JMJLE ABTEN LcVii\SVE;{ZrKI!lllNC-M.\ATSClI.\PPIJ, Piano-fabriek en Magazijn van Amerikaansche Orgels, AMERIKAANSCHE ORGELS Goedkoop Magazijn Manufacturen Beddendekens enz. J. C. de Waal, ongekend lage Prijzen Doet uw voordeel De roolijke Huisvriend .Iiarer ambtenaren. Een ambtenaar van het ministerie van binnenlandsche zaken, de heer Croll is ontslagen, omdat hij bestuurslid was van eene sociaal-demo cratische vereeniging. De heer Croll schij nt in ieder opzicht zijn plicht te hebben gedaan, en zijne be- trekking niet misbruikt te hebben om propaganda voor zijne beginselen te maken. Daarom schijnt ons de houding der regeering onbillijk toe. De ontslagene heeft zich per adres tot de Tweede Kamer gewend, we hooren dus wel nader van de zaak. De bewoners van Middelburg en Goes waren deze week in de gelegenheid de kennismaking met de koninklijke Engelsche klokkenspelers te hernieuwen. "Velen maakten van die gelegenheid gebruik en be wonderden om strijd de kunstvaardigheid van het gezelschap en de zilveren toonen door hun aan de klokken ontlokt. De heeren Duncan Miller c. s. ver- sehaften aan velen een genotvollen avond en aan de stichtingen welke zij steunen willen een welkome bijdrage. KhRKAIKUWS. De acte van beschuldiging met bijbehoorende stukken in zake het kerkelijke conflict te Amsterdam is door de Synode aan de geschorsten toegezonden, met verzoek daarop vóór 22 dezer antwoord te ontvangen. Op 22 Februari zal dus de Synode tot verdere behandeling van deze zaak vergaderen. Voorts is door de Synode nog aangenomen een voorstel van het lid ds. Tin holt om, na afdoening der aanhangige zaken van Amsterdam en Kootwijk, een voorstel tot het zoeken van een vergelijk tusschen de bestaande richtingen of partijen in de N. H. K. te behandelen, te ontwerpen door eene commissie bestaande uit de heeren Tinholt, Douwes en Zeeman. Intusschen beijveren de Amsterdamsche heeren zich nog steeds het publiek op de hoogte te brengen van de toestand aldaar en van de oorzaken van het Conflict. Deze week was het de bekende ds. Westhoff, wiens te onthullen geheimen de ver wachting spanden, maar die niets, letterlijk niets vertelde, dan het reeds lang bekende. De heer Westhoff de<4t mede dat hij den heer Hoedemaker, en door dezen dr. A. Kuyper, bijtijds heeft gewaarschuwd, dat de schorsing zou worden uitgesproken, niet wegens de attesten-quaestie, maar om de verbreking van het kerk-verband, welke voort- "vloeide uit de genomen besluiten ten opzichte van het beheer der kerkelijke goederen. Vervolgens wordt de kerkeraads-vergadering van 28 December beschreven. In deze vergadering werd besloten het verzoek van het classicaal bestuur, om inlichtingen betreffende de besluiten van 1-4 December en opgave van de namen der leden die vóór en tegen gestemd hadden, te beantwoorden met eene kennisgeving dat de zaak commissoriaal gemaakt en derhalve uitstel van behandeling noodzakelijk was. Daarop volgde, zooals men weet, de schorsing. Dit schorsingsbesluit, genomen door het classicaal bestuur, acht ds. Westhoff volkomen gerechtvaardigd, dewijl in het wetsartikel, waarop het besluit berust, - sprake is van voorloopige schorsing op grond van «een geruchtmakend bezwaar van ergerlijken aard.» Deze woorden zijn, naar schrijver betoogt, op de handelingen van den kerkeraad geheel van toepassing. Er volgt daarna eene beschrijving van het voor- in den nacht van 5 op 6 Januari, waarin de deurpaneelen der Nieuwe Kerk, op last van het classicaal bestuur, gepantserd werden, en van het uitzagen dier paneelen in den daarop gevolgden anorgen. Na deze verklaring eindigt de brochure met deze woorden: «Het weergalme door de gansche Her- vormde Kerk steeds luider: «Van al wat te Am sterdam is geschied, was de attestenquaestie de «opzet, en de verbreking van het kerkverband het doel.» Buitenland. De socialisten hebben weder eens van zich doen preken. Londen, de groote wereldstad, waar zooveel Rijkdom naast zooveel armoede, zooveel zelfopoffering ar niet minder goddeloosheid te vinden is, was litmaal het toöneel hunner oproerige daden. werkeloozen kwamen nu en dan zooals men Londen gewoon is bij elkander en zoo waren 8 Febr, op zeker plein eenige duizenden ^zich in den beginne rustig gedroegen, drongen tusschen de werklieden vele win^ die zich van de spreekplaatsen ^n opgewonden taal het voik Het plein bevatte einde- en men is in Londen aan groote volksbijeenkomsten gewoon. Heftige redevoeringen werden vernomen tegen de kapitalisten, de werklieden werden aange spoord eene maatschappelijke omwenteling te be ginnen. Een spreker ontplooide de roode vlag, en gaf te kennen, dat men die maar volgen moest, als de Regeering weigerde te hooren. Nu zou men zich nog rustig houden maar een volgenden keer zouden zij de bakkerswindels eerst plunderen om brood te hebben. Voorstellen werden aangenomen om aan te dringen op onmiddelijke ondersteuning der werk lieden op het ondernemen van openbare werken en op het benoemen van een Minister van Koophandel. Zoodra de toespraken waren afgeloopen, stroom den eene opgewonden menigte naar de aanzienlijkste buurten der stad, naar Picadiliy, West-End en in de richting van Hydeparck. Daar moesten de clubs, aanzienlijke sociëteiten'het in de eerste plaats ont gelden. De oproeringen sloegen de vensterruiten in, hielden rijtuigen tegen en plunderden degenen, die er in zaten. Minstens vijftig winkels werden ge plunderd, waaronder die van juweliers, slagers, bak kers, en wijnhuizen. De woestelingen bedienden zich van de voorwerpen, die zij uit de winkelkasten geroofd hadden om de glazen der woningen in te werpen. De winkeliers sloten wel hunne winkel kasten maar meestal te laat. Bij wijnhandelaars brak men de bergplaatsen open en de aanwezige vorraad werd grootendeels vernield, voor een klein gedeelte verbruikt. De politie, die eerst machteloos was tegen zulk eene uitbarsting, kreeg weldra ver sterking. Velen van de oproerlingen werden in hechtenis genomen, maar de belhamers niet. Intusschen maakt, zooals ligt te begrijpen is de angst zich van duizenden meester. Een angst nog gevoed door onrust te Leycester. Men meende ieder oogenblik de gevreesde socialisten te zullen zien naderen, maar bij de gebeurtenissen van dien avond, waarover eenige leiders zich deze week zullen te verantwoorden hebben is het gebleven. Ingezonden. KERSPELVORMING. De modernen hebben in de gereformeerde Kerk geen recht van bestaan. Men kan en mag dus ten hunnen gevalle, deze kerk nirt gaan verkerspelen Dat er ongeloovigen onder eene kerkgemeente zijn, is helaas, ter. allen tijde ondervonden. Maar, dat men aan hen officiéél een onderdeel en voor gangersambt in de kerk van Christus zou aanwe zen, dit zou wel een treurig blijk wezen dat in de kerk het objectief rechtsbesef diep ware gezonken. Eene poging tot verkerspeling zou eene vernede ring voor de kerk wezen, en tot hare geheele op lossing kunnen leiden. V. verzameld door Graanmarkten, enz. Middelburg, 18 Febr. 1886. De aanvoer was heden klein, de vraag bevredi gend; vorige prijzen werden algemeen betaald. Puike Tarwe f6,50 a f6,60 goide en mindere f6,25 a f6.40. Rogge f 5,50. Wintergerst t4,60 f4,75. Zomergerst f4.50 a f4,60. Haver f 3,50 a f4. Paardeboonen f 6,50 a f 6,60 en voor de zaai hoo_ ger betaald. Platteboonen f6. Witteboonen f 10,50, f 11 a '11,50. Bruineboonen f8,50 a f9,40. Kookerwten f8 tot f8,25. Mestingerwten, f7a f7,25. Zaden zonder handel. Versche Boter f a f per kilo. Eieren per 100 stuks f3.50 Bij de uitgevers KüPPERS LAUREY te Haar lem, is zooeven verschenen en alom verkrijgbaar gesteld een werkje getiteld: Prijs f0,30 Franco per post fö,32. Canards, curiositeiten, kluchtige voorvallen uit het leven van beroemde musici, geestige en sarcastische uitdrukkingen, grappige gezegden, snedige extem- porés, een en ander op de muziek betrekking heb bende, ziedaar de inhoud van dit koddige, van hu mor en satire overvloeiende boekje, 'twelk de lach spieren zijner lezers ongetwijfeld in voortdurende beweging zal brengen. pw-—Alle INSTRUMENTEN worden met dege" lijke garantie geleverd. UT it F.Oil 1 sen K tjo.Hh/r/ceurU us>»r Z. JU. den Koutn#. Commissarissen de Heeren ur. J. W. Scuuoart, iVlr H Waller en Mr. 'J i. H. et tl teden, te Utrecht, i W *s Ivitoeninuje, ihr. J. van Hee.r.jkerek van Beest te Duif sen. Directeuren: it A MA NISSEN en S. I'. PEN HOLT. I liitscliappij sluit vofzekerir.gen bij ur':il ,n en bij leven, t üehjke verze il •rnijiverzekeringen op twee levens, uiUetverzekeringen, enz. Voor GOES en omstreken wordt een SOLIED AGENT gevraagd. A NT OI NE MES, MIDDELBURG. ONTVANGEN EEN RUIME KEUZE van af f105. In uw eigen belang raad ik u aan een bezoek te brengen aan het van GROOTE MARKT I 1 2 te MIDDELBURG. Alle Goederen geschikt voor u worden daar aan verkocht o. a.WOLLEN DEKENS, MOLTON en KA TOENEN DEKENS, BEDDEN, alle soorten CHITS, VLEL'R, KOODE en BL ALWE BAAIEN, l'ILOx, ZWARTE LAKENS, MOSCOW A'S ZAKBOEK! N, HAND- DOEKEN, WOLLEN OMSLAGDOEKEN, GEELE en WITTE KATOENEN; ENZ. ENZ. 2 Januari 1886 begint de Tweede Jaargang van Behalve een tal van Humoristische Novellen en. andere bijdragen, kwamen in den eersten jaar gang ongeveer vier honderd groote en kleine platen voor, van de voornaamste teekenaars van ons land. De geringe abonnementsprijs van twee guldenfranco per post twee gulden dertig centskan niemand weerhouden op een zoo goedkoop blad in te teekenen. Zij, die den tweeden jaargang verlangen, ontvangen zoo ver de voorraad strekt de nummers, die in Dq cember a. s verschijnen, kosteloos. De inteeken loopt van i Januari tot 31 Decemberdusc jaar.

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 3