BIJBEL- EN De Goesche Boot J,M.vau de Woestijne, BOND Christelijke Zangvereenigingen Vlasmarkt. D. J. DR0NKER8, L no. 6 7. D. J. PENNOCK, De Crediet-Vereeniging. VERTREK VAN SPOORTREINEN. Van 16 tot 23 Januari. Vlissingen. GehuwdH. Lourier, jm. 34 j. met M. Kropveld, jd. 27 j, J. Smits, jm. 24 j. met M. E. Nijsen, jd. 23 j. A. Embregts, jm. 22 j. met E. H. van Gelder, jd. 22 j. BevallenJ. M. Bouwense, geb. Adams, z. A. M.Baert,geb. De Borst Verdoorn, z. C. W. ten Hoopen, geb. Haayman, d. M. Assou, geb. Leefsma, d. A. Polak, geb. Haas, z. A. C.Corveleijn, geb. Florschutz, z. W. J. Boer, geb. Dekker, z. J. P. Florschutz, geb. Scheijbeler, z. A. P. Gillissen, geb. Thouten- hoofd, z. P. C. Carol, geb. Foucher, z. OverledenS. W. Barto, d. 17 j. L. F. Fritz, z. 5 j. R. N. Cloet, vrouw van C. L. Ureel, 21 j. S. M. Ureel, d. 7 d. A. M. Fagg, d. 4 j. C. J. Jilleba, d. 7 m. M. J. Wuijts, vrouw van W. Cor- neelissen, 35 j. M. C. Fritz, d. 17 m. L. J. de Rij ke,! L' ADVERTËNT1EN. De ondergeteekende betuigt zijnen welgerneen- den dank, voor de vele bewijzen van belangstelling, ter gelegenheid zijner verkiezing, tot lid van den Gemeenteraad. Serooskerke, 29 Januari 1886. W. H. ALLAART. vertrekt vail Goes naar Rotterdam Zondag 31 Jan. 's morgens 4,uur. vertrekt van Rotterdam naar Goes. Woensdag 3 Febr. 's morgens 3.30 uur. Inforuiatiente Rotterdam bij den com missaris DE LANGE, op 't Haringvliet, te Dordrecht bij BOUWMAN en ZOON, te Zierikzee bij J BOS, te Goes bi j de Directie. Ligplaats te Rotterdam Nieuwe Haven bij de Pakkenbrug. van in Bestuurders van CHRISTELIJKE ZANGVEREENI GINGEN, die alsnog wenschen mede te werken tot oprichting van een BOND, ontvangen, op aanvrage aan den ondergeteekende, een exemplaar van de Ontwerp-Statuten met Circulaire. Namens liet Bestuur der Haagsche Zangvereeniging (.(.Excelsior, E. L. VAN RUIJTENBERG, Secretaris. Koningstraat No. 80, 's Gravenhage. MIDDELBURG. Haadel in COMESTIBLES EN KOLONIALE WAREN (Prijscourant gratis.) Bij deze berichten wij het geachte publiek van Oostburg en omstreken, dat wij zoo even heb ben gekocht en reeds ontvangen eene groote partij WOLLEN, KATOENEN EN LINNEN MA- NUEACTUREN, waaronder afgepaste Tafellakens a 25 Cts. per stuk, echte groote linnen Thee doeken met ruiten en randen, waarvan de wer kelijke waarde 18 Cts. per stuk is, nu voor 10 Cts., eene prachtige sorteerig Sitsen voor Japonnen en Morgenjassen in allerhande kleu ren, Cretonnes voor Dekens, vele soorten Da masten voor Ledikant-Behangsels in drie des sins; prachtig, zwaar Dameslaken, ongeveer 2 ellen breed, in zes verschillende kleuren, voor Costumes, Mantels en Kinderpakjes, waarvan de werkelijke waarde fl,10 per el (69 c.M.) is en nu voor 65 Cts. per el (69 c.M.) bij ons verkrijgbaar is; nog een partijtje zwaar zwart Fransch Thibet, ongeveer 3 ellen breed, wer kelijke waarde 3 Gld. per el en die wij nu a fl,80 per el (69 c.M.) opruimen. Men gelieve wel attent te zijn op het groote voordeel van deze koop, daar er hoogsten 5 a 6 el voor een geheel costuum benoodigd is; ver der alle soorten linnen, witte Chirtings en ka toenen, ruwe Katoenen Kalicots, dubbel draads, Keper en Amersfoorts, Diemit, Buzijn enSatin streepen, groote, roode, gekeperde Zakdoeken, I waai-van de werkelijke waarde 20 Cts. is a 12 I Cts. per stuk, kinderzakdoeken, met gekleurde j randen a 41/2 Cts. per stuk en meer dan 100 i andere artikelen, zoowel voor persoonlijk als huishoudelijk gebruik. Vraag ons niet naar de reden van deze voor- deelige inkoop; en hebt gij voor dit oogenblik j niets benoodigd overtuigt slechts voor later. Eenig adres: Groote Markt 115, bij de Lange Delft, Middelburg. NB. Niemand is gerechtigd namens ons te venten of goederen ten verkoop aan particu liere huizen aan te bieden. Ons huis heeft geen in 't oog vallende etalage, men lette dns in zijn eigen voordeel wel op wijk L 15. Kxomineweele 2!). Koninklijke Fabriek van Bedden, Dekens, en Matrassen LANGE DELFT. Sints meer dan een halve eeuw gunstig bekend SPRINGVE ERMATRASSEN, geheel nieuwe con structie Soliede PAARDENHAARMATRASSEN, nieuwe VEEREN BEDDEN. KAPOK-, ALPEN GRAS- en HOUTWOL-BEDDEN en Matrassen. IJzeren Ledikanten enz. Agentschap te Middelburg. (Kantoor Z.zijde van den Dam, G 2.) Neemt gelden aan a deposito, 'tzij in eens 'talg in gedeelten opvorderbaar, tegen vergoeding van rente bedragende thans 2 pet. neemt aanvragen tot Crediet-verleening In ontvangst van f15 00 tot 60,000. Voor alle zweren, wonden, kwade beenen, ver stuikingen van eiken aard is deze zalt het krachtig ste heelmiddel. Het verzacht onmiddelijk door de ontsteking te verdrijven, en te verhinderen dat het bloed te veel naar dat lichaamsdeel heentrekt Indien de ziekte reeds van langen duur is geweest, moet de Zalf geholpen worden door Holloway's zuiverende - Pillen, welke op de maag en de lever werken, ver- hinderen dat de spijsvertering in dien toestand ver- 'J valt, welke de pijn, onrustigheid en koorts waar- 1 van deze kwalen dikwijls vergezeld gaan, zoo spoe- 5 dig veroorzaakt en welke de herstelling zeer verach ten, ja zelfs het geringste geval somtijds ernstig maakt. Geene moeder of min moet zonder deze edele middelen zijn, zij zijn toepasselijk on eiken ouderdom en op elk gestel. Zij zuiveren het bloed, regelen den omloop daarvan, hernieuwen de onge stelde weefsel, en geven kracht aan het geheel ge stel weder. e Van Vlissingen (Haven) t 7.20 I n ,i (Stad) 5.58 6.50 9.22 2,3 5,26 7.20 Middelburg 6.7 7. a) 7.29 9.32 2.14 5.38 7.32 n Arnemuiden 6.14 9.39 2.21 5.45 7.39 Goes 6.35 7.23 10,1 2.43 6.8 8.3 Bergen op Zoom 7.35 8.9 11,4 3.42 7.17 9.13 Roosendaal 756 8.23 8.40 11,25 4.3 7.38 9,34 Breda 8.46 9.10 9.10 12.7 4,52 8,27 10.21 H Rotterdam (Beurs) (via Zevenbergen) 9.31 *10. *10. 1.8 6.8 9,34 11.12 W 'g Gravenhage (over Rott. H. IJ. S.) 10.25 *10.39 *10.39 *1.47 6.46 *10.13 12,2 H Amsterdam over Rotter dam H. IJ. Sp.) 12.22 *11.50 *11.50 *2.58 7.52 $11.19 W Utrecht (Oostersp.) 12.13 12.13 2,57 8.14 11.22 n h ,i Utrecht (Rhijnsp.) 11.50 11,50 2.50 8.5 11.5 Antwerpen (Etat) 10.36 10.36 10.36 1.3 5,39 $9.48 Brussel (Nord) 11,45 11.45 11.45 2.8 7,24 11,14 l^rGo "JTofdl 9.20 t 6,45 1 G.43 4,5 (v) 6.10(v) c? «sa 1 '"9J> 1 2.52 A „10.23 J v~JïT> Vaii Keulen Parijs (Nord) Brussel (Nord) a Antwerpen (Etat) h Amsterdam over Utrecht (Rhijnsp.) hup Utrecht Oostersp.) r n Rotter- am (Holl. IJ Sp.) s Graveuhage (over Rott. U. IJ. S.) (Beurs) (via n RotterdamZevenbergen.) 5.51 Breda|j 6.30 p Roosendaal ;J 7.28 n Bergen op Zoom II 7.49 Goes8-52 n Arnemuiden i 9 13 f, Middelburg i 9.21 Te Vlissingen (Stad). 'I 9.30 •o/»,,. .(Haven). _Jil *10.45 (n) 6 27 (v) 7 35 7.30 7.23 7.35 8.46 9.24 10.13 10.51 11.10 11.59 12 24 12 32 9.10 (n) 9.31 (v) 10.36 11.' 11.1 12 1.1 1.1 1.46 1.7 1.53 2.13 1.17 12. 11 45 11.55 1.6 1.44 2.40 3 14 3.41 4.1 5 1.40 7 50 2.40 3.38 3,26 3,20 3.25 4.40 5,40 6 33 7.20 7.S& b) 2.42 5.26 6.37 5.23 5.18 5.20 .32 *•7-13 8.13 44 ie 2r 'Ar or del di - h" vi t ra-t CO(

Krantenbank Zeeland

Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 1886 | | pagina 4