, door Hollo way's doordringende en heelende Zalf. De pleisters, die in het algemeen gebruikt worden, zijn voor het grootste gedeelte verzachtende middelen, maar deze onorertreffelijke Zalf spoort de bron van het kwaad op, verdrijft de geheime smetstof, en doet de kwaal voor altijd ver dwijnen. In gewone gevallen moet de Zalf fiks op de aangedane gedeelten gewreven worden, maar in dien deze voor die behandeling te zwak of te zeer ontstoken zijn, moeten zij er tweemaal per dag zacht mede ingesmeerd worden. De meest verouderde uitwendige kwaal zal voor deze Zalf verdwijnen, in dien men met gemelde behandeling eenigen tijd voortgaat. Belanghebbenden worden door deze indachtig gemaakt aan den BIDDAG op Woensdag 10 Maart a. s. Ook zal op dien dag het 50 jarig bestaan der gemeente AFDLAi\- GENDELFT, worden herdacht. 10 Maart 1836 10 Maart 1886. Voor 2 a 3 personen tot het medelezen der Adres: Boekh. D'HUI.T. bestaat gelegenheid Graanmarkten, enz. Middelburg, 4 Maart 1886. De aanbieding was heden niet groot, in de prij zen is geene verandering op te geven, algemeen werden vorige weekprijzen ingewilligd. Tarwe naar deugd 6,50 a f6,75. Rogge f5,60. Wintergerst f 4,75. Zomergerst f4.50. Haver f 3,50 a f4. Paardeboonen f6,50 zaaisoort f6,60 en hooger. Platteboonen f5.50 a f6. Witteboonen fll a f 11,50. Bruineboonen naar kwaliteit f8,50 a f9,25. Groen» Kookerwten f8 f8,50. Mestingerwten, f7,25. Koolzaad zonder handel. Canariezaad f10. Versche Boter fl,00 a f 1,08 per kilo. Eieren per 100 stuks f3.50. ADV ERTENTIEN. Bjj den Boekh. F. P. D'HUIJ te Middelburgis verschenen TIJDPREEK des namiddags ten EEN URE te Aagtckerkein de herberg bewoond dooi' Jac. Maljers, ten overstaan van den notaris P. P. SLEGT te Middelburg van: PRIJS F 0.20. Verkrijgbaar bjj alle soliede Boekhandelaren. staande er. gelegen in de gemeente Domburg bjj St. Jan ten Heere, zijnde de gebouwen ten jare 1878 nieuw gesticht en bewoond door W. VER STRA ATE wzn. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van gemelden Notaris. Bij den Boekhandelaar SIMON BRANDENBURGH te Workumis van de pers gekomen: geplukt in het Eenzaam Dal, VOORDRACHTEN voor CHR. JONGELINGS- en JONGEDOCH- TERS-VEREENIGINGEN, Zoomede is verschenen VOORDRACHTEN door J. STEENBERGEN, Hootdondep Chr. Srhnnl tn .Tü£^i—

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 3