bijbh- m BOIIBIMJ. YOOR DE KINDERKA1ER J, M.van deWoestijne, De Goesche Boot Wegen en Voetpaden Serooskerke (Walcheren.) Twee Kalfkoeien te koop, Vee-Verzekering-Maatschappij Hoofd-Agenten en Agenten De Yrooi ij ke Huisvriend Ylasmarkt. D. J. DRONKERS, L no. 6 7. De Crediet-Vereeniging. voor het Kleine Yolkje P. LOUWERSE. 17it ra ikirartnnmra VERTREK VAN SPOORTREINEN. ADVERTENTIEN. IN DE GEMEENTE Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat de ligger der wegen en voet paden in de gemeente SEROOSKERKE door hen ingevolge art. 20 van het Reglement op de wegen en voetpaden in Zeeland, Provinciaal blad no. 85 van 1881ambts halve gewijzigd is vastgesteld; dat hun besluit tot vaststelling van dien ligger heden aan Burgemeester en vV et- houders van bovengenoemde gemeente is gezonden ter aankondiging binnen vier werkdagen na ontvangst op de ter plaatse gebruikelijke wijze; en herinneren belanghebbenden voor zoo veel noodig aan art. 23 van het voornoemd Reglement. Middelburg, 5 Februari 1886. Gedeputeerde Staten voornoemd, DE BRAUW, Voorzitter. E. FOKKER, Griffier. rekening 2 en G Februari, bij D. GIDEONSE, te St. Laurens. Voor eene met gunstig succes werkende Nederlandsclie WORDEN IJVERIGE gevraagd, tegen ruime provisie, en meerdere voor- deelige conditiën. Adres met franco brieven onder Letters V. M, aan het Bureau dezer Courant. 2 Januari 1886 begint de Tweede Jaargang van Behalve een tal van Humoristische Novellen en andere bijdragen, kwamen in den eersten jaar gang ongeveer vier honderd groote en kleine platen voor, van de voornaamste teekenaars van ons land. De geringe abonnementsprijs van twee gulden, franco per post twee gulden dertig cents, kan niemand weerhouden op een zoo goedkoop blad in te teekenen. Zij, die den tweeden jaargang verlangen, ontvangen zoo ver de voorraad strekt de nummers, die in De cember a. s verschijnen, kosteloos. De inteekening loopt van Januari tot 31 Decemberdus over een geheel jaar. Alle Boekbandelaren nemen abonnementen aan. MIDDELBURG. Handel in COMESTIBLES EN KOLONIALE WAREN (Prijscourant gratis.) Kiouiiueweele 29. Agentschap te Middelburg. (Kantoor Z.zijde van den Dam, G 2.) Neemt gelden aan a deposito, 'tzij in eens 'tzij in gedeelten opvorderbaar, tegen vergoeding van rente bedragende thans 2 pet. neemt aanvragen tot Crediet-verleening in ontvangst van f15 00 tot 60,000. Uitgaaf JOH. IJKEMA 's Gravenhage Geïllustreerd Maandblad door 12 Nommers per jaar a 15 Cents. VIERDE JAARGANG, afl. I met 10 platen en een gekleurde plaat, alom voorhanden. Bij de uitgevers KüPPERS LAUREY te Haar lem, is zooeven verschenen en alom verkrijgbaar gesteld een werkje getiteld: verzameld door J9L. ÏW TT IW- Prijs f 0,30 Franco per post f 0,32. Canards, curiositeiten, kluchtige voorvallen uit het leven van beroemde musici, geestige en sarcastische uitdrukkingen, grappige gezegden, snedige extem- porés, een en ander op de muziek betrekking heb bende, ziedaar de inhoud van dit koddige, van hu mor en satire overvloeiende boekje, 't welk de lach spieren zijner lezers ongetwijfeld in voortdurende beweging zal brengen. vertrekt van Goes naar Rotterdam Zondag 7 Febr. 's morgens 3,30 uur» vertrekt van Rotterdam naar Goes/ Woensdag 10 Febr. 's morgens 7.30 uur.1 Informatiente Rotterdam bij den com-er mïssaris DE LANGE, op *t Haringvliet. ar te Dordrecht bij BOUWMAN en ZOON. te Zierikzee bij J, BOS, te Goes bij de Directie. Ligplaats te Rotterdam Nieuwe HaveEan bij de Pakkenbrug. 8T00.VJ BOOTDIENST tusschen Vlissingen, Middelburg en Rotterdam. Uren van vertrek in Februari. Van Vlissingen: Van Middelburg: Zaterd. 6 voorm. lk ar Maand. Dinsd. 9 Woens. 10 Donder. 11 Vrijdag 12 7,30 7,30 7,30 Zaterd. 6 voorm. Maand. 8 8,30 Dinsd. 9 Woens. 10 8,80. Donder. 11 Vrijdag 12 8,30 Van Rotterdam naar Middelburg en Vlissingen. Zaterdag 6 Maandag 8 Dinsdag 9 Woensdag 10 Donderdag 11 Vrijdag 12 voorm. 9, STOOMBOOTDIENST tusschen Middelburg en Zierikzee Correspondentie Zierikzee Spoorweg Goes. Van MiddelburgFebruari. Van Zierikzeej Zaterd. 6 's morg. 11,30 Zondag 7 Maand. 8 Dinsd. 9 Woens.10 Dond. 11 Vrijdag 12 's midd. 'smorg. 11, 6,30 Zaterd. 6 Zondag 7 Maand. 8 Dinsd. 9 Dinsd. 9 Woens.10 Donder.ll Vrij dag 12 smorg. 's midd. 7,-30 7,30 7.30 7,30 I 2,30 2 %-4 r I STOOMBARGËDfENSï. Middelburg Vlissingen v. v. Van Middelburg: vm. 6,30j-, 8,-9,10+10.— 11,+— 12.—m. nm. 1,20+ 2,30 3,30+ 5,- 6,30+ 8,—. Van Vlissingen: vm. 89,10, 11,12,—+ nm. 1,— m. 2,30+ 3,30 4,30+ 6,— .r 7,30+ 9,—. i De eerste r e i s 's morgens geschiedt alleen I op werkdagen. De duiden de reizen aan waarbij 1 op de tusschen-stations wordt aangelegd. cla( Van Vlissingeu (Haven) (Stad) Middelburg n Arnemuiden Goes Bergen op Zoom Roosendaal Breda 0 Rotterdam (Beurs) (via Zevenbergen) m Gravenhage (over Rutt. H. ij. S.) Amsterdam over Rotter dam H. ij. Sp.) w n Utrecht (Oostersp. u a Utrecht (Rhijnsp.) 0 Antwerpen (Etat) Brussel (Nord) "de'8 'Nord) 5.58 6.7 6.14 6 35 7.35 756 9.31 10.25 12.22 10.36 11,45 9.20 7.35 i 6.50 7. 7.23 8.9 8.23 9.10 *10. *10.39 11.50 12.13 11.50 10 36 11.45 6,45 2.5 t 7.20 a) 7-29 8.40 9.10 *10. *10.39 *11.50 12.13 11,50 10.36 11.45 G.43 2.52 9.32 9.39 10,1 11,4 11,25 12.7 1.8 *1.47 *2.58 2,57 2.50 1.3 2.8 4,5 (v) 2.14 2.21 2.43 3.42 4.3 4,52 6.46 7.52 8.14 8.5 5,39 7,24 5.26 5.38 5.45 6.8 7.17 7.38 8.27 9,34 *10.13 §11.19 11.22 11.5 §9.48 11,14 5 6.10(v) Het teeke'"0"* beteekent dat op he* Ji Kilo s of Van Keulen 7.20 Parijs (Nord) 7.32 Brussel (Nord) 7.39 Antwerpen (Etat) 6.8 8.3 Amsterdam over Utrecht 9.13 (Rhijnsp.) 9,34 v Utrecht 10.21 Oostersp.) a Rotter- 11.12 am (Holl. IJ Sp.) s Gravenhage (over Rott. 12,2 H. IJ. S.) (Beurs) (via n RotterdamZevenbergen.) 5.51 n Breda6.30 H Roosendaal 7.28 ii Bergen op Zoom 7.49 Goes8.52 a Arnemuiden 9.13 i, Middelburg 9.21 Te Vlissingen (Stad)9.30 n (Haven). -mede mnged/ca3 gedeelte van het traject alléén rijtuigen i2(Nï n- 'o^annnf-djp. welke met de bt' *10.45(n) 6.27 (v) 7 35 7.30 7.23 7.35 8.46 9.24 10 13 10,51 11.10 11.59 12.24 9.10(n) 9.31 (v) 10.36 11.7 11.53 12.13 1.17 1.38 1.46 1.55 12. 11.45 §11.55 1.6 1.44 2.40 3.14 3.41 4.55 5.20 5.28 S 1.40 7.50 2.40 f.38 3,26 3.25 4.40 5,40 6 33 7.20 7.38 8.20 5.26 6.37 5.23 5.13 5.20 7.13 8.13 8.44 7.1 i

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 4