GEBR, GOOTE, PLATEN De Goesche Boot Ylasmarkt. D. J. DRONKERS, L 110. 6 7. MIDDELBURG. piano-fabriek en Magazijn van Amerikaansche Orgels, AMERIKAANSCHE ORGELS Eenig adres: Groote Markt 115, bij ile Lange Delft, Middelburg. Goedkoop magazijn Manufacturen Beldendekens enz. J. C. de Af aal oigaksnil Saga Prijzen Doet uw voordeel De Crediet-Vereeniging STEENKOLEN HANDEL. M. HACCOU. Eiken- en mahoniehouten Kabinetten, Spiegels en Oliografiën Voorhanden Puike linnenpersen. D. J. PENNOCK, VERTREK VAN SPOORTREINEN. u Handel in COMESTIBLES EN KOLONIALE WAREN (Prijscourant gratis.) ANTOINE MES, MIDDELBURG. ONTVANGEN EEN RUIME KEUZE van af f105. Alle INSTRUMENTEN worden met dege 1V. lijke garantie geleverd. Bij dezen berichten wij het geachte publiek van Oostburg en omstreken, dat wij zooeven heb ben gekocht en reeds ontvangen eene groote partij WOLLEN, KATOENEN EN LINNEN JIA- NU iCTUREN, waaronder afgepaste Tafellakens a 25 Cts. per stuk, echte groote linnen Thee doeken met ruiten en randen, waarvan de wer kelijke waarde 18 Cts. per stuk is, nu voor 10 Cts., eene prachtige sorteering Sitsen voor Japonnen en Morgenjassen in allerhande kleu ren, Cretonnes voor Dekens, vele soorten Da masten voor Ledikant-Behangsels in drie des sins prachtig, Zwaar Dameslaken. ongeveer 2 ellen breed, in zes verschillende kleuren, voor Costumes, Mantels en Kinderpakjes, waarvan de werkelijke waarde f 1,10 per el (62 c, M.) is en nu voor 65 Cts. per el (69 c. M.) bij ons verkrijgbaar is; nog een partijtje zwaar zw.irt Fransch Thibet, ongeveer 3 ellen breed, wer kelijke waarde 3 Glcl. per el en die wij nu a f'1,80 per el (69 c.M.) opruimen. Men gelieve wel attent te zijn op het groote voordeel van deze koop, daar er hoogstens 5 a 6 el voor een geheel costuum Lenoodigd isver der alle soorten linnen, witte Chirtings en ka toenen. ruwe Katoenen Kalicots, dubbel draads, Keper en Amersfoorts, Diemit, Buzijn en Satin streepen, groote, roode, gekeperde Zakdoeken, waarvan de werkelijke waarde 20 Cts. is a 12 Cts. per stuk, kinderzakdoeken, met gekleurde randen a i1/., Cts. per stuk en meer dan 100 andere artikelen, zoowel voor persoonlijk als huishoudelijk gebruik. Vraag ons niet naar de reden van deze voor- deelige inkoop; en hebt ge voor dit oogenblik niets benoodigd, overtuigt u slechts voor later. NB. Niemand is gereclitig'd namens ons te Yenten of goederen ten verkoop aan particu liere hu zen aan te bieden. Ons huis heeft geen in Jt oog vallende etalage, men lette dns in ziju eigen voordeel wel op wijk 1.15. Voor alle zweren, wonden, kwade beetien, ver stuikingen van eiken aard is deze zalt het krachtig ste heelmiddel. Het verzacht onmiddelijk door de ontsteking te verdrijven, en te verhinderen dat het bloed te veel naar dat lichaamsdeel heentrekt. Indien de ziekte reeds van langen duur is geweest, moet de Zalf geholpen worden door Holloway's zuiverende Pillen, welke op de maag en de lever werken, ver hinderen dat de spijsvertering in dien toestand ver valt, welke de pijn, onrustigheid en koorts waar van deze kwalen dikwijls vergezeld gaan, zoo spoe dig veroorzaakt en welke de herstelling zeer verach- tert, ja zelfs het geringste geval somtijds ernstig maakt. Geene moeder of min moet zonder deze edele middelen zijn, zij zijn toepasselijk on eiken ouderdom en op elk gestel. Zij zuiveren het bloed, regelen den omloop daarv.in, hernieuwen de onge stelde weefsel, en geven kracht aan het geheel ge stel weder. In uw eigen belang raad ik u aan een bezoek te brengen aan het van VAN GROOTE MARKT I 1 2 te MDJDELBURG. Alle Goederen geschikt v »or u worden daar aan verkocht o. a.: WOLLEK DEKENS, MOLTON en KA TOENEN DEKENS, BEODEN, alle soorten CHITS. TLEUR, ROODE en HLAUWE BAAIEN, PILOT ZWARTE LAKENS. MOSCOWA'S ZAKDOEKE N, HAND DOEKEN, WOLLEN OMSLAGDOEKEN, U EELE en WITTE KATOENEN; ENZ. ENZ. Agentschap le Middelburg. (Kantoor Z.zijde van den Dam, G 2.) Neomt gelden aan a deposito, 'tzij in eens 'tzjj in gedeelten opvorderbaar, tegen vergoeding van renti bedragende thans 2 pet. neemt aanvragen tot Crediet-verleening In ontvangst van f15 00 tot 60,000. is pK «S Si.— Sk PW 33 m» s sa Gebruikte en nieuwe meubelen, IN LIJST RN ONTVANGEN. Koninklijke Fabriek van Bedden, Dekens, en Matrassen LANGE DELFT. Sints meer dan een halve eeuw gunstig bekend SPRINGVEERMATRASSEN, geheel nieuwe con structie. Soliede PAARDENHAARMATRASSEN, nieuwe VEEREN BEDDEN. KAPOK-, ALPEN- GRAS- en HOUTWOL-BEDDEN en Matrassen, IJzeren Ledikanten enz. i vertrekt van Goes naar Rotterdam Zondag 38 Febr. 's morgens 4,uur. vertrekt, van Rotterdam naar Goes. Woensdag 3 Maart 's morgens 2.30 uur. Informatiente Rotterdam by den com missaris DE LANGE, op *t Haringvliet, ie Dordrecht bij BOUWMAN kn ZOON, te Zierikzee bij J BOS, te Goes bij de Directie. Ligplaats te Rotterdam Nieuwe Haven bij de Rakkenbrug. Van Ylissingeu (Haven) I f 7.2) I - 1 - Van Keulen 1 - 1 6.- 9,8 1.40 b) 2.42 (Stad) 5.58 6.50 9 22 2,3 5,26 1 7.20 Parijs (Nord) *10.45 (n), 9.10 (n) 7 50 Middelburg 1 6.7 7' a) 7.29 9 32 2.14 j 5 38 7.32 B-*us3el (Nord) 6 27 (v) 9.31 (v) 2.40 5.26 Aruemuiden 6.14 9 39 2.21 5.45 7.39 Antwerpen (Etat) 6.8 7 35 10.36 3 38 6.37 Goes 6.85 7.28 10,1 2.43 6.8 8.3 a Amsterdam over Utrecht 12. Bergen op Zoom 7-35 89 - 11.4 3.42 7 17 9 13 (Rhijnsp 7.80 3,26 5.23 Roosendaal 756 8.23 8.40 11,25 4 3 7.38 9,34 y ,i Utrecht p Breda 8.46 9.10 9.10 12.7 4,52 8,27 10.21 Oostersp.) 7.23 11 45 3,20 5.13 y Rotterdam (Beurs) (via V i, Rotter- §11.55 8.25 5.20 Zevenbergen) 9.31 *10. *10. 1.8 6.8 9,34 11.12 am (Holl. IJ Sp.) 7.35 's Gravanhage (over R >tt. s Gravenhage (over Rott. I 1.6 4.40 .32 H. IJ. S 10.25 *10.39 *10.39 *1.47 6.46 *10.13 12,2 11. IJ. S.) 8.46 Amsterdam over Rotter (Beurs) (via 5,40 V 7-13 dam H. IJ. Sp.) I 12.22 *11.50 *11.50 *2.58 7.52 §11.19 1, RofctevdamZevenbergen 5.51 9.24 1.44 9 u u Utrecht 6,80 10 13 11.7 2.40 6 33 8.13 (Oostersp.) i 12.13 12.13 2,57 8.14 11.22 Roosendaal 7.28 10,51 11.53 3.14 7.20 8.44 P n Utreeht Bergen op Zoom j 7.49 11.10 12.13 3.41 7.38 (Rhijnsp.) i 11.50 11,50 2.50 8.5 11.5 8.52 11.59 1.17 4.55 8 20 M Antwerpen (Etat) 1D.36 10 36 10 36 1.3 5,39 §9.48 p Arnemuiden j 9 13 1.88 5.20 V Brussel (Nord) 11,45 11.45 11.45 2.8 7,24 11,14 Middelburg 9.21 12.24 1.46 5.28 8.50 9.52.A| M Parijs (No«*d) 9.20 6,45 G.43 4,5 (v) 6.10(v) Te Vlissingen (Stad) 9.30 12.32 1.55 Am M Keulen 7.35 2.5 1 2.52 10.23 1 (Haven) 5 87 9. 7.1 8,51 9. j \B. Het teekeu beteekent dat op het daarmede aangeduide gedeelte vau het traject alléén rijtuigen le en 2e f Deze trein neemt te Middelburg geen reizigers op ea te Vlissiageu alléén die, welke met de boot van Queenborough zijn a) Deze trein stopt te Middelburg alleen om reizigers uit te laten b) Via KempenQoch. kl. loopen. gekomen RUU

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 4