De Goesche Boot GEBR. GOOTE. Eenig adres: Groote Markt 115, STEENKOLEN HANDEL. VERTREK VAN SPOORTREINEN. Bij dezen berichten wij het geachte publiek van Oostburg en omstreken, dat wij zooeven heb ben gekocht en reeds ontvangen eene groote partij WOLLEN, KATOENEN EN LINNEN MA- NU iCTUREN, waaronder afgepaste Uafellakens a 25 Cts. per stuk, echte groote linnen Thee doeken met ruiten en randen, waarvan de wer kelijke waarde 18 Cts. per stuk is, nu voor 10 Cts., eene prachtige sorteering Sitsen voor Japonnen en Morgen jassen in allerhande kleu ren, Cretonnes voor Dekens, vele soorten Da masten voor Ledikant-Behangsels in drie des sins prachtig, Zwaar Dameslaken. ongeveer 2 ellen breed, in zes verschillende kleuren, voor Costumes, Mantels en Kinderpakjes, waarvan de werkelijke waarde f 1,10 per el (62 c, M.) is en nu voor 65 Cts. per el (69 c. M.) bij ons verkrijgbaar isnog een partijtje zwaar zwart Fransch Thibet, ongeveer 3 ellen breed, wer kelijke waarde 3 Gld. per el en die wij nu fl,80 per el (69 c.M. opruimen. Men gelieve wel attent te zijn op het groote voordeel van deze koop, daar er hoogstens 5 a 6 j el voor een geheel costuum ^enoodigd isver der alle soorten linnen, witte Chirtings en ka toenen, ruwe Katoenen Kalieots, dubbel draads, Keper en Amersfoorts, Diemit, Buzijn en Satin streepen, groote, roode, gekeperde Zakdoeken, waarvan de werkelijke waarde 20 Cts. is 12 Cts. per stuk, kinderzakdoeken, met gekleurde randen a 4l/2 Cts. per stuk en meer dan 100 andere artikelen, zoowel voor persoonlijk als huishoudelijk gebruik. Vraag ons niet naar de reden van deze voor- deelige inkoop; en hebt ge voor dit oogenblik niets benoodigd, overtuigt u slechts voor later. bij de Lange Delft, Middelburg. NB. Niemand is gerechtigd namens ons te venten of goederen ten verkoop aan particu liere hu zen aan te bieden. O ns huis heeft geen in 't oog vallende etalage, men lette dns in zijn eigen voordeel wel op wijk 1.15. il (SI te Middelburg Kerkstraat B no. 83. Koepokinenting direct van het kalf eiken Bon- derdag des namiddags ten 3 ure voor leden der vereeniging tot bevordering van animale koepokin enting met hunne gezinnen, alsmede voor niet-leden (de laatsten tegen f 1.per persoon). (Na 3 Va uur tot 4 uur voor een ieder gratis.) De Crecliet-Vereeniging. Agentschap te Middelburg. (Kantoor Z.zijde van den Dam, G 2.) Neemt gelden aan a deposito, 'tzij in eens't zij in gedeelten opvorderbaar, tegen vergoeding van rente bedragende thans 2 pet. neemt aanvragen tot Crediet-verleening in ontvangst van f15 00 tot «0,000. Vlasmarkt. D. J. DRONKERS, L 110. 6 7. MIDDELBURG. Handel in COMESTIBLES EN KOLONIALE WAREN (Prijscourant gratis.) Voor alle zweren, wonden, kwade beenen, ver- stu ikingen van eiken aard is deze zalt het krachtig ste heelmiddel. Het verzacht onmiddelijk door de ontsteking te verdrijven, en te verhinderen dat het bloed te veel naar dat lichaamsdeel heentrekt. Indien de ziekte reeds van langen duur*is geweest, moet de Zalf geholpen worden door Holloway's zuiverende Pillen, welke op de maag en de lever werken, ver hinderen dat de spijsvertering in dien toestand ver valt, welke de pijn, onrustigheid en koorts waar van deze kwalen dikwijls vergezeld gaan, zoo spoe dig veroorzaakt en welke de herstelling zeer verach- tert, ja zelfs het geringste geval somtijds ernstig maakt. Geene moeder of min moet zonder deze edele middelen zijn, zij zijn toepasselijk on eiken ouderdom en op elk gestel. Zij zuiveren het bloed, regelen den omloop daarvan, hernieuwen de onge stelde weefsel, en geven kracht aan het geheel ge stel weder. vertrekt Zondag vertrekt Woensdag 24 Febr. van Goes naar Rotterdam 21 Febr. 's morgens 3,uur., van Rotterdam naar Goes. 's morgens 7.30 uur. Informatiente Rotterdam bij den com missaris DE LANGE, op 't Haringvliet, te Dordrecht bij BOUWMAN en ZOON,, te Zierikzee bij j. BOS, te Goes bij de Directie. Ligplaats te Rotterdam Nieiure Haven bij de Pakkenbrug. ST00MB00TDIENST ir tuischen Vlissingen, Middelburg en Rotterdam. Uren van vertrek in Februari. Koninklijke Fabriek van Bedden, Dekens, en Matrassen D. J. PENNOCK, LANGE DELFT. Sints meer dan een halve eeuw gunstig bekend SPRINGVEERMATRASSEN, geheel nieuwe con structie Soliede PAARDENHAARMATRASSEN, nieuwe VEEREN BEDDEN. KAPOK-, ALPEN GRAS- en HOUTWOL-BEODEN en Matrassen, IJzeren Ledikanten enz. sa aod E.-C «w Om* Van Vlissingen Van Middelburg: Zaterd. 20 Maand. 22 Dinsd. 23 Woens. 24 Donder. 25 Vrijdag 26 voorm. 7,30 7^30 7',30 Zaterd. 20 Maand. 22 Dinsd. 23 Woens. 24 Donder. 25 Vrijdag 26 voorm. 8,30 8,' 3D 8,30 Van Rotterdam naar Middelburg en Vlissingen. Zaterdag 20 voorm. 9, Maandag 22 Dinsdag 23 9, Woensdag 24 Donderdag 25 9. Vrijdag 26 i STOOMBOOTDIENST e tusschen Middelburg en Zierikzee Correspondentie Zierikzee Spoorweg Goes. Van MiddelburgFebruari. Van Zierikzeea Zaterd. 20 's midd. 2, Maand. 22 'smorg. 11, Dinsd. 23 Woens. 24 Dond. 25 Vrijdag 26 >,30 Zaterd. 20 Maand. 22 Maand. 22 Dinsd. 23 Woens. 24 Donder.25 Vrij dag 26 smidd. 7,3C 7,— 2,30 2, 12i30 2,30 STOOMBARGEDIENST. Middelburg Vlissingen v. v. Van Middelburg: vm. 6,30-j-, 8,—9,10-j-10. 11,+— 12.m. nm. 1,20+ 2,30 3,30+ 5,- 6,30+ 3: 8,—. ii Van. Vlissingen: vm. 8j-, 9,10,r< 11,— 12,—+ nm. 1,— m. 2,30+3,30 4,30+ 6,— n 7,30+ 9,—. De eerste r e i s 's morgens geschiedt alleen op werkdagen. De duiden de reizen aan waarh§sc^ op de tusschen-stations wordt aangelegd. di Tan Vlissingen (Haven) (Stad) Middelburg Arneinuiden Goes h Bergen op Zoom Roosendaal Breda 0 Rotterdam (Beurs) (via Zevenbergen) 0 'a Gravenhage (over R tt. H. IJ S) 0 Amsterdam over Rotter dam H. IJ. Sp.) w Utrecht (Oostersp. 0 Utrecht (Rhijnsp.) 0 Antwerpen (Etat) 1, Brussel (Nord) 1 Parijs (No'd) Keulen 1 f 7.20 5.58 6.50 9.22 2,3 5,26 7.20 6.7 7. a) 7.29 9.32 2.14 5.38 7.32 6.14 9 39 2.21 5.45 7.39 f 6.35 7.23 10,1 2.43 6.8 8.3 7.35 8.9 11,4 3 42 7.17 9.13 756 8.23 8.40 11,25 4 3 7-38 9,34 8.46 9.10 9.10 12.7 4,5 2 8,27 10.21 9.31 *10. *10. 1.8 6.8 9,34 11.12 10.25 *10.39 *10.39 *1.47 6.46 *10.18 12,2 J 12.32 *11.50 *11.50 *2.58 7-52 $11.19 - 12.13 12.13 2,57 8.14 11.22 - I 11.50 11,50 2.50 8.5 11.5 10.36 10.36 10.36 1.3 5,39 $9.48 11,45 11.45 11.45 2.8 7,24 11,14 9.20 6,45 C.43 4,5 (v) 6.10(v) 1 7.35 j 2.5 2.52 10.23 Van Keulen Parijs (Nord) 0 Brussel (Nord) u Antwerpen (Etat) Amsterdam over Utrecht (Rhijnsp n v Utrecht Oostersp 0 1, Rotter- am (Holl. IJ Sp.) s Gravenhage (over Rott H. IJ. S.) (Beurs) (via RotterdamZevenbergen.) 0 Breda Roosendaal u Bergen op Zoom Goes Arnemuiden Middelburg Te Vlissingen (Stad) (Haven). 5.51 6.30 7.28 7.49 8.52 9 13 9.21 9.30 *10.45 (n) 6.27(v) 7.35 7.30 7.23 7.35 10.13 10,51 11.10 11.59 12.24 12.32 9.10 (n) 0.31 (v) 10.36 11.7 11.53 12.13 1.17 1.38 1.46 1.55 $11.55 1.6 1.44 2.40 3.14 3.41 4.55 5.20 5.28 5.37 1.40 7.50 2.40 3.38 3,26 3,20 3.25 4.40 5,40 6 33 7.20 7.38 8 20 8.50 b) 2.42 5.26 6.37 5.23 5.13 5.20 7-13 8.13 8.44 9.5 «Vj -lllJ gl nvp eel 7,s HTB. Het teeken beteekent dat op het daarmede aangeduide gedeelte vau het traject alléén rijtuigen le en 2e kl. loopen. f Deze trein neemt te Middelburg geen reizigers op en te Vlissingen alléén die, welke met de boot van Queenborough zijn aangekomen. a) Deze trein stopt te Middelburg alleen om reizigers uit te laten. b) Via KempenGoch QNTFT ÜFRCDRTIk' a M kT.£UUUI>FPSORG

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 4