KERKNIEUWS. Buitenland. j, - worden gemaakt. De beide laatsten zijn in aanbouw zoowel voor de mannen- als aan de vrouwenzijde. Achter het linkerpaviljoen, langs een bestaande beukenlaan, een dergelijke rij voor vrouwen. Meer naar voren is rechts een paviljoen ontwor pen voor rustige heeren le en 2e klas, en links voor rustige dames le en 2e klas. Achter de keuken en het waschhuis moet het machinegebouw komen, tot water verzorging van alle paviljoens, en van het daarbij te stichten badhuis, dat voor verschillende geneeskundige baden moet ingericht worden. In dezelfde richting wordt midden tusschen de beide rijen paviljoens het gebouw voor onrustige mannen en vrouwen geplaatst, en op eenigen afstand daarachter het gebouw voor besmettelijke ziekten. Zijn al deze gebouwen, waarvan de plannen zijn goedgekeurd door den Koning, bij Zr. Ms. besluit van 15 Mei, gesticht, dan is er plaats voor 200 lijders. Door het bijbouwen van meerdere paviljoens kan voortdurend, naar gelang van de behoefte en van de kracht der Vereeniging, voor een grooter aantal lijders plaats worden bereid. Op een afzonderlijk terrein zal, zoodra de middelen gevonden zijn een Tehuis voor zenuwlijders verrijzen. Het personeel, dat op «Veldwijk» in dienst is en verder in dienst gesteld worden zal, bestaat uit mannen en vrouwen van christelijk geloot en leven, die zich van Godswege verplicht achten, en van harte begeeren, de lijders te verzorgen met de barmhar tigheid der liefde. Het Woord van God is de regel zoowel voor het Bestuur en den geneesheer-directeur, als voor den laagst geplaatsten beambte. Allen hebben zich verbonden elkander, en te zamen de lijders te dienen, met de teederheid en getrouwheid, die het kenmerk is van den dienst van God, Wiens genade in Christus, door den Heiligen Geest, zich ook in krankzinnigen verheerlijken kan en wil. Van alle middelen, door wetenschap en ondervin ding aangeboden, wordt dankbaar gebruik gemaakt. 'Boven alles echter verwachten wij den zegen van God, op en door het Evangelie, de blijde boodschap van zielerust en vrede door de verlossing die in Christus Jezus is, in den weg des geloofs en des gebeds. De Vereeniging heeft behoefte zoowel aan den geestelijken als aan den geldelijken steun van allen, die met haar doel en arbeid instemmen. Het geschut. Elk jaar haast komt de Minister van Marine of die van Oorlog met een postje op de begrooting voor ver wapening. De afgevaardigden vinden, dat die ver wapening ijselijk duur is, beklagen de lieve centjes, welke over tien jaar misschien nutteloos schijnen te zijn geweest, maar eindigen in den regel met voor te steramen. Zullen wij hun gedrag wraken? Het is algemeen bekend, dat God in Europa het militairisine tot vredemaker gebruikt. Duitschland met zijn honderdduizenden bedwingt ènde volkeren aan zijn rechter- èn die aan zijn linkerhand. Als een albeheerscher deelt het den vrede uit en geeft het den oorlog. Waar het zijn hand over uit breidt, dien is het vrede en voorspoed, maar dien het verlaat, is zijn ongeluk nabij. Natuurlijk dat zoo'n macht jaloerschheid verwekt en velen het trachten natevolgen. Frankrijk doet zijn best om eenmaal revanche te kunnen nemen. Rusland spant alles in om, mocht zijn broeder eens toornig op hem worden, hem te kunnen weerstaan. Kortom alle groote rijken ijveren om zqns gelijke te worden en doen hun best om Duitschland ten onder te krijgen. Dat groote rijken aldus handelen is begrijpelijk. Zij hebben de mid delen om hun vloot en leger uittebreidendaaren boven gebiedt het hun volksbestaan en bevelen het, kun de algemeene volksbeginselen. riiken praK ch. zoo'n gedachte nooit te overtreffen. Kleine rijken zijn van groote af hankelijk. Al valt hun dat niet altijd gemakkelijk z\j moeten er zich in schikken. Al wat zij aan le ger en vloot doen, kan dus hoogstens strekken tot zelfverdediging. We zeggen „hoogstens" en niet zonder reden, want zoozeer zijn de kleine rijken aan de groote monar chieën ondergeschikt, dat zij nog niet eens vechten mogen, als zij willen. Getuige Griekenland, dat o zoo gaarne den ouden, zieken Musuiman het begeerlijke eiland Kandia zou ontnemen, maar door een Europeesch vlootvertoon wel wat in zijn schelp zal kruipen. Getuige ons land in 1830 en daarna, toen het gedsvongen werd zijne legers werkeloos op de grenzen te laten. Zelfverdediging is dan ook het hoogste doel, waar voor een klein land een leger op de been en een vloot in zee moet houden. Doch niet alles treft zijn doel. En als de kleine rijkjes met de groote in oorlog geraakten, zouden de honderden der kleine toch de tienduizenden der groote niet buiten de grenzen houden. Als ons land bijv. oorlog met Duitschland kreeg dan zou, wel is waar, elk Nederlander,1 naar de wa pens grijpen; wie maar een geweer en een sabel kon voeren, zou er een zien vast te krijgen; wel zou dan blijken, dat de Nederlanders nog altijd de vrij. heid liefhebben, dat ze „taai van vezel" zijn en een hond op zijn eigen erf scherp vecht, maar toch zou den onze troepen niet kunnen verhinderen, dat Duitschland heel het oostelijk en zuidelijk gedeelte des lands bezette en alle krachten zouden moeten worden ingespannen, om, ware de onderwaterzetting goed gelukt, de toegangen naar Holland te verdedigen. Voor de kleine rijken bestaan dezelfde voorwaarden niet als voor de groote. Moeten de kleine, moet ons land bijv. geen geld voor leger en vloot besteden? Een vloot kunnen we niet missen, omdat we ko loniën hebben; maar moet dan de verdediging te land niet behartigd worden? We zouden daarop niet gaarne „neen" antwoor. den, maar toch verwondert het ons geen oogenblik, dat er tegenwoordig zooveel menschen zijn, die wei nig of niets met het leger op hebben. Elk oogen blik vraagt oorlog om geld. Een kamerlid herinnerde nog onlangs, dat eiken dag Oorlog en Marine ons land een ton, zegge honderdduizend gulden, kosten. En was dat geld nu bijv. in forten of schepen be steed, het ware minder. Maar een groot deel komt op rekening van verwapening en verbouwing. De pantserschepen doen geen dienst meer met een pantserplaatje van 23 duim dikte, want de bommen doorboren zoo'n plaat als een strooien scherm. De kanonnen voor twintig jaar aangekocht, zijn nu verouderd. De militaire en in 't bijzonder de kanonnen wetenschap gaat elk jaar vooruit. Is er aan een nieuw soort kanon eenig onge. mak ontdekt, aanstonds vindt de eene of andere artillerie-officier een ander toestel uit, waardoor die hindernis wordt weggenomen. Men streeft in die wetenschap naar de volmaaktheid, niet bedenkende, dat ze de onvolmaaktheid der menschen ten oorzaak en de ondergang der volken ten gevolge heeft. Wie de Antwerpsche Tentoonstelling des vorigen jaars bezocht heeft, kon daar de vordering dier kanonnen wetenschap met eigen oogen aanschouwen. Een kanon werd daar tentoongesteld, afkomstig uit de Fransche geschutfabrieken. Het had eene lengte van ruim 11 M. en was door den algemeenen bestuurder dier fabrieken allerkunstigst uitgedacht. Alle ongemakken, als het losgaan van het bodem, stuk, het springen, het terugspringen, enz., die bij andere kanonnen zoo menigvuldig zijn, waren bij dit door bijzondere inrichtingen voorkomen. Maar wat het belangrijkste is: het was erop vervaardigd om projectielen uit te werpen van 600 K. G., zegge J3Q0_Kilo's of 120O a^^onrlen, en dat niqt dus aan Breskens zoo'n stuk opgesteld, dan kon Middelburg daarmede plat geschoten worden. Daar enboven zou geen vijandelijk schip kunnen passeeren want op 3 K. M., dat is ruim een half uur afstands, schieten zijne puntkogels pantserplaten van 8 Palm dikte door. Eiken kogel ter lengte van ruim '1 M. bij eene middellijn van even 34 duim, drijtt het dan ook uit met de kracht van 180 a 200 K. G. gröf kruit. Geen wonder, dat, waar zulke alvernielende werk tuigen jaar op jaar verbeterd en vergroot worden, bij de volksvertegenwoordigers en ook bij het volk de vraag oprijst, of het geschut, dat dit jaar ter verwapening aangekocht wordt, het volgend jaar niet weder verouderd zal zijn. Ons land heeft nog kanonnen, die voor 20 jaar nieuw heetten, waarvan er dit jaar door nieuwe*- wetsche zullen vervangen wordendie oude gaan dan naar de geschutziekenhuizen, als afgeleefd en hun dienst gedaan hebbende. Dan liggen ze op de werven te verroesten of worden later voor scheep- aanleggers gebruikt. Nu ons land door het bezit van forten en schepen eenmaal niet buiten kanonnen kan, zou het nu niet beter zijn, indien het zijn geschut en zijn schepen, vpor 15 of 20 jaar in eens insloeg? Het kon dan, als de bepaalde termijn om was, veiling houden van de oude kanonnen en kon weer nieuwe inslaan. Een tusschenbeide komende oorlog kon die termijn wat vervroegen, maar misschien was er minder geld noodig, was er voor het onderricht der kanonniers meer eenheid en kon het verwijt bespaard worden dat er veel geld voor het geschut wordt besteed en het nochtans voor een groot deel verouderd is. MIDDELBURG. Tot predikant bij de N. H. G. alhier is beroepen ds. C. B. Oorthuijs, predikant te Harderwijk. De heer J. J. Simpelaar, geëxamineerd gods dienstonderwijzer alhier, is als zoodanig benoemd te' Enschedé. Met belangstelling vraagt men zich in de hoofdstad zoowel als daar buiten at welk het einde zijn zal van het Kerkelijk conflict te Amsterdam. Dat het classicaal bestuur een proces over het bezit der kerkelijke goederen aangaan zal is niet zeer waar schijnlijk omdat geen jurist zich met de verdediging van de houding van het classicaal bestuur zal willen belasten. De reglementen, ook zonder het beruchte art. 41, spreken te duidelijk. Er blijft weinig anders over dan toegeven van de zijde van het classicaal t bestuur of afzetten van de geschorste kerke- raadsleden om onrechtzinnigheid Daar behoort ongetwijfeld een zekere brutaliteit toe, om een vonnis te slaan als het gewachte. In het gewone, dagelijksche leven zou men zeggenn gjj zijt lastig en daarom wenschte ik wel dat geti heengingt. Of, gij verstoort mijn gemoedsrust, ont-1 neemt mij den vrede en daarom weg metdezulker* 1 Maar zoo gaat het niet bij kerkelijke rech'tsplf ging. Er moet toch een schijn van recht bewaar, blijven. En dien schijn te bewaren zal het cla' J sicaal bestuur wel lastig vallen. De uitspraak za. 1 een interessante bladzijde in onze kerkelijke vei\ I wikkelingen vullen. Intusschen blijven de kerken kl Amsterdam voor drie vierde verlaten en vergaderejll belangstellenden zich in localen waar de groote ojx komst zoowel als de ruime giften blijk geven va( den geest die de Amsterdamsche gemeente beziel- De synode der N. H. Kerk zal op 9 Februa^ in buitengewone vergadering bijeenkomen tot h<(, behandelen van deze zaak. Na enkele maanden rust is opnieuw Gladstóa.^ tot de betrekking van eerste Minister in Groot-Br< tanje geroepen. Het was te voorzien dat de ccji servatieven met Salisbury aan 't hoofd bet ui zouden uithouden. De onlangs gehoude^|^| verkiezingen brachten wel geepv; aan de liberalen, maar dera^ÉjjHfl^fl ralei. wogen zooze^yg^l opda^lj

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 2