GEBR. GOOTE. De Goesche Boot Ylasmarkt. D. J. DROjNKERS, L no. 6 7. MIDDELBURG. i>. J. PENNOCK, STEENKOLEN HANDEL. De retliet-Vereen iging. Groote Uitvoering der Kon. Eng. Klokkenspelers. VERTREK VAIM SPOORTREINEN. Handel in COMESTIBLES EN KOLONIALE WAREN (Prijscourant gratis.) Voor alle zweren, wonden, kwade beenen, ver stil ikingen van eiken aard is deze zalt het krachtig ste heelmiddel. Het verzacht onmiddelijk door de ontsteking te verdrijven, en te verhinderen dat het bloed te veel mar dat lichaamsdeel heentrekt. Indien de ziekte reeds van langen duur is geweest, moet de Zalf geholpen worden door Hollo way's zuiverende Pillen, welke op de maag en de lever werken, ver hinderen dat de spijsvertering in dien toestand ver valt, welke de pijn, onrustigheid en koorts waar van deze kwalen dikwijls vergezeld gaan, zoo spoe dig veroorzaakt en welke de herstelling zeer verach- tert, ja zelfs het geringste geval somtijds ernstig maakt. Geene moeder of min moet zonder deze edele middelen zijn, zij zijn toepasselijk on eiken ouderdom en op elk gestel. Zij zuiveren het bloed, regelen den omloop daarvan, hernieuwen de onge stelde weefsel, en geven kracht aart het geheel ge stel weder. Koninklijke Fabriek van Bedden, Dekens, en Matrassen LANGE DELFT. Sints meer dan een halve eeuw gunstig bekend SPRINGVEERMATRASSEN, geheel nieuwe con structie Soliede PAARDENHAARMATRASSEN, nieuwe VEEREN BEDDEN, KAPOK-, ALPEN GRAS- en HOUTWOL-BEDDEN en Matrassen, IJzeren Ledikanten enz. Bij de uitgevers KüPPERS LAUREY te Haar lem, is zooeven verschenen en alom verkrijgbaar gesteld een werkje getiteld 17 l T D 4 li D verzameld door ■TM- «KM im. Prijs f0,30 Franco per post f0,32. Canards, curiositeiten, kluchtige voorvallen uit het leven van beroemde musici, geestige en sarcastische uitdrukkingen, grappige gezegden, snedige extem- porés, een en ander op de muziek betrekking heb bende, ziedaar de inhoud van dit koddige, van hu mor en satire overvloeiende boekje, 't welk de lach spieren zijner lezers ongetwijfeld in voortdurende beweging zal brengen. te Middelburg Kerkstraat B 110. 83. Koepokinenting direct van liet kalf eiken Don derdag des namiddags ten 3 ure voor leden der vereeniging tot bevordering van animale koepokin enting met hunne gezinnen, alsmede voor niet-leden (de laatsten tegen fl.per persoon1). (Na 3l/2 uur tot 4 uur voor een ieder gratis.) SS m55 Agentschap le Middelburg. (Kantoor Z.zijde van den Dam, G 2.) Neemt gelden aan a deposito, 't zij in eens'tzij in gedeelten opvorderbaar, tegen vergoeding van rente bedragende thans 2 pet. neemt, aanvragen tot Crediet-Yerleening in ontvangst van f15 00 tot «0,000. OP Dinsdag 10 Februari a. s., AANVANG DES AVONDS OM 8 UUR IN HET SCHUTTERSHOF. Kaarten a f0,99 en 50 ets. verkrijgbaar bij de heeren boekh. VAN BENTH. JUTTING en F. P. D'HUIJ en tot een beperkt aantal aan den avond der uitvoering aan het locaal. Programma's a 10 ets. aan het Bureau verkrijgbaar. vertrekt van Goes naar Rotferdau Zondag 14 Febr. 's morgens 7, vertrekt van Botterdam naar Gtfl Woensdag 17 Febr. 's morgens 2.30 uS Informatieute Rotterdam bi) den eonl missaris DE LANGE, op 't Haringvliet, te Dordrecht bij BOUWMAN kn ZOI te Zierikzee bij j. BOS, te Goes bij de Directie. Ligplaats te Rotterdam Nieuwe H| bij de Pukkenbrug. STOOM BOOT DIE NST tusschen Vlissingen, Middelburg en Rotterda Uren van vertrek in Februari. Van Vlissingen: Van Middelburg: Zaterd. 13 voorm. Zaterd. 13 voorm. Maand. 15 Dinsd. 16 Woens. 17 Donder. 18 Vrijdag 19 7,30 7^30 7^30 Maand. 15 Dinsd. 16 Woens. 17 Donder. 18 Vrijdag 19 8,31 8'» Van Rotterdam naar Middelburg en Vlissingen.. ,n. 9,j 9',—.' 1 Zaterdag 13 Maandag 15 Dinsdag 16 Woensdag 17 DonderdaglS Vrijdag 19 9.—. t STOOMBOOTDIENST tusschen Middelburg en Zierikzee Correspondentie Zierikzee Spoorweg Goes. Van Middelburg Februari. Van Zierikzee Zaterd. 13 's morg. 8,— Zaterd. 13 'smidd. '12,-' Zondag 14 8- Zondag 14 2,-j Maand. 15 7.— Maand. 15 's morg. 11. A Maand. 15 's midd. 2,30 J Dinsd. 16 2,30 Dinsd. 16 7,31 Woens. 17 2,30 Woens. 17 7,31 Dond. 18 2,30 Donder .18 6,3 Vrijdag 19 2,30 Vrijdag 19 6,^ STÖOMBARGEDIENST. Middelburg Vlissingen v. v. Van Middelburg: vm. 6,30-j-, 8,— 9,10-J-10.- 41,f— 12.—m. nm. l,20f 2,30 3,30f 5,— 6,30) 8, Van Vlissingen: vm. 8y, 9,10,- 11,12,-j- nm. 1,m. 2,30-[-3,30 4,30]- 6,— 7,30f 9,—. De eerste r e i s 's morgens geschiedt alleej op werkdagen. De -j- duiden de reizen aan waar bi 0p de tusschen-stations wordt aangelegd. j Vlissingen (Haven) t 7 20 - Van Keulen I 6.— 9,8 1.40 b) 2.42 (Stad) 5.58 6.50 9.22 2,3 5,26 7.20 ,i Parijs (Nord) *10.45 (n) 9.10. (n) 750 Middelburg 6.7 7. a) 7.29 9 32 2.14 5.38 7.32 Brussel (Nord) 6 27 (v) 9.31 (v) 2.40 5.26 Arnemuiden 6.14 9 39 2.21 5.45 7 39 Antwerpen (Etat) 6.8 7 35 10.36 .1 38 6.37 Goes 6.35 7.23 10,1 2.43 6.8 8.3 Amsterdam over Utrecht Bergen op Zoom 7.35 8.9 11,4 3 42 7 17 9 13 (Rhijnsp.) 7.30 12. 3,26 5.23 Rooseudaul 756 8.23 8.40 11,25 4 3 7 38 9,3; v Utrecht Breda 8.46 9.10 9.10 12.7 4,52 8,27 10.21 Oostersp.) 7-23 11 45 3,20 5.13 Rotterdam (Beurs) (via r Rotter- Zevenbergen) 9.31 io. *10. 1.8 6.8 9,34 11.12 am (HollIJ Sp.) 7.35 §11.55 3.25 ,r 5.20 's Gravenhage (over R-itt. s Gravenhage (over Rott. H. IJ S.) 10.25 *10.39 *10.39 *1.47 6.46 *10.13 12,2 II. IJ. S.) 8.46 1.6 4.40 -32 Amsterdam over Rotter (Beurs) (via dam H. IJ. Sp.) 12.22 11.50 11.50 *2.58 7.52 §11.19 R >tterdamZevenbergen.) 5.51 9.24 1.44 5,40 713 n a Utrecht 6.30 10 13 11.7 2.40 a 6 33 8.13 (Oostersp.) 12.13 12.13 2,57 8.14 11.22 Roosendaal 7.28 10,51 11.53 3.14 7.20 8.44 i, Utrecht Bergen op Zoom 7.49 11.10 12.18 3 41 7.38 (Rhijnsp.) 11.50 11,50 2.50 8.5 11 5 11.59 1.17 4.55 8 20 Aatwerpeu (Etat) 10.36 10 36 10 36 1.8 5,89 §9.48 Arnemuiden 9.13 1.38 5.20 Brussel (Nord) 11,45 11.45 11 45 2.8 7,24 11,14 Middelburg Vlissingen (Stad) 9.21 12.24 1.46 5.28 8.50 Parijs (Nord) 1 9.20 1 6.45 6.43 4,5 (v) 6.10(v) Te 9.30 12.32 1.55 Keulen i 7.35 i 25 2.52 10.23 n (Haven). 5 87, \B. Ht t Deze trein neemt t teeken beteekent dat op het daarmede aangeduide gedeelte vau het traject alléén rijtuigen le en 2e kl. 1 te Middelburg geen reizigers op en te Vlissingen alléén die, welke met de boot van Queenborough zijn i a) Deze trein stopt te Middelburg alleen om reizigers uit te laten. b) Via KempenGoch. fc, CMITT DFDQUB

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 4