?uncke wensch ik eenigekantteekeningen temaken, welke ik U beleefdelijk verzoek in uw eerstvolgend lommer op te nemen. den heer F. moet ik de eerste zijn om te billijken, dat zijn cliënt, de heer de D., wei gert mij de gevraagde opheldering te geven. De lediger vergunne mij hieromtrent een ander ge- 'n te zijn toegedaan. Zijn gevolgtrekking berust mijne bescheiden meening op geheel verkeerde Jevens. Niet ik heb mij zeiven in den strijd ssschen den heer de D. en den Correspondent ge lengd; in mijn eerste schrijven heb ik zelfs uitdruk- .elijk verklaard daar buiten te willen blijven. Maar »er de D. heeft, terwijl hij trachtte den aan- an den Correspondent af te wenden met kracht 'louwen op mijdie niets anders dan toeschou- bij het geschil was. Die handelt als de heer kan wel twee man staan, zou men zeggen. |nij nu echter te veel hooi op zijn vork nam, ik waarlijk niet helpen. Omtrent de quaestie 'scheldnamen, wensch ik den heer F. alleen te gen, of het hem ook bekend is, wie de openbare iooI merger dan kroeg of bordeeh noemde; en of hij dan hem, die zich zoo bloemrijk over ipenb. school uitdrukte, niet eens zou kunnen oodigen zijn décorum wat beter te bewaren. In mijn eerste schrijven verklaarde ik, om welke "enen ik nooit informeer, waarom een leerling der nib. school naar de school met den Bijbel gaat. e redenen komen den heer F. niet gegrond voor. m mij duidelijk aan te toonen, dat ik mij, door 'ió te handelen, aan plichtverzuim schuldig maak, leeft de heer F. de vriendelijkheid zich zeiven wel ils voorbeeld te willen stellen. (Heel bescheiden 'ind ik dat nietmaar over den smaak valt niet ie oordeelen.) Hij vangt het bewijs voor mijne chuld aan met: «ondergeteekende is er om de ouders; liet de ouders om hem»; dan volgen nog een paar waarheden, die overal te pas gebracht kunnen wor sen, waarna de heer F. dit punt zijner aanklacht besluit met mij naar mijne vrienden te verwijzen, die dan, voorgelicht door zijn adviezen, ten slotte litspraak zullen doen, of ik al of niet schuldig ben. 'k Zal den raad van den heer F. volgen, inaar mijn' rienden eerst vragen of zij mij de logica in dit teel van zijn betoog eens willen aantoonen. Wat mij betreft, ik zou aldus redeneeren De onder wijzer is er voor de leerlingen de ouders hebben genoeg besef van hunne rechten om dit te begrij- >en, en behoeven, om hunne billijke klachten tegen iet onderwijs mede te deelen, daartoe niet door [en onderwijzer uitgenoodigd te worden. De wijze, waarop de heer F. mijn schrijven van [6 Januari in zijn taal overzet, noopt mij hem aan e raden, eens te beraadslagen, (niet met zijne vrien- len, maar met zijn eigen consciëntie), in hoeverre lij daarbij de eerlijkheid betrachtte. f En nu de beschuldiging van den heer de D. tegen iet openb. onderwijs «hier ter plaatse», eene be- chuldiging, welke de beer F. thans tot de zijne naakt. Vooraf een paar vragen: Wat denkt de lezer •an een onderwijzer, die, hoewel wetende, dat hij elf zonder het vertrouwen der ouders niet met rucht werkzaam kan zijn, dat vertrouwen in een mbtgenoot uit zijn eigen gemeente tracht te on dermijnen? Hoe is het oordeel over dien onder wijzer, als men weet, dat hij geen anderen grond [voor zijne beschuldiging heeft, dan dat hij heeft yiooren zeggendat één ouder over het onderwijs Ivan dien ambtgenoot klaagt, en zijn zoontje (1 van lie 375 leerlingen) uit ontevredenheid naar eene luidere school zendt. (Hoeveel goede onderwijzers [zouden er overschieten, als allen slecht waren, van Kvien een leerling, die een wetenschappelijke loop baan op moet, naar eene andere plaats gaat?) Wat lerder te denken van dienzelfden onderwijzer, als Itraks blijkt, dat zelfs hetgeen bij van dien eenen fcerling en diens vader schrijft, onwaarheid is? I En eindelijk: wat zegt de lezer wel, als ik Bern mededeel, dat die onderwijzer de heerFuncke, Boofd der Christelijke school alhier isde heer Hineke, die zoo gemoedelijk spreekt over het bewa- Hn van zijn décorum!! De heer F. wenseht te weten, of ik «dien vader liét gevraagd heb, waarvoor deze zijn zoontje naar H openbare lagere school te Middelburg zond», en Hat op deze vraag volgen: «Nu, die lieer heeft niet ■een geklaagd over het gehalte van het openb. on- ■rwijs te Oostburg, maar heeft dit bovendien met ^^daad bewezen». Zie hier mijn antwoord: ^^^dat heb ik «dien vader» niet gevraagd, en ^H|mdat de moeder van dezen leerling mij, ^H^geven van zeer verklaarbare redenen, ■^Lrte voren mededeelde, dat het Hk^^yas, hun zoontje reeds na ^É^relders te zenden, maar ■^^en jaar verscho- re school te Oostburg zeer bevredigende vorderin gen maakte. 2e wijl de vader van dien leerling, door de betrekking, waarin hij tot het onderwijs staat, zoo daarover te klagen viel, zeker van zijn recht gebruik gemaakt zou hebben, om mij aan mijn' plicht te herinneren; en eindelijk 3eomdat ik bij meer dan ééoe gelegenheid bewijzen had ont, angen, dat de bedoelde ouders over mijn onder richt aan hunne kinderen, (van welke er op dit oogenblik nog drie bij mij ter school gaank niet ontevreden waren. Toch heb ik na het schrijven van den heer F. nog eens opzettelijk met den vader van den bedoelden leerling gesproken, die mij na drukkelijk verklaarde, dat zijn zoontje niet heenging, omdat het gehalte van het openb. onderw. alhier hem ongeschikt voorkwam, en dat hij over het openb. onderw. te O. in het algemeen zeer tevre den is. De heer F. zal wel begrijpen, dat ik deze verkla ring niet mededeel, buiten weten der ouders, die ze mij verstrekten. De heer F. zegt dat mijn schrij ven van 6 Januari zijn antwoord uitlokte. Onaan- gezien echter, dat de heer F. de laatste had moeten zijn, om zich op die manier in den strijd tusschen den lieer de D. en mij te mengen, heb ik naar waarheid gevraagd, en wat geeft de heer F De heer F. eindigt zijn schrijven, met eene waar schuwing om niet in den toon der polemiek van onzen Collega uit Aarden burg te vervallen. Ik wensch voorloopig mijn eigen trant te volgen, maar zoo ik ooit in een anderen toon verval, dan hoop ik dat het niet in die van den heer F. zal zijn. Mijnheer de Red. onder dankzegging voor de opname teeken ik mij, Hoogachtend Oostburg. 9 Febr. 86. Uw dv. dienaar G. L. P. VAN HAM. H iermede wenschen we het debat over deze zaak in ons blad te sluiten. Redactie. Gemengd iNieuws. Niet onaardig. De heer L. van Ham te Vlaardingen, heett aan een loggerschip, dat onder zijn beheer weldra ter haring en kabeljauwvangst zal uitvaren den naam: Groen van Prinsterer gegeven. Naar de Amst. verneemt, is de Nederlandsche concessie voor den stoomtramweg Breskens Mal- deghem, die aanvankelijk voor 30 jaren was gegeven, thans tot 50 jaren uitgebreid. De Haagsche kroniekschrijver der N. G. C. verhaalt de volgende anecdote eene historische van zeer jongen datum. Het is bekend, datZ. M. de Koning voor dejonge kroonprinses, behalve eene Engelscbe gouvernante, met wie het lieftallig koningskind reeds wandelt, ook eene collectie vogels heeft aangeschaft. Eer. bekend, zeer eenvoudig koopman in vogels werd daartoe ten paleize ontboden. De man wist niet, hoe spoedig hij er heen zou komen en hij liep er maar in zijn huispak, dat er niet bijzonder voordeelig uit zag, heen. Niettemin ontving de Koning hem persoonlijk, en Z. M. had veel schik in den cloodeenvoudigen man, die geheel verbouwereerd was en die den vorst aan sprak als «Excellentie.» Geheel van streek liet hij verschillende vogels uit de kooien vliegen en, hoe knap hij er anders ook mee was, het gelukte hem niet ze weer te vangen. «Excellentie» zei hij tenslotte«magik mijn knecht even laten binnenkomen?» Het werd hem toegestaan, en men kan zich voorstellen, hoe deze dienaar er uitzag. Tel maitre, tel valet. Het grappigste was echter, dat, terwijl de baas den Koning nog het praedicaat van Excellentie gaf, de knecht binnenkwam en, militairement salueerende, Z. M. begroette met een eerbiedig «Weleerwaarde!» Burgerlijke Stand. Van 31 Januari tot 7 Februari. Middelburg. Ondertrouwd W. P. van Aarsen, jm. 26 j. met P. Baljeu, jd. 23 j. P. P. Huijgens, jm. 37 j. met E. van Doorn, jd. 37 j. A. B. Phaff, wedr. 66 j. niet L. Sterk; wed. 53 j. J. Knierum, jm. 40 j. met H. de Rijder, jd. 37 j. Getrouwd VV. A. van der Harst, jm. 32 j. met M. Lako, jd. 34 j. Bevallen T. Klaassen, geb. Franse, d. D. Weij- mar Schultz, geb. Bekenkamp, z. C. A. H. Detmar, geb. Delzenne, z. A. S. Dronkers, geb. Sibmacher Zijnen, z. J. Verhulst, geb. Gideonse, z. J. J. Riemens, geb. Van Varik, d. H. H. Carmejoole, geb. Jansen, d. S. M. Baden, geb. Tuijter, z. E. W. Verhulst, geb. Bouwense, z. OverledenC. L. van Veen, vrouw van A. M. van Heuven, 70 j. J. O. Luteijn, ongeh. z. 63 j. W. C. Gal, wed. van J. C. Klercq, 74 j. M. Gide- onze, z. 9 d. L. F. Klaassen, man van M. Boot, 73 j. A. J. Bakker, z. 3 in. C. J. Koets, z. 7 m. P. Priem, z. 1 j. W. G. Sprenger, man van J. Rubbens, 66 j. K. H. VV. Stieler, ongeil, z. 69 j. L. de Bruine z. '1 j. P. J. Janssens, d. i m. Goes. GehuwdA. Nonnekes, jm. 29 j. met K. M. Voois, jd. 28 j. BevallenF. Meulman, geb. Van Eldijk, z. C. Potter, geb. Maartense, d. M. Koen, geb. Remijn d. Overleden: M. Weezepoel, z. Ij.A, Meijler, man van L. de Jonge, 71 j. W. Verbnrg, wedr. van T. Braam, 84 j. C. Zoutewelle man van M. Hartog, 69 j. J. Zandee, d. 2 rn. J. de Beste, wed. van A. Bliek, 88 j. Van 30 Januari tot 6 Februari. Vlissingen. Bevallen L. Geeve, geb. Willems, d. M. Alleda, geb. Selie, z. (tweel.) N. N. van Hecke, geb. Van Ililst, d. J. Stroo, geb. Maas, z. M. M. du Pon, geb. Lute, z. E. Hendrikse, geb. Baart, z. M. M. Maas, geb. Mabelus, z. C. M. Gies, geb. De Kaart, d. (tweel.) E. Bakker, geb. De Jong. OverledenT. M. de Witte, d. 8 m. M. C. P. Aspeslagh, d. 3 j. K. J. Mommaas. z. 6 m. P. D. Antheui.issen, wed. van J. van den Bergen, 75 j. C. G. F. van Dalsum, z. 4 j. M. Hi.Ln, wed. van C. H. de Bruge, 67 j. J. J. Jooiissen, z. 5 j. Giujpskerke, over de maand Januari 1886. Gehuwd A. Boomgaard, jm. 34 j. met P. Brou wer, jii. 31 j. Bevallen C. Wagenaar, geb. Schout, «1. C. J. L. Pagter, geb. Janse, d. J. de Klerk, geb. Balje z. L. de Bree, geb. Franse, d. Overleden N. Hengst, wed. van P. de Kok,j 69 j. K. Bakker d. 5 j. Graanmarkten, enz. Middelburg, 11 -Febr. '1886. De aanbieding was heden matig en de vraag le vendig, zoodat het aangebodene aan vaste prijzen gilt' plaatsing vond. Tarwe is 10 ets duui der betaald, voor puike kwa liteit werd f6,50 a f6,60 ingewilligd, goide en mindere f6,25 a f6.40. Rogge f 5,50. Wintergerst t4,60 f4,75. Zo mergerst weinig aangeboden, voor puike kwa, liteit werd 14.50 a 4,60 betaald. Haver f3,50 a f4. Paardeboonen waren in puike soorten gezocht tot f6,5 0, mindere weinig begeerd. Platteboonen f5.50 a f6. Witteboonen f 10.50, f 11 a '11,25. Bruineboonen f'8,50 a f9,25. Kook erwten 25 ets. hooger, naar deugd werden die gekocht van f8 tot 18,50. Mestingerwten, f7 a f7,25 Zaden zonder handel. Versche Boter f0.86 a 0,94 per kilo. Eieren per 100 stuks f4. ADV KRT JiNTlEiV. SPILLENAAR -- Zending in Egypte. Ondergeteekenden, leden .van het voorloopig Comité voor de Zending in Egypte en in het bijzonderden arbeid van den zendeling Spillenaar te Calioub, hebben de eer aan al de vrienden der Zending mede te deelen, dat zij met goedvinden van den Zending raad der Ermeloosche Zendinggemeente, deze Zen ding hebben overgenomenen verzoeken nu mits dien allen, die medewerken willen aan de uitbreiding van liet Koninkrijk Gods in Egypte, aan den heer J. BOERSMA Dzx. te Weesp, hunne gaven, die dringend noodig zijn, te willen toe/.enden. Tevens deelen zij hun mede, dat binnen kort een algemeene vergadering zal gehouden worden, ter vaststelling der statuten en ter benoeming van een definitief bestuur. Ds C. W. POHLMANN te Weesp. Prof. S. S. DE KOE te Groningen. Ds. J. VAN HEERDE te Breukelen. Ds. C. J. G. VAN HOOGSTRATEN te 's-Hage, J. VAN 'T LINDEN HOUT te Neerbosch. T. J. VAN MEERLOO te Amsterdam. N. ZERBST Jr. te Amsterdam. J. BOERSMA Dz. Penningm. te Weesp.

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 3