nature zijn van geenerlei toegeven aan eenigen eisch Van de Parnellisten hooren willen en deze op hun beurt dus ook weinig sympathie gevoelen voor Sa lisbury en de zijnen. Toen er dan ook bij de eerste de beste gelegenheid een amendement voorgesteld werd tot het eenigszins wijzigen van Iersche toe standen, een amendement door de regeering be streden, maakten de Parnellisten gebruik van die gelegenheid om der regeering den voet dwars te zetten, en Salisbury gaf zijne portefeuille aan Ko ningin Victoria terug, die op hare beurt Gladstone met de nieuwe formatie belastte. De grijze staats man ziet zich opnieuw omringd door de bloem der liberale partij. Roseberry en Childers, Granville en iarcourt, Kimberley en Herschell zijn namen ook uiten de grenzen van het vereenigd Koninkrijk met jiere bekend. Zoowel voor Ierland als voor de bui- enlandsche politiek van Engeland is deze verwisse- ing aan 't hoofd van het kabinet van groote be- kenis. De minister Gladstone heeft in den Trans- i recht- uardig te zijn. De schoonste kroon op zijn lange loopbaan zou het beoefenen van rechtvaardigheid tegenover zijne arme Ieren zijn! Bismarck heeft weder eens een van die monu mentale redevoeringen uitgesproken die in hem den r eenling doen erkennen. Aangrijpend, verpletterend, nu eens een zwaren storm gelijk, dan weder vrien- f-delijk maar scherp terechtwijzend als een zacht mor- genwindje, regenen de slagen op de hoofden der tegenstanders. Omringd door stapels boeken en kaar ten waaruit hij nu en dan een greep doet, gewapend met het fameuze potlood, de z. g. huzaren-speer, l aangegaapt door eene voltallige vergadering en zoo- I veel maal twee voeten als er met eenige mogelij k- heid binnen het gebouw staan kunnen, zoo sprak de geweldige Germaan, wiens lichaamsgestalte en macht, I wiens onversaagdheid en moed aan de helden der oudheid denken doet. Hij sprak over de verdrijving der Polen die het hem nu lastig maken, gelijk voor weinige jaren de zwarte Internationale hem deed. Het moge den verdrevenen tot hoop strekken dat de zelfde man die hen uitdrijft en de Roomse he gees telijkheid, die weigerde te bukken verjaagd heeft, na weinige jaren den Paus in den arm heeft genomen als scheidsrechter, 't Kan verkeeren. Dat verkeeren hopen we van harte voor deGrie- - ken die arm en oproerig blijven. Zij willen meer. Onder de Potentaten van Europa schijnt Griekenland den sociaal-democraat te willen spelen. Geen land heeft meer behoefte aan Recht voor allen om althans iets te bezitten, en geen land heeft minder macht om dat recht voor allen te eischen of te verdedigen. Ongelukkige positie. Ingezonden. Mooi uit de verte. In de Middelburgsche Courant lees ik dat zekere Joseph Arch het van boerenarbeider tot lid van het Engelsch Parlement gebracht heeft. Hij heeft hard gewerkt, goed uit zijne oogen ge keken en zooveel hij kon voor het stoffelijk en geestelijk welzijn van zijns gelijken gedaan. Hij was ook methodisten-prediker, dus had hij een aanleg voor welsprekendheid, welke menig jong student, van huis uit tot het predikambt bestemd, hem benijden mag. Maar hij was dan toch wat men hier een boeren- dominé zou noemen, en voorwaar geen lid van de grooterijk begiftigde kerk. ^Jeder heeft onlangs kunnen zien hoe Mr. E. P. ^BTrer, omdat hij dikwijls ter kerk Jkomt en niet ^Hoort tot het «liberale» clubje, bij eene candidatuur voor den Middelburgschen gemeenteraad bestreden, werd door bovengenoemde courant en hare vriendjes Wat zou die courant opspelen als hier te lande eens een afgescheiden boeren-dominé candidaat ge steld werd! Als bijvoorbeeld eens iemand werd voorgesteld die Kees de Smit, Jan Davidse of om gekeerd heette! Zulk eene waardeering van een minderen man is mooi uit de verte, mooi in Engeland. Er is dan ook een hemelsbreed verschil tusschen libera&l in Engeland en «liberaal» in Zeeland. S. Mijnheer de Redacteur niet van zins mij in het geschil tusschen de Die en van Ham te mengen, is het stuk van den heer van Ham van meen, m.j niet langer te mogen vergeve het mij dus, jfe Heer de Die, ingezonden stuk v. d. heer v. H. van 6 Januari. Terecht zegt de inzender: «Die eerst komt, die eerst maalt.» De Correspondent van het Weekblad, is begonnen met den heer de D. valsch te be schuldigen deze deelt daarop de toedracht der zaak mede; deswegens mengt zich de heer v. H. in het geschil; vertelt, dat de Heer de D. «overbrievervan leugens» is, en zoo wordt deze van twee zijden door zijne tegenstanders naar aanlei ling van dezelfde zaak aangevallen. Volkomen terecht wil nu de heer de D., om niet in «de war te geraken» met den eersten in het reine wezen, voor met den tweeden verder te gaan. Mij dunkt, de heer v. H. moest de eerste zijn om deze handelwijze volkomen te billijken. «Dat de heer de D. eene poging waagt, om zich met fatsoen uit deze zaak te redden, welke poging hem echter jammerlijk mislukt» is eene zinsnede, die misschien wel op onnadenkende lezers indruk maakt, maar welks uitwerking op nadenkenden jammerlijk is mislukt. Ondergeteekende acht zich verder gelukkig den heer v. H. «iets nieuws» aan gaande de schoolquaestie te kunnen zeggendit na melijkHet woord Moderne Secteschool, door sommige antirevolutionairen aan de openbaie school gegeven is eene uitvinding van den modernen professor A. Pierson, en de heer prof. v. d. Wijck ook al een man, van wien de heer de Die geen «volgeling» is getuigde onlangs: «De neutrale school vergiftigt de natie.» Wellicht zegt de heer v. H.»dat is voor mij geen nieuws.» Wel mogelijk. Maar wat moet men dan denken van deze uitdrukking: «Moet zij (de openbare school) zich dan niet staande houden tegen een stelsel van verdachtmaking, uitgevonden door hen, wier volgeling de heer de Die is»? Verder spreekt de heer v. H. van «laster tegen de openbare school heimelijk en in 't open baar uitgestrooid.» Blijkbaar doelt de heer v. H. hier mede op vrienden of voorstanders onzer partij te dezer plaatse. Mag ik ZEd. nu eens beleefd vragen maar neen, ik vertrouw, dat de heer v. H. genoeg op de hoogte met de geheimen onzer partij is, om niet alleen te schrijven wat hij denkt maar ook, wat hij bewijzen kan. En wat nu de vraag van den heer v. H. be treft, zou men niet haast vragen of men hier ook aan «onnoozelheid» denken moet? Heeft dan de heer v. Ham dien vader niet gevraagd, waarom deze zijn zoontje, na de zomervacantie van het vorige jaar, naar Middelburg naar de openbare lagere school zond? Nu, die heer heeft niet alleen geklaagd over het gehalte van het openb. onderwijs te Oostburg, maar heeft dit bovendien met de daad bewezen. En nu meene de heer v. H. niet, dat dit de eenige voor stander van neutraal onderwijs is, die klaagt. Ik verzeker ZEd., in staat te zijn nog meer personen aan te wijzen. Maar waarom meer namen in dit geschil getrokken? de zaak blijft er hetzelfde door. Ik heb alleen de «zeer groote teleurstelling» v. ZEd. willen wegnemen, en hem doen inzien dat er vol strekt geen oorzaak voor den heer de Die bestond, om den strijd te ontwijken. Verder vraagt de heer v. H.«Hij zegge mij, van wien mijner vrienden ik leeren kan, in welk opzicht de openbare onderwijzers hier ter plaatse in hunne verplichtingen te kort schieten. Op deze vraag kan ik ook ZEd. althans ten deele, een ant woord geven, door ZEd. te wijzen op mijn plicht. Als een ouder zijn kind van mijne school wil nemen, acht ik mij verplicht daarvan de reden te vragen en indien mogelijk die reden weg te nemen en zóó dat kind voor mijne school te behouden. Ik doe dat voornamelijk om deze redenen. Onder geteekende is er om de ouders, niet de ouders om hem. Ons werk blijft bij den besten wil altijd nog zeer onvolmaakt. Ik acht mij nooit te oud of te wijs, om zelfs van eenvoudige menschen te leeren. Nu handelt de heer v. Ham, blijkens zijn inge zonden stuk van 16 Dec. zoo niet. Mij dunkt, nu kan het boven aangehaalde een punt van onderzoek tusschen den heer v. H. en zijne vrienden zijn, om uit te maken of de heer v. Ham in deze in zijne verplichtingen te kort schiet, ja, dan neen. En nu het stuk van 26 Jan. Daarin stelt de heer v. Ham den heer de Die, een bij vrienden bemind, bij tegenstanders geacht ingezetene van Oostburg op de navolgende wijze ten toon. De heei' de Die stelt zich belachelijk aan. Hij mist den moed om fatsoenlijke polemiek te voeren. De heer de Die is een lafaard, die niet durft of een «overbriever van leugens» die .met kan aan des- heeren van Hams verz^ tfifipn vc Hij is een veinzaard, want hij neemt een houding aan, die weinig strookt met zijne vrome strijdleuzen. De heer de Die is een vijand der openbare school, waarvoor men niet genoeg op zijne hoede kan zqn. En wat zal ik tot deze dingen zeggen? Mijnheer v. Ham, wij zijn verplicht ons décorum te bewaren. Laat ons oppassen, dat wij in onze polemiek niet vervallen in den toon van onzen collega uit Aardenburg. U dankende mijnheer de Redakteur voor de vriendelijke opname, Oostburg, 4 Febr. '86. Hoogachtend A. B. H. FUNCKE Burgerlijke Stand. Van 24 tot 31 Januari. Middelburo. OndertrouwdG. \an der Hoek, jm. 28 j. met P. Constant, jd. 22 j. C. Wouters, jm. 27 j. met D. J, Glerum, wed. 29 j. J. J. Zuid- weg, jm. 26 j. met F. C. Ragut, jd. 25 j. P. J. de Haan, jm. 25 j. met H. J. I. Barto, jd. 22 j, A. van der Weele, jm. 24 j. met J. de Ronde, jd. 27 j- BevallenJ. C. M. Wasch, geb. Van Breda, z. N. Frederiks, geb. Van der Weele, z. S. C. Dekker, geb. Remeus, z. A. P. Joosse, geb. Tange, d. D. J, Flink, geb. Arnoldus, z. W. A. C. Merk, geb. Beurs- kens, z. E. Maas, geb. Meeuwse, z. E. van der Roost geb. Schouten, z. Overleden: J. W. Huijsson, wedr. van P. Groe nendijk. 77 j. W. Steijn, wedr. van A. C. Steuer- wald, 70 J. Baljeu, man van S. Polderman, 72 j. J. Sonius, man van P. A. de Winter, 87 j. J. Bal jeu, vrouw van J. Antheunisse, 54 j. L. \an der Linden, ongeh. z. 65 j. J. van Hoeve, ongeh. d. 28 j. J. Korstanje, man van J. Flipse, 26 j. J. Altorffer, ongeh. d. 63 j. W. H. Timmerman, d. 8 w. A.M. Vermeulen, vrouw van J. J. de Krijger 82 j. Goes. BevallenA. Slimmens, geb. Olivier, z. P. van der Hell, geb. Sloover, d. A. Bal, geb. Her mans, d. J. Kieboom, geb. Dirkse, z. M. Melse, geb. Constand, d. J. de Wolf, geb. Van de Voorde, z. Overleden: P. Sorber, wed. van J. v. d. Weele 68 j. D. Le Poettr, vrouw van C. Rottier, 82 j. J. Nagelkerke, z. 16 m, J. J. Warrens, z. 19 j. Van 23 tot 30 Januari. Vlissingen. GehuwdM. Ova, jm. 21 j. met J. Louwerse, jd. 20 j. H. Barten, jm. 28 j. met P. de Keijzer, jd. 27 j. Bevallen: P. J. Joukes, geb. Bos, d. C. F. Brackx, geb. Gillebert, z. J. Berting, geb. Weeland, d. G. I. Ballieul, geb. Ureel, d. S. Le Roij, geb. Brugge, z. E. M. van Herk, geb. Van Hoepen, z. M. J. van Oijen, geb. Dupuy, d. Doense, geb. Sohier, z. E. M, Goote, geb. Landman, z. C. Corstanje, geb. Kool wijk, z. J. M. Kleineeder, geb. De Swart, z. (levenl) OverledenL. C. Louwers, ongeh. z. 75 j. P. E. Clowting, vrouw van P. I. Kakenberg, 62 j. N. Bos- belaar, vrouw van J. W. Clowting, 65 j. L. A. Christiaans, z. 15 m. N. Doense, z. 13 m. T. M. (porneelissen, z. 11 d. A. R. Klayser, d. 6 j. J. C. van den Broeke, d. 5 w. C. Goossen, d. 7 w. Graanmarkten, enz. Middelburg, 4 Febr. 1886, De aanvoeren waren ruimen de vraag zeer leven dig, zoodat een en ander meest aan vorige week- prijzen grif plaatsing vond. Tarwe, werd in puike soort f6,40 a 6,50 be taald, goede en mindere f 6,25 a f 6. Rogge f5,50. Wintergerst f4,60 f4,75. Zomerg'erst met beperkte aanbieding en groote vraag weder f 4,50 a f 4,60 in puike kwaliteit betaald. Haver f 3,50 a f4. Paardeboonen met veel vraag naar puike kwaliteit f6,50 gekocht. Platteboonen komen in mooie soort steeds zeld zaam voor, naar deugd werd f6.50 f6 betaald* Witteboonen f 10,50, fll a 11,50. Bruineboonen f8 a f9,25. Kookerwten 18 a f8,25. Mestingerwten, f7a f7,25. Zaden zonder handel.

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 3