Nieuwe Goesche Courant, Christelijk-historisch blad voor Zeeland i 1886. Zaterdag 20 Februari. No. 1343. HET ZUIDEN, Verschijnt eiken Vrijdagavond ten 8 ure. Prijs per drie maanden franco f0.65. Enkele nommers- 0,06. UITGAVE VAN F. P. DHUIJ, te Middelburg en Wed. A. C. DE JONGE, te Goes. Prijs der Advertentiën Per regel 10 cents.; Familie-berichten van *16 regels fl,Iedere regel meer 10 cents. Liefdegaven 6 cent per regel. Iets Sociaals. Als we hierboven schrijven: sociaal, moeten we terstond doen opmerken dat er niet staat: socialistisch. Im mers dat is geheel anders. Gelijk het heel wat anders is liberaal of liberalistisch te zijn. Liberaal is een ideaal, dat ieder mensch behoort na te jagen; terwijl libe ra 1 i s t is c hzijn door ieder,die op den naam: mensch aanspraak maken wil, moet worden geschuwddewijl we daarmee toonen te behooren tot de tyrannieke partij, die ons geheele volksleven tracht te beheerschen. Zoo wil het woord sociaal heel eenvou dig zeggen: maatschappelijk. Men begrijpt Ier onder; die heele reeks van zaken en toestanden die op den arbeider en de ar- ■Siders betrekking nebben. Socialistisch daarentegen is hetgeen zui ver naai het program der socialisten, of 'beter, der sociaal-democraten is. Men gevoelt, dit is een opmerkelijk on derscheid. Onze lezers gelieven dit wel in oog te honden. De sociale kwestie, of het arbeidersvraag stuk heeft nooit dien vorm aangenomen waarin het zich in den laatsten tijd, in bijna alle landen van Europa, en Amerika aan dient, maar de kwestie in zijn innerlijk wezen is bijna zoo oud als de zondeval van den mensch. Bijna zonder uitzondering heeft mer, dit onruststokend monster de deur willen uit werpen, waar het ook gevonden werd, maar nog altijd is dit onmogelijk gebleken. Zeker, het gaat gemakkelijk, o. zoo ge makkelijk, al die kwesties ten doode op te schrijven, en zich er niet mee te bemoeien, maar zijn ze daarmee van de baan? Neen, of men wil of niet, ze zijn er en tischen te worden meegeteld. IaIs men het eenmaal zoover gebracht Beft, dat ze uit de gedachten zijn, zullen Bzelf wel zorgen weer aan de orde te komen. ■Trouwens men moet toch nog wel meer Hl een vreemdeling in Jeruzalem Hi, om niet te weten, dat het arbeiders- Hagstuk in onzen tijd een zeer groot ge- Kjlte van het openbare leven in beslag neemt. Kvje dat niet g dooven mocht, zou wel ■juicht kunnen worden door onze Engel- Hkmren. Het kost den Engelscheu minis- ^■Lwat hoofdbrekens. Htage den ijzeren von Bismarck H|biat er ook een sociale kwes- ■huaeer hij maar even eerlijk ■hjïeteekenend ,ja" ant- HMiiL Óo»_4i--;Tn) iu 't reine kunnen brengen of althans den kop in kunnen drukken behalve de socialis tische woelingen. Niet alleen in Engeland en Duitschland. Niet alleen in het woelige Frankrijk, waar evenals in Duitschland eenige Kamei zetels door socialisten bezet zijn, of Denemarken met zijn socialistische optochten van meer dan 80.000 menschen, of Rusland met zijn on dermijnend Nihilisme, of Zwitserland, het toevluchtsoord voor dat allesof het nabu rige België; ook Nederland mag in dezen meegerekend worden. We kunnen van den bluf, dien het so cialistisch orgaan «Recht voor Allen" verkon- digtjvan altijd stampvolle zalen immer instem mend en seherpluisterend publiek en nog veel meer gerust wat afdoen, dan blijft er nog ge noeg over om het bedenkelijk te noemen. Wie bedenkt dat er van dat blad 2 maal per week een 40 000 ex. verspreid worden, en dat door geheel ons Vaderland, zal wel moeten toestemmen dat de verkondigde be ginselen opgang maken. De Amsterdamsche troebelen van het vorige jaar liggen bovendien nog versch in 't geheugenwel is waar was het toen slechts een onverschillige bende, die de rust verstoorde, maar 't neemt niet weg dat ze het bewijs leverden dat de socialisten die bende in hun macht hebben. Week aan week zetten de hoofdmannen in tal van vergaderingen hun beginselen den volke uiteen, en dat met veel succes menigmaal. In 't kort het moet erkend, ze hebben voor hun zaak tijd, moeite en geld veil, en dat zegt nog al wat. Een goed arbeidsveld vinden ze overal waar het liberalisme met goed gevolg ge plant is. De liberalisten toch blijken onmachtig hun te wederstaan; die kunnen door hen gemakkelijk omver geredeneerd worden. Zelfs de HoogEdel Gestrenge heeren leden der Tweede Kamer moeten het slag op slag verliezen. Binnenland. Het is zeer moeilyk met iemand te redeneeren, die zich maar niet op eens anders standpunt ver plaatsen kan, en zoo goed als niets weet van eens anders leven en streven. Toch meenen we nog een enkel woordje te moeten zeggen naar aanleiding van hetgeen de Middelburgsche Courant over vereeni gingshuizen, en over de levensopvatting der lieden van de strenge richting, om bij die uitdrukking maar te blijven; schrijft. We zijn het met haar eens, dat het beter ware geweest indien het Vereenigingshuis op deSpuibrug met name ware genoemd; er is geen enkele reden waarom er ook in het Schuttershof niet van zou kunnen gesproken worden. De redactie derM. C. schijnt echter geheel onbe kend te zijn met de vereenigingshuizen, zooals er in Duitschland vooral een aantal bestaan. Bestuurders dier huizen zijn orthodoxe protestanten. De christe lijke jongelings-vereenigingen en andere zendings- of philantropische vereenigingen hebben daarin haar hoofdkwartier. Ruime zalen, deels als herberg, deels als leeskamer ingericht, staan open voor eiker, voor bijganger en reizigermen kan er rusten, couran ten lezen, brieven schrijven zonder eenige verplich ting ook slechts één penning te verteren. Velerlei ververschingen zijn verkrijgbaar tegen laag tarief echter geen sterke drank. Vele vereenigingshuizen in groote steden zijn tevens als logementen ingericht voor lieden van zeer verschillenden stand (behalve voor muizenvallen- kooplui staat er in de statuten van sommige.) Werk lieden, winkel, en kantoorbedienden kunnen er zee1' voordeelig in den kost gaan of t' huisliggen. Neu traal zijn de vereenigingshuizen in zoover, dat naar het geloot der bezoekers niet gevraagd wordt maar wederom niet neutraal, daar bij de maaltijden op vaste uren door de huisvaders gebeden en in den bijbel gelezen wordt. Niemand is gedwongen daar bij tegenwoordig te zijn, ofschoon hoogst zelden t' huisligger er zich aan onttrekken, en de logeer gasten eten niet met dezen aan dezelfde tafel. Eene dergelijke inrichting, voornamelijk voor jon gelingen van den gegoeden burgerstand wil Ex celsior te Amsterdam openstellen om het kroegbezoek tegen te gaan. Voor den werkmansstand zijn daar reeds zulke huizenDe Vrede en De Hoap Is De Vrede te Amsterdam neutraal? De direc teur houdt er bijbellezing, een gedeelte van het huis wordt ingenomen door eene evangelisatie-zaal en toch kan ieder er logeeren, koffie, bier enz. drinken, broodjes met of zonder vleesch en ook het middagmaal gebruiken. De heele inrichting dankt haar bestaan aan het initiatief van den bekenden heer Hovy. Is het Schuttershof te Middelburg neutraal Men kent zijne bestuurders als behoorende tot de liberale partij. Er wordt getapt, men viert er allerlei feesten, er kan een tooneel worden opgeslagen, er wordt kermis gehouden, en op Zondag soms muziek ge maakt, en toch hebben de orthodoxen er menigmaa bidstond gehouden, en vergaderde de jonere'"

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 1