Dat is veranderd. Het begint nu op zaken doen aan te kom&i. En, vreet u, zaker» doen, ziedaar zijn de heeren nu maar niet alle dagen voor te spreken. Zouden ze het nu ook niet aandurven9 Wie 't weet steke zijn vinger op. Binnenland. Met het jaarverslag der Unie ontvingen we ook No. 10 van de Unie-blaadjes, een zeer belangrijk overzicht bevattende \an de zorg voor de onderwij zers sinds de opkomst der christelijke school in ons land door de christenen in Nederland besteed. Het luidt als volgt: Om deze oorzaak heb ik u in Creta gelaten, opdat gij, hetgeen nog ontbrak, voorts zoudt te recht brengen. Titus 1 5. Wat Paulus van Tit us verlangt is duidelijk genoeg uit hetgeen er verder volgt. Paulus had op zijne zendingsreizen den tijd niet, om aan de gemeenten door hem gesticht ook een goed bestuur, eene goed geregelde ordening te ge ven. Hij moest planten, anderen behoorden nat te maken, en gelijk Apollos dit voor hem doen moest te Corinthe, zoo had hij aan Timótheüs te Efeze en aan Titus op het eiland Creta die taak opgedragen. Hij gaf slechts eenige vermaningen, algemeene voorschriften, nuttige wenken, doch liet de toepas sing daarvan aan zijne medehelpers over. In dezelfde betrekking als Titus en die andere medehelpers tot Paulus, staan wij, die de Christe lijke scholen liefhebben, tot onze vaders. Er zijn nu sedert 30 a 40 jaar hoe langs zoo meer chris telijke scholen verrezen. Het getal breidde zich van jaar tot jaar uit, en bij iedere uitbreiding deed zich al sterker de behoefte gevoelen, aan meer band, meer eenheid, betere opleiding voor onderwijzers en betere zorg voor hunne toekomst en die van hunne weduwen en kinderen. Reeds 25 jaar geleden voelde men, dat er meer éénheid zijn moest, en de Vereeniging voor Chris- telijk-Nationaal Schoolonderwijs was daar de vrucht van, terwijl daar later die voor Gereformeerd School onderwijs bijkwam. Ook de vereeniging voor Chr. Onderwijzers, die bij haar ontstaan 25 leden telde en bij haar Vijf-en-twintig jarig feest in '79, juist 25 X 25 G25 leden, ja, nu zelfs 955, ging van diezelfde gedachte uit, terwijl de laatste van allen De Unie «Een school met den Bijbel,» nog te versch in het geheugen ligt, dan dat het noodig zijn zou haar optreden te herinneren. Wij zullen ditmaal echter kennis maken met een der andere puntenbetere opleiding voor onder wijzers. lo. Jaren lang stond de Chr. Normaalschool te Nijmegen (Hoofdonderwijzer: de heer A. R. Gerret- sen) alleen in het land. In 1846 reeds opgericht, voldeed zij aan alle behoeften, zoolang het aantal Chr. scholen nog klein was. Zij heeft nu reeds bijna den 40-jarigen leeftijd bereikt en er is veel kracht van haar uitgegaan. Eerst was zij maar' eene afdeeling van de Chr. School op den Klokken- berg te Nijmegen; later stond zij meer op zich zelve, al bleef de band voortdurend bestaan, doordat de Chr. School als oefenschool diende voor de aanstaande onderwijzers. Welk een aantal mannen heeft zij afgeleverdZij heeft 259 van haar 267 kweekelingen als hulpon derwijzer de inrichting zien verlaten en 56 van dezen staan thans aan het hoofd van Chr. scholen van allerlei aard. De Vereeniging voor Chrislelijk-Nationaal School onderwijs heeft haar altijd krachtig gesteund door 12 van de 43 plaatsen voor hare rekening te nemen, terwijl de hulpvereeniging van C. N. S. te Amster dam daar nog 2 plaatsen aan toevoegt en particu lieren voor 5 plaatsen zorgen. Zoo vaak er van deze plaatsen eene vacant is, wordt er een verge lijkend examen gehouden, en dat het getal aanvra gen daarvoor groot is, spreekt van zelf. Daardoor echter kan men steeds de meest bekwame jonge lieden uitkiezen en is de school ook meestal geluk kig in de examens voor hulponderwijzer. Aan geldelijken steun heeft het niet ontbroken en toch is het noodig, dat meer steun worde ver zocht. Reeds sedert eenige jaren heeft men b 'hoefte gevoeld aan eene vernieuwing van het gebouw. Men heeft er reeds veel voor gecollecteerd, doch nog niet genoeg. Er is f24000 a f30000 voor noodig en daar van is f17000 bijeengebracht. Daar komt nog bij, dat het bestuur zelf jaarlijks een aantal kweekelingen de schoolgelden be- en hiertoe vaak ternauwernood in staat is. eneuen~ia«»hM maar *an zorsren in Nederland een hart heeft, kan niet nalaten die niet slechts in zijne gebeden te gedenken, maar ook eene gave af te zonderen om haar te steunen. Ds. J. A. Stoop, de welbekende leeraar uit Nijmegen, die onder de oudste voorstanders van Chr. onderwijs eene eereplaats heeft verworven, zal dankbaar zijn, wan neer hem van alle plaatsen in ons Vaderland, die profijt hebben getrokken van deze Kweekschool, een gave gewordt. Wellicht heeft de Chr. School ten uwent er ook reeds onderwijzers van gehad en hebt gij er nooit aan gedacht, dat gij een bewijs van uwe dankbaarheid daarvoor verschuldigd waart. 2o. Wat te Nijmegen geschiedde voor jonge man nen, deed Heldring te Zetten voor onderwijzeressen, door het stichten eener Christ. Normaalschool (Hoofd onderwijzer: de heer J. Nobels), in 1864 opgericht, die ook reeds 287 kweekelingenj heeft gehad. Hier echter was het doel niet uitsluitend om onderwij zeressen op te leiden, omdat Heldring'splan ook was, aan dochters van predikanten en onderwijzers gelegenheid te geven eene beschaafde opvoeding te genieten. Met dat al wordt het belang der Chr. School steeds als een zeer gewichtig doel in het oog gehouden en een groot aantal van de jonge- dochters, daar opgeleid, zijn aan verschillende Chr. inrichtingen of ook in Chr. gezinnen werkzaam. Het heerlijk denkbeeld, dat Heldring voor den geest zweefde was, dat uit hetzelfde Zetten, waarheen zoovele gevallenen en verwaarloosden gezonden wer den, ook de kracht zou uitgaan om het Evangelie te brengen onder ons volk. Dit doel is bereikt en de zeg<m des Heeren heeft sedert de oprichting kenne lijk op de school gerust. Hare financiën staan vrij goed en aan uitbreiding behoeft voorloopig niet ge dacht te worden, daaronder Heldrings laatste werk zaamheden ook een belangrijke aanbouw aan de Normaalschool heeft behoord. 3o. Kleiner van omvang, maar daarom nog niet minder van gewicht, is de Inrichting tot Chr. op leiding te Utrecht (Hoofdonderwijzeres: Mej. M. C. PanneHs), in 1865 en dus één jaar na de zoo even genoemde gesticht. Daar is een getal van 12 leer lingen tegenwoordig, die bijna allen voor onderwij zeressen worden opgeleid en ook, evenals op de Zet- tensehe Normaalschool, les krijgen in vreemde talen. Een dagschool is er aan verbonden die tot oefen school dient. Mej. F. E. Swellengrebel, die de school stichtte, staat nog altijd als Directrice daarvan aan het hoofd. De financiën zijn ook hier een groot bezwaar. Gebrek heeft men nooit gekend, maar zorgen genoeg, daar de uitgaven de inkomsten verre te boven gaan. Ook hier is dus voor de christe lijke liefde een post van uitgaven te noteeren, die niet alleen voor memorie mag worden uitgetrokken. Dertien jaren gingen er voorbij, eer iemand er aan dacht eene nieuwe Kweekschool op te richten. Truuwens men kon met het bestaande tevreden zijn, en de toeneming van het aantal Chr. scholen ging zoo geregeld en langzaam, dat men de behoefte aan iets nieuws niet zoo aanstonds gevoelde. 1878, het jaar van de nieuwe schoolwet en van het volkspetitionnement, zou niet sluiten zonder een nieuw bewijs, dat de Heere God in dezen ganschen school strijd voortdurend ons met Zijne hulp nabij is, ook wat de opleiding der onderwijzers aangaat. 4o. Te Doetinchem verrees eene kweekschool onder den naam van «Groen van Princtererschool.» (Hoofdonderwijzer-Directeur: de heer P. H. Moora). Die school heeft hare oprichting aan eene belangrijke gebeurtenis te danken, die in de geschiedenis onzer Chr. scholen zich niet dikwijls voordoet en een be wijs is hoe des Heeren hand niet alleen de harten der koningen, maar ook de harten der landbouwers leidt als waterbeken. Een landbouwer uit de om streken van Doetinchem kwam bij Ds. van Dijk zich aanmelden en stelde dezen eene som van twaalf duizend (zegge f 12000) ter hand om zulk eene school te stichten en wel onder den naam van den vader van het Chr. Onderwijs, die jaren lang den strijd bijna alleen gestreden heeft. Landbouwers, die zulk eene som missen kunnen, zijn in ons vaderland wel te vinden, landbouwers, die ze missen willen, zijn er minder. De school is nog jong en heeft dus nog weinig vruchten kunnen opleveren. Doch zij bloeit en voldoet aan de behoefte. Reeds 35 kweekelingen werden er op gevonden, die bij het Christelijk Onderwijs werkzaam zijn, en het aantal aanwezigen bedraagt thans 25. De kweekschool is echter geen kostschool, de leerlingen wonen genoegzaam allen bij gezinnen in, wat over het geheel goed bevalt Zij leeren daardoor reeds vroeg op zich zei ven staan. Nochtans ontbreekt het niet aan onderlingen omgang. Zij hebben eene jongelingsvereeniging, waar ook aan weezen en zending wordt gedacht en eene goede .bpekerij gelegenheid geeft tot lezen. Doch ook hier f12000.van noode en het bedrag der inkomsten blijft vaak daar onder. Daardoor moet men soms flinke knapen en jonge mannen afwijzen, voor wie anders nog ruimte aanwezig was; terwijl de ouders niet altijd in staat zijn de onkosten te bestrijden. Moge ook deze inrichting 's Heeren zegen, reedsJ herhaaldelijk ondervonden, in ruime mate blijveiJ genieten. i En thans nog twee kweekscholen van zeer jongen datum, de eerste te Franeker, de tweede te Amsterdam. Die te Franeker, 22 Aug. 1883 onder den naam: «Chr. Normaalschool»gesticht, heeft 13 kweekelingen; die te Amsterdam den lsten Sept. 1885 geopend-- onder den naam van «Kweekschool voor Chr. onder wijzers onderwijzeressen» heeft er reeds 27, waarvan 4 voor eigen rekening en de anderen voor rekening der diaconiescholen. 5o. De Franeker school (Hoofdonderwijzer: de heer J. van Bruggen) staat op ééne lijn met die van Nijmegen en Doetinchem. zij bedoelt werkzaam te zjjn voor het Chr. Onderwijs in het algemeen die te Amsterdam echter is meer voortgesproten uit de behoefte, die de gemeente Amsterdam gevoelde aan betere opleiding van de onderwijzers voor hare Diaconiescholen. (Slot in een volgend nummer.) In de j. 1. Maandag gehouden vergadering der werkhedenvereeniging »Luctor et Emergo" afdeeling van het Nederlandsch werkliedenverbond Patrimo nium alhier, werd besloten het Bondsbestuur te verzoeken, in tegenstelling van het drijven voor het onveranderd behoud, een adres aan de Tweede Ka mer te richten met sterken aandrang, tot wijziging van het fatale art. 194 der grondwet, in dien geest, zooals onze anti-revolutionaire Kamerleden hebben voorgesteld. De vorige week is te Goes, op uitnoodiging der heeren J. A. A. Fransen van de Putte, lid van Ged. Staten te Goes, en D. Koeleman, burgemeester van Ierseke, eene vergadering bijeengekomen, waarbij ook de concessionarissen voor den stoomtramweg van Iersekendam naar het station Kruiningen tegen woordig waren. In de eerste plaats werd daar de vraag behandeldi «Heeft de genoemde stoomtramweg, waaraan Ierseke vooral wegens zijn oesterhandel zoozeer behoefte' heeft, voldoende levensvatbaarheid?» Op grond van een zeer nauwkeurig onderzoek en eene vergelijking der geraamde exploitatie-kosten met de vermoedelijke opbrengst volgens het tegen woordig vervoer (afgezien dus van eene mogelijke en waarschijnlijke uitbreiding van dat vervoer), is men tot de slotsom gekomen dat men bovengestelde vraag met volkomen gerustheid toestemmend mag beantwoorden. Ten andere werd de wenschelijkheid overwogen en uitgesproken om eene Commissie van drie leden uit den boezem der vergadering te benoemen, welke de concessionarissen zal ter zijde staan, door mogelijk zich nog voordoende bezwaren en hinderpalen uit den weg te ruimen en de exploitatie zooveel mogelijk te bespoedigen. Tot leden dier Commissie zijn benoemd de heeren J. A. A. Fransen van de Putte te Goes, D. Koeleman te Ierseke en baron Clifford te Bergen-op-Zoom, en als plaatsvervangend lid de heer G. Schipper, oester handelaar te Ierseke. Maandag is de Tweede Kamer opnieuw bij eengekomen. Woensdag is de discussie begonnen over de rech terlijke wetten en de consulaire wet, benevens de conclusiën inzake de spoorwegen Amsterdam Ymuiden en ZwolleAlmeloo. Op eene vraag van' den heer Gleichman verklaarde de voorzitter de vol-1 gende week een nader voorstel te zullen doen toi regeling der werkzaamheden, onder anderen tot heaj aan de orde stellen der grondwetsherziening. YÈ heer Gleichman meende echter dat, na afdoeni van bovengenoemde ontwerpen, waaronder het za) M tractaat, er weinig tijd tot grondwetsherziening overblijven. Hij reserveerde zich een nader vooi'iM dienaangaande te doen. Bij den uitgever J. P. Revers, te Dordrecht binnen kort verschijnen een zeer belangrijk bcfl dat bij de gebeurtenissen onzer dagen op kerkeisB en staatkundig gebie 1 hier te lande de algemeUM aandacht tot zich zal trekken. Het isGroetvJj^Ê Prinstereren zyn tijd1800 1857,^JB en schetsen op het gebied der vaderlandsjjH geschiedenis, door dr. G. J. Vos Azn^ajjfl KÜRK.W Het dertiende

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 2