Nieuwe Goesche Courant, 1886. Christelijk-historisch blad voor Zeeland Zaterdag 6 Februari. No. 1341. HET ZUIDEN, Verschijnt eiken Vrijdagavond ten 8 ure. Prijs per drie maanden franco f0,65. Enkele nommers- 0,06. UITGAVE VAN F. P. DHUIJ, te Middelburg en Wed. A. C. DE JONGE, te Goes. Prijs der Advertentiën Per regel 10 cents.; Familie-berichten van 16 regels fl,Iedere regel meer 10 cents. Liefdegaven 6 cent per regel. Een lastig ding. De Regeering heeft op al wat er in de atdeelingen der Tweede Kamer tegen haar voorstel betrekkelijk Art. 76 Hoofdstuk III der Grondwet (Kiesrecht) in gebracht is, geantwoord. Een antwoord waaruit genoegzaam blijkt dat we vooreerst nog wel met den census zullen blijven zitten. Altijd nog die hatelijke censusdat onding. We zullen dan, wordt het wet, een maatstaf naar huurwaarde bekomen, (f36 liet laagste, f250 het hoogste minimum.) Alzoo het verstand om een vertegenwoordiger te kiezen, het begrip der beteekenis ervan, zal voortaan» als zij haar zin krijgt, aangewezen wordem door de grootte van uw woning. Een mooie grap Na al het gekwansel over het kiesrecht blijft onze Regeering een houding aannemen alsof ze niet wist, dat de uilen vaak in groote boomen huizen, en de vos slechts een hol bewoont. Recht en billijk is: dat alle hoofden van huisge zinnen, een kleine uitzondering daargelaten, kie zer zijn. Y Zonder bewijs Wie dezer dagen de Middelburgsche courant volgt, zal zeker wel eens tot de ontdekking komen dat ze dr. A. Kuyper haat met een wreveligen haat. Telkens als er wat uit een of ander blad van haar kleur over te nemen is, is ze er, bij als de kippen bij het graan. Altijd en telkens weer heeft de Standaard of ader nog dr. Kuyper het gedaan. Hoe verheugt ze zich niet in het kerkelijk conflict te Amsterdam. Eén ding is er dat nu ten eenenmale door haar wordt vergeten. Eén ding van gewichtzij ver bet te bewijzen wat ze zegt en bovendien neemt ;e dourloopend stukken op waarin men tevergeefs ïaar bewijs zoekt. Dat is niet eerlijk. Dat is niet liberaal. Allerminst past het haar op de Stand. tesmalen? ant die geeft u de stukken er bij. Maar nog leelijker is het telkens den persoon van r. Kuyper aan te vallen. Dat is zelfs laag. Hoe zou het den redacteur der M. C. bevallen e hem als persoon zoo bespottelijk en verach ten voor te stellen als hij dr. Kuyper want voor een kam- nstander ach- zich maar geheel buiten het kerkelijk conflict te houden, want ze begrijpt er toch niets van. Y Een dringende zaak. De landbouwersvereenigingen houden zoo hier en daar weer druk hun vergaderingen. Uit de verslagen blijkt dat er nog al het een en ander besproken wordt. Fok vee, marktprijzen, zaai granen, alles krijgt zijn beurt, slechts één ding zagen we, treurig genoeg, tot nog toe, in 't geheel niet besproken t. w. de loouen, liet lot der arboiders. Waarlijk de droevige, erger dan slaafsche toe stand onzer arbeiders mocht bij onze boeren wel wat zwaarder wegen. Y Getrouwheid der Middelburgsche. De M. C. heeft het vorig jaar eens plechtig ver klaard mee te willen werken tot het verkrijgen van zondagsrust voor onze postbeambten enz. Hoe getrouw zij is bleek 11. Woensd. toen ze het besluit van Ethers gemeenteraad in N. Brabant, om zich tot den minister te wenden met verzoek het bestellen van brieven op Zondag niet meer te doen plaats hebben, vermakelijk en dwaas noemde. Op dezulken kan uien nog rekenen2 Binnenland. Het N. v. d. Dag meldt dat in den Haag en Amsterdam plannen beraamd worden om een chris telijk Dagblad tegenover de Standaard te vestigen. Donderdag jl. had op den huize Veldwijk bij Ermelo een belangrijke plechtigheid op christelijk- philantropisch gebied plaats. Toen had de opening plaats van het reeds dikwijls besproken gesticht tot christelijke verzorging van krankzinnigen en zenuw lijders in Nederland. De Vereeniging, met het doel tot het verzorgen van deze ongelukkigen opgetreden, heeft allerwege in ons land rijkelijk steun gevonden, en heeft ge bruik gemaakt van de nieuwste en, naar het schijnt» ook beste methode tot verzorging De hier te lande bestaande gestichten zijn alle, uitgezonderd dat te Coudewater, gesloten gestichten. Dat wil zeggen: de aan elkander gelegen gebouwen vormen met de aansluitende tuinmuren een ring, waarbinnen zich kleine tuinen en plaatsen bevinden tot uitspanning der lijders, maar waar binnen de lijders ook zijn opgesloten. In de laatate jaren werd in het buitenland met dit stelsel gebroken, en op raad van de beroemdste geneeskundigen, aan eene verpleging op het land in afzonderlijke vrij staande gebouwen de voorkeur ten, en met het uitoefenen van verschillende ambach ten, zoo vrij mogelijk, maar natuurlijk onder behoorlijk toezicht, kunnen worden bezig gehouden. Dit laatste, het zoogenaamde Paviljoenstelsel werd, na rijp beraad, ook door «de Vereeniging tot Chris telijke Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders in Nederland» verkozenzie het eerste jaarverslag» bl. 30. Eene geschikte gelegenheid daartoe is gevonden op het landgoed Veldwijk, nabij het station Ermelo- Veldwijk, ter grootte van 66 hectaren, gelegen in een gezond en rustig oord. Het bestaande woonhuis is voor dokterswoning uitnemend geschikt; en voorts zijn er twee kleine boerderijen met bouw- en weiland, ter bearbeiding Daarbenevens een park van aanzienlijke uitgestrekt- heidxmet boschgronden en lanen, waar de patiënten zich onder behoorlijk toezicht vrij kunnen bewegen. De teekening geeft een overzicht van de groepee ring der ontworpen gebouwen, wanneer het eerste gedeelte der stichting voltooid zal zijn. Deze bestaan uit kleine villa's ot paviljoens, zoo huiselijk mogelijk ingericht, naar de verschillende behoeften en den maatschappelijken stand der lijders. Elk paviljoen of Tehuis is door een Hinken tuin omgeven, aan breede beukenlanen gelegen. Alleen die voor de halfrustigen, en de Observatie-paviljoens, zijn door een hoog rasterwerk afgesloten. Tot afscheiding der beide sexen zijn de dienstge bouwen zooveel mogelijk in het midden geplaatst, zoodat gemakkelijk alle paviljoens uit ééne keuken kunnen bediend worden. Elk paviljoen vormt dus als 't ware een huisge zin op zich zelf. Rechts van de bestaande woning voor den Genees heer-Directeur, aan beide zijden van het later te stichten administratiegebouw, worden thans de pa viljoens gebouwd voor Opneming en Observatie, waarin de lijders aanvankelijk worden opgenomen, om den aard hunner ziekte eenigen tijd te kunnen waarnemen, en hen naar de uitkomst daarvan in de verschillende in aanbouw zijnde, en later te bouwen paviljoens te kunnen plaatsen. Achter het ontworpen administratiegebouw, is de keukenen het waschhuis gebouwd, met ruime kel ders en een groeten regenbak daaronder, en een ruime droogzolder met verblijf voor dienstpersoneel daarboven. Achter het rechterpaviljoen zijn op eene rij langs een bestaande beukenlaan 3 paviljoens voor mannen ontworpen, waarvan de eerste dient voor rusty 3e klas, de tweede voor halfm

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 1