vereeniging er, naar gissing, wel twee jaar. Elke publieke plaats is neutraal en niet neutraal, al naar men 't nemen wil. Volstrekte neutraliteit kan niet en nergens bestaan. Er bestaan geen absoluut neutrale menschen, en hun zijn spiegelt zich in hunne inrichtingen af. Wij, die in 't Schuttershof de klokkenspelers hoorden, zijn door het lokaal niet besmet, en als een der redacteurs van de Middelburgsche Courant eens in het vereenigingshuis te Amsterdam of op de Spuibrug te Middelburg een glas bier wil gaan drinken, hopen wij dat hij er geen kwade gevolgen van moge ondervinden. En mi onze levensopvatting, of liever de uiting daarvan. Wij willen aannemen dat onze liberaal geheeten stad- en landgenooten i ven hard voor hun dagelijksch brood werken als wij, en daarna evenzeer behoefte aan ontspanning hebben. Zij zoeken die ontspan ning grootendeels buiten 's huis, en onderhouden alzoo tal van sociëteiten, ((koffie»huizen, concertzalen enz. Hunne couranten hebben kolommen vol over gesmaakt ot te wachten tooneelvermakelijkheden. Zij laten voor zich muziek maken, zelfs op Zondag op publieke wandelplaatsen, en drinken hunne bor reltjes en grogjes vaak op stoep of straat, yTeder kan dus zien welk een lollig leventje zij leiden, en op welke wijze zij zich amuseeren. Als wij, en ons gelijken ontspanning zoeken, dan vinden wij die negen keer van de tien binnen's huis. Er wordt in onze kringen veel, en steeds meer ge lezen. Vijftig jaar geleden bestond er naast de be paald stichtelijke nagenoeg geen christelijke lectuur. Zie thans eens de fondslijsten vanom geen anderen te noemen: Höveker en Kirberger, de talrijke chris telijke bladen en tijdschriften, der Weesinrichting! Hetgeen wij op de school geleerd hebben, helpt ons niet alleen aan 'tbrood, vestigde niet alleen onze overtuiging maar gaf ons den sleutel tot heel veel huiselijk genotdat ons niet te minder lief en dierbaar is, a| js het publiek er geen getuige van. Voor hetzelfde geld dat één glas bier of één flesch wijn in 't pu bliek kost, hebben wij er t'huis twee, alle huisge- nooten krijgen er hun deel van, en hunne «opgewekte stemming», hun ((blijmoedig menschenzijn» verschaft ons meer genot dan het blijmoedig gelaat van mijn heer X of Y, die in zaal of tuin ergens aan een tafeltje zit. En als wij, lieden van de strenge richting ons buiten 's huis ontspannen, dan gaan wy niet vijftig of honderd pas om ergens alweer te gaan zitten, dan is eene wandeling ons het liefst, ver van het gewoel en gejoel der stad. Zoomin onze liberale medeburgers ons huiselijk genot bespieden, zoomin zijn zij getuigen van ons genot buiten. Ook voor ons schuimt de branding op het strand, ook voor ons groenen de duinbos- schen, maar als de liberalen zich daarin verlustigen, zijn wij thuis of in de kerk. Om onzentvvil mag geen stoker, machinist, koetsier of kellner op Zondag werken, ook al werki hij voor anderen. Wil men nu meenen dat wij daarom het leven somber opvatten, men meene het! Aan het genot van de vrijzinnigen» is niet zelden de «zwarte zijde» uithuizigheid. Moeten wij van huis, of bestaat daartoe ten min" ste aanleiding, dan gaan wij liever in een vereeni gingshuis dan in eene verleidelijke herberg of so ciëteit, aan welke het drankgebruik alweder eene szwarte zijde» is. De «zwarte zijde» van veler uitgaan is, dat het op Zondag plaats heeft, en zoo zouden wij nog veel zwarts kunnen aantoonen, voor hetwelk de Middel burgsche Courant in 't geheel geen oog heeft. Zelfs een kreeftenslaadje kan zijne «zwarte zijde» hebben. Ds. Westhoff had immers, omdat hij het \s avonds zoo iaat gebruikte, er een naren droom van Tot hoofdonderwijzer aan de op 1 Mei a. s. te penen School niet den Bijbel te den Helder is be noemd de heer P. Adriaanse, onderwijzer aan de Chr. School Gravenstraat te Middelburg. De Minister van binnenlandsche zaken heett, wegens het ontslag, door den heer mr. L. Oldenhuis Gratama genomen als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, bepaald, dat de verkiezing van een lid dier Kamer in het hoofdkiesdistrict Assen zal plaats hebben Dinsdag 16 Maart e. k,; en herstem ming, is die noodig, zal geschieden Dinsdag 30 Maart daaraanvolgende. Bij een dezer dagen door hem gehouden voor. dracht, verklaarde de heer H. Duijvis, lid der Tweede Kamer voor Haarlem, dat hjj zich dezen zomer niet weêr verkiesbaar zou stellen. De heer D irks, lid der Tweede Kamer voor Amsterdam, stelt zich om gezondheidsredenen voor eene herkiezing in Juni e. k. niet weder verkiesbaar. Het in onze omgeving zoo druk besproken Spirit if me schijnt ook reeds zijn dichters te hebben. En hierover verw ondere men zicii niet, want welke richting heeft tegenwoordig niet hare poëten! Zelfs de sociaal-democraten, de mai.nen van bloed en vuur, bij wie men nu in de eerste plaats geen poëtische gedachten zal gaan zoeken, hebben hunne dichters, en laten zich door hen inspireeren. Wat hier evenwel van belang is, is dit, dat de poëten van het spiritisme niet meer door de banden van het ondermaansche gebonden worden. Vrij, zooals een sterveling dit niet vermag, kunnen zij hunne poëtische vleugels in «hoogere spheerenuit slaan. En hoe zingen zij nu Het medium Fulger schreef eens het volgende versje op, door een geest hem ingegeven, terwijl hij het boek over Christus en Christendom van den liberalen emeritus predikant, den spiritist Roorda van Eysinga las: «Helder is het als kristal, Waar daarbij en schoon vooral, Een kunstwerk van een dichterziel, Een grootsch gebouw dat mij beviel, Toen ik het zag en goed beschouwde, Voorwaar een kunst'naar, die het bouwde!» Grootsche verwachtingen van de gaven der gees ten zal men na deze rijmelarij wel niet koesteren. Met volkomen instemming lazen we deze week het volgende in Neerlands Hope, een maandblad gewijd aan het christelijk onderwijs en verschijnende te Amsterdam. «Sinds ons land met hoogeie burgerscholen, kweek scholen voor onderwijzers, gevolgd door tal van nor maallessen, als overdekt werd, is er vooral door de i Christelijke onderwijzers op gewezen, dat er voor vele ouders, die voor de bovengenoemde vraag stonden, een groot gevaar was ontstaan. De weg om te studeeren was zoo gemakkelijk, zoo glad, zoo effen gemaakt, dat menig vader, die maar eenigszins goede geruchten van het leeren van zijn kind vernam, besloot om met zijn zoon dien schoonschijnenden weg te bewandelen. De jongen kon langs dien weg zoo geleidelijk een sport hooger op den maatschappelijken ladder komen te staan en ingenieur, onderwijzer, of boek- of procuratiehouder te worden was toch immers verre te verkiezen boven een goed ambacht. Geschiktheid, aanleg, lust en toewijding werden op den achtergrond geschoven die betrekkingen vol eer en achting met een flink salaris deden alle deze dingen voorbijzien. Kan mijn jongen studeeren? werd de vraag van den dag, waardoor menig onderwijzer bang begon te worden voor een al te geleerd Nederland. Ook vele Christenen liepen in den val. Het biddend afzien, wat de Heere God in 't kind gelegd heeft, werd helaas wat al te zeer verleerd. Vaak gaf men het kind over aan inrichtingen, waar Gods Woord wordt genegeerd, en de wrange vruchten bleven niet uit. En hoe is nu de toestand geworden? Er zijn veel te veel geleerde menschen. Ingenieurs in menigte, onderwijzers te over de bakens zijn verplaatst; er is nood door den overvloed. Over productie ook op dit terrein. Dit maant tot groote omzichtigheid. De weg is glad en is effen, maar aan het eind teleurgesteld de hoop. Wij hopen \an ganscher harte, dat deze ervari.^B velen, vooral de Christenen, voorzichtig zal makeiB Als zoonlief zijn brood mag verdienen in denzelfden* stand als vader, is er reden te over om den Heera J te danken voor deze tijdelijke, aardsche zegeninge» KLRKNIKUWS. Ds. F. H. H erf kens te Middelburg is beroe te Dordrecht. Deze week overleed plotseling te Amsterdam ds. L. Tinholt van Koudum, vroeger predikant' te Wissekerke. De overledene was lid van de Synode en voorsteller van het thans aanhangige vergelijk' tusschen de verschillende partijen. Door ds.Van Lingen, director van het gymnasium te Zetten, is volgens mededeeling in de Standaard, onder dagteekening van 15 Februari j.l. ontvangen het navolgende schrijven: Wamel en Heteren, 13/2 '86. Het Classikaal Bestuur var. Nijmegen heeft van het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland uitnoodi- ging ontvangen tot onderzoek naar het feit,door de dag bladen vermeld, dat de heer J. H. Houtzagers door Uweleerw. te Kootwijk tot predikant der Hervormde Gemeente aldaar zou zijn bevestigd, welk feit, waar heid bevonden zijnde, zou moeten geacht worden eene medewerking van uwe zijde te zijn tot ver storing van orde en rust in de Nederlandsche Her- ■- vormde kerk, en alzoo, naar art. 3 al. 2 Regl. Op- zicht en Tucht, in de termen te vallen der Kerke- lijke tucht. Het Classikaal Bestuur van Nijmegen wenscht r mitsdien van Uweleeiw., als onder zijn ressort woon- i achtig, zoo spoedig mogelijk bericht te ontvangen nopens de waarheid of onwaarheid van bovengenoemd aan u toegeschreven feit. Het Classikaal Bestuur van Nijmegen, (w. g.) H. C. Ribbius, preses, (w. g.) Joiis. Hs. Jonkers, scriba. Daarop is door hem geantwoord: Aan den Zeergel. heer Johs Jonkers wordt op een schrijven van zijne hand, zoo even door mij ontvan gen, rond en open, zonder omwegen ot verontschul diging geantwoord, dat door mij de. heer Houtzagers, J Candidaat tot den Heiligen Dienst, te Kootwijk tot bedienaar des Goddelij ken Woords is bevestigd, over- eenkomstig de bepalingen der gereformeerde kerken. 1 Hem, die in Zijne genade mij tot dengewichtigen tl arbeid riep, om den eersteling der Vrije Universiteit j. |Ot de gemeente in te leiden, zij daarvoor lof en dank. i w. g.F. P. L. C. Van Lingen. Zetten, 15 Febr. 1886. De Synode der Ned. Herv. kerk heeft den 3 predikant en ouderlingen, diakenen van Voorthuizen die aan de afscheiding meewerkten, vervallen ver- klaard van hunne respectieve betrekkingen en bepaald dat de predikantsplaats aldaar vacant is. Verder heeft Vu zij den scriba van het classicaal bestuur van Harderwijk a gelast om de vereischte kennisgeving van het ontstaan e dier vacature bij het daartoe aangewezen ministerieel departement in te zenden en het classicaal bestuur van Harderwijk om, bij ontstentenis van een kerkeraad ej in de hervormde gemeente te Voorthuizen, aldaarfl te doen wat des kerkeraads is, totdat hierin op wet-B tige wijze zal worden voorzien. - JÊ Men leest in de Kerkelijke Courant.^fl Bij de Synode is door het provinciaal kerkbestui fl van Gelderland ingezonden een schrijven van d'"®B provisioneel geschorsten kerkeraad der Hervorm,?® Gemeente te Kootwijk, door dezen gericht aan Xfl classicaal bestuur van Harderwijk tot kennisgeviu fl dat hij besloten heeft, «krachtens zijne hem nimir fl ontnomen oorspronkelijke bevoegdheid zijn kei kg' H nootschap opnieuw te regelen, en daartoe, behoude' H enkele wijzigingen, wederom in te voeren de vroeert'^B hier gegolden hebbende bepalingen van de Dord* j^fl kerkeordening.» Bij dit schrijven was gevoejjJ^B afschrift van het adres, waarvan hier geschied is aan Z. M. den Koning. -oj^B De Synodus Contractu, tot behrr^^B taak door het lot aangewezen, fl L I

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 2