J. H. SPILLENAAR. ming van al de ter zake dienende stukken, geoor deeld, dat de kerkeraadsleden te Kootwijk door woord en daad duidelijk getoond hebben, zich van de Ned. Hervormde Kerk af te scheiden, mitsdien niet langer tot haar behooren, en dientengevolge niet langer onderworpen zijn aan de kerkelijke tucht. Zij heeft ibesloten, aangezien de verdere behandeling van de Bzaak te Kootwijk niet van hare competentie is, haar ■terug te brengen bij de Synodus plena, opdat deze ■e maatregelen neme, die door de in de gemeente ^Kootwijk veroorzaakte wanordelijkheden zullen blij- l ken noodig te zijn. Omtrent de zaak der provisioneele schorsing van de leden van den kerkeraad van Amsterdam, heeft de daartoe benoemde Synodus Contractu besloten, Man elk der geschorsten een schrijven te richten, Hm begeleide van de missive van het provinciaal JBerkbestuur van Noord-Holland aan de Synode, waar (rat bestuur doende wat des classical en bestuurs van Amsterdam, is, de zaak bij de Synode heeft over- gebracht, alsmede van eene memorie van inlichtin gen, door het classicaal bestuur van Amsterdam te dier zake ingezonden. Bij dit schrijven worden de geschorste kerkeraadsleden in de gelegenheid ge- steld der Synode schriftelijk .kenbaar te maken, wat kzij meenen, naar aanleiding van die memorie, tot Bhunne verantwoording in het midden te moeten Hrengen. f De geschorste leden hebben het plan tot het op stellen van eene Contra-memorie. Door hh. P. Deetman, Aalders en nog twee an deren is een deurwaarders-exploot geteekend aan de hh. prof. dr.. Rutgers en P. Goedhuys, om de boeken over te geven van het kerkeraadsarchief. Buitenland. De hoop op het herstel van den vrede in het Oos- ^en wordt levendiger. Van alle kanten zijn er in de laatste dagen gunstige berichten ontvangen, i Vooreerst heeti het zich bevestigd, dat Turkij1 heeft toegestemd om in de overeenkomst met Bulgarije de bepalingen te doen vervallen aangaande de we- derzijdsche militaire hulp in geval van oorlog. Gelijk vroeger is geschreven, was dat artikel het voornaam ste bezwaar voor Rusland. Omtrent andere punten, bijv. de Sultan buiten goedkeuring der mogend heden na vijf jaar de benoeming van den gouver neur-generaal van Oosl-Rumehe kan verlengen, blijft een nader overleg voorbehouden; doch ook daaromtrent zal men het wel eens worden. In- lusschen heeft Rusland door zijn verzet tegen de genoemde bepaling van wederzydsche militaire hulp succès behaald op een punt, waaraan de Sultan groote waarde hechtte, omdat hij zijne rechten als souverein er door gewaarborgd zag. ilij moet zelfs zeer trotsch er op zijn geweest, dat hij het hij zijn vasal prins Alexander had doorgedreven. 'Doch Ruskinds succès dienaangaande is slechts schijnbaar; want door onverzettelijk in den onwil tegen die bepaling te volharden, heeft Rusland zijn invloed te Konstantinopel benadeeld. De Porte kan zich nu tocli omtrent militaire hulp rechtstreeks met Prins Alexander verstaan voor dit geval heeft Europa zich dus niet in de Turksche aangelegenhe den te mengen, en in zoover kan de Porte ten slotte met den uitslag tevreden zijn, ofschoon zij drarom aan Rusland zijn verzet niet zoo maar goed schiks zal vergeven. Hierdoor Iaat h t zich dan ook gereedelijk verkla ren, dat de poging van Rusland om van de Porte concessie ten gunste van Griekenland te verkrijgen, mislukt is. De Porte wil daarvan niets hooren en heeft reeds alle daarmee strijdige geruchten door middel van officieuse telegrammen tegengesproken. Rusland is er dus niet in geslaagd, de mogendheden in hare optreding tegenover Griekenland te dwars- boomen, zoodat er voor het Kabinet van St. Petersburg niets andeiS overblijft dan zich naar de andere Regee- Hingen te schikken. Zoo zijn er dan ook reeds Russische ^■ïepen naar Creta gezonden, en wanneer er wordt ^fcrgegaan tot eene blokkade der Grieksche vloot Hde haven van Salamis, zal ook de Russische ad- ^■'aal van de partij zijn. ^fte socialisten in Londen doen nog voortdurend Izich spreken. In agitatie ligt voor hun ^Bmsbehoud, voorwaar in degelijkheid zullen ze het niet kunnen vinden. HZondag waren er in Hydepark naar gissing wel H^k) byeen, die kwamen luisteren naar den inter- Hfcden onzin, die hun door de leiders op eenige Hl^aande, werd verkondigd. Natuurlijk dat Hjfeifden zeer verhit werden en dat eenig Hhjge botsingen met de politie het on- Hj^vas van deze oproerige bijeen- schenen echter niet ViAr«tf»Mp iIp nrrlp Gemengd Nieuws. Aan de Belgische grens, in de provincie Noord- Brabant, nemen de armoede en de zoutsmokkelarij zeer sterk toe, zoodat er bijna dagelijks bekeuringen plaats hebben. Mannen, vrouwen en kinderen, soms bij twintig- en dertigtallen, gaan er des nachts door weer en wind op uit, en keeren tegen den morgen terug, ieder met eene vracht van ongeveer 50 a 100 pond zout op den rug. Dit zout, dat door hen in België met 2 cent per pond wordt betaald, ver- koopen zy hier in de omstreken voor 5 cent, zoodat er toch niet meer dan eenige stuivers aan verdiend wordt, terwijl zij daarenboven nog groot gevaar loopen, door de ambtenaren te worden gesnapt en daarna een tijd in de gevangenis door te brengen. Het is niet te gelooven, welke pogingen door de zoutsmokkelaars worden aangewend, om het bespie dende oog der ambtenaren te ontgaan. Deels half ontkleed en bijna zonder schoeisel, trekken zij met hun zwaren last door bosschen £en velden, om bij het zien of hooren der commiezen alles i n den steek te laten en op de vlucht te gaan. Het is genoeg bekend, dat in deze streken veel, zeer veel zout gesmokkeld wordt, terwijl het de ambte naren toch niet mogelijk is, juist op alles te letten. Doch hoe kan het anders? Werk is er niet, bij gevolg geen verdiensten. Geen wonder dus dat die arme lieden het kwade aanpakken, om zoodoende nog iets te winnen. Wat evenwel het ergste is van al, ook kinderen, van 10 a 15 jaren oud, moeten hieraan deelnemen, zoodat men zich afvraagt: wat moet er van zulke arme schepsels groeien1? In den loop van het jaar 1884 werd bekend, dat evenals de brievenbestellers, ook weldra de telegr&af- bestellers van eene uniformkleeding zouden worden voorzien. Zelfs kon het publiek zich vermeien in het lezen van de beschrijving der roode biezen, kra gen en banden, die de nieuwe broeken, jassen en petten zouden versieren, en de bestellers zei ven on derwierpen zich maar al te gaarne aan het doen ne men van de maat, waartoe zij werden opgeroepen. Geen wonder dat aller verwachting groot was. En thans wij schrijven 1886 zien wij nog dagelijks die trouwe boden langs de straten snellen bruine, grijze of zwarte jassen, kort of lang van snit, al naar de garderobe van den drager het toelaat, terwijl hunne waardigheid alleen wordt aangeduid door de uniforme képi, de nummerplaat en de tasch. Tocli heeft het Departement van waterstaat, handel en nijverheid in deze zich niet van bemoeiingen ont houden. Het heeft zelfs rnet prijzenswaardige nauw gezetheid allen bestellers ten tweede male de maat doen nemen, wat aan eiken bode telkens 10 cents kostte; het heeft reeds twee malen van de manschappen de verhooging van salaris voor klee- dinggeld ingehouden Amst Toen Keizer Alexander I van Rusland eens door het gouvernement Jekaterinoslow reisde, hield hij aan een poststation stil en liet thee zetten Op een lessenaartje zag hij een Nieuw Testament liggen en voegde den postmeester toe»Lees je veel in dat boek, mijn zoon Iedere dag, uwe ma jesteit." »Dat is heel goed; wat lees je op het oogenblik?" »Het Evangelie van Mattheus, Sire." »Heel goed, blijf maar vlijtig lezen.'5 Toen de man een oogenblik het vertrek moest verlaten, stopte de keizer stilletjes vijf bankbiljetten van honderd roebels tusschen de laatste hoofdstukken van Mattheus. Eenigen tijd later kwam de vorst weder aan het station. »Hoe ver ben je nu in het Nieuwe Tes tament?" vroeg hij. »Aan het Evangelie van Lucas, Sire."»Zoo, geef mij het boek eens aan." De vijf bankbiljetten lagen nog op het plekje, waar de vorst ze had gelegd. »I iegen is een groote zonde, mijn zoon." voegde de keizer den postmeester toe, die van schaamte en verlegenheid wel in den grond had willen zinken, gij mist het rijk Gods en nu ont gaat u ook de aardsche belooning; laat het een les voor je zijn!" De vijfhonderd roebels werden onder de armen van het dorp verdeeld. Burgerlijke Stand. Van 14 tot 21 Februari. Middelburg. OodertrouwdC. Staal, wedr. 48 j. met M. B. Smit, jd. 40 j. C. Fransooi, jm. 24 j, met M. Wagenaar. jd. 24 j. C. Bogerd, wedr. 59 j. met A. J. Bakker, wed. 59 j. P. C. Bonman, wedr. 56 j. met J. J. Wijiies, jd. 40 j. A. Doude- ijns, jm. 26 j. met M. Minderhout, jd. 23 j. L. Koole jm. 27 j. met A. Maas, jd. 22 j. Getrouwd: A, B. Phatf. wedr. 66 j. met L. Sterk, wed. 53 j. VV. P. van Aartsen, jm. 26 j. wiiat P RqÜpii irl. 23 i. Bevallen C. Brouwer, geb. Jobse, z. D. Simonse, geb. Hoveijn, d. W. M. Flipse, geb. Van der Beek, d. J. Julianus, geb. Huijgens, z. J. Witte, geb. De Wijze, d. F. C. K. Adriaansen, geb. Rijnberg, d. W. G. van de Velde, geb. Steyn, d. P. H. Verha gen, geb. Marks, z. D. Damman, geb. Sinke, d. J. J. Mantz, geb. Den Boer, d. J. Burghardt, geb. Van der Weel, z M. den Boer, geb. Scheerens, d. M. Klerk, geb. Goethart, z. M. Wibaudt, geb. Berdenis van Berlekom, z. A. van Eenennaam, geb. Min- derhoud, z. (levenl.) P. C. Schut, geb. Fagel, d. (levenl.) Overleden: A. H. Visch, d. 2 m. J. M, van Tiel, man van P. Lurkus, 71 j. A. R. de Klerck, wedr. van C. Bongers, 45 j. B. Jansen, ongeh. d. 70 j. D. Knuijt, d. 8 m. M. de Jonge, z. 15 j. J. F M. Bogaards, man van M. Steevens, 52 j. Goes. Gehuwd: C. B. van Sprang, jm. 23 j. met A. E. Hageman, jd. 24 j, BevallenL. de Groot, geb. Moens, d. C. C. de Koning, geb. Addies, z. J. Heijnsdijk, geb. Versé, z. P. Hartog, geb. Oranje, d. Overleden C. Nierse, z. 8 j. J. P. de Graag, vrouw van K. F. de Jongh, 50 j. Van 13 tot 20 Februari. Vlissingen. GehuwdJ. Knieriem, jm. 40 j. met H. de Rijder, jd. 37 j. BevallenJ. P. de Kok, geb, Berger, z. A. E. Bakker, geb. De Pagter, z. S. J. C. Born, geb. Bowbijes, z. E. J. van der Pijl, geb. Droogendijk, z. H. J. Biggendorp, geb. Von Velde, z. M. P. Gort- hals, geb. Quite, d. C. M. Lemmens, geb. Vanwoun, z. O. de Kaart, geb. Naerebout, z. H. Milot, geb. Meinders, z. R. Lambrecht, geb, Ghijs, d. C. E. Ghijs, geb. Speckens, z. OverledenS. M. Krahmer, d. 13 j. A. de Kok, wedr. van S. Step, 70 j. E. C. Gies, d. 10 d. T. C. Gies, d. 11 d. P. Marinisse, z. 9 m. J. de Land meter, man van C. Voerman, 74 j. Graanmarkten, enz. Middelburg, 25 Febr. 1886. Bij matige aanvoeren en goede vraag was puike Tarwe a 10 ets. hooger zeer begeerd, en werd daar voor algemeen f6,75 betaald, mindere en goede f' 6,40 a f6,60. Rogge f5,60. Wintergerst f4,75. Zomergerst f4.50 a f4,60. Haver f3,50 a f4. Paardeboonen naar deugd f6,5Ö a f6,60 en voor de zaai hooger betaald. Platteboonen f5.50 a f6. Witteboonen fl'l a 11,50. Bruineboonen naar kwaliteit f8,50 a f9,25. Groene Erwten in puike kooksoort van f8 tot f 8,50 begeerd. Mestingerwten, f 7 a f7,25 Zaden zonder handel. Versche Boter f0,95 a f 1.05 per kilo. Eieren per 100 stuks f3. ADVERTENTIE-N. Voor het Zendingshuis te Calioub hebben wij nog in dank ontvangen, van J. G. D. te Angerloo f'3. H. v. D., hoofdonderw. te de Lemmer f 4.44, door Ds. J. van H. te Breukelen uit het Zondags busje van G. W. P. fl.50, busje Bewaarschool Vrede en Rust f3.tot f 4.50, door Ds. E. B te Haarlem v. h. Hulp Zend Gen. de liefde van Christus dringt ons f35.totaal met de vorige opgaaf f 3016.96. De tijd is nu spoedig daar dat de laatste 2000 francs betaald moeten worden, (31 Augustus a. s.) waaraan echter nog een groot gedeelte ontbreekt. Wie helpt ook nog het laatste steentje tot voltooiing van dit schoone monument van Neerlands Zendings- liefde aanvragen Wij blijven ons voor den ontvangst dezer gavenj^dringend aanbevelen. De Zendinsvereen. «het Mosterdzaadjeder Evang. Vrije Gemeente te Amsterdam: F. J. VAN MEERLOO, Lange Bleekerspad 4. A N. ZERBSTJzi^^^ HBËÜ

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 3